Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości inwestycyjne i rozwojowe dla MŚP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości inwestycyjne i rozwojowe dla MŚP"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości inwestycyjne i rozwojowe dla MŚP
Marcin Twardokus Konsultant Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

2 Wybrane możliwości inwestycyjne w ramach funduszy europejskich:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego : Poddziałanie Mikroprzedsiębiostwa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Działanie 6.1 Paszport do eksportu Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Inicjatywa JEREMIE oraz Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe dla MŚP

3 Łączna kwota dotacji na RPO WP w latach 2007-2013 wynosi: 885 065 762 EUR

4 I Oś Priorytetowa: Rozwój i innowacje w MŚP
Wsparcie inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw będzie możliwe w ramach: I Oś Priorytetowa: Rozwój i innowacje w MŚP Poddziałanie Mikroprzedsiębiostwa Możliwe jest składanie wniosku o dofinansowanie na następujące typy projektów: 1) budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa; 2) realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług; 3) unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego doprowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy; 4) racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług;

5 5) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska; 6) informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem; 7) dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług); Preferowane projekty: Zlokalizowane poza Trójmiastem, w szczególności na obszarach słabych strukturalnie, Projekty przyczyniające się do: Wprowadzenia na rynek nowych/wysokiej jakości wyrobów i usług, Oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, Powstania trwałych miejsc pracy.

6 Obszary strukturalnie słabe - preferowane w ramach działania 1. 1
Obszary strukturalnie słabe - preferowane w ramach działania Mikroprzedsiębiorstwa

7 Ocena strategiczna dla RPO Woj. pomorskie 2007 – 2013
L.p. Kwestie weryfikujące Max. suma punktów Punktacja 1. Lokalizacja projektu: 0 – w Trójmieście; 5 – poza Trójmiastem; 15 – na obszarze strukturalnie słabym. 0-15 2. Wpływ projektu na zwiększenie zatrudnienia: 4 pkt za każdą nowozatrudnioną osobę w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu. Max. punktowany przyrost zatrudnienia o 3 i więcej osób. 0-12 3. Wpływ projektu na poszerzenie oferty produktowej i usłu- gowej w regionie: 5 – projekt przyczynia się do wprowadzenia na rynek nowych produktów i/lub usług w skali lokalnej; 10 – projekt przyczynia się do wprowadzenia na rynek no- wych produktów i/lub usług w skali regionalnej. 0-10

8 4. Rozwiązania w sferze ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego: 6 – realizacja projektu pośrednio skutkować będzie oszczędnością surowców, energii i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do środowiska; 12 – celem projektu są rozwiązania skutkujące oszczędnością surowców lub energii lub ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do środowiska. 0-12 5. Wpływ projektu na wzrost inwestycji przedsiębiorstw w regionie: 1 pkt za każdy 1 punkt procentowy ponad minimalny wymagany wkład własny. Max. punktowany dodatkowy wkład własny to 15 %. 0-15 6. Wpływ projektu na aktywność eksportową firmy: 6 – projekt przyczynia się do wzrostu aktywności eksportowej firmy. 0-6

9 7. Rozwiązania w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskry- minacji: 5 – projekt proponuje rozwiązania w istotny sposób przyczyniające się do realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym także dostępności dla osób niepełnosprawnych, a przyjęte rozwiązania wyróżniają się na tle innych tego rodzaju przedsięwzięć. 0-5 8. Powiązanie projektu z innymi projektami: 1 – związek z projektem/projektami w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu; 2 – związek z projektem/projektami zrealizowanymi. 0-2 9. Zastosowanie instrumentu elastyczności: 1 – projekt wykorzystuje instrument elastyczności, a efekty działań finanso- wanych w ramach instrumentu elastyczności mają znaczące znaczenie dla osiągnięcia celów projektu. 0-1

10 10. Założenia i cele projektu na tle zapisów Osi Priorytetowej: 6 – założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Działania, ale opis projektu nie uzasadnia w przekonywujący sposób konieczności jego realizacji w kontekście potrzeb firmy lub rynku; 12 - założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Działania, opis projektu w pełni uzasadnia potrzebę realizacji projektu. 0-12 11. Efekty projektu na tle zapisów Osi Priorytetowej i wskaźników monitorowania: 5 – planowane efekty projektu wpisują się w spodziewane efekty realizacji Osi Priorytetowej, choć nie są one wystarczająco szczegó- łowo opisane, bądź ich trwałość lub realność jest wątpliwa; 10 – planowane efekty projektu wpisują się w spodziewane efekty rea- lizacji Osi Priorytetowej, są szczegółowo opisane, trwałe i realne do osiągnięcia. 0-10

