Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ROFIL B EZDOMNEJ K OBIETY w świetle badań socjodemograficznych Grudzień 2007r. P ROFIL B EZDOMNEJ K OBIETY w świetle badań socjodemograficznych Grudzień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ROFIL B EZDOMNEJ K OBIETY w świetle badań socjodemograficznych Grudzień 2007r. P ROFIL B EZDOMNEJ K OBIETY w świetle badań socjodemograficznych Grudzień"— Zapis prezentacji:

1 P ROFIL B EZDOMNEJ K OBIETY w świetle badań socjodemograficznych Grudzień 2007r. P ROFIL B EZDOMNEJ K OBIETY w świetle badań socjodemograficznych Grudzień 2007r.

2 1.Badanie socjodemograficzne realizowane było w całym województwie pomorskim dnia 7 grudnia 2007 roku. 2.Badaniem objęto wszystkie osoby przebywające w placówkach dla osób bezdomnych oraz w innych instytucjach (szpitale, zakłady karne, izby wytrzeźwień). 3.Drugą grupą badaną stanowiły osoby bezdomne przybywające na terenach ogródków działkowych oraz w innych miejscach niemieszkalnych, 4.Badanie prowadzone było metodą kwestionariusza wywiadu dla osoby dorosłej i dla osób, które w trakcie realizacji wywiadu nie ukończyły 18 roku życia. 5.Wywiady z bezdomnymi dziećmi były przeprowadzane z rodzicami osób bezdomnych bądź z ich opiekunami. 6.Łącznie w roku 2007 przebadano 2211 osób dorosłych i 197 dzieci. Dla porównania w roku 2005 dotarto do 2470 dorosłych osób bezdomnych oraz do 283 dzieci.

3 1.W roku 2007 wśród przebadanych osób znalazło się 363 kobiety co stanowi 16,4% wszystkich osób bezdomnych w województwie pomorskim. 2.Kreśląc profil demograficzny bezdomnej kobiety można powiedzieć, że to przede wszystkim kobiety z wykształceniem podstawowym oraz zawodowym. 3.Analizując wiek badanych kobiet okazuje się, że rozkłada się on równomiernie pomiędzy założone przedziały wiekowe.

4 4.Pod względem ilości lat spędzonych w bezdomności wskazać należy, że kobiety o wiele krócej niż mężczyźni pozostają osobami bezdomnymi. 5.Kobiety znajdują się przede wszystkim we wstępnej fazie bezdomności (do 2 lat)

5 6.Ponad 60% przebadanych kobiet w dniu realizacji badania znajdowało się w różnego rodzaju instytucjach, prawie 40% przebywała poza instytucjami 7.Najczęściej kobiety przebywały w placówkach oraz na działach i latankach. 8.Co dziesiąta badana kobieta zamieszkiwała mieszkania wspierane oraz inne miejsca niemieszkalne (nie będące działkami i altankami).

6 Powiat (w którym realizowane jest badanie) N% Ważne 2,6 bytowski 71,9 człuchowski 123,3 Gdańsk 11531,7 gdański 3,8 Gdynia 10228,1 kartuski 164,4 kościerski 3,8 kwidzyński 51,4 lęborski 61,7 malborski 267,2 nowodworski 1,3 pucki 51,4 słupski 195,2 Sopot 1,3 starogardzki 113,0 sztumski 174,7 tczewski 41,1 wejherowski 82,2 Ogółem363100,0 9.Ponad 60% bezdomnych kobiet poddano badaniu na terenie Trójmiasta. Związane jest to z faktem, iż to właśnie w Trójmieście znajduje się najwięcej placówek dla kobiet 10.Najwięcej kobiet przebadano w Gdańsku oraz w Gdyni, co daje 60% wszystkich kobiet bezdomnych

7 11.Jak wskazuje wykres bezdomne kobiety w województwie pomorskim najczęściej przebywają w schroniskach oraz w altankach na terenie ogródków działkowych. 12.Martwić może fakt, iż jedynie 9,8% wszystkich kobiet przebywa w mieszkaniach wspieranych, które przez specjalistów uważane są za duży krok w wyjściu z własnej bezdomności (!) 13.11% bezdomnych kobiet mieszka kątem u rodziny lub znajomych

8 K ONDYCJA ZDROWOTNA BEZDOMNYCH KOBIET 1.Z punktu widzenia ekonomii systemu pomocy osobom bezdomnym najważniejszą kwestią wydaje się być sprawa kondycji zdrowotnej osób bezdomnych. 2.Z przeprowadzonych badań wynika, że 80% kobiet posiada ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie to o wiele częściej posiadają kobiety przebywające w placówkach (91%) niż w miejscach pozainstytucjonalnych (76%). około 30 kobiet) przebywających w placówkach nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego co poddaje pod wątpliwość podstawową pracę pracownika socjalnego (!)

