Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 6.1 Paszport.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 6.1 Paszport."— Zapis prezentacji:

1

2 Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 6.1 Paszport do eksportu jest elementem 6. Osi priorytetowej: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Celem działania jest umożliwienie przedsiębiorcom: zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

3 O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy: prowadzący działalność i posiadający siedzibę na terytorium RP, posiadający w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30% i posiadający plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, lub którym udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez RIF, prowadzący działalność gospodarczą we wszystkich sektorach z wyjątkiem: rybołówstwa i akwakultury, w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych oraz sektora górnictwa węgla.

4 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jest udzielane z przeznaczeniem na realizację co najmniej dwóch z następujących działań, w tym obligatoryjnie co najmniej jednego z działań wskazanych w lit. c. – f.: a.udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, b.organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą, c.wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, d.uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe, e.doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, f.doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

5 Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych zakres usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi zakres usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych

6 Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą: zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji zakup usług polegających na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą

7 Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych: zakup baz danych zakup badań marketingowych zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu

8 Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe: zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe przygotowanie dokumentacji technicznej transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych przeprowadzenie badań certyfikacyjnych wystawienie i wydanie certyfikatu

9 Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności : opracowanie optymalnej strategii finansowania; wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł; rekomendacja źródeł finansowania.

10 Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych: opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, w tym: –analiza cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych, –analiza wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych –analiza wyglądu i bezpieczeństwa produktu oraz opakowania; stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego.

11 Inne kategorie wydatków objętych dofinansowaniem na wdrożenie Planu rozwoju eksportu: działania promocyjne i informacyjne niezbędne do realizacji działań; tłumaczenia niezbędne do realizacji działań; ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia; pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych; zakup usług doradczych w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcie.

12 Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres realizacji nie może przekroczyć 24 miesięcy. Intensywność wsparcia dla działań proeksportowych na wdrożenie planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50%, a maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 200 000 PLN Intensywność wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 80%, a maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 10 000 PLN Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Termin naborów wniosków : od 06 sierpnia 2012r. do 24 sierpnia 2012r. od 29 października 2012r. do 16 listopada 2012r.

13 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 2 tel. +48 58 662 42 43, 662 42 44 fax +48 58 622 59 85 e-mail: k.hunko@fungo.com.pl a.sowula@fungo.com.pl www.fundacjagospodarcza.pl

14


Pobierz ppt "Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 6.1 Paszport."

Podobne prezentacje


Reklamy Google