11 Ważny komunikat dla przedsiębiorców!
Maksymalna wartość dofinansowania: 100 000 PLN (do 60% wydatków kwalifikowanych projektu) Termin naboru wniosków: r. Ważny komunikat dla przedsiębiorców! wszyscy wnioskodawcy zobowiązani będą do złożenia wraz z wnioskiem o do- finansowanie (jeżeli wymaga tego charakter inwestycji): - dokumentów umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych (prawomocne Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub robót budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.);

12 - dokumentów potwierdzających poprawność przeprowadzonej Procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (w przypadku przedsięwzięć sklasyfi- kowanych jako mogące oddziaływać na środowisko zgodnie z §2 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz ze zm.); - dokumentacji dotyczącej wpływu projektu na obszary NATURA 2000 (Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000).

13 W ramach Działania 1.1.1 nie można finansować projektów w zakresie:
Produkcji podstawowych produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TFUE, Działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury (produkcja podstawowa, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu), Górnictwa, wydobycia węgla, Tworzenia sieci dystrybucji za granicą lub dopłaty do eksportu, Finansowania podmiotów, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, Działalności przedsiębiorstw zagrożonych, Zakupu środków transportu, w przypadku beneficjenta, który wśród kodów PKD wpisanych do EDG lub KRS ma PKD odpowiadające działalności w zakresie transportu drogowego towarów.

14 Zakaz wsparcia podmiotu zagrożonego
Przedsiębiorstwo zagrożone: To takie, które przy pomocy środków własnych lub środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli (akcjonariuszy) lub wierzycieli, nie jest w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą do zniknięcia z rynku przedsiębiorstwa w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.

15 Sztywne przesłanki przedsiębiorstwa zagrożonego (pkt
Sztywne przesłanki przedsiębiorstwa zagrożonego (pkt. 10 Wytycznych KE z ): ponad połowa kapitału spółki została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie ostatnich 12 miesięcy, spółka spełnia przesłanki upadłości. Miękkie przesłanki przedsiębiorstwa zagrożonego (pkt. 11): rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżka produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek, zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto.

16 Podstawa udzielenia wsparcia w ramach Działania 1. 1
Podstawa udzielenia wsparcia w ramach Działania – pomoc de minimis Globalna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez beneficjenta pomocy nie może przekroczyć wysokości: 200 tys. euro, lub 100 tys. euro – w przypadku beneficjenta pomocy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego, w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat kalendarzowych go poprzedzających. Obowiązek ustalenia wysokości uzyskanej pomocy de minimis najpóźniej do dnia podpisania umowy z beneficjentem pomocy.

17 Przykładowe projekty:
TESTYT sp. z.o.o. – firma specjalizująca się w produkcji urządzeń i wykonywaniu konstrukcji ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i aluminium. Usługi: Wykonywanie robót spawalniczych i ślusarskich ze stali kwasoodpornej i aluminium. Wykonywanie mebli i witryn ze stali nierdzewnej. Wykonywanie elementów wyposażenia okrętowego ze stali kwasoodpornej i okrętowej. Projekt: Zakup wycinarki laserowej w celu rozwoju firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi wycinania laserowego. Wartość projektu: ,00 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł

18 Przykładowe projekty:
2) Firma BUDOLEX – Wprowadzenie nowych usług posadzkowych w firmie budowlanej oraz wzrost konkurencyjności poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz zatrudnienie nowych pracowników. Wartość projektu: ,00 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł 3) MATRA – Ośrodek Szkolenia Kierowców - Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowych samochodów do szkolenia kierowców oraz poszerzenie oferty usługowej i produktowej. Wartość projektu: ,00 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł 4) DORADCA – Pośrednictwo Finasowo-Handlowe – Rozwój działalności poprzez wprowadzenie usługi dziennej opieki nad dziećmi w tym zorganizowaniu miejsca zabawy i rekreacji. Wartość projektu: ,78 zł Wartość dofinansowania: ,21 zł

