Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POTENCJAŁ GOSPODARCZY Obszaru Funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej na podstawie analizy desk research.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POTENCJAŁ GOSPODARCZY Obszaru Funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej na podstawie analizy desk research."— Zapis prezentacji:

1 POTENCJAŁ GOSPODARCZY Obszaru Funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej na podstawie analizy desk research

2 Obszar 2 powiaty: białostocki i sokólski 25 gmin, w tym 12 wiejskich 771 sołectw 1034 miejscowości 13 miast 5030 km 2 powierzchni

3 Demografia Ludność ogółem – osób –Mężczyźni (38%) –Kobiety (39%) Struktura wiekowa –w wieku przedprodukcyjnym os. (15%) –w wieku produkcyjnym – os. (67%) –w wieku poprodukcyjnym – os. (18%)

4 Podmioty gospodarcze podmioty gospodarki narodowej ogółem sektor publiczny - ogółem sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego sektor publiczny - spółki handlowe sektor prywatny - ogółem sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą sektor prywatny - spółki handlowe sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego sektor prywatny - spółdzielnie sektor prywatny - fundacje sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne

5 Struktura sektorów gospodarki OFPK Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przemysł i budownictwo usługi

6 Struktura wielkości podmiotów gospodarczych Wielkość zatrudnienia og ó łem

7 Struktura sektorowa

8 Sektor nieprodukcyjny gospodarki Sekcja i działy PKD 2007Wartość Sekcja O ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 227 Sekcja P EDUKACJA420 Sekcja Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA699 Q dział 86 OPIEKA ZDROWOTNA647 Q dział 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM13 Q dział 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA39 Sekcja R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ222 R dział 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ57 R dział 91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ 19 Sekcja R dział 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 2 Sekcja R dział 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA144

9 Wskaźniki inwestycji na 1 mieszkańca Wskaźniki Nakłady inwestycyjne w Regionie w zł Wartość brutto środków trwałych w Regionie w zł Nakłady inwestycyjne w OFPK w zł Nakłady inwestycyjne w OFPK do Region (%)74% 69%42% Wartość brutto środków trwałych w OFPK w zł Wartość brutto środków trwałych w OFPK do Region (%)53%54%53%54%

10 Finanse gmin W strukturze wydatków budżetowych dominują wydatki bieżące (76%), wśród których od lat niezmiennie dominują wydatki na oświatę i wychowanie (34,0%), opiekę i politykę społeczną (16,6%), transport (12,3%) oraz administrację publiczną (9,1%).

11 Finanse powiatów Struktura wydatków powiatów jest konsekwencją ich kompetencji ustawowych i tak największą część wydatków budżetowych w 2011 roku stanowił transport (28,5%), następnie pomoc i polityka społeczna (20,5%,), oświata i wychowanie (18,7%), administracja publiczna (10,5%) i ochrona zdrowia (9,6%).

12 Rolnictwo Obszar Funkcjonalny Puszczy Knyszyńskiej jest zdominowany funkcją rolniczą. Tereny użytkowane rolniczo stanowią 57% a lasy 33% powierzchni OFPK. Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku na terenie OFPK funkcjonowało gospodarstw rolnych, w czym 99,9% stanowiły gospodarstwa indywidualne

13 Turystyka 20 całorocznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, 1146 miejsc noclegowych. W roku 2011 z noclegów skorzystało osób, noclegów tym 9334 turystów zagranicznych było 1419 osób. Łącznie w 2011 roku udzielono noclegów, tym turystom zagranicznym

14 Ruch turystyczny w latach

15 Absorpcja funduszy europejskich W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano 567 umów na realizację projektów na terenie OFPK. Łączna ich wartość to ,22 złotych. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z podmiotami z terenu OFPK podpisano 68 umów o dofinansowaniu projektów. Łączna wartość projektów wynosiła ,45 złotych W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z podmiotami z terenu OFPK podpisano 55 umów o dofinansowaniu projektów. Łączna wartość projektów wynosiła ,92 złotych

16 Absorpcja funduszy europejskich cd W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej z podmiotami z terenu OFPK podpisano 10 umów o dofinansowaniu projektów. Łączna wartość projektów wynosiła ,14 złotych W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z podmiotami gospodarczymi działającymi na OFPK podpisano 145 umów na dofinansowanie projektów Spośród 428 wspartych w ramach RPOWP projektów infrastrukturalnych 78, czyli 18% zlokalizowanych było na terenie OFPK

17 Projekty lokalne wsparte w ramach RPOWP Tereny inwestycyjne Rozwój transportu drogowego Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - 9 IV: Społeczeństwo informacyjne Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego- 2 Ogółem - 78

18 Synteza uwarunkowań

19 Atuty Dogodne położenie geograficzne względem rynków zbytu (m. Białystok i Warszawa), Zasoby przyrodniczo-krajobrazowe, czyste środowisko naturalne Zachowana równowaga ekologiczna pomiędzy środowiskiem rolniczym a środowiskiem cennym przyrodniczo Znaczna liczba zbytków, Atrakcyjne położenie geograficzne na szlakach turystycznych, Warunki do rozwoju turystyki, Położenie przygraniczne, Rosnący potencjał gospodarczy i warunki do rozwoju przedsiębiorczości i drobnej wytwórczości

20 Atuty Rosnące zainteresowanie funduszami unijnymi na inwestycje Liczne produkty lokalne Bogactwo dziedzictwa historyczno-kulturowego Duży potencjał dla rozwoju turystyki, Bogata sieć ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, wodnych, konnych, kolejki wąskotorowej) Istniejąca baza noclegowa - agroturystyka,

21 Problemy Niski poziom PKB na mieszkańca i niższa niż przeciętnie w kraju dynamika wzrostu Niekorzystna z punktu widzenia produktywności rozdrobniona struktura gospodarstw Mały napływ inwestycji, niski poziom nakładów inwestycyjnych (wew. i zew.) Mała innowacyjność przedsiębiorstw Mała aktywność przedsiębiorców Niski standard infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Niski poziom infrastruktury technicznej Niska opłacalność produkcji rolnej

22 Problemy Trudności w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, w tym brak wiedzy oraz brak kapitału na inwestycje Słabe wykorzystanie komercyjne lokalnych zasobów, zwłaszcza produktów lokalnych Słaba promocja obszaru i produktów lokalnych Słaba współpraca w zakresie turystyki między oferentami usług dla turystów Niedostateczne zasoby finansowe dla prowadzenia planowanych inwestycji infrastrukturalnych

23 Problemy Brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych Niska świadomość społeczna znaczenia zasobów dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej, Niski wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, Surowsze warunki klimatyczne powodujące ograniczenia w doborze roślin i odmian Mała skala produkcji i niska towarowość gospodarstw rolnych,


Pobierz ppt "POTENCJAŁ GOSPODARCZY Obszaru Funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej na podstawie analizy desk research."

Podobne prezentacje


Reklamy Google