9 3.Ze względu na aktywność zawodową ważną kwestią jest możliwość podjęcia pracy. Okazuje się jednak, że nieco ponad 40% bezdomnych kobiet ma orzeczony stopień niepełnosprawności co w wielu przypadkach (szczególnie w podeszłym wieku) wyklucza takie osoby z aktywnego życia zawodowego. Orzeczony stopień niepełnosprawności nie musi jednak w pełni wykluczać kobiety z aktywnego udziału w rynku pracy (!!)

10 4.Analizując poszczególne stopnie niepełnosprawności okazuje się, że w sposób zdecydowany dominuje stopień umiarkowany (61,7%). Co piąta badana kobieta przyznaje się do powiadania lekkiego stopnia niepełnosprawności zaś nieco ponad co 10 badana osoba posiada stopień znaczny.

11 5.Jak wskazują dalsze wyniki 6% kobiet stara się o przyznanie stopnia niepełnosprawności.

12 6. Analizując subiektywne poczucie zdrowia można powiedzieć, że kondycja zdrowotna kobiet nie jest zła. Najczęściej kobiety wskazują, ze stan ich zdrowia jest dobry bądź dostateczny. Martwić może fakt, że prawie co piąta kobieta (17,4%) ocenia swój stan zdrowia jako niedostateczny.

13 A KTYWNOŚĆ ZAWODOWA BEZDOMNYCH KOBIET 1.Jak wskazują dane połowa przebadanych kobiet posiada kwalifikacje zawodowe, druga ich nie ma 2.Dane wskazują również, że jedynie 25% kobiet pracuje zarobkowo. Jest to wskaźnik bardzo niski co do wielkości który w sposób zasadniczy nie wpływa pozytywnie na proces reintegracji zawodowej i społecznej (!!!)

14 3.Bardzo niepokojącym jest również fakt, że bezdomne kobiety przebywające w placówkach odznaczają się niższą aktywnością zawodową niż kobiety mieszkające poza placówkami. Ten fakt może mieć jednak związek z podeszłym wiekiem i stopniem niepełnosprawności (!!!!)

15 Dlaczego Pani nie pracuje? płeć mężczyznakobieta nie opłaca mi się pracować N558 %4,4%3,1% zły stan zdrowia N %60,8%51,2% brak ofert pracy N26344 %20,9%17,2% nieodpowiedni wiek N24867 %19,7%26,2% nie chce pracować N6513 %5,2%5,1% nie może pracować N10741 %8,5%16,0% inne N10043 %7,9%16,8% 4.Z przeprowadzonych badań wynika, że 48,9% spośród kobiet, które pracują ma stałą umowę o pracę, zlecenie bądź o dzieło co oznacza, że połowa kobiet pracujących pracuje na czarno. 5.Głównym motywem, dla którego kobiety bezdomne nie podejmują pracy wciąż pozostaje niepełnosprawność (51,2%).

16 Jakie ma Pani inne źródła dochodu? płeć mężczyznakobieta praca dorywcza sezonowa N47851 %28,0%14,8% zasiłek z pomocy społecznej N %40,9%46,1% świadczenia z ZUSu N13340 %7,8%11,6% zbieractwo N33325 %19,5%7,2% żebractwo N1046 %6,1%1,7% alimenty N028 %,0%8,1% renta/emerytura N16140 %9,4%11,6% inne N9151 %5,3%14,8% nie posiada N26649 %15,6%14,2% 6.Jedynie 25% kobiet które nie posiada pracy zarejestrowana jest jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. 7.Kobiety najczęściej utrzymują się z zasiłków pomocy społecznej co może w sposób zasadniczy osłabiać ich chęć do podjęcia pracy (!!!!!)

17 8.Co czwarta kobieta zadeklarowała, że posiada niespłacone długi, pożyczki, zaległości finansowe

18 S TRUKTURALNE I JEDNOSTKOWE PRZYCZYNY BEZDOMNOŚCI 1.Na pierwszy rzut oka widać, że główną strukturalną przyczyną bezdomności kobiet są kwestie związane z przemocą w rodzinie. (wypędzenie z mieszkania przez współlokatorów oraz ucieczka przed przemocą w rodzinie, pozostawienie mieszkania z własnej inicjatywy). 2.Główną przyczyną pozostaje jednak decyzja wymeldowania oraz eksmisja

19 3.Główną jednostkową przyczyną bezdomności kobiet jest rozpad związku małżeńskiego oraz własny wybór (?) 4.Co czwarta przebadana kobieta wskazała na problemy choroby alkoholowej jako głównej przyczyny własnej bezdomności

