Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Agnieszka Brożkowska Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Agnieszka Brożkowska Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Agnieszka Brożkowska Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Portal strzeleckiego przedsiębiorcy

2 Zakres warsztatu Kierunki zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim. Sieć współpracy lokalnej na rzecz wdrażania zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim. Kryteria oceny wariantowych rozwiązań na rzecz wdrażania zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim.

3 Czynniki, zjawiska, procesy, trendy, tendencje, na jakich należy skupić uwagę prognozując zmianę gospodarczą w powiecie strzeleckim: (1/3) Struktura gospodarcza powiatu – ilość otwieranych działalności gospodarczych, relacja przemysł usługi, możliwości produkcyjne przedsiębiorstw. Podaż na lokalnym rynku pracy – kwalifikacje, wykształcenie do wykorzystania na lokalnym rynku, tendencja wyboru zawodów wśród młodzieży, odchodzący z rolnictwa, stopa bezrobocia. Edukacja – dopasowanie kształcenia do zapotrzebowania na konkretne zawody, zgłaszane przez rynek pracy.

4 Czynniki, zjawiska, procesy, trendy, tendencje, na jakich należy skupić uwagę prognozując zmianę gospodarczą w powiecie strzeleckim: (2/3) Demografia – przyrost naturalny, migracje pracowników. Poziom konsumpcji – czy zaspokoi oczekiwania młodego pokolenia? Dostępność terenów inwestycyjnych. Atrakcyjność inwestycyjna – jakie gałęzie przemysłu mogą być zainteresowane inwestycjami na terenie powiatu? Ochrona środowiska – ekologiczny aspekt pozyskanych inwestycji, rozwój turystyki, gospodarstw ekologicznych.

5 Czynniki, zjawiska, procesy, trendy, tendencje, na jakich należy skupić uwagę prognozując zmianę gospodarczą w powiecie strzeleckim: (3/3) Wykorzystanie innowacyjnych technologii – np. zastosowanie nowych źródeł energii. Budownictwo indywidualne. Turystyka i agroturystyka. Monitoring wydatkowania środków zagranicznych. Rozwój całego regionu, trendy gospodarcze Polski i Europy.

6 Przewidywany rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego – co dobrego będzie można powiedzieć o gospodarce powiatu (część uwspólniona): (1/3) Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, uporządkowana infrastruktura – drogi, wodociągi, kanalizacja, ekologia. Wzrost poziomu życia: –zanik uciążliwej gospodarki, –wzrost jakości i obsługi klienta (w związku z powrotami z emigracji), –urbanizacja powiatu (mieszkania, szerokopasmowy internet), –rozwój branży rekreacyjnej – basen.

7 Przewidywany rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego – co dobrego będzie można powiedzieć o gospodarce powiatu (część uwspólniona): (2/3) Powiat atrakcyjny turystycznie (infrastruktura i promocja eksponująca walory turystyczne powiatu): –rozwój agroturystyki, hotelarstwa, –rozwój działalności gospodarczej w dziedzinie turystyki, sportu, wypoczynku, kultury, –powstanie szlaku cystersów.

8 Przewidywany rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego – co dobrego będzie można powiedzieć o gospodarce powiatu (część uwspólniona): (3/3) Nowe kierunki kształcenia dostosowane do rynku pracy, rozwój edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zahamowanie emigracji zarobkowej, inwestycje w małe firmy. Rozwój usług dla mieszkańców, rozwój działalności usługowej i firm satelitarnych dla strefy ekonomicznej, import nowych działalności (w związku z powrotami z emigracji).

9 Przewidywany rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego – co dobrego będzie można powiedzieć o gospodarce powiatu (części rozłączne): (1/2) nowe formy pracy, opieka nad osobami starszymi (poprawa związana z powrotami z emigracji), lokalne wyroby (tradycja, rzemiosło), rozwój firm przetwórstwa odpadów, dalszy wzrost konkurencyjności (konkurencja wewnątrz powiatu przełoży się na wzrost konkurencyjności w stosunku do otoczenia),

10 Przewidywany rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego – co dobrego będzie można powiedzieć o gospodarce powiatu (części rozłączne): (2/2) większa podaż środków unijnych i lepsze ich wykorzystanie, wzrost kooperacji-współpracy przedsiębiorstw powiatu (w realizacji dużych zadań inwestycyjnych), dwie strefy ekonomiczne, prywatna służba zdrowia (finansowana z NFZ), nowi inwestorzy, wzrost ilości miejsc pracy, rozwój usług outsourcingowych.

11 Przewidywany rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego – co złego będzie można powiedzieć o gospodarce powiatu (część uwspólniona): Słabe połączenia komunikacyjne z autostradą – brak obwodnicy. Słaba jakość kształcenia, brak inwestycji w praktyczną naukę zawodu (brak inwestycji w naukę na poziomie zawodowym). Ograniczenie/osłabienie więzi interpersonalnych, brak programu rodzinnego (przedszkola, żłobki, rodziny zastępcze). Starzenie się społeczeństwa, ujemny przyrost naturalny. Brak parkingów.

