Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profil Bezdomnej Kobiety w świetle badań socjodemograficznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profil Bezdomnej Kobiety w świetle badań socjodemograficznych"— Zapis prezentacji:

1 Profil Bezdomnej Kobiety w świetle badań socjodemograficznych
Profil Bezdomnej Kobiety w świetle badań socjodemograficznych Grudzień 2007r.

2 Badanie socjodemograficzne realizowane było w całym województwie pomorskim dnia 7 grudnia 2007 roku. Badaniem objęto wszystkie osoby przebywające w placówkach dla osób bezdomnych oraz w innych instytucjach (szpitale, zakłady karne, izby wytrzeźwień). Drugą grupą badaną stanowiły osoby bezdomne przybywające na terenach ogródków działkowych oraz w innych miejscach niemieszkalnych, Badanie prowadzone było metodą kwestionariusza wywiadu dla osoby dorosłej i dla osób, które w trakcie realizacji wywiadu nie ukończyły 18 roku życia. Wywiady z bezdomnymi dziećmi były przeprowadzane z rodzicami osób bezdomnych bądź z ich opiekunami. Łącznie w roku 2007 przebadano 2211 osób dorosłych i 197 dzieci. Dla porównania w roku 2005 dotarto do 2470 dorosłych osób bezdomnych oraz do 283 dzieci.

3 W roku 2007 wśród przebadanych osób znalazło się 363 kobiety co stanowi 16,4% wszystkich osób bezdomnych w województwie pomorskim. Kreśląc profil demograficzny bezdomnej kobiety można powiedzieć, że to przede wszystkim kobiety z wykształceniem podstawowym oraz zawodowym. Analizując wiek badanych kobiet okazuje się, że rozkłada się on równomiernie pomiędzy założone przedziały wiekowe.

4 Pod względem ilości lat spędzonych w bezdomności wskazać należy, że kobiety o wiele krócej niż mężczyźni pozostają osobami bezdomnymi. Kobiety znajdują się przede wszystkim we wstępnej fazie bezdomności (do 2 lat)

5 Ponad 60% przebadanych kobiet w dniu realizacji badania znajdowało się w różnego rodzaju instytucjach, prawie 40% przebywała poza instytucjami Najczęściej kobiety przebywały w placówkach oraz na działach i latankach. Co dziesiąta badana kobieta zamieszkiwała mieszkania wspierane oraz inne miejsca niemieszkalne (nie będące działkami i altankami).

6 Ponad 60% bezdomnych kobiet poddano badaniu na terenie Trójmiasta. Związane jest to z faktem, iż to właśnie w Trójmieście znajduje się najwięcej placówek dla kobiet Najwięcej kobiet przebadano w Gdańsku oraz w Gdyni, co daje 60% wszystkich kobiet bezdomnych Powiat (w którym realizowane jest badanie) N % Ważne 2 ,6 bytowski 7 1,9 człuchowski 12 3,3 Gdańsk 115 31,7 gdański 3 ,8 Gdynia 102 28,1 kartuski 16 4,4 kościerski kwidzyński 5 1,4 lęborski 6 1,7 malborski 26 7,2 nowodworski 1 ,3 pucki słupski 19 5,2 Sopot starogardzki 11 3,0 sztumski 17 4,7 tczewski 4 1,1 wejherowski 8 2,2 Ogółem 363 100,0

7 11% bezdomnych kobiet mieszka kątem u rodziny lub znajomych
Jak wskazuje wykres bezdomne kobiety w województwie pomorskim najczęściej przebywają w schroniskach oraz w altankach na terenie ogródków działkowych. Martwić może fakt, iż jedynie 9,8% wszystkich kobiet przebywa w mieszkaniach wspieranych, które przez specjalistów uważane są za duży krok w wyjściu z własnej bezdomności (!) 11% bezdomnych kobiet mieszka kątem u rodziny lub znajomych

8 Kondycja zdrowotna bezdomnych kobiet
Kondycja zdrowotna bezdomnych kobiet Z punktu widzenia ekonomii systemu pomocy osobom bezdomnym najważniejszą kwestią wydaje się być sprawa kondycji zdrowotnej osób bezdomnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że 80% kobiet posiada ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie to o wiele częściej posiadają kobiety przebywające w placówkach (91%) niż w miejscach pozainstytucjonalnych (76%). około 30 kobiet) przebywających w placówkach nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego co poddaje pod wątpliwość podstawową pracę pracownika socjalnego (!)

