Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie przeprowadzone W październiku 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie przeprowadzone W październiku 2012"— Zapis prezentacji:

1 Badanie przeprowadzone W październiku 2012
Podsumowanie Całościowej Ewaluacji Zewnętrznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia" w Warszawie Badanie przeprowadzone W październiku 2012

2 INFORMACJA O BADANIU: Dyrektora szkoły - ankieta i wywiad
BADANIAMI OBJĘTO: Dyrektora szkoły - ankieta i wywiad Nauczycieli – (ankieta) 34 - (wywiad) 9 Uczniów szkoły: ankieta klasy V „Moja szkoła” ankieta klasy VI „Mój dzień” wywiad

3 INFORMACJA O BADANIU - cd:
Pracowników niepedagogicznych – (wywiad) - 5 Rodziców (ankieta) - 45 - (wywiad) - 12 Partnerów szkoły – (wywiad) - 12 Obserwacja zajęć lekcyjnych Obserwacja zajęć pozalekcyjnych w szkole – 2 Obserwacja szkoły

4 SCHEMAT ZBIERANIA DANYCH
4 OBSZARY 17 WYMAGAŃ 99 KRYTERIÓW

5 POZIOMY SPEŁNIANIA WYMAGAŃ
Niski stopień spełniania: Niespełnienie wszystkich kryteriów na poziomie D E Podstawowy stopień spełniania: Spełnienie wszystkich kryteriów na poziomie D D Średni stopień spełniania: Spełnienie wszystkich kryteriów na poziomie D, niespełnione wszystkie wymagania na poziomie B C Wysoki stopień spełniania: Wszystkie kryteria na poziomie D i B są spełnione. B Bardzo wysoki stopień spełniania Spełnienie wszystkich kryteriów na poziomie D i B Dane świadczące o intensywności i wysokiej jakości działań opisanych w wymaganiu oraz o powszechności opinii na ten temat A

6 WYNIKI EWALUACJI Obszar: Efekty
Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych w celu poprawy jakości pracy szkoły. Wnioski z analizy są wdrażane i przyczyniają się one do wzrostu efektów kształcenia. Stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy. Poziom spełnienia wymagania - B Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, co przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów.

7 Wymaganie: Uczniowie są aktywni
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez szkołę, podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Szkoła realizuje działania, które są przez nich zainicjowane. Poziom spełnienia wymagania - B Wymaganie: Respektowane są normy społeczne W szkole uczniowie czują się bezpiecznie i prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. Prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań oraz prowadzi się ich analizę. W razie potrzeby działania te są modyfikowane. Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczniów.

8 Obszar: Procesy Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy
Szkoła funkcjonuje w oparciu o przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcję pracy, na podstawie której prowadzi się stosowne działania. Koncepcja ta podlega analizie oraz niezbędnym modyfikacjom. Zarówno uczniowie, jak i rodzice zapoznawani są z koncepcją pracy szkoły i ją akceptują. Poziom spełnienia wymagania – B Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne uczniów. Wszystkie elementy podstawy programowej są wykorzystywane przez nauczycieli w programach nauczania. W celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów, oferta edukacyjna szkoły jest systematycznie modyfikowana, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań uczniów. Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany W szkole planuje się procesy edukacyjne w celu podniesienia efektywności kształcenia. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych, a pomieszczenia w których prowadzi się zajęcia, sprzyjają osiąganiu zamierzonych celów.

9 Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
Procesy edukacyjne planowane są w szkole wspólnie przez wszystkich nauczycieli, którzy wspierają się wzajemnie w ich organizacji i realizacji. Zmiany wprowadzane do procesów edukacyjnych są efektem wspólnych decyzji podejmowanych przez nauczycieli. Poziom spełnienia wymagania – B Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów System oddziaływania wychowawczego jest spójny z potrzebami uczniów, którzy biorą czynny udział w działaniach kształtujących społecznie pożądane postawy. Dzięki utrzymaniu spójności działań wychowawczych w szkole udaje się budować atmosferę tolerancji i szacunku. Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych W szkole podejmuje się dodatkową pracę nad rozwojem poznawczo-emocjonalnym uczniów w formie dodatkowych zajęć, rozmów z uczniami oraz poszukiwania pozaszkolnej pomocy specjalistycznej. Efektem tych działań jest osiąganie przez uczniów wyników na miarę ich możliwości.

