Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce
Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2 Europejski Fundusz Społeczny
Obszary wsparcia Aktywne formy walki z bezrobociem Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Rozwój powszechnego kształcenia ustawicznego Doskonalenie kadr gospodarki i rozwój przedsiębiorczości Aktywizacja zawodowa kobiet

3 EFS w Polsce Poradnik dla Projektodawców
Dokumenty programowe 2004 – 2006 Narodowy Plan Rozwoju Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich” Uzupełnienie Programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i inne Programy Operacyjne – – – – – – – – – – – – – – – Poradnik dla Projektodawców Programowanie – przejście od dotowania pojedynczych projektów na rzecz dofinansowania kompleksowych, zintegrowanych programów Okres programowania – 2000 – 2006 r. Procedura programowania 2000 – 2006 Narodowy Plan Rozwoju Podstawy Wsparcia Wspólnoty (kontrakty finansowe pomiędzy Komisją Europejską a państwem) Programy Operacyjne (uzupełnienie Podstaw Wsparcia Wspólnoty) Uzupełnienia Programów (opis systemu wdrażania, beneficjentów pomocy i alokacji środków finansowych)

4 Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”
Cel generalny SPO RZL Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.

5 Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”
Realizacja celów poprzez 3 priorytety: Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Priorytet 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Priorytet 3 – Pomoc techniczna

6 Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”
Działanie 1.1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia (doskonalenie systemu szkolenia kadr, analizy, badania, wyposażenie w sprzęt komputerowy, itp.) rozwój oferty usług instytucji rynku pracy (moduły szkoleniowe, systemy informacji, nowe technologie itp.)

7 Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”
Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży wspieranie młodzieży na rynku pracy (zatrudnienie subsydiowane, szkolenia, staże, doradztwo, poradnictwo zawodowe, dotacje, wolontariat, itd.) promowanie aktywności zawodowej młodzieży (system informacji, akcje informacyjne, wolontariat, itd.)

8 Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”
Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia wspieranie osób zagrożonych bezrobociem i bezrobotnych (subsydiowane zatrudnienie, doradztwo, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo) wspieranie otoczenia społecznego osób bezrobotnych (opieka nad dziećmi, wsparcie samoorganizacji i samopomocy)

9 Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”
Działanie 1.4. – Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wsparcie niepełnosprawnych na rynku pracy (szkolenia, kampanie informacyjne dla pracodawców, itp.) poprawa skuteczności systemu wspierania niepełnosprawnych (szkolenia dla kadry, badania, itp.) poprawa dostępu do informacji dotyczących niepełnosprawności (baza danych, upowszechnianie informacji, itp.)

10 Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”
Działanie 1.5 – Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka wsparcie integracji społecznej i z rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym rozwój systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

11 Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”
Działanie 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet wsparcie kobiet na rynku pracy (szkolenia, dotacje, doradztwo, itd.) promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (bazy danych, akcje informacyjno- -edukacyjne, badania, itp.) rozwój otoczenia instytucjonalnego oraz partnerstwa społecznego na rzecz równości szans (szkolenia dla kadry, opieka dla dzieci itp.)

12 Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”
Priorytet 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1 – Zwiększanie dostępu do edukacji- promowanie kształcenia ustawicznego (dodatkowe zajęcia dla uczniów i studentów, sprzęt komputerowy, nowe programy nauczania) Działanie 2.2 – Podnoszenie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy (szkolenie kadry, akredytacja instytucji szkoleniowych, nowoczesne technologie) Działanie 2.3 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (szkolenie kadr, poprawa jakości wsparcia dla przedsiębiorców) Działanie 2.4 – Wzmocnienie zdolności administracyjnych (szkolenia dla pracowników administracji publicznej)

13 Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”
NPR SPO RZL Priorytet 1 Działanie 1.5 Działanie 1.6 Działanie 1.1 Schemat A Konkurs Schemat A Konkurs Schemat A Schemat B Konkurs Schemat B Schemat B