12 Przewidywany rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego – co złego będzie można powiedzieć o gospodarce powiatu (części rozłączne): (1/2) zanik tradycji miejscowej, redukcja drobnego handlu, zanik małych gospodarstw rolnych, zmniejszenie znaczenia mniejszości etnicznych. zaburzenie ochrony środowiska związane z powstaniem nowych inwestycji (Kronospan), zagrożenia społeczne wynikające ze zwiększonego ruchu turystycznego,

13 Przewidywany rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego – co złego będzie można powiedzieć o gospodarce powiatu (części rozłączne): (2/2) rozrost administracji samorządowej, brak stabilnej waluty (nie będzie jeszcze waluty EURO), niski poziom dialogu społecznego (powiat nie scala działalności gmin, słaba promocja na poziomie powiatu), słaba promocja regionu, niewystarczający dostęp do służby zdrowia, wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

14 Życzeniowy rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego (część uwspólniona): (1/2) Rozwiązanie problemów komunikacyjnych (obwodnica, parkingi, nowoczesna sieć dróg lokalnych, dobre połączenie z autostradą). Tworzenie dobrych warunków dla małych i średnich firm lokalnych – pozytywne nastawienie, wzrost kreatywności urzędników, równe traktowanie firm małych i dużych. Bogatsza oferta turystyczna – hotelarska i rekreacyjna, rozwój agroturystyki, infrastruktura rekreacyjno-sportowa - boiska, baseny, ścieżki (50 km ścieżek rowerowych), hala sportowa.

15 Życzeniowy rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego (część uwspólniona): (2/2) Polityka prorodzinna (rozwój przedszkoli, place zabaw, świetlice, organizacja rodzinnego spędzania czasu), ożywienie życia kulturalnego (spotkania, festyny, festiwale branżowe), pomoc socjalna bez dodatkowego obciążenia pracodawcy. Wzrost jakości usług służby zdrowia - powstanie nowoczesnego centrum medycznego powiązanego z NFZ, finansowanie przez gminy badań (np. prenatalnych) w zależności od rozwoju natężenia działalności przemysłowej.

16 Życzeniowy rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego (części rozłączne): (1/2) Inkubator Przedsiębiorczości, lepsza promocja regionu, rozwój nowych technologii nie szkodzących środowisku, zagospodarowanie infrastruktury przy autostradzie – z udziałem lokalnych firm (MOP, stacja paliw, hotel), budownictwo mieszkaniowe (przygotowanie terenów), sprawna baza usługowa, czyste powietrze dla śródmieścia (rozwój sieci ciepłowniczej) – ograniczenie niskiej emisji,

17 Życzeniowy rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego (części rozłączne): (2/2) dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku, powstanie nowych zakładów pracy oraz powrót osób z emigracji, zmiana negatywnego nastawienia społeczeństwa do osób prowadzących działalność gospodarczą, lepsze wykorzystanie środków unijnych na rozwój działalności gospodarczej.

18 Jakie efekty zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim są ważne dla mnie, mojej firmy, mojego środowiska, powiatu, …: (1/2) Wzrost popytu na produkty/usługi oferowane przez firmę wzrost dochodów, nowe miejsca pracy, nowe inwestycje, nowe technologie. Podniesienie jakości życia – nowoczesna infrastruktura drogowa i telekomunikacyjna, rozbudowana oferta turystyczno-rekreacyjna, ożywienie życia kulturalnego, budownictwo mieszkaniowe. Wzrost elastyczności rynku pracy – poprzez rozwój polityki prorodzinnej, lepszy dostęp do opieki zdrowotnej.

19 Jakie efekty zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim są ważne dla mnie, mojej firmy, mojego środowiska, powiatu, …: (2/2) Wzrost jakości kapitału ludzkiego dostępnego na lokalnym rynku pracy – na skutek powrotów z emigracji, rozwijania kwalifikacji pracowników na szkoleniach dofinansowanych ze środków europejskich, podnoszenia jakości kształcenia. Wzmożona promocja powiatu. Poprawa ochrony środowiska. Inkubator Przedsiębiorczości.

20 Rola, jaką w procesie zmiany gospodarczej odgrywać będą przedsiębiorcy: (1/2) Rozwijanie oferty, doskonalenie działalności gospodarczej, innowacyjność – wprowadzanie innowacji, dostosowywanie działalności do zmiennych warunków gospodarczych, podnoszenie jakości usług/produktów, inwestycje. Samorząd gospodarczy, kooperacja – tworzenie wszelkich form współpracy (kooperacje, klastry, konsorcja, partnerstwa, samorząd gospodarczy). Rozwój rynku pracy – tworzenie miejsc pracy, także dla osób niepełnosprawnych.

21 Rola, jaką w procesie zmiany gospodarczej odgrywać będą przedsiębiorcy: (2/2) Szukanie zewnętrznych źródeł finansowania. Promocja firmy i regionu – pozyskiwanie nowych rynków zbytu, propagowanie firmy na forum regionu i kraju. Lobbing – wpływ na podejmowanie decyzji w regionie, na wybór kierunków działania samorządów i priorytetów rozwoju jst. Edukacja – podnoszenie kwalifikacji pracowników, kreowanie nowych kierunków kształcenia. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych poprzez udział kapitałowy w tych podmiotach. Wspieranie działalności kulturalnej, sportowej, …

22 Partnerzy z otoczenia, jakich powinnyśmy pozyskać dla wspierania zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim: Partnerzy zagraniczni, liderzy nowych technologii. Samorządy i instytucje samorządowe. Instytucje finansowe. Organizacje pozarządowe. Komplementarni partnerzy biznesowi. Klienci. Prasa lokalna, środowiska opiniotwórcze. Jednostki badawczo-rozwojowe.

23 Główne zmiany, jakie muszą zajść w powiecie strzeleckim dla realizacji scenariusza życzeniowego: Intensyfikacja promocji powiatu i gospodarki powiatu. Aktywizacja samorządów – likwidacja zbędnej biurokracji, pogłębienie kompetencji urzędników w zakresie biznesu, integracja partnerstwa międzysektorowego na rzecz zmian gospodarczych w powiecie. Rozwiązania komunikacyjne – obwodnica + dogodny dojazd do autostrady. Inkubator Przedsiębiorczości.


Pobierz ppt "Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Agnieszka Brożkowska Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google