Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja przygotowana przez PBS DGA Spółka z o.o. ZRB Pryzmat

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja przygotowana przez PBS DGA Spółka z o.o. ZRB Pryzmat"— Zapis prezentacji:

1 Kompleksowe badanie sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim
Prezentacja przygotowana przez PBS DGA Spółka z o.o. ZRB Pryzmat Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sopot/Toruń, wrzesień 2011

2 Informacje o badaniu Projekt badawczy: Kompleksowe badanie sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko- pomorskim w ramach projektu systemowego ROPS w Toruniu pn. „Akademia Pomocy i Integracji Społecznej – Wsparcie kadr” Zlecający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Wykonawca: PBS DGA Spółka z o.o. Sopot, ul. Junaków 2 ZRB Pryzmat Toruń, ul. Fosa Staromiejska 1a Metodologia: badanie ilościowe i jakościowe (DR, IDI, FGI, CATI, PE, MCC, MC, SSI, EOS, Triada niehomogeniczna, CS, CASI, TDI, CAWI) Termin realizacji prac terenowych: od 21 lipca do 13 września 2011 r. Próba: reprezentatywna próba NGO celowa: PES Ilość badanych podmiotów 135 PES Prace terenowe przeprowadzili ankieterzy ZRB Pryzmat oraz PBS DGA. Analizy statystyczne wykonano przy użyciu programu SPSS.

3 Metodologia badania Badanie przeprowadzone zostało technikami:
analiza danych zastanych wywiad telefoniczny wywiad grupowy indywidualny wywiad pogłębiony panel ekspercki wywiad częściowo ustrukturyzowany wywiad ekspercki triada niehomogeniczna ankieta internetowa telefoniczny wywiad pogłębiony studium przypadku Badanie ilościowe zostało zrealizowane w województwie kujawsko-pomorskim na: reprezentatywnej próbie organizacji pozarządowych (98) próbie 37 innych podmiotów ekonomii społecznej (KIS, CIS, ZAZ, WTZ, Spółdzielnie Socjalne)

4 Przedmiot badania Ekonomia społeczna zgodnie z PO KL rozumiana jest jako: „nowe narzędzie umożliwiające tworzenie miejsc pracy w połączeniu z celami społecznymi w postaci przedsiębiorstw społecznych” W ramach PO KL do kategorii podmiotów ekonomii społecznej zaliczone zostały: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.).” Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy to osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Cel główny badania: weryfikacja ilości i jakości działania podmiotów ekonomii społecznej, wraz z ustaleniem szans i obszarów rozwoju dotychczas działających i nowopowstających podmiotów ekonomii społecznej, przy wykorzystaniu infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej (ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, centra ekonomii społecznej)

5 Wyniki badania Liczba podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim: Zakłady Aktywności Zawodowej - 5 Centra Integracji Społecznej - 4 Kluby Integracji Społecznej - 26 Spółdzielnie Socjalne - 16 Warsztaty Terapii Zajęciowej - 38 NGO – ok. 4000

6 Wyniki badania Odbiorcy i obszar działania podmiotów ekonomii społecznej połowa z badanych organizacji prowadzi działalność na terenie gminy lub powiatu ponad dwukrotnie rzadziej organizacje prowadzą działalność na terenie całego województwa lub regionu (22%) albo całego kraju (22%) w nielicznych przypadkach terenem działalności są inne kraje (7%) niewielki odsetek organizacji (7%) prowadzi działalność ograniczającą się do najbliższego sąsiedztwa (osiedle, dzielnica)

7 Wyniki badania Odbiorcy i obszar działania podmiotów ekonomii społecznej

8 Wyniki badania Katalog usług i produktów oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej

9 Wyniki badania Jakość produktów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej Dokonując oceny poszczególnych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej za najbardziej pozytywnie przez respondentów (pracowników podmiotów ekonomii społecznej) uznane zostały: wysoka i satysfakcjonująca jakość usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej (91%) wysokie kompetencje osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej (88%) konkurencyjność - niskie ceny, wysoka jakość, atrakcyjność oferty oferowanej przez podmioty ekonomii społecznej Wysoka ocena jakości usług i produktów oferowanych przez PES została także potwierdzona przez audytorów w badaniu techniką „mystery client” oraz „mystery calling client”

