Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁFINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOŻLIWOŚCI WSPÓŁFINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW"— Zapis prezentacji:

1 MOŻLIWOŚCI WSPÓŁFINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
W RAMACH PO IG Marta Śmigielska Punkt Konsultacyjny Fundacja MŚP

2 INNOWACYJNA GOSPODARKA Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

3 Działanie PO IG 6.1 Główny cel Działania 6.1 PO IG:
1. poprawa pozycji polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej, 2. zwiększenie rozpoznawalności polskich marek za granicą. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów mających na celu: zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. Działanie PO IG 6.1

4 Podmioty uprawnione do ubiegania się
o dofinansowanie a) mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, b) działalność i siedziba na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) udział eksportu w całkowitej sprzedaży w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia NIE przekraczający 30 %. Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

5 Na co można uzyskać dotację?
Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na DWA TYPY PROJEKTÓW realizowanych w dwóch kolejnych etapach: Etap 1: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu- dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych (nie dłużej niż 6 miesięcy)

6 I etap - Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu
Intensywność wsparcia- maksymalnie 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kwota wsparcia- nie więcej niż 10 000 PLN. Kategorie wydatków objętych dofinansowaniem na przygotowanie Planu rozwoju eksportu: wydatki na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu Rozwoju Eksportu; wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia; wydatki na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta przeznaczonych do obsługi projektu.

7 II etap – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu
W ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, tj. co najmniej dwóch z następujących działań, w tym obligatoryjnie co najmniej jednego z wskazanych w lit. c. – f.: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe, doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

8 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu
Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Intensywność wsparcia- maksymalnie 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem Kwota wsparcia- nie może przekroczyć 200 000 PLN. *** W ramach rundy aplikacyjnej składane będą wnioski dotyczące zarówno I jak i II etapu Działania 6.1 PO IG. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu jest uprzednia realizacja projektu dotyczącego przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu.

9 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

10 Działanie PO IG 8.1 Główny cel Działania 8.1 PO IG:
1. wsparcie projektów polegających na świadczeniu e- usług w celu zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej, 2. rozwój gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Usługa elektroniczna jest wykonywana: a. automatycznie (w czasie rzeczywistym), b. drogą elektroniczną (sieć publiczna), c. na odległość (zdalnie), d. na indywidualne żądanie.

11 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
a) mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia nie później niż przed upływem roku licząc od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej b) działalność i siedziba na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wnioskodawca, składa nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.

12 Intensywność wsparcia
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Intensywność wsparcia- maksymalnie do 70 %. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

13 Na co można uzyskać dotację?
a) zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych, itp., b) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, c) wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy, d) zakup szkoleń bezpośrednio związanych z uruchomieniem e-usługi, d) najem i eksploatacja pomieszczeń, e) inne koszty ogólne (zakup usług pomocniczych, mat. biurowych i eksploatacyjnych, itp), f) zakup analiz przygotowawczych, usług księgowych, prawnych, translacyjnych i innych usług eksperckich, g) promocja projektu.

14 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

15 Działanie PO IG 8.2: Główny cel Działania 8.2 PO IG:
1. wdrażanie w polskich przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii informatyczno- komunikacyjnych (ICT), które ułatwiają zacieśnianie współpracy z partnerami biznesowymi, 2. skuteczniejsze konkurowanie z przedsiębiorstwami opierającymi swój biznes na technologiach informatycznych, zarówno na terenie Polski jak i za granicą. W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.

16 Podmioty uprawnione do ubiegania się
o dofinansowanie a) mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, b) działalność i siedziba na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) podmiot posiada podpisane umowy o współpracy z co najmniej 2 innymi firmami (partnerami biznesowymi), d) podmioty planują rozpoczęcie lub rozwój współpracy biznesowej w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

17 Intensywność wsparcia
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 2 mln złotych. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych (dla woj.. mazowieckiego wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 50%)

18 Na co można uzyskać dotację?
a) usługi informatyczne, techniczne, wdrożeniowe, itp. b) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, c) informacja o udziale środków UE, d) analizy przygotowawcze oraz inne niezbędne usługi doradcze, eksperckie, itp. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

19 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Dziękuję za uwagę. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27 Warszawa Punkt Konsultacyjny Telefon:


Pobierz ppt "MOŻLIWOŚCI WSPÓŁFINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google