19 Przykładowe projekty:
5) Zakład Konserwacyjno-Malarski „Kamyk” – Podniesienie konkurencyj- ności firmy poprzez wprowadzenie nowej usługi bezpyłowego oczyszczania powierzchni metodą strumieniowościerną z zastosowaniem otoczki wodnej. Wartość projektu: ,00 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł 6) Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne SEDEO – rozwój firmy poprzez wprowadzenie nowej usługi przetwarzania odpadów budowlanych oraz nowego produktu w postaci kruszu ceglano-betonowego. Wartość projektu: ,00 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł

20 Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w:
Ogłoszenie o konkursie – dokładne informacje na temat naboru wniosków – w załączniku Generator Wniosków oraz wszystkie potrzebne dokumenty i wytyczne. Uszczegółowienie RPO WP – opis celów i uzasadnienie działania, typy projektów, maksymalny poziom dofinansowania i typy preferowanych projektów oraz informacje na temat kryteriów wyboru projektów. Przewodnik beneficjenta RPO WP (dla działania ) wraz z załącznikami (m.in. wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków, wzór Biznes Planu, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu) – informacje o sposobie przygotowania wniosku, etapach jego oceny, wyboru, realizacji, sposobie prowadzenia kontroli.

21 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Regionalny Punkt Informacyjny:
Instytucja Wdrażająca: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej: ww.arp.gda.pl Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Instytucja Wdrażająca: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/budynek A3 Regionalny Punkt Informacyjny: (058) (058)

22 Inicjatywa JEREMIE JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP ze środków publicznych ustanowiony przez Komisję Europejską, który odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego i pozwala zwiększyć absorpcję środków unijnych oraz efektywne ich użycie na rzecz rozwoju MŚP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

23 Główne cele inicjatywy JEREMIE
ukierunkowanie strumienia środków pieniężnych w celu znacznej poprawy dostępu mikro i małych przedsiębiorstw w dostępie do dobrych jakościowo, szeroko dystrybuowanych i dostosowanych do potrzeb MŚP, instrumentów finansowych, koncentracja na mikro i małych firmach, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, wykluczonych w dostępie do finansowania zewnętrznego. Do kogo jest skierowana inicjatywa JEREMIE? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), w tym: te które jeszcze przed okresem dekoniunktury gospodarczej miały utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, podmioty rozpoczynające działalność, startup-y (w tym również absolwenci), podmioty nieposiadające historii kredytowej, podmioty nieposiadające zabezpieczeń o wystarczającej wartości. 

24 Kluczowe etapy inicjatywy JEREMIE:
Instytucja Zarządzająca (IZ) wyodrębnia pulę środków na wsparcie pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP; IZ podejmuje decyzję o wydatkowaniu ww. środków w formie JEREMIE; Następuje wybór Menadżera i utworzony zostaje Fundusz Powierniczy (FP); FP uruchamia zwrotne wsparcie dla Pośredników Finansowych, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną; Pośrednicy Finansowi uruchamiają zwrotne instrumenty finansowe skierowane do MŚP; Środki zwrócone do FP są ponownie wykorzystywane na wsparcie dla Pośredników Finansowych; Na koniec okresu programowania IZ podejmują decyzję o wycofaniu środków z FP lub też o kontynuacji funkcjonowania FP w dotychczasowej lub zmienionej formie.   Wartość środków Pomorskiego Regionalnego Funduszu Powierniczego JEREMIE to 287,39 mln PLN

25 Schemat struktury inicjatywy JEREMIE

26 Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe
Nisko oprocentowane pożyczki i poręczenia kredytowe dla MŚP już dziś są dostępne w ramach Funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, których kapitał w głównej mierze pochodzi z dotacji w ramach RPO WP. Fundusze pożyczkowe – działają w ramach spółek non-profit (nie dla zysku), ich celem jest wspieranie mikro- i małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa pomorskiego, poprzez udostępnianie nisko oprocentowanych pożyczek zarówno podmiotom już działającym, jak i dopiero rozpoczynającym działalność.

