Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TWIERDZENIE TALESA opracowanie: mgr Dagmara Oszmian mgr in ż.. Joanna Szyma ń ska Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody si ę składa. Wszystko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TWIERDZENIE TALESA opracowanie: mgr Dagmara Oszmian mgr in ż.. Joanna Szyma ń ska Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody si ę składa. Wszystko."— Zapis prezentacji:

1 TWIERDZENIE TALESA opracowanie: mgr Dagmara Oszmian mgr in ż.. Joanna Szyma ń ska Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody si ę składa. Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody si ę składa.

2 Gdzie ś w Milecie Tales K ą ty wci ąż rysował. Rysował, rysował I rysunki kre ś lił, A ż mu te kre ś lone Równoległe wyszły. Na ramionach k ą tów Odcinki pomierzył. Czy mi uwierzycie, Ż e szok wielki prze ż ył. Cho ć si ę nie spodziewał Proporcj ę otrzymał. Twierdzenie Talesa Ka ż dy ucze ń z ż yna Małgorzata Galanciak

3 TALES Z MILETU ok.620 – ok.540 p.n.e. Był on gr. filozofem i matematykiem. Uwa ż any był za jednego z siedmiu m ę drców czasów staro ż ytnych i za ojca nauki greckiej. Był nie tylko filozofem, ale tak ż e matematykiem, astronomem: przewidział za ć mienia sło ń ca, które miało miejsce w maju 585 roku obliczył wysoko ść piramid za pomoc ą ich cienia podobno po raz pierwszy ustalił, ż e rok ma 365 dni okre ś lił w jaki sposób mo ż na kierowa ć si ę w nawigacji poło ż eniem gwiazd Małego Wozu odkrył, ż e przeciwprostok ą tna trójk ą ta prostok ą tnego wpisanego w okr ą g jest ś rednic ą tego okr ę gu

4 TWIERDZENIE TALESA Je ż eli ramiona k ą ta przetniemy dwiema równoległymi prostymi, to odcinki wyznaczone na jednym ramieniu k ą ta s ą proporcjonalne do odpowiednich odcinków na drugim ramieniu k ą ta. A l B D C E k l, k – proste równoległe

5 Z TWIERDZENIA TALESA WYNIKAJ Ą TE Ż INNE PROPORCJE: kl a b c d x y l k

6 ZADANIE 1 Siatka tenisowa ma wysoko ść 0,9m.Serwuj ą cy zawodnik stoi 12 m od siatki i uderza piłk ę znajduj ą c ą si ę na wysoko ś ci 2,7 m. W jakiej najbli ż szej odległo ś ci od siatki mo ż e upa ść piłka na boisko przeciwnika, je ż eli przyjmiemy, ż e zaserwowana piłka leci po linii prostej?

7 Rozwi ą zanie x z yw Dane: x = 2,7 m z = 0,9 m y= 12 m Układamy proporcj ę z twierdzenia Talesa: Odp.: Piłeczka mo ż e spa ść najbli ż ej w odległo ś ci 6 m od siatki.

8 ZADANIE 2 Rodze ń stwo wybrało si ę na spacer. Po drodze min ę li budk ę telefoniczn ą. Kasia zastanawiała si ę, jak wysoka jest ta budka. Postanowiła zmierzy ć cie ń budki, zanotowała wynik pomiaru: 6,25 m. Nast ę pnie zmierzyła cie ń brata miał on 4 m. Chłopiec ma 1,60 wzrostu. Czy teraz Kasia mo ż e wyliczy ć, jak ą wysoko ść ma budka ?

9 Rozwi ą zanie 1,6 m 6,25 m 4 m a Układamy proporcj ę z twierdzenia Talesa: Odp.: Budka ma wysoko ść 2,5 metra.

10 ZADANIE 3 Bardzo cz ę sto bezpo ś redni pomiar szeroko ś ci rzeki nie jest mo ż liwy. Jeden ze sposobów takiego pomiaru przedstawia rysunek. Jak ą szeroko ść ma rzeka? rzeka 18 m 12 m 4 m x m

11 Rozwi ą zanie: = x 12 x Z twierdzenia Talesa wynika, ż e: rzeka 18 m 12 m 4 m xmxm Odp.: Rzeka ma 8 metrów szeroko ś ci

12 ZADANIE 4 Oblicz wysoko ść piramidy, tak jak obliczano to w staro ż ytno ś ci. Patyk ma długo ść 50 cm i rzuca cie ń o długo ś ci 30 cm. Długo ść cienia piramidy wynosi 12 m.

13 Rozwi ą zanie 0,5 m 12 m H 0,3 m Układamy proporcj ę z twierdzenia Talesa: Odp.: Wysoko ść tej piramidy wynosi 20 metrów.

14 Tales Najtrudniej pozna ć samego siebie. Kropla dr ąż y skał ę. Dzi ę kujemy za uwag ę


Pobierz ppt "TWIERDZENIE TALESA opracowanie: mgr Dagmara Oszmian mgr in ż.. Joanna Szyma ń ska Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody si ę składa. Wszystko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google