Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.4 – Projekty Innowacyjne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności Projekty innowacyjne zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup zmarginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym

3 LIDER Gmina Miasto Koszalin -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie PARTNER Gmina Miasto Gdańsk -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności

4 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU: realizuje Gdański Program Rozwiązywania Problemów Bezdomności; prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi zmierzającą do likwidacji barier w rozwiązywaniu problemów bezdomności; członek Pomorskiego Forum Wychodzenia z Bezdomności; Partner Działania 3 projektu Agenda Bezdomności, realizowanego w ramach PIW EQUAL;

5 WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności Celem ogólnym projektu jest poszerzenie oferty instytucji i organizacji z terenu Koszalina w pracy z osobami bezdomnymi poprzez stworzenie i upowszechnienie kompleksowego systemu wspierania osób bezdomnych i wychodzących z bezdomności, opartego na rzetelnej diagnozie i analizie, wykorzystującego dostępne zasoby oraz dysponującego skutecznymi narzędziami i wykorzystaniem dobrych praktyk, w okresie od 01.02.2011-31.12.2013.

6 WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności Produkt finalny System Dodatkowa oferta kompleksowej pracy z osobami wykluczonymi społecznie (osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością) dla instytucji, które do tej pory pracowały oddzielnie a realizują wspólne dla ekonomii społecznej cele.

7 WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności ETAPY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU WEKTOR ZMIAN: identyfikacja genezy i skali bezdomności w Koszalinie (badania); zwiększenie przepływu informacji na temat dostępnych form, zakresu i zasad świadczenia pomocy przez podmioty z terenu Koszalina; stworzenie spójnego i kompleksowego systemu współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami wspierającymi i działającymi na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Koszalina; ETAP I Diagnoza i analiza problemu Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO II ETAPU PROJEKTU JEST UZYSKANIE AKCPETACJI STRATEGII WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO

8 WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności - badania socjodemograficzne dotyczące genezy i skali bezdomności na terenie miasta; - analiza współpracy międzysektorowej; - badania obszarów niedoborów i zjawisk problemowych; - organizacja i przeprowadzenie seminariów, wizyt studyjnych, spotkań; - przygotowanie elektronicznej bazy danych (udostępnienie wyników i analiz z przeprowadzonych badań); - zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, służącego wymianie informacji, udostępnianiu gromadzonych danych,

9 WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności ETAP II wykorzystanie na terenie Koszalina wybranych narzędzi wspierania osób bezdomnych (np. streetworking, asystent os. bezdomnej, hierarchizacja placówek i in.); Testowanie opracowanego produktu Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu Opracowanie produktu finalnego WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI UPOWSZECHNIANIA II ETAPU PROJEKTU JEST UZYSKANIE POZYTYWNEJ OPINII PRODUKTU

10 WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności -Wykonanie i druk informatora nt. zakresu usług i pracy świadczonej na rzecz osób bezdomnych na terenie Koszalina; - organizacja szkoleń z zakresu streetworkingu i asystentury osób bezdomnych; - zatrudnienie streetworkerów i asystentów osób bezdomnych; - organizacja szkoleń z zakresu hierarchizacji placówek i mieszkalnictwa treningowego; - monitoring i ewaluacja – analiza rezultatów testowanego produktu; -- opracowanie podręcznika i gry symulacyjnej.

11 WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności ETAP III podniesienie efektywności stosowanych narzędzi poprzez ich kompleksowość oraz zintegrowanie w systemie wychodzenia z bezdomności; upowszechnienie i włączenie do nurtu polityki lokalnej, regionalnej i krajowej opracowanego Systemu (produktu finalnego). -wydruk podręcznika i gry symulacyjnej; - organizacja i przeprowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów.

12 WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności PRODUKT FINALNY – SYSTEM WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI

13 WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności PRODUKT FINALNY SKŁADA SIĘ Z PRODUKTÓW ETAPOWYCH :

14 WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności

15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.4 – Projekty Innowacyjne Testujące Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google