Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola"— Zapis prezentacji:

1 Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola
Co trzeba wiedzieć?

2    akty prawne Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Rozporządzenie, podpisane 24 sierpnia 2010 r., obowiązuje od 1 września 2010 roku.

3 Każdy nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć
Na bieżąco dokumentuje przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej. Po zrealizowaniu zajęć dokonuje wpisu tematów i potwierdza realizację swoim podpisem; (dzienniki w formie elektronicznej). Rada pedagogiczna przedszkola ma możliwość wypracowania przez siebie i dla siebie dogodnego sposobu rejestrowania w dzienniku przeprowadzonych z dziećmi zajęć. Podstawą wpisu do dziennika jest ramowy rozkład dnia, który musi być zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć.

4 Każdy nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Rada pedagogiczna wraz z dyrektorem może wypracować własny sposób dokumentowania obserwacji i wprowadzić go do realizacji. Może także podjąć decyzję o prowadzeniu obserwacji dzieci według indywidualnego pomysłu nauczyciela. Pisemne dokumentowanie obserwacji dziecka ma służyć nauczycielowi i ułatwić mu pracę nad wspomaganiem rozwoju wychowanków oraz wyrównywaniem ich szans edukacyjnych.

5 Każdy nauczyciel jest zobowiązany do przygotowania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnoza przedszkolna) Ważne jest, aby rodzice lub prawni opiekunowie otrzymali informacje zwrotne o wynikach pierwszej diagnozy. W jaki sposób będą one przekazane, zależy od ustaleń wewnętrznych rady pedagogicznej – mogą mieć formę ustną podczas indywidualnych rozmów, pisemną lub mieszaną, czyli pisemną połączoną z rozmową wyjaśniającą.

6 Każdy nauczyciel jest zobowiązany do planowania pracy wychowawczo- dydaktycznej i ponosi odpowiedzialność za jej jakość. Każdy nauczyciel może planować pracę według: własnej koncepcji, ustaleń rady pedagogicznej, propozycji doradcy metodycznego lub innych. Nie ma żadnej informacji zabraniającej korzystania z przewodników metodycznych wydawanych przez wydawnictwa, w których ktoś inny podał przykłady pracy (niezbędne jest dostosowywanie czyjegoś planu pracy do potrzeb wychowanków prowadzonej grupy). Ostateczna decyzja należy do ustaleń rady pedagogicznej. Należy pamiętać, iż naszym głównym celem podczas planowania pracy powinna być jakość rozumiana w kontekście potrzeb naszych dzieci.

7 Inna Dokumentacja Każdy nauczyciel ma wspólnie z rodzicami organizować wydarzenia, w których biorą udział dzieci. Nauczyciele mogą dokumentować kontakty z rodzicami wychowanków w formie: protokołów zebrań z rodzicami (krótka notatka: data, plan, temat zebrania, wnioski), kart z indywidualnych spotkań. Można opracować plan współpracy z rodzicami na własny użytek i odnotować w nim wydarzenia, w których rodzice będą brali udział (np. pomoc w organizacji wycieczek, przygotowanie dekoracji na uroczystości przedszkolne). To, czy nauczyciel będzie zobowiązany do sporządzania innej dokumentacji niż opisana powyżej, zależy od zwyczajów danego przedszkola. Obowiązek prowadzenia szczególnej dokumentacji może zostać nałożony przez radę pedagogiczną lub dyrektora i wynikać z potrzeb przedszkola. Takimi dokumentami mogą być: indywidualny program wspomagania rozwoju, kronika przedszkola lub grupy itp.


Pobierz ppt "Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola"

Podobne prezentacje


Reklamy Google