10 Wyniki badania Struktura wiekowa oraz wykształcenie pracowników ekonomii społecznej wśród pracowników PES ponad połowę stanowią kobiety (51%), mężczyźni zaś 49% siedmiu na dziesięciu respondentów to osoby z wykształceniem wyższym jedna czwarta to osoby z wykształceniem średnim niewielki (odpowiednio 3% i 1%) odsetek stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim.

11 Wyniki badania Zatrudnienie oraz wolontariat w podmiotach ekonomii społecznej

12 Wyniki badania Na podstawie indeksowej analizy wewnętrznej podmiotów możliwe stało się określenie potencjału i słabych stron podmiotów ekonomii społecznej Przedsiębiorczość strategie myślenia wspólny cel zdolności marketingowe, znajomość rynku, fachowość Kultura organizacyjna dobrze zgrany zespół odpowiedni lider, mocna pozycja lidera, zdolności i kompetencje lidera, cechy indywidualne zaangażowanych osób, zdeterminowanie i zahartowanie osób tworzących PES współodpowiedzialność Konkurencyjność niskie ceny wysoka jakość atrakcyjność oferty Partykularność finansowa nastawienie na zysk interesowność wygórowane oczekiwania finansowe nastawienie wolontariackie – przekonanie o tym, że praca społeczna nie powinna wiązać się z zarabianiem, Kultura organizacyjna konflikty brak podziału obowiązków brak kompetencji, brak wiedzy prawnej trudności w wykluczaniu osób, które rozbijają zespół) Charakter pracowników (człowiek i jego nawyki (alkoholizm), obawa i lęk przed zmianami, niezgodność charakterów wśród założycieli PES i pracowników, brak profesjonalnego podejścia do obowiązków, postawa roszczeniowa)

13 Wyniki badania Główne bariery i problemy w działalności podmiotów ekonomii społecznej najczęściej występującą barierą w rozwoju organizacji są problemy finansowe, z którymi boryka się ponad połowa (57%) podmiotów w badanej próbie w przypadku jednej na pięć organizacji na drodze do rozwoju stoi brak chętnych do współpracy (22%) w 12% przypadków największy problem stanowią biurokracja i niejasne przepisy w kilku procentach przypadków barierą dla rozwoju organizacji są: problemy lokalowe (8%) problemy z pozyskaniem zleceń/beneficjentów (5%) trudności we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (4%) brak zrozumienia dla tego typu działalności (3%) konkurencja między podmiotami (2%) 12% badanych organizacji nie dostrzega szczególnych problemów lub barier przeszkadzających w ich rozwoju.

14 Wyniki badania Czynniki mające wpływ na zakładanie oraz zamykanie podmiotów ekonomii społecznej Do głównych czynników sprzyjających rozwojowi podmiotów ekonomii społecznej zaliczane są:  umiejętności pozyskiwania środków unijnych i dotacji z konkursów przez działające już PES odpowiednie profilowanie i wydatkowanie środków i funduszy z projektów zaangażowanie osób pracujących w PES, w tym przede wszystkim kompetentny i sprawny lider  dobry pomysł na działanie PES rozwój świadomości społecznej na temat roli i znaczenia PES Wyniki badania (wywiadu eksperckiego) potwierdzają wzrostową tendencję do zakładania nowych PES w województwie kujawsko-pomorskim. Jednak ze względu na koszty (opłata w KRS), które należy ponieść w sytuacji zamykania PES, podmioty nie wyrejestrowują PES – zatem nie jest możliwe dokładne określenie liczby zamykanych PES, a tym samym bilansu dot. liczby otwieranych i zamykanych PES.