27 Obecnie oferuje środki finansowe na rozwój małych firm w ramach dwóch programów pożyczkowych:
– programu Mikrofinansowania, – realizowanej wspólnie ze SKOK im. F. Stefczyka konsorcjalnej pożyczki Pomorski Mikrobiznes. Program Mikrofinansowania: – mikro- i małe firmy z terenu woj. pomorskiego – osoby zamierzające rozpocząć działalność na terenie woj. pomorskiego – maksymalna kwota pożyczki dla osób prowadzących działalność –  zł – maksymalna kwota pożyczki dla osób rozpoczynających działalność –  zł – maksymalny okres trwania pożyczki dla osób prowadzących działalność – 60 miesięcy – oprocentowanie pożyczek – od 7,9% do 14,9% – oprocentowanie „Pożyczki na Start” – 8,5% – prowizja od 1% do 5% – brak innych opłat

28 Pomorski Mikrobiznes:
– osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych prowadzących mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa – osoby rozpoczynające działalność gospodarczą – przedsiębiorcy, których firmy są zarejestrowane w woj. pomorskim – maksymalny okres kredytowania – 36 miesięcy – maksymalna kwota pożyczki dla osób prowadzących działalność –  zł – maksymalna kwota pożyczki dla osób rozpoczynających działalność –  zł – oprocentowanie pożyczki „Pomorski mikrobiznes” – 8,9% – prowizja – od 1% do 5% – opłata przygotowawcza – 50 zł

29 Gdańsk, ul. Szara 32-33,  tel. (058) , faks (058) pn.-pt Siedziba Główna SKOK Stefczyka ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej Gdynia-Redłowo tel. (058) , (058) INFOLINIA: lub (058)

30 E-mail: mikrofinansowanie@pfp.gda.pl
Doradcy klienta Tel. (58) , Tel. kom Biuro w Słupsku Biuro w Chojnicach ul. Poznańska 1A ul. Pocztowa 10 Słupsk Chojnice Tel./Fax (59) Tel. (52) Tel. kom Fax (52) Tel. kom Biuro w Malborku Plac Słowiański 18 Malbork Tel/Fax (55) Tel. kom

31 Oferta Funduszu Pożyczkowego SŁUPIA jest skierowana do mikro i małych przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęć działalność gospo- darczą. Środki z pożyczki przeznaczyć można na cele inwestycyjne lub/i obrotowe.

32 Maksymalna wartość pożyczki: 120 000 zł
Maksymalny okres spłaty to 60 miesięcy, W tym czasie możliwa jest karencja w spłacie kapitału, tzn. odroczenie spłaty kapitału do 12 m-cy. Oprocentowanie jest zależne m.in. od historii kredytowej firmy i form zabezpieczeń (5,49% - 9,49%) minimalny udział środków własnych – 20% wartości przedsięwzięcia zabezpieczenie pożyczki do uzgodnienia, np.: weksel własny in blanco, poręczenie osób fizycznych, przewłaszczenie, hipoteka, blokada środków zdepozytowanych na lokacie i inne. środki pożyczki należy rozliczyć w ciągu jednego miesiąca od daty wypłaty, prowizja wynosi 0,7% za każdy rok pożyczkowy, np. przy 3 letnim okresie pożyczkowym prowizja wyniesie 2,1%, przy 5 letnim 3,5%.

33 Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości
Słupsk, ul. Tuwima 22 A tel. 59/ , , Punkt Informacji Pożyczkowej Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Matejki 6 pok. 123 (budynek Centrum Techniki Morskiej) tel. 58/ Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Partyzantów 74 tel. 58/

34 Fundusze poręczeniowe działające w woj. pomorskim:
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. – Fundusz Poręczeń Wzajemnych-Kredytowych, Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości – Fundusz Poręczeń Kredytowych, Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych BGK, POL-FUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.,

35 Działanie 4.3. Kredyt technologiczny
POIG IV OŚ PRIORYTETOWA: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.3. Kredyt technologiczny Wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie MŚP kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przykładowe typy projektów Projekty polegające na wdrożeniu własnej lub nabytej nowej technologii i roz- poczęciu sprzedaży nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów bądź usług powstających w wyniku zastosowania tej technologii. Przykłady: Zakup innowacyjnej maszyny do produkcji znacząco ulepszonych sztućców, Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji drobnego sprzętu AGD.

36 Instytucja wdrażająca: BANK  GOSPODARSTWA  KRAJOWEGO S.A.
Nabór wniosków: prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji na 2010 r.  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2010 r. wynosi: 242 395 161,58 PLN Kwota kredytu technologicznego: nie jest ograniczona Dofinansowanie w postaci premii technologicznej stanowi spłatę do 70% kosztów kwalifikowanych sfinansowanych kredytem technologicznym. BGK wypłaca premię technologiczną do wysokości odpowiadającej wartości netto sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć kwoty  4  PLN.

37 Ważne pytanie: Co oznacza, że kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została zastosowana nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego? Zgodnie z powyższym zapisem kredytem technologicznym może być finansowany zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii nie zaś zawierającego w sobie tę technologię.

