Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Głównym celem koła j ę zyka i kultury włoskiej jest przybli ż enie uczniom gimnazjum kultury, obyczajów oraz j ę zyka kolebki cywilizacji europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Głównym celem koła j ę zyka i kultury włoskiej jest przybli ż enie uczniom gimnazjum kultury, obyczajów oraz j ę zyka kolebki cywilizacji europejskiej."— Zapis prezentacji:

1

2 Głównym celem koła j ę zyka i kultury włoskiej jest przybli ż enie uczniom gimnazjum kultury, obyczajów oraz j ę zyka kolebki cywilizacji europejskiej jak ą s ą Włochy.

3 Uczniowie poprzez poznanie nowo ż ytnego j ę zyka zachodniego, którego nie ma w programie obowi ą zkowych zaj ęć szkolnych maj ą mo ż liwo ść poszerzenia swojej wiedzy dotycz ą cej Europy Zachodniej. W dobie swobodnego przemieszczania si ę po ś wiecie, rozwoju turystyki i kosmopolityzmu spo ł ecznego i politycznego bardzo przydatna wydaje si ę wiedza na temat obcych kultur, a znajomo ść j ę zyka obcego jest niew ą tpliwie narz ę dziem s ł u żą cym do ich poznania.

4 Zagadnienia prowadzonych zaj ęć dotycz ą zarówno sfery j ę zykowej W ł och (czytanie, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i ze s ł uchu, znajomo ść i stosowanie zasad gramatyki w ł oskiej w zakresie podstawowym) jak i sfery mniej formalnej tj. bardziej ogólnych poj ęć zwi ą zanych z krajem w ł oskim. W zaj ę ciach mog ą uczestniczy ć wszyscy ch ę tni uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tyczynie.

5 Karnawa ł w Wenecji Od ś redniowiecza kulminacja karnawa ł u przypada ł a w Wenecji mi ę dzy t ł ustym czwartkiem a wtorkiem przed Popielcem. Podobnie jest i dzi ś, cho ć troch ę si ę ten kalendarz wyd ł u ż a. Pojedynczy przebiera ń cy wylegaj ą na ulice ju ż od drugiego dnia ś wi ą t Bo ż ego Narodzenia. Przybywa ich w noc sylwestrow ą i Nowy Rok, a jeszcze wi ę cej pojawia si ę od Trzech Króli. W szczycie karnawa ł u t ł ok jest nieopisany. Zdarzaj ą si ę dni, kiedy policja musi sterowa ć ruchem pieszych i wyznacza ć jednokierunkowe ulice... G ł ówn ą scen ą, na której odbywa si ę rewia kostiumów, jest plac Ś wi ę tego Marka, przyrównywany zreszt ą do wytwornej sali balowej albo najpi ę kniejszego salonu Europy. Kulisami s ą klejnoty architektury, w tym fantazyjnie eklektyczna bazylika ś w. Marka, w której idealnie łą cz ą si ę elementy greckie, bizantyjskie, toska ń skie i weneckie oraz gotycki pa ł ac do ż ów, uznawany za najbardziej kwiecisty budynek publiczny wszech czasów (w ś rodku dzie ł a najwybitniejszych wenecjan, m.in. Carpacia, Belliniego, Tycjana, Veronese'a, Bassano, Tiepola).

6 Ma łą scen ą jest piazetta (placyk) ś w. Marka przylegaj ą ca do g ł ównego placu i otwieraj ą ca go na port. St ą d po drugiej stronie kana ł u ś w. Marka, na wyspie San Giorgio, wida ć bia łą fasad ę ko ś cio ł a San Giorgio Maggiore, doskona ł e dzie ł o architekta Andrea Palladio z ko ń ca XVI w. Trudno wyobrazi ć sobie pi ę kniejsze dekoracje. Placyk ś w. Marka wie ń cz ą przy nabrze ż u kana ł u dwie kolumny przywiezione z Konstantynopola w XII w. Na szczycie jednej z nich stoi pos ą g ś w. Teodora (by ł patronem Wenecji, zanim sprowadzono tu relikwie ewangelisty Marka), a na drugiej god ł o miasta - skrzydlaty lew (jak kto ś zauwa ż y ł, symbolizuje on wielk ą odwag ę oraz fantazj ę mieszka ń ców).

