Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Marcin Zakrzewski Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Europejski Fundusz Społeczny w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Marcin Zakrzewski Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Europejski Fundusz Społeczny w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 1 Marcin Zakrzewski Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Europejski Fundusz Społeczny w Polsce

2 2 Plan prezentacji Podstawy prawne i programowe EFS Funkcjonowanie EFS w Polsce Opis Działań Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

3 3Wstęp Podstawy prawne i programowe EFS Traktat Amsterdamski Europejska Strategia Zatrudnienia (European Employment Strategy) Wytyczne w sprawie zatrudnienia (Employment Guidelines)

4 4Wstęp Najważniejsze Rozporządzenia dotyczące EFS: Rozporządzenie 1260/1999 Rozporządzenie 1784/1999 Rozporządzenie 1145/2003 Rozporządzenie 438/2001 Rozporządzenie 448/2001

5 5Wstęp Narodowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia (National Action Plan – NAP) Narodowy Plan Rozwoju Podstawy Wsparcia Wspólnoty

6 6Wstęp Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju Rozporządzenia - akty wykonawcze do Ustawy: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Uzupełnienie Programu

7 7 Funkcjonowanie EFS Komitet Monitorujący KOMISJA EUROPEJSKA Instytucje pośredniczące Instytucja ZarządzającaInstytucja Płatnicza Beneficjent Instytucja Wdrażająca

8 8Definicje Beneficjent – jednostka publiczna lub prywatna składająca wniosek do Beneficjenta Końcowego na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Strukturalnego.

9 9 Definicje Instytucja Wdrażająca – jednostka finansów publicznych odpowiedzialna za zlecanie beneficjentowi (końcowemu odbiorcy) realizacji projektu. Dokumenty programowe i Rozporządzenie 1260/1999, art. 9.1

10 10 Definicje Instytucje Wdrażające w SPO RZL: Departament Wdrażania EFS w MGPiPS (1.1, 1.5, 1.6, Priorytet 3), Wojewódzkie Urzędy Pracy (1.2, 1.3), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (1.4), Biuro Wdrażania EFS w MENiS (2.1, 2.2), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2.3), Urząd Służby Cywilnej (2.4).

11 11 Definicje Instytucja Pośrednicząca – jednostka publiczna podlegająca Instytucji Zarządzającej, do której Instytucja Zarządzająca deleguje część uprawnień. Dokumenty programowe i Rozporządzenie 438/2001, art. 2.2

12 12 Definicje Instytucje Pośredniczące w SPO RZL: Wydział Departamentu Zarządzania EFS w MGPiPS, Wydział Departamentu Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych. Instytucja Pośrednicząca w ZPORR: Urzędy Wojewódzkie

13 13 Definicje Instytucja Zarządzająca – instytucja administracji publicznej, wyznaczona przez państwo członkowskie, odpowiedzialna za zarządzanie danym programem operacyjnym. Dokumenty programowe i Rozporządzenie 1260/1999, art.9.n

14 14 Definicje Instytucja Zarządzająca w SPO RZL: Departament Zarządzania EFS w MGPiPS Instytucja Zarządzająca w ZPORR: Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w MGPiPS

15 15 Umiejscowiona w Departamencie Zarządzania EFS w MGPiPS Gromadzenie danych, sprawdzanie i kontrola wydatków pokrywanych z EFS, Współpraca przy planowaniu u przeprowadzaniu kontroli projektów, Kontrola przestrzegania procedur i zasad dostarczania pomocy z EFS na wszystkich poziomach wdrażania SPO RZL i ZPORR. Jednostka Monitorująco - Kontrolna Powrót

16 16 Definicje Instytucja Płatnicza – instytucja administracji publicznej, odpowiedzialna za obsługę finansową programu. Dokumenty programowe i Rozporządzenie 1260/1999, art. 9.o

17 17 Definicje Instytucja Płatnicza dla funduszy strukturalnych w Polsce: Departament Obsługi Funduszy Pomocowych w Ministerstwie Finansów

18 18 Definicje Komitet Monitorujący – podmiot powoływany przez Instytucję zarządzającą w celu zapewnienia właściwego monitorowania, ewaluacji i efektywnego wdrażania programu operacyjnego.

