Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczekiwania rodziców wobec szkoły Opracowanie ankiety dla rodziców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczekiwania rodziców wobec szkoły Opracowanie ankiety dla rodziców."— Zapis prezentacji:

1 Oczekiwania rodziców wobec szkoły Opracowanie ankiety dla rodziców

2 Wstęp Ankieta została przeprowadzona w 123 –osobowej grupie rodziców uczniów klas 1-6. Jej celem było poznanie opinii i propozycji rodziców na temat współpracy ze szkołą. Ankieta była anonimowa, składała się z 10 pytań zamkniętych i 1 pytania otwartego. Dodać należy, iż każde pytanie zamknięte dawało możliwość udzielenia odpowiedzi innej niż proponowane. Rodzice udzielając odpowiedzi – zazwyczaj wybierali więcej niż jedną odpowiedź.

3 Dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) wysłać dziecko do tej szkoły? 1.Starsze dziecko/członek rodziny uczęszcza do tej szkoły – 15,5% 2.Tradycje religijne – 8,9% 3.Dobra opinia o szkole w środowisku – 86,9% 4.Inne – 16,2% Mała ilość uczniów w klasie - 5,6% Dobra lokalizacja – 2,4% Inne – 8,1 5. Brak odpowiedzi – 1,6%

4 Czego oczekuje Pan(i) od szkoły? 1.Wysokiego poziomu nauczania 73,9% 2.Wychowywania 41,4% 3.Zapewnienia bezpieczeństwa 69,1% 4.Rozwijania zainteresowań 77,2% 5.Rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych dziecka 63,4% 6.Inne 3,2%

5 Jak zamierza Pan(i) uczestniczyć w życiu szkoły? 1. Pomagając finansowo (Rada Szkoły, sponsoring) 35,7% 2.Wykonując użyteczne prace porządkowo-remontowe na rzecz szkoły 12,1% 3.Pomagając w realizacji imprez szkolnych 49,5% 4.Współpracując z wychowawcą i nauczycielami w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania dziecka 78% 5.Inne 0% 6.Brak odpowiedzi 0,8%

6 O jakich sprawach, Pana (i) zdaniem, rodzice w szkole powinni współdecydować? 1.Programy regulujące pracę szkoły39% 2.Sposób sprawowania opieki na dziećmi 43% 3.System pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej 35,7% 4.Wycieczki klasowe 69,9% 5.Uroczystości szkolne 23,5%

7 Czy bierzecie Państwo udział w zebraniach organizowanych przez szkołę? 1.Systematycznie 91% 2.Od czasu do czasu 8,1% 3.Nie bierzemy udziału 0,8% 4.Brak odpowiedzi 0,8%

8 Czy w razie problemów kontaktujecie się Państwo w szkole z: 1.Wychowawcą 99% 2.Pedagogiem szkolnym 14,6% 3.Dyrektorem 8,9% 4.Inne 0%

9 Czy zagadnienia pedagogiczne omówione podczas spotkań z rodzicami spełniają Pana(i) oczekiwania? 1.Tak 90,2% 2.Nie 2,4% 3.Trudno powiedzieć 7,3% 4.Inne 0% 5.Brak odpowiedzi 0,8%

10 Czy w wyniku przeprowadzonych prelekcji, warsztatów zmieniło się Pana(i) postępowanie wobec dziecka? 1.Tak 34,1% 2.Nie 19,5% 3.Trudno powiedzieć 42,2% 4.Inne 19,5% 5.Brak odpowiedzi 4,8%

11 Czy zdaniem Pana(i) w efekcie współpracy z wychowawcą/pedagogiem szkolnym/nauczycielem dziecko lepiej funkcjonuje w szkole? 1.Tak 75,6% 2.Nie 1,6% 3.Trudno powiedzieć 18,6% 4.Inne 0% 5.Brak odpowiedzi 3,2%

12 Jaka zdaniem Państwa jest atmosfera współpracy rodziców ze szkołą? 1.Przyjazna współpraca 88,6% 2.Stosunki obojętne 7,3% 3.Stosunki konfliktowe 0% 4.Inne 1,6% 5.Brak odpowiedzi 4%

13 Co, Państwa zdaniem należałoby w pierwszej kolejności zmienić w kwestii współpracy rodziców ze szkoła? 1.Nie ma żadnych zastrzeżeń 15,4% 2.Wprowadzenie interaktywnej strony internetowej szkoły (forum, bieżące informacje) 2,4% 3.Większe zaangażowanie ze strony rodziców 0,8% 4.Więcej spotkań, ankiet 1,6% 5.Praca dla idei, nie dla zysku 0,8% 6.Brak odpowiedzi 78%

14 Podsumowanie ankiety Rodzice wybrali dla swojego naszą szkołę głownie ze względu na dobrą opinię o niej w środowisku lokalnym. Od szkoły rodzice oczekują przede wszystkim rozwijania zainteresowań swoich dzieci oraz wysokiego poziomu nauczania. Jako formę uczestnictwa w życiu szkoły rodzice wybrali współpracę z wychowawcą i nauczycielami dziecka oraz pomoc przy realizacji imprez szkolnych. W opinii rodziców powinni oni móc współdecydować przede wszystkim podczas organizacji wycieczek szkolnych. Rodzice swoje uczestnictwo w zebraniach z wychowawcami określali najczęściej jako systematyczne. W sytuacji problemowej dotyczącej dziecka prawie wszyscy rodzice przyznali, iż kontaktują się z wychowawcą (99%).

15 Podsumowanie ankiety Zagadnienia pedagogiczne podejmowane podczas spotkań z wychowawcami spełniają oczekiwania zdecydowanej części rodziców (90,2%). Spora grupa ankietowanych przyznała także, iż w/w organizowanych dla rodziców warsztatów, prelekcji zmieniła się ich postawa wobec dziecka (34,1%). Z kolei ponad połowa rodziców (75,6%) stwierdziła, że w efekcie współpracy z wychowawcą ich dziecko lepiej funkcjonuje w szkole. Atmosferę współpracy szkoły z rodzicami aż 88,6% osób oceniło jako przyjazną. Jedynie 7,3% ankietowanych określiło ją jako obojętną. Nikt spośród rodziców nie wybrał odpowiedzi określającej współpracę jako konfliktowe stosunki. Na ostatnie pytanie aż 78% badanych nie udzieliło odpowiedzi, natomiast wśród tych, którzy zdecydowali się odpowiedzieć – najczęściej zgłaszali oni swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy (15,4%) twierdząc, iż nie zmieniali by nic w niej.

16 Wnioski Szkoła nadal będzie dbać o interesujące zajęcia pozalekcyjne, które rozwijałyby zainteresowania dzieci, jak również nadal będzie pielęgnować wysoki poziom nauczania w szkole. Biorąc pod uwagę pozytywną ocenę charakteru dotychczasowych spotkań oraz wzrost efektywności oddziaływania rodziców na własne dzieci poprzez te spotkania – szkoła w dalszym ciągu zamierza organizować warsztaty oraz prelekcje dla rodziców. Biorąc pod uwagę konieczność konstruowania nowych programów wychowawczych szkoły, Rada Pedagogiczna ma zamiar poprosić Radę Rodziców o zaopiniowanie nowego Programu wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły na rok szkolny 2011/2012. Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny oraz cały pozostali pracownicy szkoły dalej będą pracować na rzecz przyjaznej atmosfery współpracy z rodzicami.


Pobierz ppt "Oczekiwania rodziców wobec szkoły Opracowanie ankiety dla rodziców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google