9 Ze względu na aktywność zawodową ważną kwestią jest możliwość podjęcia pracy. Okazuje się jednak, że nieco ponad 40% bezdomnych kobiet ma orzeczony stopień niepełnosprawności co w wielu przypadkach (szczególnie w podeszłym wieku) wyklucza takie osoby z aktywnego życia zawodowego. Orzeczony stopień niepełnosprawności nie musi jednak w pełni wykluczać kobiety z aktywnego udziału w rynku pracy (!!)

10 Analizując poszczególne stopnie niepełnosprawności okazuje się, że w sposób zdecydowany dominuje stopień umiarkowany (61,7%). Co piąta badana kobieta przyznaje się do powiadania lekkiego stopnia niepełnosprawności zaś nieco ponad co 10 badana osoba posiada stopień znaczny.

11 Jak wskazują dalsze wyniki 6% kobiet stara się o przyznanie stopnia niepełnosprawności.

12 Analizując subiektywne poczucie zdrowia można powiedzieć, że kondycja zdrowotna kobiet nie jest zła. Najczęściej kobiety wskazują, ze stan ich zdrowia jest dobry bądź dostateczny. Martwić może fakt, że prawie co piąta kobieta (17,4%) ocenia swój stan zdrowia jako niedostateczny.

13 Aktywność zawodowa bezdomnych kobiet
Aktywność zawodowa bezdomnych kobiet Jak wskazują dane połowa przebadanych kobiet posiada kwalifikacje zawodowe, druga ich nie ma Dane wskazują również, że jedynie 25% kobiet pracuje zarobkowo. Jest to wskaźnik bardzo niski co do wielkości który w sposób zasadniczy nie wpływa pozytywnie na proces reintegracji zawodowej i społecznej (!!!)

14 Bardzo niepokojącym jest również fakt, że bezdomne kobiety przebywające w placówkach odznaczają się niższą aktywnością zawodową niż kobiety mieszkające poza placówkami. Ten fakt może mieć jednak związek z podeszłym wiekiem i stopniem niepełnosprawności (!!!!)

15 Z przeprowadzonych badań wynika, że 48,9% spośród kobiet, które pracują ma stałą umowę o pracę, zlecenie bądź o dzieło co oznacza, że połowa kobiet pracujących pracuje „na czarno”. Głównym motywem, dla którego kobiety bezdomne nie podejmują pracy wciąż pozostaje niepełnosprawność (51,2%). Dlaczego Pani nie pracuje? płeć mężczyzna kobieta nie opłaca mi się pracować N 55 8 % 4,4% 3,1% zły stan zdrowia 765 131 60,8% 51,2% brak ofert pracy 263 44 20,9% 17,2% nieodpowiedni wiek 248 67 19,7% 26,2% nie chce pracować 65 13 5,2% 5,1% nie może pracować 107 41 8,5% 16,0% inne 100 43 7,9% 16,8%

16 Jedynie 25% kobiet które nie posiada pracy zarejestrowana jest jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Kobiety najczęściej utrzymują się z zasiłków pomocy społecznej co może w sposób zasadniczy osłabiać ich chęć do podjęcia pracy (!!!!!) Jakie ma Pani inne źródła dochodu? płeć mężczyzna kobieta praca dorywcza sezonowa N 478 51 % 28,0% 14,8% zasiłek z pomocy społecznej 698 159 40,9% 46,1% świadczenia z ZUSu 133 40 7,8% 11,6% zbieractwo 333 25 19,5% 7,2% żebractwo 104 6 6,1% 1,7% alimenty 28 ,0% 8,1% renta/emerytura 161 9,4% inne 91 5,3% nie posiada 266 49 15,6% 14,2%

17 Co czwarta kobieta zadeklarowała, że posiada niespłacone długi, pożyczki, zaległości finansowe

18 Strukturalne i jednostkowe przyczyny bezdomności
Strukturalne i jednostkowe przyczyny bezdomności Na pierwszy rzut oka widać, że główną strukturalną przyczyną bezdomności kobiet są kwestie związane z przemocą w rodzinie. (wypędzenie z mieszkania przez współlokatorów oraz ucieczka przed przemocą w rodzinie, pozostawienie mieszkania z własnej inicjatywy). Główną przyczyną pozostaje jednak decyzja wymeldowania oraz eksmisja