19 19 Beneficjent Instytucja Wdrażąjąca Procedura aplikowania o środki EFS – konkurs – 1. Złożenie wniosku aplikacyjnego Komisja Oceny Projektów 5. Podpisanie umowy na realizację projektu 3. Ocena merytoryczna i wybór projektów 2. Weryfikacja formalna 4. Akceptacja projektów

20 20 Procedura aplikowania o środki EFS – przetarg Instytucja Wdrażająca 1. Złożenie wniosku aplikacyjnego Instytucja Pośrednicząca (Sekretariat) Komitet Sterujący Instytucja Zarządzająca 3. Przekazanie decyzji 4. Finansowanie wniosku w ramach umowy na realizację działania 2. Akceptacja Wykonawca 5. Ogłoszenie przetargu i wybór oferty

21 21 Działania SPO RZL Przykładowe projekty Kto może je zgłaszać ? (projektodawcy) Do kogo są adresowane ? (ostateczni beneficjenci)

22 22 Priorytety i Działania SPO RZL Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej: Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy. Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży. Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy: Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie. Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Działanie 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych. Priorytet 3. Pomoc techniczna: Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL. Działanie 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL. Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego.

23 23 Działanie 1.1 Przykładowe projekty: wyposażenie publicznych służb zatrudnienia w sprzęt komputerowy i biurowy oraz narzędzia informatyczne, analizy, badania i ekspertyzy w zakresie: popytu i podaży zasobów pracy, instrumentów rynku pracy, funkcjonowania instytucji rynku pracy, przygotowanie programów szkoleniowych dla potrzeb rynku pracy. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Schemat a) Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia

24 24 Działanie 1.1 Beneficjenci: Właściwe departamenty Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej Ostateczni beneficjenci: Instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia (PSZ), Ochotnicze Hufce Pracy (OHP), instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia, partnerzy społeczni (w tym organizacje pozarządowe – NGO współpracujące z PSZ) Jednostki naukowe Szkoły wyższe Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Schemat a) Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia

25 25 Działanie 1.1 Przykładowe projekty: szkolenia i doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia, włączanie partnerów społecznych do działania na rynku pracy poprzez akcje promocyjne, szkolenia i warsztaty informacja i poradnictwo zawodowe (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Schemat b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy

26 26 Działanie 1.1 Beneficjenci : instytucje rynku pracy, jednostki naukowe, szkoły wyższe. Ostateczni beneficjenci: instytucje rynku pracy i ich pracownicy, jednostki naukowe. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Schemat b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy

27 27 Działanie 1.4 Przykładowe projekty: zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo zawodowe, warsztaty psychologiczne, programy szkolenia on-line, szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi, tworzenie miejsc pracy: subsydiowanie staży i wynagrodzeń, pokrywanie kosztów przystosowania stanowisk pracy, alternatywne formy pracy. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy

28 28 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy Beneficjenci : instytucje rynku pracy, NGO, jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy, szkoły, jednostki naukowe. Ostateczni beneficjenci: Osoby niepełnosprawne, jednostki samorządu terytorialnego, służby medycyny pracy instytucje rynku pracy, NGO, pracodawcy i pracownicy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Działanie 1.4

29 29 Działanie 1.4 Przykładowe projekty: wszystkie rodzaje projektów przewidziane w schemacie a), które realizowane będą w skali ogólnokrajowej w trybie przetargowym, centralna i regionalne bazy danych dla potrzeb osób niepełnosprawnych + upowszechnianie informacji poprzez portal internetowy, upowszechnianie zasad programowania, monitoringu i ewaluacji działań aktywujących zawodowo osoby niepełnosprawne oraz wymiana dobrych praktyk. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Schemat b) Poprawa skuteczności systemu wspierania osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

30 30 Działanie 1.4 Beneficjenci: PFRON Ostateczni beneficjenci: osoby niepełnosprawne, jednostki samorządu terytorialnego, służby medycyny pracy instytucje rynku pracy, NGO, pracodawcy i pracownicy, PFRON. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Schemat b) Poprawa skuteczności systemu wspierania osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

31 31 Działanie 1.5 Przykładowe projekty: szkolenia i warsztaty mające na celu: ocenę potencjału zawodowego ww. osób, powrót do nauki (i zdobycie zawodu), zapobieganie dysfunkcjom społecznym, Centra Integracji Społecznej (CIS), Subsydiowanie zatrudnienia w CIS i na otwartym rynku pracy. + działania towarzyszące (np. opieka nad dziećmi) Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

32 32 Działanie 1.5 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, NGO, instytucje szkoleniowe, org. pracodawców i zw. zawodowe, jednostki naukowe. Ostateczni beneficjenci: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, młodzież w wieku 15-24 zagrożona wykluczeniem społecznym, pracodawcy, NGO, pracownicy/wolontariusze instytucji pomocy społecznej, kadry pracujące z młodzieżą trudną. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

33 33 Działanie 1.5 Przykładowe projekty: szkolenia dotyczące: przezwyciężania problemów, metod integracji społecznej, usamodzielniania się, szkolenia i warsztaty mające na celu: powrót do nauki (i zdobycie zawodu), zapobieganie dysfunkcjom społecznym, kampanie promujące wolontariat na rzecz integracji z rynkiem pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Schemat b) Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