14 Miejsce projektodawców w SPO-RZL
Departament Zarządzania EFS Instytucje Wdrażające (beneficjenci końcowi) Departament Wdrażania EFS Działania 1.1,1.5,1.6 WUP-y Działania 1.2, 1.3 PFRON Działanie 1.4 MENIS Działania 2.1, 2.2 PARP Działanie 2.3 USC Działanie 2.4 Projektodawcy (ostateczni odbiorcy) Odbiorcy projektów (beneficjenci ostateczni)

15 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Cel wsparcie realizacji celów NPR w polityce regionalnej Wdrażanie zróżnicowanie na 16 województw Struktura Priorytety, Działania ZPORR a EFS Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich SPO RZL a ZPORR ZPORR rozwija cele NPR określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej Cele, priorytety i działania obejmują całą Polskę, ale wielkość środków finansowych na ich realizację jest zróżnicowana w zależności od sytuacji społeczno – gospodarczej regionu ZPORR jest uzupełnieniem działań realizowanych w ramach SPO RZL Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

16 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustaw. w regionie Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6 – Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy SPO RZL a ZPORR ZPORR rozwija cele NPR określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej Cele, priorytety i działania obejmują całą Polskę, ale wielkość środków finansowych na ich realizację jest zróżnicowana w zależności od sytuacji społeczno – gospodarczej regionu ZPORR jest uzupełnieniem działań realizowanych w ramach SPO RZL

17 Wielkość dostępnych środków finansowych EFS w Polsce 2004 - 2006
mln EUR Program operacyjny Ogółem EFS Budżet państwa Budżet JST Fundusz Pracy PFRON Środki prywatne SPO RZL 1.960,1 1.470 288,9 5,6 195,5 18,4 ZPORR 598,7 438,5 - 14 EQUAL 178,5 134 44,6 RAZEM 2.737,3 2.042,5 493,7 123,6 32,4 160,2

18 Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich” 2004-2006
Plan finansowy Priorytetu 1 = 956,6 mln EURO 1.1 = = 274 1.3 = 264 1.4 = 106 1.5 = = 82

19 SPO RZL PRIORYTET 1 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ I MODERNIZACJA INSTRUMENTÓW I INSTYTUCJI RYNKU PRACY

20 Schematy Działania 1.1 Schemat A (tryb pozakonkursowy - Departamenty MGPiPS) Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia Schemat B (tryb konkursowy) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy

21 Działanie 1.1 Schemat B – grupy docelowe
Instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia OHP agencje zatrudnienia instytucje szkoleniowe instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (org. związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, org. pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia) Pracownicy instytucji rynku pracy Jednostki naukowe

22 Działanie 1.1 Schemat B - sposób udzielania pomocy
szkolenia pracowników służb zatrudnienia (w tym studia podyplomowe) rozwój i promocja trójstronnych umów szkoleniowych rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych w działania na rynku pracy projekty pilotażowe i innowacyjne z zakresu usług rynku pracy upowszechnianie informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy promowanie problematyki planowania rozwoju zawodowego

23 Działanie 1.1 Schemat B -projektodawcy
Instytucje rynku pracy: (publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, org. związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, org. pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia) Szkoły wyższe Jednostki naukowe

24 SPO RZL PRIORYTET 1 DZIAŁANIE PROMOCJA AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ POPRZEZ WSPARCIE GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA

25 Działanie 1.5 – cel Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego
Przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do: wejścia na rynek pracy i integracji z nim, utrzymania zatrudnienia powrotu do czynnego życia zawodowego poprzez różnorodne działania związane z zatrudnialnością. Zatrudnialność - Poprawa zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia poprzez: zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży oraz zapobieganie bezrobociu długotrwałemu stopniowe przechodzenie od pasywnych do aktywnych metod zwalczania bezrobocia promowanie partnerstwa społecznego na rynku pracy ułatwianie młodzieży przejścia od nauki do pracy promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich

26 Schematy Działania 1.5 Schemat A (tryb konkursowy)
Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Schemat B (tryb pozakonkursowy - OHP) Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

27 Działanie 1.5 Schemat A – grupy docelowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności korzystające długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej: długotrwale bezrobotni (24+, dla uczestników CIS: 36) alkoholicy i narkomani, którzy poddają się procesowi leczenia lub ukończyli go nie później niż rok przed przystąpieniem do projektu bezdomni uchodźcy z problemami z integracją, osoby opuszczające zakłady karne, najpóźniej rok przed przystąpieniem do projektu młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo–wychowawczych oraz rodzinach zastępczych

28 Działanie 1.5 Schemat A – grupy docelowe
Osoby w wieku 15 – 24 lat, które: nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne, uczą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawiają trudności wychowawcze i mają poważne kłopoty w nauce, pochodzą z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi, wchodzące w kolizje z prawem Pracodawcy

29 Działanie 1.5 Schemat A – grupy docelowe
Pracownicy instytucji pomocy społecznej (w tym organizacji pozarządowych) oraz wolontariusze Instytucje, w tym organizacje pozarządowe wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz kadra nauczycieli, wychowawców oraz instruktorów pracujących z młodzieżą trudną

30 Działanie 1.5 Schemat A – sposób udzielania pomocy
Diagnozowanie potencjału zawodowego Szkolenia dotyczące integracji społecznej, usamodzielniania, przezwyciężania problemów Warsztaty zawodowe Doradztwo, poradnictwo zawodowe Tworzenie i działalność CIS Wspieranie zatrudnienia subsydiowanego w CIS

31 Działanie 1.5 Schemat A – sposób udzielania pomocy
Subsydiowanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy dla bezrobotnych powyżej 24 miesięcy Warsztaty edukacyjno-wychowawcze na rzecz młodzieży trudnej Szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej (w tym NGO i wolontariuszy) Ocena efektywności pomocy świadczonej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

32 Działanie 1.5 Schemat A – sposób udzielania pomocy
Opracowanie standardów jakości usług prowadzących do integracji z rynkiem pracy świadczonych przez instytucje pomocy społecznej Kampanie promujące wolontariat na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z rynkiem pracy Pomoc w organizowaniu grup wsparcia i samopomocy poprzez doradztwo i poradnictwo zawodowe

33 Działanie 1.5 Schemat A - projektodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Organizacje pozarządowe pracujące z osobami z grup szczególnego ryzyka Instytucje szkoleniowe Jednostki naukowe Organizacje pracodawców i związki zawodowe

34 DZIAŁANIE 1.6 INTEGRACJA I REINTEGRACJA ZAWODOWA KOBIET
SPO RZL PRIORYTET 1 DZIAŁANIE 1.6 INTEGRACJA I REINTEGRACJA ZAWODOWA KOBIET

35 Działanie 1.6 – cel Udzielenie wsparcia kobietom na rynku pracy w celu zwiększenia stopy ich zatrudnienia oraz podwyższenia statusu ekonomicznego i społecznego

36 Schematy Działania 1.6 Schemat A (tryb konkursowy)
Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Schemat B ( tryb pozakonkursowy- Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn) Promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

37 Działanie 1.6 Schemat A – grupy docelowe
kobiety bezrobotne i poszukujące pracy kobiety bierne zawodowo kobiety o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach kobiety powracające na rynek pracy po długiej nieobecności kobiety z obszarów wiejskich kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą lub chcące ją rozpocząć pracodawcy instytucje rynku pracy

38 Działanie 1.6 Schemat A – sposób udzielania pomocy
szkolenia podnoszące kwalifikacje i z zakresu aktywizacji zawodowej dotacje na podejmowanie działalności gosp. szkolenia dla kobiet w zakresie rozwoju własnej działalności gospodarczej. subsydiowane staże pracy badania i ekspertyzy z zakresu sytuacji kobiet na rynku pracy (ujęcie regionalne)

