Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca szkoły z rodzicami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca szkoły z rodzicami"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca szkoły z rodzicami
Skład zespołu zadaniowego: Bożena Koronkiewicz Agnieszka Ziółek Agnieszka Markowska Ilona Krzeszewska-Mielczarek

2 WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ
WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

3 Współpraca szkoły z rodzicami.
Cele ewaluacji analiza działań nauczycieli w zakresie włączania rodziców w działalność szkoły; ocena przebiegu i efektów współpracy szkoły z rodzicami; podjęcie ewentualnych działań służących poprawie lub doskonaleniu współpracy z rodzicami. Współpraca szkoły z rodzicami.

4 Współpraca szkoły z rodzicami.
Respondenci 100 losowo wybranych rodziców, obecnych na zebraniu z rodzicami w marcu 2011r. 20 wybranych nauczycieli, pełniących aktualnie lub wcześniej funkcję wychowawcy klasy. Psycholog szkolny: B. Łakomy Pedagog szkolny: M. Frontczak Współpraca szkoły z rodzicami.

5 Problemy (pytania) badawcze:
1. W jaki sposób nauczyciele angażują rodziców do współpracy? 2. Jak przebiega współpraca rodziców i szkoły? 3. Jakie są efekty współpracy szkoły z rodzicami? Współpraca szkoły z rodzicami.

6 1) W jaki sposób nauczyciele angażują rodziców do współpracy?
Formy współpracy Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców a) udział w uroczystościach klasowych Raczej niechętnie Raczej chętnie b) udział w uroczystościach szkolnych Raczej i bardzo niechętnie c) praca społeczna na rzecz klasy lub szkoły d) wspieranie finansowe szkoły Raczej i bardzo chętnie e) opieka w czasie wycieczek f) opiniowanie dokumentacji i planów

7 Współpraca szkoły z rodzicami.
Uwagi ogólne Wyniki ankiet uzyskane od rodziców, którzy zawsze lub często biorą udział w spotkaniach ogólnych z rodzicami (aż 97% odpowiedzi), mogą być chwilami nieobiektywne i odbiegać od stanu faktycznego. Wiadomo, że wielu rodziców rzadko i raczej niechętnie bierze udział w oferowanych przez szkołę formach współpracy i tak naprawdę trudno jest nam poznać ich opinię. Współpraca szkoły z rodzicami.

8 2) Jak przebiega współpraca rodziców i szkoły?
Formy współpracy z rodzicami: spotkania ogólne; spotkania indywidualne; konsultacje indywidualne w ustalone dni miesiąca; rozmowy z psychologiem i pedagogiem szkolnym; kontakty drogą telefoniczną, mailową i za pomocą dziennika elektronicznego; strona internetowa szkoły. 2) Jak przebiega współpraca rodziców i szkoły?

9 Tematyka spotkań z rodzicami i poruszane problemy:
kreatywność i rozwój ucznia problemy zdrowotne uczniów trudności w nauce problemy z frekwencją, nieobecność dziecka w szkole konflikty rówieśnicze problem z adaptacją w klasie, konflikty w klasie problemy wychowawcze z dzieckiem trudności w kontakcie z dzieckiem, konflikty w rodzinie problemy emocjonalne dziecka trudności w relacjach rodzic-dziecko oraz nauczyciel-uczeń choroba jednego z rodziców śmierć jednego z rodziców samotne wychowywanie dziecka i problemy z tym związane dostosowanie warunków oceniania do występujących dysfunkcji trudna sytuacja rodzinna prośba o poradę problemy materialno-bytowe rodziny stypendia i zasiłki szkolne 2) Jak przebiega współpraca rodziców i szkoły?

10 Pozytywy współpracy z rodzicami:
rodzice uważają, że powinni uczestniczyć w życiu szkoły; rodzice zauważają, że nauczyciele interesują się, w jaki sposób chcieliby uczestniczyć w życiu szkoły (72%); rodzice zauważają różnorodność wykorzystywanych przez szkołę form kontaktu z nimi w celu nawiązania współpracy (strona WWW, poczta elektroniczna, itp.); rodzice uważają, że częstotliwość spotkań jest wystarczająca (89%); zarówno rodzice jak i nauczyciele oceniają organizację tych spotkań bardzo dobrze lub raczej dobrze (97%); rodzice bardzo lub raczej dobrze oceniają swoją współpracę ze szkołą (89%); rodzice chwalą wprowadzenie dziennika elektronicznego. 2) Jak przebiega współpraca rodziców i szkoły?

