Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundacja Fundusz Inicjatyw niezależna, apolityczna organizacja pozarządowa o charakterze not for profit, propaguje kształcenie ustawiczne, postawy społeczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundacja Fundusz Inicjatyw niezależna, apolityczna organizacja pozarządowa o charakterze not for profit, propaguje kształcenie ustawiczne, postawy społeczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 1 Fundacja Fundusz Inicjatyw niezależna, apolityczna organizacja pozarządowa o charakterze not for profit, propaguje kształcenie ustawiczne, postawy społeczeństwa obywatelskiego i zasady demokratycznego państwa prawa 12.05.2008 – data powołania Fundacji 17 projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (14 zakończonych i 3 w trakcie realizacji) www.ffi.org.pl

2 2 Fundacja Fundusz Inicjatyw www.ffi.org.pl 40 projektów zrealizowanych przez personel FFI działania międzynarodowe (w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Grundtvig) realizowane działania: szkolenia, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, konferencje, kampanie promocyjne www.ffi.org.pl

3 Człowiek – najlepsza inwestycja 3 Aktywne obywatelstwo Projekt realizowany przez Fundację Fundusz Inicjatyw w okresie 1.10.2010 – 31.12.2013

4 4 Projekt Aktywne obywatelstwo realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Człowiek – najlepsza inwestycja

5 5 Cele projektu Cel ogólny: zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i obywatelskich mieszkańcom 4-ech powiatów woj. podkarpackiego w okresie do 31.12.2013. Cele szczegółowe: upowszechnianie wiedzy prawnej wśród min. 1500 mieszkańców 4-ech powiatów woj. podkarpackiego, Człowiek – najlepsza inwestycja

6 6 zwiększenie świadomości praw i obowiązków wśród min. 1500 mieszkańców 4-ech powiatów woj. podkarpackiego, ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego mieszkańcom 4-ech powiatów woj. podkarpackiego, zapewnienie wysokiego poziomu poradnictwa prowadzonego przez 9-ciu wykwalifikowanych i przeszkolonych doradców, propagowanie informacji na temat możliwości korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie 4-ech powiatów woj. podkarpackiego Człowiek – najlepsza inwestycja

7 7 Założone wskaźniki: Produkty projektu: -> Liczba godzin dyżuru: - prawnego 1088 - obywatelskiego 2176 -> Liczba godzin szkoleń dla doradców: 72 -> Liczba plakatów: 3000 -> Liczba ulotek: 8000 -> liczba 2-tyg. kampanii radiowych – 3 -> liczba ogłoszeń/artykułów prasowych promujących bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie ->liczba utworzonych BPPiO: 3 Człowiek – najlepsza inwestycja

8 8 Rezultaty twarde: Liczba powiatów, na terenie których wdrożono programy z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego: 4 Liczba osób korzystających z doradztwa w ramach dyżurów min. 1500, w tym min. 750 kobiet Liczba udzielonych porad: min. 1700 Liczba doradców, którzy ukończą szkolenie i nabędą umiejętności i wiedzę z zakresu: 1. Podstaw prawnych i zasad etycznych w pracy doradcy: 9 2. Umiejętności doradczych: 9 3. Najnowszych zmian w prawie i najczęściej zadawanych pytań: 9 Człowiek – najlepsza inwestycja

9 9 Liczba wydanych publikacji poświęconych poradnictwu prawnemu: 1 publikacja w nakładzie 300 sztuk. Liczba zrealizowanych kampanii informacyjnych: 1 Rezultaty miękkie: Procent uczestników, u których nastąpił wzrost świadomości prawnej/obywatelskiej: min 90% osób korzystających ze wsparcia w tym min. połowa kobiet. Procent uczestników, u których nastąpił wzrost wiary w siebie: min 90%, w tym min. połowa kobiet. Człowiek – najlepsza inwestycja

10 10 Osiągnięte wskaźniki: w okresie 01.03.2011 - 31.10.2011 udzielono: - 642 porady prawne, - 1526 porad obywatelskich, - łącznie udzielono 2168 porad 1573 osobom, w tym 989 kobietom. Człowiek – najlepsza inwestycja

11 11 Człowiek – najlepsza inwestycja

12 12 Fundacja Fundusz Inicjatyw www.ffi.org.pl Dziękuję za uwagę Ewelina Szafraniec


Pobierz ppt "1 Fundacja Fundusz Inicjatyw niezależna, apolityczna organizacja pozarządowa o charakterze not for profit, propaguje kształcenie ustawiczne, postawy społeczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google