Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROWADZONEJ PRZEZ SZKOŁĘ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROWADZONEJ PRZEZ SZKOŁĘ"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROWADZONEJ PRZEZ SZKOŁĘ

2 OBSZAR: 3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.
CELE EWALUACJI: Opracowanie planu działań realizowanych na terenie szkoły we współpracy z rodzicami. Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców w życiu szkoły. OBSZAR: 3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. WYMAGANIE: 3.4. Rodzice są partnerami szkoły. ODBIORCY EWALUACJI: dyrektor, nauczyciele, rodzice.

3 PYTANIA KLUCZOWE: Jak nauczyciele rozpoznają potrzeby rodziców w zakresie współpracy ze szkołą? W jaki sposób nauczyciele planują współpracę z rodzicami/ Jakie formy współpracy proponują nauczyciele rodzicom? Jaka jest organizacja i przebieg spotkań indywidualnych? Jaki jest stopień zaangażowania rodziców we współpracę ze szkołą? Jak nauczyciele oceniają współpracę z rodzicami/

4 DOBÓR METOD BADAWCZYCH:
ankieta wśród rodziców ankieta wśród nauczycieli analiza dokumentacji BADANIAMI ZOSTALI OBJĘCI: rodzice uczniów szkoły podstawowej : 63% rodzice uczniów gimnazjum: 55% nauczyciele: 88 %

5 Analiza ankiety dla rodziców

6 Czy Pana/Pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły (%)?

7 Z jakich form współpracy ze szkołą może Pan/Pani korzystać (%) ?

8 Czy uczestniczy Pan/Pani w zebraniach ogólnych z rodzicami? (%)

9 Jak Pan/Pani ocenia organizację tych spotkań? (%)

10 Czy uczestniczy Pan/Pani w spotkaniach indywidualnych organizowanych przez szkołę? (%)

11 Jeśli tak, to z kim Pan/Pani się kontaktuje? (%)

12 Jak Pan/Pani ocenia współpracę ze szkołą? (%)

13 W jaki sposób Pan/Pani współpracuje ze szkołą?

14 PSP PG udział w uroczystościach klasowych 47% 41% 34% 16% 15% 22% 4% 21% udział w uroczystościach szkolnych 35% 30% bardzo chętnie raczej chętnie raczej niechętnie bardzo niechętnie praca społeczna na rzecz klasy lub szkoły 32% 53% 12% 13% 31% 2% 25% wspieranie finansowe szkoły 29% 39% 28% 11% opieka w czasie wycieczek 19% 10% 5% 42% 60% opiniowanie dokumentacji i planów szkolnych 7% 9% 52% 36%

15 Analiza ankiety dla nauczycieli

16 Czy Pan/Pani rozpoznaje potrzeby rodziców w zakresie współpracy ze szkołą? (%)

17 Jeśli tak, to w jaki sposób uzyskuje Pan/Pani informacje na temat tych potrzeb? (%)

18 Czy planuje Pan/Pani przebieg spotkania ogólnego z rodzicami? (%)

19 Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie rodziców w pracę szkoły? (%)

20 Jak Pan/Pani ocenia swoją współpracę z rodzicami? (%)

21 W jakie formy współpracy rodzice angażują się?
bardzo chętnie raczej chętnie raczej niechętnie bardzo niechętnie udział w uroczystościach klasowych 10% 65% 20% 5% udział w uroczystościach szkolnych 0% 40% 60% praca społeczna na rzecz klasy lub szkoły 35% 15% wspieranie finansowe szkoły opieka w czasie wycieczek 45% opiniowanie dokumentacji i planów szkolnych 25%

22 Analiza dokumentacji

23 5 73% 78% 34% 49% 15% 18% 0,7% 4% I-III) 11 7% Klasy IV – VI 33 % 100%
DZIENNIKI LEKCYJNE SZKOŁA PSP NR 16 PG NR 9 ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH ZEBRAŃ 5 FREKWENCJA RODZICÓW 73% 78% ZAWSZE BYŁO LUB OPUSCIŁO 1 RAZ 34% 49% BYLI TYLKO 1-2 RAZY 15% 18% NIGDY NIE BYŁO 0,7% 4% ILOŚĆ INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI 19 (w tym 18 w klasach I-III) 11 PROCENT RODZICÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W INDYWIDUALNYCH SPOTKANIACH Klasy I – III 17% Klasy IV – VI 1,6% 7% PROCENT WYCHOWAWCÓW ORGANIZUJACYCH INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z RODZICAMI Klasy I – III 100% Klasy IV – VI 33 % 100%