39 Działanie 1.6 Schemat A – sposób udzielania pomocy
wspieranie samooorganizacji kobiet (grupy interesu i wsparcia) opracowywanie i uruchomienie baz danych o lokalnych rynkach pracy i ofertach dla kobiet akcje informacyjno-edukacyjne dla kobiet i pracodawców zwalczające stereotypy w życiu zawodowym i rodzinnym doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne

40 Działanie 1.6 Schemat A – sposób udzielania pomocy
szkolenia dla pracodawców w zakresie elastycznych form zatrudnienia oraz praw i obowiązków związanych z równością szans, wynikających z Kodeksu Pracy szkolenia dla pracowników instytucji rynku pracy w zakresie równości szans tworzenie warunków ułatwiających dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi i osobami zależnymi (działanie towarzyszące)

41 Działanie 1.6 Schemat A – projektodawcy
Instytucje rynku pracy: (publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, org. związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, org. pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia) pracodawcy jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne jednostki naukowe ODR-y ośrodki doradztwa zawodowego i psychologicznego

42 PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA I SKŁADANIA WNIOSKU
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA I SKŁADANIA WNIOSKU

43 Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek?
Znajomość dokumentów źródłowych – SPO RZL, Uzupełnienie SPO RZL, ZPORR, Uzupełnienie ZPORR – Śledzenie ogłoszeń o konkursach prasa ogólnopolska, regionalna i lokalna Ściągnięcie formularza wniosku (tylko w formie elektronicznej) siedziba Departamentu Wdrażania EFS

44 Komisja Oceny Projektów
Procedura oceny i wyboru wniosku - tryb konkursowy Projektodawca 5. Podpisanie umowy finansowania projektu 1. Złożenie wniosku Beneficjent Końcowy DWF 2. Weryfikacja kompletności i poprawności formalnej Tryb konkursowy – otwarty dla innych projektodawców, wśród których są: Instytucje rynku pracy: - PES - OHP, - agencje zatrudnienia, - instytucje szkoleniowe, - instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego Jednostki naukowe, Szkoły wyższe JST Rodzaje konkursów: otwarte i zamknięte Terminy: powiadomienie projektodawcy o: przyjęciu do oceny merytorycznej, odrzuceniu, brakach formalnych z terminem uzupełnienia O przyjęciu projektu do realizacji (5 dni KOP zamknięte, 60 dni od złożenia wniosku otwarte) ????? 4. Akceptacja projektu Beneficjent Końcowy Komisja Oceny Projektów 3. Ocena merytoryczna i uszeregowanie listy rankingowej

45 Kwalifikujące się koszty projektu
Wszystkie koszty projektu muszą być kwalifikowalne, niezależnie od tego, przez kogo są ponoszone Za kwalifikujące się są uznane koszty: niezbędne do realizacji projektu uwzględnione w budżecie faktycznie poniesione poparte dokumentami pozwalające osiągnąć wysoką jakość za daną cenę

46 Kwalifikujące się koszty projektu
Kwalifikujące się koszty projektu są pokrywane z: Środków unijnych – EFS Środków krajowych budżet państwa fundusze celowe (Fundusz Pracy, PFRON) budżet JST środki prywatne przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, opłaty uczestników projektu

47 Kwalifikujące się koszty projektu
Środki krajowe mogą być wnoszone w formie: wkładu pieniężnego wkładu rzeczowego o szacowanej wartości Wkładem rzeczowym może być: praca osób z instytucji realizującej projekt udostępnienie pomieszczeń (czynsz, opłaty) praca wolontariuszy

48 Kwalifikujące się koszty projektu
W budżecie projektu należy wykazać 3 grupy kosztów: Koszty personelu Koszty uczestników projektu Inne koszty