20 O DPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZDOMNOŚĆ 1.Z przeprowadzonych badań wynika, że odpowiedzialnością za własną bezdomność badane kobiety obarczają przede wszystkim same siebie oraz najbliższą rodzinę. 2.Co piąta badana kobieta obarcza za swoją bezdomność politykę państwa i rządu

21 S ZANSE WYJŚCIA Z B EZDOMNOŚCI N= W trakcie realizacji badań zastanawiano się czy badane osoby bezdomne mają duże szanse na wyjście z bezdomności czy też nie. Określenie odsetka osób, które mogą wyjść z bezdomności oraz tych, którzy mają średnie bądź małe szanse ku temu staje się kluczowym elementem prowadzonych badań socjodemograficznych w roku W celu opracowania takiej zmiennej zastanawiano się jakie pytania wraz z jakimi odpowiedziami mogą świadczyć o tym, czy ktoś ma duże czy małe szanse na wyjście z bezdomności. 3.Wszystkie poniższe obliczenia odnoszą się do wszystkich dorosłych osób bezdomnych, nie tylko do kobiet

22 S ZANSE WYJŚCIA Z B EZDOMNOŚCI N= W toku dyskusji ustalono, że największe szanse na wyjście z bezdomności mają osoby, które spełniają następujące warunki: są młode (wiek) krótko przebywają w bezdomności, (fazy bezdomności) nie mają orzeczonego stopnia o niepełnosprawności (posiadanie orzeczenia) przebywają w mieszkaniach wspieranych (miejsce zamieszkania) deklarują bardzo dobry bądź dobry stan zdrowia (subiektywny) pracują zarobkowo (aktywność zawodowa) posiadają inne źródła dochodu (dochód) nie mają długów (zadłużenie 5.Każdej odpowiedzi świadczącej u dużej szansie wyjścia z bezdomności przypisywano 3 punkty, o małej szansie – 0 bądź 1 punkt

23 S ZANSE WYJŚCIA Z B EZDOMNOŚCI N= Zmienna szanse wyjścia z bezdomności jest sumą algebraiczną wszystkich pytań wchodzących w skład skali. Im więcej respondent mógł uzyskać punktów tym miał większe szanse na wyjście z bezdomności. Wartość minimalna zmiennej mogła wynieść 4 punkty wartość maksymalna Zmienna szanse wyjścia z bezdomności została stworzona jedynie dla tych osób, które udzieliły odpowiedzi na wszystkie pytania wchodzące w skład skali

24 S ZANSE WYJŚCIA Z B EZDOMNOŚCI N=2211

25

26

27 8.Jak już wspomniano została stworzona zmienna, która miała rozpiętość od 4 punktów do 27 i która była sumą odpowiedzi dla pytań wchodzących w skład skali. Ostatnim etapem stworzenia zmiennej było podzielenie zmiennej ciągłej na trzy kategorie: Małe szanse na wyjście z bezdomności (poniżej średniej arytmetycznej 14 punktów). Średnie szanse wyjścia z bezdomności (miedzy 15 punktów a 18 punktów) Duże szanse na wyjście z bezdomności (powyżej 18 punktów) 9.W ostatecznym etapie postępowania, zmienna która w ostateczności powstała została skrzyżowana z innymi zmiennymi niezależnymi, kóre były wykorzystywane podczas analizy statystycznej. S ZANSE WYJŚCIA Z B EZDOMNOŚCI N=2211

28 10.Z socjodemograficznych badań zrealizowanych w roku 2007 wynika, że ponad połowa osób badanych ma małe szanse wyjścia z bezdomności (59,84%). Co czwarta osoba uzyskała średnie szanse (25%) zaś jedynie 15% wszystkich przebadanych osób w świetle analizy statystycznej ma duże szanse na wyjście z bezdomności

29 S ZANSE WYJŚCIA Z B EZDOMNOŚCI N= Kobiety mają większe szanse na wyjście z bezdomności niż mężczyźni 12.Większe szanse mają bezdomne osoby mieszkające w Trójmieście

30 S ZANSE WYJŚCIA Z B EZDOMNOŚCI N= Bardzo ważnym wnioskiem płynącym z badań jest fakt, że to osoby bezdomne przebywające poza instytucjami mają większe szanse na wyjście z bezdomności niż osoby przebywające w placówkach

31 P ROFIL B EZDOMNEGO D ZIECKA w świetle badań socjodemograficznych Grudzień 2007r. P ROFIL B EZDOMNEGO D ZIECKA w świetle badań socjodemograficznych Grudzień 2007r.