11 Negatywy współpracy z rodzicami:
28% (ok.1/3) rodziców uważa, że nauczyciele powinni położyć większy nacisk na motywowanie rodziców do współpracy; 55% rodziców nie uczestniczy w spotkaniach indywidualnych organizowanych przez szkołę; rodzice angażują się w sprawy szkolne najczęściej, gdy są o to poproszeni, a nie z własnej inicjatywy; rodzice inicjują kontakty z nauczycielami i psychologiem/ pedagogiem, tylko w przypadku wystąpienia problemów. 2) Jak przebiega współpraca rodziców i szkoły?

12 3) Jakie są efekty współpracy szkoły z rodzicami?
Wychowawcy rozpoznają potrzeby rodziców w zakresie współpracy. W ramach współpracy wychowawcy proponują rodzicom spotkania ustalone w harmonogramie pracy szkoły, jak też spotkania indywidualne, odbywające się w miarę potrzeb bieżących. 35% nauczycieli uczestniczy w konsultacjach indywidualnych w ustalone dni miesiąca. Najczęstszymi tematami poruszanymi podczas tych spotkań są: sprawy organizacyjne, informacje o osiągnięciach w nauce i zachowaniu, a także informacje o funkcjonowaniu klasy. Żaden wychowawca nie ocenia współpracy z rodzicami bardzo dobrze, ale aż 65% wychowawców uważa, że współpraca przebiega raczej dobrze. Zdecydowana mniejszość nauczycieli wychowawców twierdzi, że ich współpraca z rodzicami układa się raczej źle. Najchętniej wybieraną formą współpracy rodziców ze szkołą jest wspieranie finansowe szkoły (40%); poza tym rodzice podejmują działalność społeczną na rzecz szkoły, opiniują dokumentację i plany szkolne. Wielu rodziców jest mile zaskoczonych dobrą współpracą ze szkołą, docenia możliwość szybkiego, bezproblemowego umówienia się i uzyskania pomocy od wychowawcy, psychologa i pedagoga szkolnego, a nawet nauczyciela danego przedmiotu.

13 3) Jakie są efekty współpraca szkoły z rodzicami?
Rodzice uważają, że szkoła jest przyjazna uczniom i mają oni możliwość rozwijania się zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami. Rodzice postrzegają siebie samych, jako zaangażowanych we współpracę ze szkołą oraz pracę na jej rzecz i biorących liczny udział w działaniach przez nią podejmowanych. Wiedza na temat dziecka uzyskana od rodziców pomaga w: rozwiązywaniu problemów uczniów; zapobieganiu problemom i niwelowaniu różnych zagrożeń; zorganizowaniu lepszej opieki nad uczniem; dostosowaniu tematyki GDW do faktycznie występujących problemów. Dzięki współpracy z rodzicami mamy lepszy przepływ informacji na temat młodzieży, na temat ich trudności, zainteresowań, pasji, kłopotów i zagrożeń. Możliwość obserwowania tej samej sytuacji / problemu z perspektywy ucznia i jego rodzica. 3) Jakie są efekty współpraca szkoły z rodzicami?

14 Współpraca szkoły z rodzicami.
Wnioski Rodzice są najbardziej zainteresowani osiągnięciami swoich dzieci i przyczynami niepowodzeń uczniów w procesie edukacji. Należy bardziej indywidualizować plany pracy wychowawczej. Należy kontynuować przeprowadzanie ankiet przez psychologa i pedagoga, które są bardzo dobrym źródłem wiedzy niezbędnej do konstruowania planów pracy wychowawczej. Zaleca się przygotowanie ankiety dla rodziców, za pomocą której określą swoją deklarację i formy współpracy ze szkołą. Warto wykorzystywać rodziców jako źródło informacji i wiedzy (spotkania, prelekcje, pogadanki). Współpraca szkoły z rodzicami.

15 Współpraca szkoły z rodzicami.
Wnioski (c.d.) Przed ogólnymi zebraniami z rodzicami można zorganizować wykłady/ spotkania tematyczne ze specjalistami z możliwością prowadzenia ich przez rodziców. Należy rozpoznawać potrzeby rodziców w zakresie współpracy ze szkołą, tak aby maksymalnie wykorzystywać ich możliwości i chęci do wzięcia udziału w proponowanych przez szkołę działaniach. Należy uwzględniać wnioski rodziców w poszerzaniu oferty dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Należy częściej stwarzać rodzicom możliwość uczestniczenia w potencjalnie interesujących ich uroczystościach klasowych. Współpraca szkoły z rodzicami.


Pobierz ppt "Współpraca szkoły z rodzicami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google