49 Kwalifikujące się koszty projektu - przykłady
Koszty personelu koszty wynagrodzeń wraz ze składkami ubezpieczeniowymi koszty podróży i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania praca wolontariusza Koszty uczestników projektu w przypadku udziału w szkoleniu pracowników – równowartość wynagrodzeń brutto za okres szkolenia (jeśli odbywa się ono w godzinach pracy) kwoty zasiłków wypłaconych bezrobotnym uczestniczącym w projekcie koszty przejazdu na szkolenie i zakwaterowanie koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi – nie więcej niż 10% wartości projektu związane ze szkoleniami (przygotowanie, prowadzenie, badanie potrzeb szkoleniowych) i spotkaniami zasiłki i dodatki szkoleniowe związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu niezbędnego do realizacji szkoleń, doradztwa koszty personelu (płace + składki na ubezpieczenia społeczne) koszty podróży i zakwaterowania personelu i beneficjentów amortyzacja sprzętu usługi księgowe

50 Kwalifikujące się koszty projektu - przykłady
Inne koszty koszty pomieszczeń– czynsz, wydatek na wynajem leasing wyposażenia, amortyzacja sprzętu pod warunkiem, że nie jest to sprzęt zakupiony wcześniej ze środków UE lub krajowych środków publicznych zakup drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu ale nie więcej niż 10% wartości projektu i nie więcej niż 5 tys. zł na jednostkę sprzętową; jeśli zakup w granicach tys. zł, kwalifikowalny jedynie koszt amortyzacji nowego sprzętu na czas trwania projektu. VAT, jeśli projektodawca nie może go odliczyć zlecanie zadań podwykonawcom

51 Koszty niekwalifikujące się - przykłady
W żadnym wypadku za kwalifikujące się nie mogą zostać uznane koszty: pożyczki i spłaty rat oraz odsetek, poniesione na przygotowanie wniosku, zakupu budynków, ziemi i nieruchomości nie związane z projektem nie udokumentowane mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych

52 Projekt – ważne szczegóły
czas trwania do 31 marca 2008 r. (zgodnie z zasadą n+2 nie dłużej niż 3 lata) minimalna wartość projektu EUR partnerstwo porozumienia o współpracy podzlecanie dotacje - transze Do sprawdzenia – termin wydatkowania, czy zakończenia, czy płatności czy czegoś innego? – 31 marca 2008r.

53 Sprawozdawczość Projektodawca zobowiązany jest do informowania Beneficjenta Końcowego o postępach w realizacji projektu w formie okresowych raportów składanych w formie elektronicznej i papierowej: Raport: kwartalny: w ciągu 5 dni od zakończenia kwartału roczny: w ciągu 10 dni od zakończenia roku kalendarzowego końcowy: w ciągu 10 dni od zakończenia realizacji projektu

54 Kontrola Finansowa Instytucje kontrolne:
Beneficjent Końcowy danego Działania Jednostka Monitorująco - Kontrolna EFS (MGPiPS) Urząd Kontroli Skarbowej Najwyższa Izba Kontroli Instytucje kontrolne UE Kontrola obejmuje weryfikację m.in.: umowy finansowania projektu, dokumentów księgowych, raportów, wniosku o płatność, list uczestników

55 Departament Wdrażania EFS MGPiPS, Warszawa, ul. Żurawia 4a
Informacje Departament Wdrażania EFS MGPiPS, Warszawa, ul. Żurawia 4a p.o. Dyrektora Magdalena Tarczewska–Szymańska Zespół ds. Informacji i Promocji Magdalena Kawecka (+22) Jarosław Pichla (+22) Mikołaj Kruszewski (+22) AWIS – aktywne wsparcie dla inicjatyw samodzielnych – możliwość zaproszenia nas do przeprowadzenia szkolenia Zachęta do wspólnego szkolenia z gminami i NGOsami

56 Departament Wdrażania EFS
Informacje Departament Wdrażania EFS MGPiPS, Warszawa, ul. Żurawia 4a Poczta elektroniczna


Pobierz ppt "Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google