34 34 Działanie 1.5 Beneficjent: Ochotnicze Hufce Pracy Ostateczni beneficjenci: młodzież w wieku 15-24 zagrożona wykluczeniem społecznym, młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, pracodawcy. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Schemat b) Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

35 35 Działanie 1.6 Przykładowe projekty: Kursy szkoleniowe dla kobiet w zakresie: podnoszenia kwalifikacji zawodowych, elastycznego podejścia do zawodu, pracy w ramach wolontariatu, Wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet: dotacje na podejmowanie dział. gospodarczej, szkolenia w tym zakresie, Subsydiowane staże pracy. + działania towarzyszące (np. opieka nad dziećmi) Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Schemat a) Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

36 36 Działanie 1.6 Beneficjenci: instytucje rynku pracy, ośrodki doradztwa rolniczego, pracodawcy, jednostki naukowe, ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego, jednostki samorządu terytorialnego. Ostateczni beneficjenci: kobiety: bezrobotne i poszukujące pracy,bierne zawodowo, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, powracające na rynek pracy po długiej nieobecności, z obszarów wiejskich, prowadzące własną działalność gospodarczą lub chcące ją rozpocząć, pracodawcy, instytucje rynku pracy. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Schemat a) Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

37 37 Działanie 1.6 Przykładowe projekty: Lokalne bazy danych informujące o: ofertach zatrudnienia dla kobiet, formach zatrudnienia, możliwościach podnoszenia kwalifikacji i rozwijania dział. gosp., Akcje informacyjne zwalczające stereotypy ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym i rodzinnym, Badania sytuacji kobiet na rynku pracy. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Schemat b) Promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

38 38 Działanie 1.6 Beneficjenci: Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Ostateczni beneficjenci: kobiety: bezrobotne i poszukujące pracy,bierne zawodowo, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, powracające na rynek pracy po długiej nieobecności, z obszarów wiejskich, prowadzące własną działalność gospodarczą lub chcące ją rozpocząć, instytucje rynku pracy. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Schemat b) Promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

39 39 Działanie 2.1 Przykładowe projekty: alternatywne formy edukacji przedszkolnej, dotacje dla szkół na projekty rozwojowe, Centra kształcenia na odległość na wsiach. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem

40 40 Działanie 2.1 Beneficjenci: NGO, szkoły. Ostateczni beneficjenci: szkoły (ich kadra i uczniowie), społeczności lokalne, Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem

41 41 Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie Schemat b) Zwiększenie dostępu do edukacji poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wyposażenie internetowych centrów informacji multimedialnej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Przykładowe projekty: zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych - wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, Edukacyjny portal internetowy.

42 42 Działanie 2.1 Beneficjenci: właściwe departamenty MENiS, Ostateczni beneficjenci: szkoły kształcące uczniów niepełnosprawnych (ich kadra i uczniowie), biblioteki szkolne i pedagogiczne (oraz ich użytkownicy), Szkoły i placówki działające w systemie oświaty (ich kadra i uczniowie), administracja oświatowa. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie Schemat b) Zwiększenie dostępu do edukacji poprzez zakup specjalistycznego sprzętu...

43 43 Działanie 2.1 Przykładowe projekty: Badania stopnia przygotowania sześciolatków do edukacji szkolnej, Opracowanie programów kształcenia na odległość na wybranych kierunkach studiów wyższych, Badania efektywności kształcenia na odległość. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie Schemat c) Rozwój systemu kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych, w tym kształcenia na odległość

44 44 Działanie 2.1 Beneficjenci : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Szkoły wyższe, NGO, Jednostki naukowe. Ostateczni beneficjenci: Przedszkola (ich kadra i uczniowie), Szkoły podstawowe (ich kadra i uczniowie), Szkoły wyższe (i ich studenci), Administracja oświatowa. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie Schemat c) Rozwój systemu kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych, w tym kształcenia na odległość

45 45 Działanie 2.2 Przykładowe projekty: Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół, zakładów szkolenia nauczycieli, Centrów Kształcenia Ustawicznego (CKU) i Centrów Kształcenia Praktycznego (CKP), wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, wyposażenie CKU, CKP oraz wybranych szkół zawodowych w specjalistyczne stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych. Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy Schemat a) Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształcenia, w poradnictwie i doradztwie zawodowym oraz modernizacja wyposażenia dydaktycznego

46 46 Działanie 2.2 Beneficjenci : Właściwe departamenty MENiS Ostateczni beneficjenci: szkoły (ich kadra i uczniowie), poradnie psychologiczno-pedagogicznych (i ich kadra), CKU i CKP, administracja oświatowa. Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy Schemat a) Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształcenia, w poradnictwie i doradztwie zawodowym oraz modernizacja wyposażenia dydaktycznego

