Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równość szans na pomorskim rynku pracy. Gdańsk 30-31.08.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równość szans na pomorskim rynku pracy. Gdańsk 30-31.08.2010."— Zapis prezentacji:

1 Równość szans na pomorskim rynku pracy. Gdańsk 30-31.08.2010

2

3 Liczba bezrobotnych kobiet w czerwcu 2010 r. wyniosła 52 255 osób, tj. 52,3% ogółu bezrobotnych. W stosunku do maja 2010 r. zmniejszyła się o 843 osoby, tj. o 1,6% (liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 2 419 osób, tj. o 4,8%). Największy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w powiecie człuchowskim 58,0 % a najmniejszy w powiecie puckim 48,7%. W województwie pomorskim odnotowano 7 gmin, gdzie udział kobiet w bezrobociu przekraczał 60%. Stan bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego. Stan na dzień 30.06.2010 r. Dane z Informacji miesięcznej o rynku pracy z czerwca 2010 r. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego

4 Zarejestrowani bezrobotni ( K i M ) według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia województwie pomorskim. Czas pozostawiania bez pracy w miesiącach Dane za II kw. 2010 r. 24 12 do 24 6 do 12 3 do 6 1 do 3 do 1 Miesiące Wiek gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe Wykształcenie

5

6 Miasto Sopot Miasto Słupsk Miasto Gdynia Miasto Gdańsk Powiat wejherowski Powiat tczewski Powiat sztumski Powiat starogardzki Powiat słupski Powiat pucki Powiat nowodworski Powiat malborski Powiat lęborski Powiat kwidzyński Powiat kościerski Powiat kartuski Powiat gdański Powiat człuchowski Powiat chojnicki Powiat bytowski Bezrobocie K i M w województwie pomorskim w układzie powiatów i miast na prawach powiatów. Stan na dzień 30.06.2010

7 Bezrobocie K i M w województwie pomorskim w układzie powiatów i miast na prawach powiatów. Stan na dzień 30.06.2010

8 Priorytet VI Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

9 Konkursy i nabory wniosków na dofinansowanie projektów od 1 kwietnia 2009 r. 01/POKL/6.1.1/2009 02/POKL/6.1.1/2009 01/POKL/6.1.2/2009 01/POKL/6.1.1/2010 16.02.2009 - 02.06.2009 30.06.2009 - 01.10.2009 01.09.2009 - 24.11.2009 Projekty informacyjno- promocyjne 20.01.2010 - 02.03.2010 01/POKL/6.1.3/2010 08.02.2010 - 22.02.2010 02/POKL/6.1.1/2010 23.04.2010 - 27.08.2010 2009 2010 3 z 16 16 z 129 5 z 12