38 Przykład 1 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania:
Firma „A" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje technologię i maszyny i w oparciu o nie rozpoczyna produkcję „drukarki A", w której zostaje zastosowana nowa technologia fleksodruku. Przykład 2 - Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania: Firma „B" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje „drukarkę A" (w której firma „A" zastosowała nową technologię). Przykład 3 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania: Firma „C" zamierza wdrożyć technologię druku na pięciowarstwowej folii półprzezroczystej, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup „drukarki A".

39 Beneficjenci: MŚP posiadający zdolność kredytową.
Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji finansowanej z kredytu technologicznego. Beneficjenci: MŚP posiadający zdolność kredytową. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o wsparcie w formie kredytu technologicznego są zamieszczone na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego ( Pytania związane z aplikowaniem do działania 4.3 Kredyt technologiczny można kierować pod adresem poczty elektronicznej: lub lub pod numerem telefonu: (0-22) (0-22)

40 Działanie 6.1 Paszport do eksportu
POIG VI OŚ PRIORYTETOWA: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Cel działania Celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.

41 Przykładowe typy projektów
Dwa typy projektów realizowane w dwóch kolejnych etapach: I etap – usługi doradcze w zakresie przygotowania Planu rozwoju eksportu dotyczące w szczególności: analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy; badania wybranych rynków docelowych, w szczególności poprzez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków; wskazania i uzasadnienia wyboru co najmniej dwóch działań, o których mowa w etapie II, które realizowane będą przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki.

42 II etap – wdrożenie opracowanego w I etapie Planu rozwoju eksportu, przy wykorzystaniu co najmniej dwóch z poniższych działań, przy czym jednym z nich musi być działanie wskazane w punktach od c do f: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych; uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe; doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej; doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

43 Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 
Nabór wniosków: do Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2010 r. wynosi: I etap – przygotowanie Planu rozwoju eksportu – kwota wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 10 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy (80% kosztów kw.); okres realizacji: 6 miesięcy. II etap – wdrożenie Planu rozwoju eksportu – kwota wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt (50% kosztów kw.); okres realizacji: 24 miesiące.

44 Beneficjenci: MŚP Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o wsparcie w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu są zamieszczone w Szczegółowym Opisie Priorytetów POIG oraz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przesiębiorczości (www. parp.gov.pl): Kryteria oceny wniosków, Generator wniosków, Instrukcja wypełnienia wniosku, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków. Szczególnie ważna: Dokumentacja zakończonych rund konkursowych – obecnie III rundy z roku 2009 – w zakładce Archiwum działania 6.1 POIG

45 Pytania związane z aplikowaniem można kierować do:
Regionalny Punkt Konsultacyjny PARP W siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/ budynek A3 Gdańsk Tel. (0-58) fax. (0-58) Godziny otwarcia: pon.-pt.: adres strony:

46 POIG Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel działania i typy projektów Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu e-usługi. Projekt może również obejmować wytworzenie produktów cyfrowych, konie- cznych do świadczenia e-usługi.

47 e-usługa – należy przez to rozumieć usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych, w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji. do e-usług nie zalicza się (fragment wykazu): 1) dostaw następujących towarów i świadczenia następujących usług: − usługi świadczone przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielają swoim klientom porad za pomocą poczty elektronicznej, − usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie), − centra wsparcia telefonicznego, − usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty, − usługi telefoniczne świadczone przez Internet.

48 Szczegółowy katalog usług, które nie mogą być uznane za e-usługę na potrzeby działania 8.1, znajduje się w: Dokumentacji zakończonych rund konkursowych – obecnie III rundy z roku 2009 – w zakładce Archiwum działania 8.1 POIG Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz.U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.). W ramach działania nie będą dofinansowywane projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, usług związanych z hostingiem oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych, jak również projekty mające na celu obrót handlowy produktami.

49 Przykładowe projekty (e-usługi):
Portale społecznościowe, Portale umożliwiające wrzucanie różnych treści i pobierania ich np. filmów, muzyki, zdjęć. Wirtualny dysk twardy, umożliwiający umieszczenie dowolnych treści bez/lub z udostępnianiem ich dla ogółu, Porównywarki cenowe, Pośrednictwo pomiędzy kupującym a sprzedającym, wirtualne tablice ogłoszeń, Konfigurator połączeń lotniczych, autobusowych itp., umożliwiający znalezienie optymalnej trasy i pokazywanie przewoźników, którzy świadczą na niej usługi, Lokalizatory internetowe, wirtualne mapy, konfiguratory tras umożliwiające znalezienie miejsc, najkrótszej drogi, np. aptek, restauracji, punktów usługowych po trasie.

