Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEMENTY DIAGNOZY SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ W KONTEKSCIE PRZYGOTOWAŃ DO OPRACOWANIA REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA, ROZWOJU I PROMOCJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEMENTY DIAGNOZY SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ W KONTEKSCIE PRZYGOTOWAŃ DO OPRACOWANIA REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA, ROZWOJU I PROMOCJI."— Zapis prezentacji:

1 ELEMENTY DIAGNOZY SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ W KONTEKSCIE PRZYGOTOWAŃ DO OPRACOWANIA REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA, ROZWOJU I PROMOCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dane na dzień 31 lipca 2011 r. (źródło: WUP) stopa bezrobocia w województwie pomorskim: 11.5% liczba bezrobotnych w województwie pomorskim: 98280 stopa bezrobocia w Polsce: 11.7% liczba bezrobotnych w Polsce: 1 863 175 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Wykorzystano materiały WUP w Gdańsku Stopa bezrobocia a istniejące CIS-y i Spółdzielnie Socjalne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Do problemów społecznych, które są powodem udzielenia pomocy społecznej, zalicza się następujące: ekonomiczne – ubóstwo, bezrobocie, zdrowotne – niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, rodzinne – potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, sieroctwo, przemoc w rodzinie, społeczne – bezdomność, alkoholizm lub narkomania, trudności przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, pozostałe – zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Do gmin, w których odsetek świadczeniobiorców jest najwyższy, należą: Czarna Dąbrówka (aż 47%), Sierakowice i Somonino (33%). Z kolei najniższy odsetek korzystających z pomocy społecznej notują gminy trójmiejskie: Gdańsk, Gdynia i Sopot (poniżej 5%). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 W województwie pomorskim grupa osób niepełnosprawnych stanowi 14% ogółu populacji; świadomość tak znaczącej liczebnie grupy wymaga wsparcia i działań na rzecz integracji i wykorzystania kapitału ludzkiego; w powiatach leżących na wschód od Wisły odsetek osób niepełnosprawnych jest najwyższy (powiat malborski 18%, sztumski 17% oraz nowodworski 16%), co jest niepokojące w kontekście gorszej sytuacji społeczno- gospodarczej tych obszarów i tym samym zagrożenia brakiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Podmioty ekonomii społecznej w województwie pomorskim stan na 31.07.2011 r. Centra Integracji Społecznej (8), Kluby Integracji Społecznej (8), Zakłady Aktywności Zawodowej (2), Spółdzielnie socjalne (20), Spółdzielnie inwalidów i niewidomych (13) Organizacje pozarządowe (ok.5933). MIEJSCOWOŚCI TEMATYCZNE – 1 (Karwno – Kraina Fantazji) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Dane umieszczone w opracowaniu pochodzą z wywiadów telefonicznych. Badanie zostało realizowane we wrześniu 2011 roku na próbie 15 spółdzielni socjalnych z województwa pomorskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9

10

11

12 Spółdzielnie zawieszone/zlikwidowane Działalność kilku spółdzielni socjalnych została zawieszona / zlikwidowane. Wśród najczęstszych przyczyn niepowodzeń wskazywano: Brak środków finansowych (brak możliwości otrzymania dotacji, wyczerpanie środków pochodzących z otrzymanych dotacji, zbyt niski dochód własny); Problemy formalno – prawne (nieumiejętnie zarządzanie finansami, nieznajomość regulacji prawnych, trudności z zarejestrowaniem); Problemy organizacyjne (zbyt szeroki zakres działań, wewnętrzne rozłamy, rezygnacja członków spółdzielni). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13

14

15

16 Dziękuję za uwagę Agata Chrul Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Osoby do kontaktu: Agata Chrul tel. 58 32 68 572 e-mail:a.chrul@pomorskie.eu Ewelina Wałęsa tel. 58 32 68 895 e-mail:e.walesa@pomorskie.eu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "ELEMENTY DIAGNOZY SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ W KONTEKSCIE PRZYGOTOWAŃ DO OPRACOWANIA REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA, ROZWOJU I PROMOCJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google