24 Wpisy z zebrań ogólnych z rodzicami potwierdzają regularność kontaktów z rodzicami. Po każdym zebraniu wychowawca zobowiązany jest do dokonania zapisu przebiegu spotkania w dzienniku, a obecni rodzice składają podpisy. Ich analiza potwierdza, iż rodzice w toku zebrań uzyskują różnorodne informacje dotyczące zarówno funkcjonowania szkoły jaki i spostrzeżeń na temat uczniów, ze zwróceniem uwagi na ich mocne i słabe strony, wyniki dydaktyczne oraz funkcjonowanie w zespole klasowym. Analiza list obecności rodziców wskazuje, iż większość z nich regularnie uczestniczy w zebraniach z wychowawcą. Jednakże są tacy rodzice, którzy bardzo rzadko lub nigdy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą.

25 STRONA INTERNETOWA SZKOŁY
Szkoła posiada dobrze funkcjonującą i regularnie aktualizowaną stronę internetową, która może stanowić ważne ogniwo w komunikacji z rodzicami, gdyż zawiera informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, w tym plan lekcji, zastępstwa, listę podręczników, procedury, wybrane dokumenty. Można tam znaleźć także informacje na temat szkolnej świetlicy, biblioteki, projektów edukacyjnych, wydarzeń z życia szkoły. Dostępne są też przydatne linki, między innymi link do dziennika elektronicznego.

26 ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE

27 Większość nauczycieli (90%) rozpoznaje potrzeby rodziców w zakresie współpracy ze szkołą. Potrzeby te rozpoznawane są głównie poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami oraz dzięki informacjom uzyskanym bezpośrednio od uczniów. Tylko 55% nauczycieli opracowuje indywidualny plan współpracy z rodzicami, uwzględniając przede wszystkim te potrzeby rodziców, które są możliwe do realizacji. Niestety 10% nauczycieli nie uwzględnia tych potrzeb. Przy opracowywaniu planu przede wszystkim brane są pod uwagę aktualne problemy i dydaktyczne, rzadko imprezy szkolne czy zadania na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.

28 Formy współpracy, które nauczyciele proponują rodzicom, to zazwyczaj spotkania ogólne i indywidualne. Tematem zebrań ogólnych są głównie: sprawy organizacyjne – 85% informacje o osiągnięciach w nauce i zachowaniu uczniów – 80% informacje o funkcjonowaniu szkoły – 80% Wyniki ankiety wykazują, że nauczyciele organizują również spotkania indywidualne z rodzicami. Są to głównie spotkania rodziców z wychowawcą ( wg dokumentacji 78% wychowawców organizuje takie spotkania), bardzo rzadko z nauczycielem przedmiotu, sporadycznie z dyrektorem czy pedagogiem szkolnym. Odbywają się one przede wszystkim z inicjatywy wychowawcy. Tematy poruszane podczas nich to przeważnie problemy wychowawcze i szkolne ucznia. Wychowawcy deklarują, iż rozmawiają z rodzicami i wspólnie przygotowują plan oddziaływań na dziecko.

29 Rodzice swoją współpracę ze szkołą oceniają bardzo dobrze lub dobrze, tylko 18% - źle. Jednocześnie rodzice nie wykazują większych chęci współpracy ze szkołą poza udziałem w uroczystościach klasowych lub pracach na rzecz klasy (są to w większości rodzice uczniów klas I-III szkoły podstawowej). Niechętnie podchodzą do pracy w Radzie Rodziców, pomocy przy organizowaniu wycieczek i finansowego wspierania szkoły. Tylko połowa nauczycieli ocenia raczej dobrze zaangażowanie rodziców w pracę szkoły. Pozostali raczej źle. Własną współpracę z rodzicami nauczyciele oceniają bardzo dobrze i raczej dobrze., 15% - źle, 5% - bardzo źle. Według nauczycieli rodzice chętnie angażują się w uroczystości klasowe lub prace na rzecz szkoły, zaś bardzo niechętnie we wspieranie finansowe szkoły, pomoc przy organizowaniu wycieczek, pracę w Radzie Rodziców.

30 WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:
NALEŻY zwrócić uwagę na większą aktywizację rodziców i zaangażowanie w życie szkoły oraz frekwencje podczas zebrań z rodzicami; zachęcać rodziców do rozwiazywania problemów z dzieckiem nie tylko we współpracy z wychowawcą, ale też z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem szkolnym czy dyrektorem szkoły; udoskonalić system współpracy z rodzicami

31 Dziękujemy za wysłuchanie


Pobierz ppt "EWALUACJA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROWADZONEJ PRZEZ SZKOŁĘ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google