Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE
Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół w Kowalewie rok szkolny 2012/2013

2 Podstawy prawne nadzoru
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

3 EWALUACJA WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA
Rozporządzenie MEN z r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324) nazywa ewaluację: „badaniem praktycznym oceniającym” i uznaje je za podstawowe narzędzie tego nadzoru mające wpływ na jakość kształcenia i rozwój szkół i placówek oświatowych.

4 Wymaganie 2.1 Szkoła ma Koncepcję Pracy
Badany obszar Wymaganie 2.1 Szkoła ma Koncepcję Pracy

5 Cel ewaluacji:  Stwarzanie optymalnych warunków służących wszechstronnemu rozwojowi uczniów.  Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły.

6  Czy szkoła ma opracowaną Koncepcje Pracy?
Pytania kluczowe:  Czy szkoła ma opracowaną Koncepcje Pracy?  W jaki sposób Rada Pedagogiczna przyjęła Koncepcję Pracy?  Czy czuję się Pan(i) współautorem(ką) Koncepcji Pracy Szkoły?  Czy uczestniczył(a) Pan(i) w pracach nad analizą i/lub modyfikacją Koncepcji Pracy Szkoły?  Czy i w jakim stopniu uczniowie i rodzice akceptują koncepcję pracy szkoły?  Czy szkoła działa zgodnie z Koncepcją Pracy Szkoły?  Czy i w jaki sposób członkowie Rady Pedagogicznej analizują Koncepcję Pracy Szkoły?  Czy i w jakim zakresie Koncepcja Pracy Szkoły wymaga aktualizacji?

7 Źródła informacji: Wybrani losowo uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej Wybrani losowo uczniowie klas I – III gimnazjum Wybrani losowo rodzice ankietowanych uczniów Wybrani losowo nauczyciele

8 Metody i narzędzia badawcze:
Ankiety – uczniowie, rodzice, nauczyciele Analiza dokumentów – Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczy i Koncepcja Pracy Szkoły

9 WYNIKI – analiza ankiet i dokumentacji szkolnej
Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.

10 Ankieta skierowana do uczniów:

11

12

13

14 Ankieta skierowana do rodziców:

15

16

17

18 Czy szkoła ma opracowaną Koncepcję Pracy Szkoły?
Ankieta skierowana do nauczycieli: Czy szkoła ma opracowaną Koncepcję Pracy Szkoły? Tak. Istnieje odpowiedni dokument. W jaki sposób Rada Pedagogiczna przyjęła Koncepcję Pracy Szkoły? Rada Pedagogiczna przyjęła wypracowaną wspólnie Koncepcję Pracy. Czy czuję się Pan(i) współautorem(ką) Koncepcji Pracy? Zdecydowanie tak.

19 Czy uczestniczył(a) Pan(i) w pracach nad analizą i/lub modyfikacją Koncepcji Pracy Szkoły?
Zdecydowanie tak. Czy i w jaki sposób uczniowie i rodzice zostali zapoznani z Koncepcją Pracy Szkoły? - Rodzice i uczniowie zostali zapoznani z Koncepcją Pracy Szkoły. Odpowiednie zapisy znajdują się w protokołach spotkań z rodzicami. Dokument ten umieszczono również na stronie internetowej szkoły. Czy szkoła działa zgodnie z Koncepcją Pracy Szkoły? - Ankietowani nauczyciele stwierdzają, że szkoła działa zgodnie z wymienionym wyżej dokumentem.

20 Czy i w jaki sposób członkowie Rady Pedagogicznej analizują Koncepcję Pracy Szkoły?
Członkowie Rady Pedagogicznej analizują dany dokument. Analizie podlegają zadania z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki. W ramach działań dydaktycznych nauczyciele przeprowadzają diagnozy i opracowują raporty z tych diagnoz. Dokonują analiz sprawdzianów i wyników egzaminów, umożliwia się uczniom uczestniczenie w zajęciach dodatkowych. Analiza działań wychowawczych i opiekuńczych znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniach członków Rady Pedagogicznej z podjętych działań (monitoring, zmiana czasu pracy świetlicy szkolnej). Czy i w jakim zakresie Koncepcja Pracy Szkoły wymaga aktualizacji? - Wyżej wymieniony dokument wymaga aktualizacji. Dokonywana będzie ona w oparciu o wnioski wypracowane podczas Rad Pedagogicznych.

21 Rekomendacje do dalszej pracy:
♪ Kontynuować kontrolę działań znajdujących się w dokumencie, w celu sprawdzenia czy wszystkie założenia są realizowane. ♪ Poddawać Koncepcję Pracy Szkoły modyfikacją przy zaistniałych okolicznościach uzasadniających wprowadzenie zmian. ♪ Przygotować i przeprowadzić ankietę wśród uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum dotyczącą kryteriów ocen z zachowania.

22 Zespół ewaluacji mgr Jolanta Bednarczuk mgr Dorota Boruch
mgr Jarosław Konieczny Kowalewo, r.

23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google