47 47 Działanie 2.2 Przykładowe projekty: Doradztwo i poradnictwo zawodowe dla uczniów (planowanie kariery zawodowej), Wspieranie systemu egzaminów zewnętrznych, Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy Schemat b) Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia

48 48 Działanie 2.2 Beneficjenci : Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Krajowy Orodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Ostateczni beneficjenci: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (ich kadra i uczniowie), CKU i CKP, administracja oświatowa, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy Schemat b) Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia

49 49 Działanie 2.2 Przykładowe projekty: studia podyplomowe dla absolwentów rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela w zakresie: technologii informacyjno- komunikacyjnych, nauczania języków obcych, nauczania dwóch przedmiotów, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość, opracowanie innowacyjnych programów nauczania oraz pakietów edukacyjnych do kształcenia zawodowego. Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy Schemat c) Doskonalenie nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, pracowników administracji oświatowej oraz rozwój innowacyjnych programów nauczania

50 50 Działanie 2.2 Beneficjenci : właściwe departamenty MENiS, Ostateczni beneficjenci: nauczyciele, w tym absolwenci szkół wyższych rozpoczynający pracę w zawodzie nauczyciela, osoby prowadzące szkolenia, kadra administracyjna oświaty, szkoły ponadgimnazjalne (ich kadra i uczniowie). Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy Schemat c) Doskonalenie nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, pracowników administracji oświatowej oraz rozwój innowacyjnych programów nauczania

51 51 Działanie 2.2 Przykładowe projekty: opracowanie przewodnika procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, prowadzenie monitoringu działalności instytucji akredytowanych, budowa systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych. Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy Schemat d) Zwiększenie jakości kształcenia poprzez akredytację instytucji oświatowych oraz budowę systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych

52 52 Działanie 2.2 Beneficjenci : NGO, Szkoły wyższe, Jednostki naukowe, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Ostateczni beneficjenci: administracja oświatowa, placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy Schemat d) Zwiększenie jakości kształcenia poprzez akredytację instytucji oświatowych oraz budowę systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych

53 53 Działanie 2.3 Przykładowe projekty: Szkolenia i pomoc doradcza dla pracowników przedsiębiorstw i kadr zarządzających (w zakresie podwyższania kwalifikacji, zastosowania IT, nauki języków obcych, etc.), praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw odbywane w jednostkach naukowych, studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i kadr zarządzających mające na celu podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr

54 54 Działanie 2.3 Beneficjenci : instytucje szkoleniowe, szkoły, jednostki naukowe, organizacje pracodawców, przedsiębiorców i związki zawodowe. Ostateczni beneficjenci: przedsiębiorstwa i ich pracownicy Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr

55 55 Działanie 2.3 Przykładowe projekty: Popularyzacja powiązań między światem nauki a przedsiębiorstwami, promowanie aktywnego wsparcie samorządów lokalnych dla przedsiębiorczości i przedsiębiorczości wśród młodzieży, pilotażowe projekty szkoleniowo-doradcze w zakresie pracy atypowej (np. rotacja pracy, telepraca). Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat b) Promocja rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

56 56 Działanie 2.3 Beneficjenci : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Ostateczni beneficjenci: przedsiębiorstwa i ich pracownicy, media, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, instytucje szkoleniowe, organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe, placówki kształcenia dorosłych, szkoły wyższe, ośrodki wspierania przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat b) Promocja rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

57 57 Działanie 2.4 Przykładowe projekty: przeprowadzenie szkoleń językowych dla członków korpusu służby cywilnej, przygotowujących do uzyskania certyfikatu językowego. programy szkoleniowe z zakresu UE, w tym opracowanie założeń programowych oraz materiałów szkoleniowych, opracowanie analizy potrzeb szkoleniowych sektora administracji rządowej. Wzmocnienie zdolności administracyjnych

58 58 Działanie 2.4 Beneficjenci : Departament Szkolenia i Rozwoju Służby Cywilnej w Urzędzie Służby Cywilnej Ostateczni beneficjenci: członkowie korpusu służby cywilnej Wzmocnienie zdolności administracyjnych

59 59 Priorytet 3 Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL. Szkolenia, doradztwo, wsparcie kadrowe dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPO RZL, audyt Działanie 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL. Szkolenia, organizacja spotkań, dokumenty programowe, materiały informacyjne i szkoleniowe, strona internetowa Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego. Pomoc techniczna

60 60 Dziękuję Państwu www.efs.gov.pl Marcin Zakrzewski Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej e-mail: Marcin.Zakrzewski@mg.gov.plMarcin.Zakrzewski@mg.gov.pl Tel. (022) 693 45 14


Pobierz ppt "1 Marcin Zakrzewski Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Europejski Fundusz Społeczny w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google