10 Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska lokalnego, podejmuje działania, mając na celu zaspokojenie jego potrzeb. Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku co wpływa na rozwój uczniów. Szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania. Poziom spełnienia wymagania – B Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Szkoła współpracuje z absolwentami oraz wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania. Szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji jak również do funkcjonowania na rynku pracy w przyszłości.

11 Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji
Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie oraz działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia się i dbającą o relacje z lokalnym środowiskiem. Są informowani o celowości i skuteczności jej działań. Poziom spełnienia wymagania – B Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania, zaś ich spostrzeżenia mają wpływ na działania szkoły. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci. Uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę i biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły.

12 Obszar: Zarządzanie Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach
Zespoły, w pracę których zaangażowani są nauczyciele, analizują efekty swojej pracy. Większość działań planowanych jest wspólnie z innymi nauczycielami, a podejmowane działania opierają się na analizie efektów pracy zespołów. Poziom spełnienia wymagania – B Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Do planowania pracy szkoły wykorzystywane są wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, z którego wnioski przyczyniają się do wprowadzania prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu szkoły. Wprowadzone na podstawie wniosków zmiany wpływają na podniesienie poziomu dydaktycznego szkoły. Wymaganie: Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Szkoła posiada warunki lokalowe oraz wyposażenie dostosowane do kształcenia i wspomagania rozwoju dzieci zarówno zdrowych, jak i niepełnosprawnych.

13 WNIOSKI Szkoła funkcjonuje w oparciu o przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcję pracy, na podstawie której prowadzi się stosowne działania. Koncepcja ta podlega analizie oraz niezbędnym modyfikacjom. Zarówno uczniowie, jak i rodzice zapoznawani są z koncepcją pracy szkoły i ją akceptują. Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne uczniów i ich rodziców. Wszystkie elementy podstawy programowej są wykorzystywane przez nauczycieli w programach nauczania. W celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów, oferta edukacyjna szkoły jest systematycznie modyfikowana, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań uczniów. W szkole planuje się procesy edukacyjne w celu podniesienia efektywności kształcenia. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych, a pomieszczenia, w których prowadzi się zajęcia, sprzyjają osiąganiu zamierzonych celów. Procesy edukacyjne planowane są w szkole wspólnie przez wszystkich nauczycieli, którzy wspierają się wzajemnie w ich organizacji i realizacji. Zmiany wprowadzane do procesów edukacyjnych są efektem wspólnych decyzji podejmowanych przez nauczycieli. System oddziaływania wychowawczego jest spójny z potrzebami uczniów, którzy biorą czynny udział w działaniach kształtujących społecznie pożądane postawy. Dzięki utrzymaniu spójności działań wychowawczych w szkole udaje się budować atmosferę tolerancji i szacunku.

14 W szkole podejmuje się dodatkową pracę nad rozwojem poznawczo-emocjonalnym uczniów w formie dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz instytucjonalnej pomocy pozaszkolnej. Efektem tych działań jest osiąganie przez uczniów wyników na miarę ich możliwości. Szkoła posiada warunki lokalowe oraz wyposażenie dostosowane do kształcenia i wspomagania rozwoju dzieci zarówno zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Do planowania pracy szkoły wykorzystywane są wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, z którego wnioski przyczyniają się do wprowadzania prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu szkoły. Wprowadzone na podstawie wniosków zmiany wpływają na podniesienie poziomu dydaktycznego szkoły. W szkole uczniowie czują się bezpiecznie i prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. Prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń oraz podejmuje się działania wychowawcze mające na celu ich zmniejszanie oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska lokalnego, podejmuje działania, mające na celu zaspokojenie jego potrzeb. Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku co wpływa na rozwój uczniów. Szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania.

15 REFLEKSJE PO EWALUACJI
Co wynika z ewaluacji dla naszej szkoły, kadry kierowniczej, nauczycieli, uczniów i ich rodziców? Jakie widzimy kierunki rozwoju? Co kontynuować, doskonalić, modyfikować? Co wyeliminować? Co warto / trzeba zmienić? Czy można wprowadzić nowe elementy?

16 DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ


Pobierz ppt "Badanie przeprowadzone W październiku 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google