19 Główną jednostkową przyczyną bezdomności kobiet jest rozpad związku małżeńskiego oraz własny wybór (?) Co czwarta przebadana kobieta wskazała na problemy choroby alkoholowej jako głównej przyczyny własnej bezdomności

20 Odpowiedzialność za bezdomność
Odpowiedzialność za bezdomność Z przeprowadzonych badań wynika, że odpowiedzialnością za własną bezdomność badane kobiety obarczają przede wszystkim same siebie oraz najbliższą rodzinę. Co piąta badana kobieta obarcza za swoją bezdomność politykę państwa i rządu

21 Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211
Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211 W trakcie realizacji badań zastanawiano się czy badane osoby bezdomne mają duże szanse na wyjście z bezdomności czy też nie. Określenie odsetka osób, które mogą wyjść z bezdomności oraz tych, którzy mają średnie bądź małe szanse ku temu staje się kluczowym elementem prowadzonych badań socjodemograficznych w roku 2007. W celu opracowania takiej zmiennej zastanawiano się jakie pytania wraz z jakimi odpowiedziami mogą świadczyć o tym, czy ktoś ma duże czy małe szanse na wyjście z bezdomności. Wszystkie poniższe obliczenia odnoszą się do wszystkich dorosłych osób bezdomnych, nie tylko do kobiet

22 Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211
Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211 W toku dyskusji ustalono, że największe szanse na wyjście z bezdomności mają osoby, które spełniają następujące warunki: są młode (wiek) krótko przebywają w bezdomności, (fazy bezdomności) nie mają orzeczonego stopnia o niepełnosprawności (posiadanie orzeczenia) przebywają w mieszkaniach wspieranych (miejsce zamieszkania) deklarują bardzo dobry bądź dobry stan zdrowia (subiektywny) pracują zarobkowo (aktywność zawodowa) posiadają inne źródła dochodu (dochód) nie mają długów (zadłużenie Każdej odpowiedzi świadczącej u dużej szansie wyjścia z bezdomności przypisywano 3 punkty, o małej szansie – 0 bądź 1 punkt

23 Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211
Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211 Zmienna szanse wyjścia z bezdomności jest sumą algebraiczną wszystkich pytań wchodzących w skład skali. Im więcej respondent mógł uzyskać punktów tym miał większe szanse na wyjście z bezdomności. Wartość minimalna zmiennej mogła wynieść 4 punkty wartość maksymalna 27. Zmienna szanse wyjścia z bezdomności została stworzona jedynie dla tych osób, które udzieliły odpowiedzi na wszystkie pytania wchodzące w skład skali

24 Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211
Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211

25 Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211
Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211

26 Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211
Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211

27 Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211
Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211 Jak już wspomniano została stworzona zmienna, która miała rozpiętość od 4 punktów do 27 i która była sumą odpowiedzi dla pytań wchodzących w skład skali. Ostatnim etapem stworzenia zmiennej było podzielenie zmiennej ciągłej na trzy kategorie: Małe szanse na wyjście z bezdomności (poniżej średniej arytmetycznej 14 punktów). Średnie szanse wyjścia z bezdomności (miedzy 15 punktów a 18 punktów) Duże szanse na wyjście z bezdomności (powyżej 18 punktów) W ostatecznym etapie postępowania, zmienna która w ostateczności powstała została skrzyżowana z innymi zmiennymi niezależnymi, kóre były wykorzystywane podczas analizy statystycznej.

28 Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211
Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211 Z socjodemograficznych badań zrealizowanych w roku 2007 wynika, że ponad połowa osób badanych ma małe szanse wyjścia z bezdomności (59,84%). Co czwarta osoba uzyskała średnie szanse (25%) zaś jedynie 15% wszystkich przebadanych osób w świetle analizy statystycznej ma duże szanse na wyjście z bezdomności

29 Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211
Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211 Kobiety mają większe szanse na wyjście z bezdomności niż mężczyźni Większe szanse mają bezdomne osoby mieszkające w Trójmieście

30 Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211
Szanse wyjścia z Bezdomności N=2211 Bardzo ważnym wnioskiem płynącym z badań jest fakt, że to osoby bezdomne przebywające poza instytucjami mają większe szanse na wyjście z bezdomności niż osoby przebywające w placówkach

31 Profil Bezdomnego Dziecka w świetle badań socjodemograficznych
Profil Bezdomnego Dziecka w świetle badań socjodemograficznych Grudzień 2007r.