15 Wyniki badania Główne potrzeby podmiotów ekonomii społecznej:
potrzeba większego wsparcia finansowego, rozwiązałoby ono zarówno problemy lokalowe podmiotu, problemy braku płynności finansowej, tj. zalegania z płatnościami składek ZUS czy zalegania z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników poszerzenie zakresu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego zarówno w kwestii wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, wzajemnego zlecania zadań i obowiązków, udostępniania – użyczania pomieszczeń lokalowych w atrakcyjnych cenach, informowania i promowania działań PES na terenie województwa ujednolicenie i uszczegółowienie przepisów prawa dotyczących działania PES uproszczenie procedur związanych z zakładaniem i działaniem PES potrzeba stosowania klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych uruchomienie i wprowadzenie niskoprocentowego systemu pożyczkowego skierowanego do PES

16 Podmiot ekonomii społecznej
Wyniki badania Otoczenie instytucjonalne podmiotów ekonomi społecznej (jednostki współpracujące z PES) Podmiot ekonomii społecznej Jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta) Inne PES i NGO Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej II sektor – sponsorzy partnerzy biznesowi Administracja centralna (MRR, MPPS, MKiDN) Ośrodki kultury (MOK, GOK) PFRON JST (PUP, ROPS, WUP) Szkoły Ośrodki zdrowia MOPS/ GOPS, PCPR

17 Wyniki badania Instytucje z którymi podmioty ekonomi społecznej współpracują najczęściej Do instytucji najczęściej współpracujących z PES respondenci indywidualnych wywiadów pogłębionych zaliczali: Urząd Marszałkowski Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej urzędy gminy ROPS ośrodki pomocy społecznej zakłady karne urzędy pracy (także spoza województwa kujawsko-pomorskiego), szkoły inne podmioty ekonomii społecznej

18 Wyniki badania Efektywność wsparcia OWES Efektywność działań podejmowanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej przejawia się przede wszystkim w: ułatwieniu i wskazaniu dostępu PES do doradztwa/szkoleń z zakresu obsługi księgowej, doradztwa marketingowego, doradztwa prawniczego, doradztwa informatycznego poprawie jakości działania PES, podniesienia jakości świadczonych usług przez PES bardziej profesjonalnej obsłudze potencjalnego klienta PES, podniesienia kompetencji osób pracujących w PES wzroście jakości zarządzania finansami PES Efekty wsparcia udzielanego przez OWES są przede wszystkim długotrwałe i owocne Prezes spółdzielni socjalnej trafnie podsumowała efektywność działań OWES mówiąc: „Dzięki działaniu OWES podmiotom ekonomi społecznej jest lepiej, wygodniej i bezpieczniej – wiedzą do kogo się zwrócić, zawsze jest pewność, że jest pomoc w każdej chwili”.

19 Wyniki badania Źródła pozyskiwania środków finansowych przez podmioty ekonomii społecznej

20 Wyniki badania Roczny budżet podmiotów ekonomii społecznej
jedna na pięć organizacji dysponuje bardzo ograniczonym budżetem – do 5 tysięcy złotych budżet od 5 do 20 tysięcy złotych ma 16% organizacji budżetem od 20 do 50 tysięcy złotych dysponuje 14% organizacji połowa badanych organizacji dysponuje budżetem nie większym niż 50 tysięcy złotych. wśród pozostałych, dysponujących większym budżetem, 12% organizacji ma w roku do wykorzystania od 50 do 250 tysięcy złotych kolejne 13% od 250 tysięcy do miliona złotych budżetem większym niż milion złotych dysponuje w sumie 17% organizacji, wśród których większość stanowią organizacje dysponujące kwotą mieszczącą się w przedziale do 1 do 5 milionów złotych (12%) budżet powyżej 25 milionów złotych ma jedna organizacja na sto

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja przygotowana przez PBS DGA Spółka z o.o. ZRB Pryzmat"

Podobne prezentacje


Reklamy Google