10 Projekty informacyjno-promocyjne (konkurs 02/POKL/6.1.1/2009).

11 Jak wnioskodawcy piszą o zasadzie równości szans K i M ? Proces rekrutacji uczestników projektu będzie uwzględniał zasadę równości szans w tym zasadę równości płci. Planowany jest stały monitoring rekrutacji i udziału w szkoleniach pod katem płci. Opis rezultatów projektu umożliwi ocenę problemów i potrzeb K i M. Zapewnienie realizacji projektu zgodnie z zasadami realizacji POKL w tym polityką równych szans. Działania i materiały promocyjne będą propagowały politykę równości szans, poprzez umieszczenie określonych treści na ulotkach i plakatach, a także używanie języka neutralnego ze względu na płeć. Skład ZP będzie różnorodny względem płci, a organizacja pracy uwzględniać będzie elastyczne formy pracy (umowy zlecenia) i będzie zgodna z wytycznymi dotyczącymi równości szans. W podejmowanie decyzji zaangażowane będą zarówna K, jak i M (kluczowe decyzje będą podejmowane kolegialnie), a ZP dysponować będzie wiedzą nt. przepisów prawa dot. zapobiegania dyskryminacji. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci, np. ogłoszenia w materiałach promocyjnych będą zawierać formy żeńsko- i męskoosobowe. Kadra we własnym zakresie przejdzie szkolenie z zasady równości (np. ROEFS), a dodatkowo wnioskodawca zapewni równościowy sposób zarządzania projektem, poprzez zaangażowanie osób różnej płci. Podczas rekrutacji personelu będą przestrzegane zasady równości szans płci, zatrudnienie nastąpi na podstawie posiadanych kompetencji i wiedzy, zastosowane będą elastyczne godziny pracy umożliwiające na godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Koordynator przeszkoli personel projektu z zasady równości szans K i M. Kadra nie posiada wiedzy w zakresie zasady równości szans K i M. Szkolenie wyjazdowe dla kadry w zakresie zasady równości szans. Zajęcia prowadził będzie prawnik znający tematykę zasady równości szans K i M w POKL. Członkowie/członkinie personelu zespołu własnym przykładem będą modelować równościowe postawy i zachowania oraz będą wprowadzać problematykę równościową w kontaktach z otoczeniem. Realizacja projektu będzie obejmować warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy i szkolenia z zakresu kompetencji osobistych obejmujących: specyfikację grup młodzieżowych, uwzględnienie różnic w płci biologicznej i kulturowej.

12 Osoby które zakończyły udział w projektach Osoby w wieku 15-24 lata Osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy Osoby niepełnosprawne Osoby długotrwale bezrobotne Osoby z terenów wiejskich Osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej Osoby w wieku 50-64 lata Osoby objęte IPD Udział K i M, którzy zakończyli udział w projektach pod względem wieku, statusu od 2008 do I poł. 2010r. Dane ze sprawozdanie z realizacji wdrażania Dz. 6.1 za I półrocze 2010 r.

13 Osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej Udział K i M, którzy zakończyli udział w projektach pod względem wieku, statusu od 2008 do I poł. 2010 r. Osoby które zakończyły udział w projektach Osoby w wieku 15-24 lata Osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy Osoby niepełnosprawne Osoby długotrwale bezrobotne Osoby z terenów wiejskich Osoby w wieku 50-64 lata Osoby objęte IPD Dane ze sprawozdanie z realizacji wdrażania Dz. 6.1 za I półrocze 2010 r.

14 Udział K i M, którzy rozpoczęli udział w projektach pod względem statusu od 2008 do I poł. 2010 r. Ogółem Bezrobotni Osoby nieaktywne zawodowo Zatrudnieni Osoby długotrwale bezrobotne Osoby niepełnosprawne Osoby z terenów wiejskich Dane ze sprawozdanie z realizacji wdrażania Dz. 6.1 za I półrocze 2010 r.

15 Udział K i M, rozpoczęli udział w projektach pod względem wieku od 2008 do I poł. 2010 r. Osoby 15 - 24 lata Osoby 55 – 64 lata Analiza zatrudnienia w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego oraz określenie skłonności pracodawców do zatrudniania osób 45+ Projekt własny WUP Gdańsk Dane ze sprawozdanie z realizacji wdrażania Dz. 6.1 za I półrocze 2010 r.

16 Udział K i M, którzy rozpoczęli udział w projektach pod względem wykształcenia od 2008 do I poł. 2010 r. Podstawowe, gimnazjalne i niższe Ponadgimnazjalne Pomaturalne Wyższe Dane ze sprawozdanie z realizacji wdrażania Dz. 6.1 za I półrocze 2010 r.

17 Dziękuję za uwagę

18 Osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej Udział K i M w projektach pod względem wieku, statusu od 2008 do I poł. 2010 Osoby które zakończyły udział w projektach Osoby w wieku 15-24 lata Osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy Osoby niepełnosprawne Osoby długotrwale bezrobotne Osoby z terenów wiejskich Osoby w wieku 50-64 lata Osoby objęte IPD


Pobierz ppt "Równość szans na pomorskim rynku pracy. Gdańsk 30-31.08.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google