50 Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 
Ogłoszenie naboru: r. Nabór wniosków: r. do r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej wynosi: ,00 PLN. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w Działaniu 8.1 nie może być niższa niż ,00 złotych i nie może jednocześnie przekroczyć złotych. Projekt może być objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Beneficjenci: MŚP

51 POIG 8.1 Dodatkowe kryteria merytoryczne obligatoryjne
Przedstawiony opis modelu biznesowego uwiarygodnia powodzenie rynkowe projektu, Projekt będzie rentowny w okresie trwałości, W ramach projektu Wnioskodawca będzie osiągał przychody przynajmniej z dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług.

52 POIG 8.1 Nowe kryteria merytoryczne fakultatywne
Przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowych nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu (max. 20 pkt.) E-usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorców krajowych, jak i zagra- nicznych (max. 10 pkt.) Projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e- usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym (max. 50 pkt.) Podstawa funkcjonalności planowanej e-usługi odpowiada na niezagospo- darowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku (max. 20 pkt.)

53 POIG 8.1 Zmiany w kryteriach kwalifikowalności
Z ubiegania się o dofinansowanie wykluczone zostają spółki kapitałowe w organizacji, Maksymalna wysokość wydatków kwalifikowanych zostaje obniżona do 700 tys. PLN, Intensywność wsparcia zostaje obniżona do 70% wydatków kwalifikowanych, dla osób fizycznych poniżej 27 roku życia do 80%.

54 Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o wsparcie w ramach działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektro- nicznej są zamieszczone w/na: Szczegółowym Opisie Priorytetów POIG stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przesiebiorczości ( Informacje o naborach wniosków, Kryteria oceny wniosków, Instrukcja wypełnienia wniosku, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków. Szczególnie ważna: Dokumentacja zakończonych rund konkursowych – obecnie III rundy z roku 2009 – w zakładce Archiwum działania 8.1 POIG

55 Pytania związane z aplikowaniem można kierować do:
Regionalny Punkt Konsultacyjny PARP W siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Ul Arkońska 6/ budynek A3 Gdańsk Tel. (0-58) fax. (0-58) Godziny otwarcia: pon.-pt.: adres strony:

56 Działanie 8.2. Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
POIG VIII OŚ PRIORYTETOWA: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2. Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Cel działania Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć bizne- sowych prowadzonych w formie elektronicznej (B2B czyli Business-to-Business).

57 Przykładowe typy projektów
Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informa- tycznym, oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów bizneso- wych w formie elektronicznej, obejmujących trzech lub więcej współpracujących przedsiębiorców. wdrażanie nowych lub integracja dotychczas eksploatowanych systemów informatycznych – dostosowanie własnych systemów do systemów informa- tycznych partnerów biznesowych, w celu umożliwienia automatyzacji procesów biznesowych. Projekt może być objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

58 Przykłady: Zintegrowanie systemów informatycznych producenta z dostawcami w celu wyeliminowania przepływu faktur papierowych, Utworzenie wirtualnego przedsiębiorstwa. Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)  Ogłoszenie o naborze: r. Nabór wniosków: r. do r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy aplikacyjnej wynosi ,47 PLN. Poziom i wysokość dofinansowania: Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż  złotych i jednocześnie nie może przekraczać  złotych.

59 Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o wsparcie w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B są zamieszczone w Szczegółowym Opisie Priorytetów POIG oraz na stronie Polskiej Agencji Rozwo- ju Przedsiebiorczości ( Informacje o naborach wniosków, Kryteria oceny wniosków, instrukcja wypełnienia wniosku, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków. Szczególnie ważna: Dokumentacja zakończonych rund konkursowych – obecnie III rundy z roku 2009 – w zakładce Archiwum działania 8.2 POIG

60 Pytania związane z aplikowaniem można kierować do:
Regionalny Punkt Konsultacyjny PARP W siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Ul Arkońska 6/ budynek A3 Gdańsk Tel. (0-58) fax. (0-58) Godziny otwarcia: pon.-pt.: adres strony:

61 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel ; , 058  Internet:


Pobierz ppt "Możliwości inwestycyjne i rozwojowe dla MŚP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google