32 Badanie socjodemograifczne obejmuje swoim zasięgiem również bezdomne dzieci. W roku 2007 zliczono ich 197 zaś w roku 2005 było ich oznacza to, że na przestrzeni dwóch lat daje się zaobserwować realny spadek ilości bezdomnych dzieci. Odpowiedzi na temat bezdomności dzieci uzyskane były od rodziców bezdomnego dziecka bądź jego opiekuna(ów) Populacja dzieci bezdomnych pod względem wieku jest różnorodna. Co czwarte dziecko nie przekroczyło dwóch lat, co piąte dziecko skończyło 10 lat

33 Ze względu na płeć możemy powiedzieć, że więcej jest bezdomnych dzieci płci męskiej (52,28%). Ponad połowa bezdomnych dzieci przebywa w placówkach, co czwarte bezdomne dziecko zamieszkuje w altance na terenach ogródków działkowych.

34 Zdecydowana większość dzieci posiada ubezpieczenie zdrowotne
Trzy czwarte bezdomnych dzieci posiadało ostatnie zameldowanie na terenie województwa pomorskiego. Co piąte bezdomne dziecko nigdy nie posiadało meldunku Zdecydowana większość dzieci posiada ubezpieczenie zdrowotne

35 Analizując fazy bezdomności dzieci okazuje się, że najwięcej dzieci trwa w bezdomności do 2 lat (faza wstępna).

36 Jednym z głównych wniosków płynących z badań nad bezdomnymi dziećmi jest fakt dziedziczenia bezdomności. Ponad połowa dzieci przebywająca we wstępnej fazie bezdomności to dzieci, które nie ukończyły dwóch lat. Prawdopodobnie urodziły się one już przebywając w placówce dla osób bezdomnych. Widać również, że we wstępnej fazie znajdują się również 20% dzieci które mają powyżej 10 lat

37 Z przeprowadzonych badań wynika, że bezdomne dzieci w województwie pomorskim rzadko chodzą niedożywione zaś ciepłe posiłki spożywają zazwyczaj kilka razy dziennie.

38 W ciągu ostatnich 12 miesięcy bezdomne dzieci najczęściej przebywały w schroniskach dla osób bezdomnych, jak również na działkach oraz w mieszkaniach wspieranych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzić należy, że w województwie pomorskim nie ma problemu „ulicznych” bezdomnych dzieci Gdzie najczęściej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywało Pan(i) dziecko? Odpowiedzi Procent obserwacji N Procent schronisko, noclegownia, ogrzewalnia (placówki dla bezdomnych) 90 37,0% 45,9% stancje, pokoje wynajmowane 29 11,9% 14,8% altanki, baraki na działkach 50 20,6% 25,5% pustostany, domy do rozbiórki 5 2,1% 2,6% kątem u rodziny lub znajomych 17 7,0% 8,7% mieszkania wspierane 46 18,9% 23,5% inne/jakie 6 2,5% 3,1% Ogółem 243 100,0% 124,0%

39 Analizując sytuację rodzinną bezdomnych dzieci wskazać należy, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z problemem wielodzietności rodzin oraz ich rozbicia.

40 Nie wydaje się, aby bezdomne dzieci miały większe problemy ze zdrowiem. Zdecydowana większość nie ma orzeczonego stopnia o niepełnosprawności zaś ich stan zdrowia w opinii rodziców jest bardzo dobry bądź dobry

41 Prawie połowa przebadanych dzieci uczęszcza do szkoły, w przeciwieństwie do 40% pozostałych dzieci bezdomnych. W opinii rodziców głównym powodem nie uczęszczania dziecka do żadnej placówki edukacyjnej jest przede wszystkim zbyt wczesny wiek dziecka. Z tym stwierdzeniem można byłoby polemizować, gdyż małe dziecko powinno chodzić do żłobka gdy tymczasem często pozostaje z matką w placówce a to najczęściej uniemożliwia matce podjęcie pracy. Dlaczego Pana(i) dziecko nie uczęszcza do żadnej placówki edukacyjnej? Odpowiedzi Procent obserwacji N Procent jest za małe 48 57,8% 58,5% nie stać mnie na edukację mojego dziecka 11 13,3% 13,4% inne 24 28,9% 29,3% Ogółem 83 100,0% 101,2%

42 Dziękuję za Uwagę mgr Maciej Dębski Uniwersytet Gdański


Pobierz ppt "Profil Bezdomnej Kobiety w świetle badań socjodemograficznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google