Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytety Trzeciego Wieku Badanie ankietowe marzec – maj 2009 Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski Marta Cieślak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytety Trzeciego Wieku Badanie ankietowe marzec – maj 2009 Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski Marta Cieślak."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytety Trzeciego Wieku Badanie ankietowe marzec – maj 2009 Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski Marta Cieślak

2 Informacje o badaniu W prezentacji przedstawione są wyniki badania kwestionariuszowego polskich UTW, prowadzonego pod kierunkiem Pani Profesor Renaty Siemieńskiej- Żochowskiej Realizacja badania trwała od marca do maja 2009 r. Odpowiedzi udzieliło 71 UTW. Główne zagadnienia badawcze to: Kwestia aktywizacji osób starszych poprzez uczestnictwo w UTW: tworzenie i wykorzystywanie potencjału osób starszych Kontekst zewnętrzny działalności UTW: ich relacje z otoczeniem i mechanizmy wzajemnego oddziaływania pomiędzy UTW a innymi instytucjami

3 UTW i ich słuchacze – informacje ogólne Formy organizacyjne: Połowę badanych UTW stanowiły samodzielne stowarzyszenia, dalsze 15% stanowiły jednostki funkcjonujące w ramach istniejących już wcześniej organizacji pozarządowych. UTW funkcjonujące w ramach uczelni wyższych i prowadzone przez samorządowe jednostki organizacyjne stanowiły odpowiednio 16 i 15% badanych instytucji. Większość z nich powstała po roku 2000 – co odzwierciedla gwałtowny wzrost liczby UTW w ostatnich kilku latach. Zdecydowaną większość słuchaczy UTW stanowią KOBIETY – w badanych UTW odsetek kobiet szacowany jest na ok. 87%.

4 Rok założenia badanych UTW

5 Liczebność UTW Większość słuchaczy wiąże się z UTW na dłuższy okres. W ok. 85% badanych UTW osoby uczęszczające do nic od co najmniej 2 lat stanowią zdecydowaną większość słuchaczy Średni odsetek nowych słuchaczy przyjętych przez badane UTW w bieżącym roku akademickim to ok. 24%.

6 Słuchacze UTW – struktura wieku OK. 40% UTW deklarowało, iż słuchaczami mogą zostać osoby będące na emeryturze lub rencie. Limit wieku stosuje ok. 30% badanych UTW, przy czym najczęściej jest to 50- 55 rok życia. Pełną otwartość na wszystkich zainteresowanych deklaruje ok. 18% UTW.

7 Wykształcenie

8 Wykłady Podstawowym elementem działalności UTW są wykłady, organizowane zazwyczaj raz w tygodniu. W 70% UTW wykłady bywają organizowane przez słuchaczy, przy czym najczęściej – w UTW funkcjonujących jako organizacje pozarządowe lub ich części. Jest to jednak raczej zaangażowanie okazjonalne. Regularnie i często wykłady przez słuchaczy są prowadzone w co siódmym UTW.

9 Aktywność słuchaczy Działalność UTW w znacznej mierze opiera się o pracę słuchaczy. W realizację zadań takich jak: prowadzenie zapisów, udzielanie informacji, opracowywanie programu dydaktycznego, zapraszanie wykładowców, ubieganie się o granty i dotacje - w 75 – 80% UTW zaangażowani są słuchacze. W ok 50% zadania te realizowane są wyłącznie przez słuchaczy pracujących bezpłatnie. Jeszcze wyższe jest zaangażowanie słuchaczy w przypadku zajęć dodatkowych, takich jak organizacja imprez okolicznościowych czy wyjazdów. W ponad 80% UTW w realizację tych zadań zaangażowani są słuchacze, natomiast wyłącznie słuchacze pracujący bezpłatnie prowadzą je w blisko 60% UTW. Jedynym wyjątkiem są kwestie administracyjne i księgowe. Słuchacze są w nie zaangażowani w ok. 56% UTW, natomiast w wyłącznie na bezpłatnej pracy słuchaczy opiera się odpowiednio 38 i 24% UTW.

10 Aktywność słuchaczy – ocena zaangażowania W prowadzenie prac UTW angażuje się średnio 15% słuchaczy, przy czym wartość ta różni się zależnie od formy organizacyjnej UTW. Najwyższa jest w UTW działających jako organizacje pozarządowe lub ich części, najniższa natomiast –w UTW działających w ramach jednostek samorządowych. Jako potrzebną, pracę słuchaczy oceniło 83% respondentów. Wskazywane uzasadnienia, to: Obniżenie kosztów funkcjonowania UTW Możliwość aktywizacji osób starszych Możliwość wykorzystania wiedzy i potencjału osób starszych Integracja słuchaczy, zwiększenie ich identyfikacji z UTW

11 Otoczenie zewnętrzne UTW – instytucje, z którymi najczęściej nawiązywana jest współpraca UTW Inne UTW w Polsce (18%) Uczelnie wyższe (40%) Przedstawiciele władz (48%) Kościół i organizacje religijne (13%) Organizacje pozarządowe i społeczne zajmujące się: edukacją (30%) turystyką i regionem (22,5%) zdrowiem i medycyną (22,5%) problemami osób starszych (22,5%) sportem (17%)

12 Akcje międzypokoleniowe W badanych UTW w niemal połowie przeprowadzono wspólne akcje słuchaczy z dziećmi i/lub młodzieżą. Inicjatorem tych akcji w przeważającej liczbie przypadków był UTW. Zainteresowanie młodzieży udziałem w takich akcjach oceniane jest jako relatywnie niższe, niż pozostałych uczestników.

13 Czy w ostatnich trzech latach nastąpiły zmiany w pozyskiwaniu przez UTW:

14 Dziękuję za uwagę m.d.cieslak@uw.edu.pl


Pobierz ppt "Uniwersytety Trzeciego Wieku Badanie ankietowe marzec – maj 2009 Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski Marta Cieślak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google