Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Góralczyk Specjalista RIF Mazowsze Warszawa, 10 listopada 2009 r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI - Polska gospodarka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Góralczyk Specjalista RIF Mazowsze Warszawa, 10 listopada 2009 r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI - Polska gospodarka."— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Góralczyk Specjalista RIF Mazowsze Warszawa, 10 listopada 2009 r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu

2 Głównym celem Działania 6.1 PO IG jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych. Wsparcie może być udzielone na realizację projektów ukierunkowanych na: zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, zwiększenie rozpoznawalności marki handlowej i firmowej na rynkach zagranicznych. Ogólne zasady Działania PO IG 6.1:

3 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie O wsparcie w ramach Działania 6.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30 %. Dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 Paszport do eksportu.

4 Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie Projekt nie może trwać krócej niż 2 miesiące i dłużej niż 6 miesięcy Intensywność dofinansowania - maksymalnie 80% Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 PLN I etap - Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

5 Kategorie wydatków objętych dofinansowaniem na przygotowanie Planu rozwoju eksportu: wydatki na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu Rozwoju Eksportu. wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia wydatki na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta przeznaczonych do obsługi projektu

6 II etap – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu O dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy posiadają pozytywnie zweryfikowany Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach I etapu Działania 6.1 Dofinansowanie jest udzielane z przeznaczeniem na realizację co najmniej dwóch z następujących działań, w tym obligatoryjnie co najmniej jednego z działań wskazanych w lit. c. – f.: a. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy b. organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą c. wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych d. uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe e. doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej f. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

7 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie Okres realizacji nie może przekroczyć 24 miesięcy Poszczególny etap projektu nie może być krótszy niż 2 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 200 000 PLN

8 Złożenie wniosku o dofinansowanie (przygotowanego w Generatorze wniosków) do RIF właściwej dla siedziby wnioskodawcy Ocena formalna– przeprowadzana w RIF Poinformowanie wnioskodawcy o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie Ocena merytoryczna– przeprowadzana w RIF przez Komisję Konkursową Przygotowanie i przekazanie do PARP protokołu wraz z listą rankingową projektów (w tym lista projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania) Zatwierdzenie listy rankingowej projektów przez Instytucję Zarządzającą Procedura aplikacyjna Działania 6.1 PO IG

9 Poinformowanie wnioskodawców o decyzji Instytucji Zarządzającej (w przypadku wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wysłanie prośby o przesłanie do RIF dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie) Przygotowanie w RIF umowy o dofinansowanie Obustronne podpisanie umowy o dofinansowanie Złożenie zabezpieczenia realizacji umowy (weksel) Możliwość uzyskania zaliczki (tylko II etap) Realizacja działań objętych umową o dofinansowanie Wnioski o płatności pośrednie składane po zakończeniu realizacji kolejnych działań objętych projektem (tylko II etap)

10 Sukces w eksporcie oparty jest na wielu czynnikach: Wiedza i umiejętności Wnioskodawcy Wybór właściwego momentu rozpoczęcia eksportu Ustaleniu sposobu eksportowania adekwatnego do parametrów firmy i rodzaju rynku Pozycji firmy na rynku Innowacyjności produktów lub usług

11 Dokumenty związane z działaniem 6.1 PO IG są dostępne na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl Dokładny adres: http://www.parp.gov.pl/index/index/745

12 Dziękuję za uwagę. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Drugi Wydział ds. Kontraktowania Telefon: 022 838 32 11 wew. 142 E-mail: agnieszka.goralczyk@fund.org.pl www.fund.org.pl


Pobierz ppt "Agnieszka Góralczyk Specjalista RIF Mazowsze Warszawa, 10 listopada 2009 r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI - Polska gospodarka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google