32 1.Badanie socjodemograifczne obejmuje swoim zasięgiem również bezdomne dzieci. W roku 2007 zliczono ich 197 zaś w roku 2005 było ich 283. oznacza to, że na przestrzeni dwóch lat daje się zaobserwować realny spadek ilości bezdomnych dzieci. 2.Odpowiedzi na temat bezdomności dzieci uzyskane były od rodziców bezdomnego dziecka bądź jego opiekuna(ów) 3.Populacja dzieci bezdomnych pod względem wieku jest różnorodna. Co czwarte dziecko nie przekroczyło dwóch lat, co piąte dziecko skończyło 10 lat

33 4.Ze względu na płeć możemy powiedzieć, że więcej jest bezdomnych dzieci płci męskiej (52,28%). 5.Ponad połowa bezdomnych dzieci przebywa w placówkach, co czwarte bezdomne dziecko zamieszkuje w altance na terenach ogródków działkowych.

34 6.Trzy czwarte bezdomnych dzieci posiadało ostatnie zameldowanie na terenie województwa pomorskiego. Co piąte bezdomne dziecko nigdy nie posiadało meldunku 7.Zdecydowana większość dzieci posiada ubezpieczenie zdrowotne

35 8.Analizując fazy bezdomności dzieci okazuje się, że najwięcej dzieci trwa w bezdomności do 2 lat (faza wstępna).

36 9.Jednym z głównych wniosków płynących z badań nad bezdomnymi dziećmi jest fakt dziedziczenia bezdomności. Ponad połowa dzieci przebywająca we wstępnej fazie bezdomności to dzieci, które nie ukończyły dwóch lat. Prawdopodobnie urodziły się one już przebywając w placówce dla osób bezdomnych. 10.Widać również, że we wstępnej fazie znajdują się również 20% dzieci które mają powyżej 10 lat

37 11.Z przeprowadzonych badań wynika, że bezdomne dzieci w województwie pomorskim rzadko chodzą niedożywione zaś ciepłe posiłki spożywają zazwyczaj kilka razy dziennie.

38 Gdzie najczęściej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywało Pan(i) dziecko? Odpowiedzi Procent obserwacji NProcent schronisko, noclegownia, ogrzewalnia (placówki dla bezdomnych) 9037,0%45,9% stancje, pokoje wynajmowane 2911,9%14,8% altanki, baraki na działkach 5020,6%25,5% pustostany, domy do rozbiórki 52,1%2,6% kątem u rodziny lub znajomych 177,0%8,7% mieszkania wspierane 4618,9%23,5% inne/jakie 62,5%3,1% Ogółem ,0%124,0% 12.W ciągu ostatnich 12 miesięcy bezdomne dzieci najczęściej przebywały w schroniskach dla osób bezdomnych, jak również na działkach oraz w mieszkaniach wspieranych. 13.Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzić należy, że w województwie pomorskim nie ma problemu ulicznych bezdomnych dzieci

39 14.Analizując sytuację rodzinną bezdomnych dzieci wskazać należy, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z problemem wielodzietności rodzin oraz ich rozbicia.

40 15.Nie wydaje się, aby bezdomne dzieci miały większe problemy ze zdrowiem. Zdecydowana większość nie ma orzeczonego stopnia o niepełnosprawności zaś ich stan zdrowia w opinii rodziców jest bardzo dobry bądź dobry

41 Dlaczego Pana(i) dziecko nie uczęszcza do żadnej placówki edukacyjnej? Odpowiedzi Procent obserwacji NProcent jest za małe4857,8%58,5% nie stać mnie na edukację mojego dziecka1113,3%13,4% inne2428,9%29,3% Ogółem83100,0%101,2% 16.Prawie połowa przebadanych dzieci uczęszcza do szkoły, w przeciwieństwie do 40% pozostałych dzieci bezdomnych. 17.W opinii rodziców głównym powodem nie uczęszczania dziecka do żadnej placówki edukacyjnej jest przede wszystkim zbyt wczesny wiek dziecka. 18.Z tym stwierdzeniem można byłoby polemizować, gdyż małe dziecko powinno chodzić do żłobka gdy tymczasem często pozostaje z matką w placówce a to najczęściej uniemożliwia matce podjęcie pracy.

42 D ZIĘKUJĘ ZA U WAGĘ mgr Maciej Dębski Uniwersytet Gdański D ZIĘKUJĘ ZA U WAGĘ mgr Maciej Dębski Uniwersytet Gdański


Pobierz ppt "P ROFIL B EZDOMNEJ K OBIETY w świetle badań socjodemograficznych Grudzień 2007r. P ROFIL B EZDOMNEJ K OBIETY w świetle badań socjodemograficznych Grudzień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google