7 W szczycie karnawa ł u postacie w maskach spotkamy wsz ę dzie (zwyczaj ka ż e, by skin ąć im g ł ow ą ). Wychodz ą z cienia w s ł abo o ś wietlonych, zamglonych zau ł kach, odgrywaj ą swoje pozy przy mostkach, przysiadaj ą si ę niespodziewanie przy barze lub w kawiarni. Dlatego warto wybra ć si ę o zmierzchu lub wieczorem na spacer poza ś cis ł e centrum. Co prawda, wi ąż e si ę z tym niebezpiecze ń stwo zgubienia si ę w labiryncie uliczek, pasa ż y i kana ł ów, jest to jednak normalne, prawie nieuniknione (opowie ś ci o tym powtarzaj ą si ę w niezliczonych relacjach, równie ż literackich; Herbert pisa ł nawet: "Tylko takie miasta s ą co ś warte, w których mo ż na si ę zgubi ć "). Szczególnie ł atwo pob łą dzi ć, gdy miasto jest zalane wod ą albo zasnute mg łą, co w karnawale zdarza si ę nierzadko. Dlatego trzeba mie ć dobry plan miasta i bez skr ę powania pyta ć o drog ę - wenecjanie s ą do tego przyzwyczajeni, wyrozumiali i uprzejmi.

8 Kaplica Syksty ń ska to papieska kaplica w Pa ł acu Watyka ń skim. Budowana w latach 1475-1483 z fundacji papie ż a Sykstusa IV (st ą d jej nazwa). Jest to prostok ą tne pomieszczenie o d ł ugo ś ci 40,93 m, szeroko ś ci 13,41 i wysoko ś ci 20,70 m. Przykrywa je sklepienie kolebkowe z lunetami. Dzieli je a ż urowa balustrada wykonana przez Mino da Fiesole. Po prawej stronie pomieszczenia (patrz ą c w kierunku o ł tarza) znajduje si ę kantoria z organami. Kaplica Syksty ń ska s ł yn ęł a z doskona ł ego, m ę skiego chóru, w którym ś piewali równie ż m ęż czy ź ni obdarzeni wysokim kontraltem (st ą d bra ł y si ę nie zawsze prawdziwe informacje o ś piewie kastratów).

9 Kaplica Syksty ń ska od pocz ą tku by ł a przeznaczona na wa ż niejsze uroczysto ś ci ko ś cielne. Dawniej cz ę sto odprawiano w niej msze ś w. Odbywaj ą si ę tu konklawe, czyli wybory nowego papie ż a. Specjalny piec wstawiany na czas wyborów ma wyprowadzony ponad dach komin. Kolor wydobywaj ą cego dymu informuje zgromadzonych na Placu ś w. Piotra o wynikach g ł osowania: czarny - nie uda ł o si ę jeszcze wybra ć nowego papie ż a, bia ł y - decyzja o wyborze zosta ł a podj ę ta.

10 Freski na ś cianach bocznych Ś ciany i sufit Kaplicy zdobi ą freski. Najstarsze umieszczone s ą na pod ł u ż nych ś cianach. Zosta ł y wykonane w latach 1481 - 1483 przez artystów z Toskanii i Umbrii. Cz ę sto okre ś lane s ą nazw ą "Stara Sykstyna", dla odró ż nienia od fresków namalowanych przez Micha ł a Anio ł a nazywanych "Now ą Sykstyn ą ". Ś cian ę po lewej stronie zdobi 6 scen z Starego Testamentu a prawej umieszczono 6 scen z Nowego Testamentu.

11 Prace nad ozdobieniem sufitu papie ż Juliusz II zleci ł w Micha ł owi Anio ł owi po tym jak zrezygnowa ł z zamówienia u niego monumentalnego grobowca, co doprowadzi ł o mi ę dzy zleceniodawc ą i artyst ą do konfliktu. Obra ż ony Micha ł Anio ł wyjecha ł do Florencji. Pojednanie nast ą pi ł o dopiero w 1507 roku w Bolonii, papie ż jednak nie odnowi ł kontraktu na grobowiec, tylko zleci ł arty ś cie wykonanie fresków na sklepieniu Kaplicy Syksty ń skiej. Micha ł Anio ł, który uwa ż a ł si ę za rze ź biarza widzia ł w tym spisek swoich konkurentów. Jednak mimo niech ę ci rozpocz ął prace 10 maja 1508. Malowid ł a zdobi ą ce sufit opowiadaj ą histori ę ludzko ś ci od stworzenia ś wiata, przez grzech pierworodny a ż do biblijnego potopu. Wed ł ug cz ę sto powtarzanej legendy artysta pracowa ł sam w niesprzyjaj ą cych warunkach, niewygodnej pozycji i s ł abym o ś wietleniu. Jednak badania przeprowadzone podczas ostatniej konserwacji fresków wykaza ł y, ż e mia ł on kilku pomocników. Historia informuje o kilku zatargach pomi ę dzy zniecierpliwionym papie ż em a zapracowanym artyst ą. Rusztowania zosta ł y zdj ę te pod koniec pa ź dziernika 1512 r.

12 Po wi ę cej zapraszam wszystkich ch ę tnych na kó ł ko j ę zyka w ł oskiego mgr Ewelina Greszczuk


Pobierz ppt "Głównym celem koła j ę zyka i kultury włoskiej jest przybli ż enie uczniom gimnazjum kultury, obyczajów oraz j ę zyka kolebki cywilizacji europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google