Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Krzysztof Zaręba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pełnomocnik Rządu ds. promocji alternatywnych źródeł energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Krzysztof Zaręba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pełnomocnik Rządu ds. promocji alternatywnych źródeł energii."— Zapis prezentacji:

1 1 Krzysztof Zaręba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pełnomocnik Rządu ds. promocji alternatywnych źródeł energii

2 2 Nowe cele UE (3x20%) Na Szczycie Rady Europejskiej 8-9 marca 2007 r. przyjęto Plan Działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty, aby ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury o więcej niż 2 st. C powyżej poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia oraz zmniejszyć zagrożenie wzrostem cen i ograniczoną dostępnością ropy i gazu. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. co najmniej o 20 % w porównaniu do 1990 r. racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20 % zwiększenie udziału energii produkowanej ze OZE do 20 % całkowitego zużycia energii średnio w UE w 2020 r. Osiągniecie co najmniej 10 % udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w 2020 r. we wszystkich MS

3 3 Jak osiągnąć nowe cele UE dot OZE? Działania muszą objąć elektroenergetykę, biopaliwa oraz sektor ogrzewania i ciepłownictwa, Obecnie energia wiatrowa pokrywa 20% zapotrzebowania na energię elektryczną w Danii, 8% w Hiszpanii i 6% w Niemczech, Powinien nastąpić spadek kosztów pozyskania energii z systemów fotowoltaicznych, technologii słonecznych oraz energii pływów i fal, Postęp w sektorze ogrzewania i chłodzenia będzie wymagał zastosowania różnych technologii w poszczególnych MS. Szwecja zainstalowała już 185 000 geotermalnych pomp ciepła. Niemcy i Austria są liderami w zastosowaniu ogrzewania słonecznego. Podobny wysiłek wszystkich MS przyniósłby osiągnięcie 50% OZE w ciepłownictwie, W Szwecji bioetanol zajmuje 4 % rynku paliw. W Niemczech na biodiesel przypada 6 % rynku olejów napędowych. Daje to podstawy do prognozowania, że biopaliwa mogłyby w 2020 r stanowić nawet 14 % łącznej ilości paliw używanych w transporcie

4 4 Zadania w zakresie elektroenergetyki MG szacuje iż wzrost PKB o 1% pociąga wzrost zapotrzebowania na energię o 0,7-0.8% zakładając ze w cg najbliższych 10 lat w zrost PKB utrzyma się na poziomie 5% przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną powinien wzrosnąć o 40%. Nie oznacza to automatycznie konieczności uruchamiania równoważnej mocy w elektrowniach zawodowych. Należy raczej zastanowić się jaka część tego zwiększonego zapotrzebowania może być zaspokojona dzięki wzrostowi efektywności wykorzystania energii, ile można osiągnąć dzięki kogeneracji a ile uda się wytworzyć w odnawialnych źródłach energii

5 5 Zadania w zakresie elektroenergetyki W Elektrowniach zawodowych ponad 74 % mocy wytwórczych przekroczyło 20 lat a ponad 40% jest eksploatowana dłużej niż 30 lat. Znaczna część istniejącego potencjału wytwórczego nie będzie w stanie sprostać nowym wyśrubowanym wymaganiom w zakresie sprawności i emisji CO 2

6 6 odnawialne95-98545-90<10 MWEl Wodne odnawialne95-853035-175lądoweEl Wiatrowe odnawialne30-603025-85elektrownia na biomasę Biomasa prawd 85351540-45reaktor lekkowodny Paliwa jądrowe 15540-45 48 800 750 30-40 40-50 Pył w. z ods IGCC zintegrowane zgazowanie węgla Węgiel 423055035-45silnik wysokoprężny Ropa Naftowa 644044045-70turbina gazowa obieg otwarty Gaz ziemny Potwierdzon e rezerwy Wydajność % Poziom Emisji CO2/MWh Koszt w 2005 r. EUR/MWh TechnologiaŹródła energii elektrycznej

7 7 b. niski230-1450/0,4En. Geo. b. niski680-2320/0,2En. słon. 0-12550-660 31En. El. 0,4630-1300540granulat drzewny 0,4545-13002805,75wióry drzewne 4,07018węgiel 2,1230-34033gaz ziemny 3,1300-130052520olej opałowy Emisja CO2/t ekw. ropy W cyklu życ. EUR/t ekw. ropy Cena EUR/t ekw. ropy Udział w rynku UE -25 % Źródło energii cieplnej

8 8 Zadania w zakresie elektroenergetyki Energetyka oparta na węglu będzie musiała bazować na technologiach czystego węgla CCS tzn. zero emisyjnego wytwarzania energii elektrycznej z usuwaniem transportem składowaniem CO2, Polska zabiega o zlokalizowanie w naszym kraju 1-2 instalacji demonstracyjnych w oparciu o technologię CCS spośród 10 planowanych przez UE

9 9 Jak osiągnąć nowe cele UE dot. redukcji zużycia energii ? Poprawa efektywnosci produkcji energii elektrycznej, Regularne aktualizowanie minimalnych wymagań dot. urządzeń wykorzystujących energię, Oszczędności energii w budynkach, Większa efektywność energetyczna transportu, Kształtowanie świadomości użytkowników energii….

10 10 Efektywność energetyczna budynków W Europie do ogrzewana budynków zużywa się ekwiwalent 6 mln baryłek ropy dziennie Termomodernizacje i lepsze parametry cieplne mogą zmniejszyć tę ilość do 3,3 mln baryłek na dzień Do 2015 r takie działania mogłyby przynieść 14,5 mln EURO dla wszystkich krajów UE i stworzyć 530 pełnoetatowych miejsc pracy

11 11 Efekty planowane w UE w 2020 r. przy 20 % udziale energii odnawialnej w energii pierwotnej -zmniejszenie o 600-900 milionów ton emisji gazów cieplarnianych (tzw. emisja, której udało się uniknąć); -już obecnie OZE generują w UE wzrost zatrudnienia w sektorze energii odnawialnej do ponad 300 000 wysoko specjalistycznych miejsc pracy, jak również roczny obrót sięgający 20 miliardów EUR, dający europejskiemu przemysłowi doskonałą pozycję na rozwijającym się rynku światowym, -Przedsiębiorstwa sektora energii wiatrowej UE posiadają 60 % udział w światowym rynku - oszczędności 200 Mtoe (równoważne 55 mld EUR) dla gospodarki europejskiej dzięki zmniejszeniu importu energii do UE, a przez to zwiększenie energetycznego bezpieczeństwa i solidarności.

12 12 Rozwój odnawialnych źródeł energii Wraz ze wzrostem skali elnergia z OZE jest coraz tańsza i koszt jej pozyskania zbliża się do kosztów energii z paliw kopalnych i ile w rachunku uwzględni się tzw. koszty zewnętrzne (ekologiczne i społeczne) - patrz diagram.

13 13

14 14 Rozwój odnawialnych źródeł energii W planach UE stare kraje członkowskie będą ograniczać zapotrzebowanie na energię do 2020 r a dla nowych członków nadrabiających zaległości planuje się umiarkowany wzrost. Zastosowanie niskoemisyjnych technologii i OZE ma sprawić ze zarówno stare jak i nowe kraje członkowskie ograniczą emisję CO 2 - patrz zestawienie.

15 15

16 16 Nowa Dyrektywa UE KE przedłoży projekt ramowej dyrektywy dot. OZE w IV kw. 2007 r., Ma ona zawierać przepisy o elektroenergetyce i nowe regulacje dot. ciepłownictwa i chłodnictwa, Brak uzgodnionego z MS mechanizmu w zakresie ustalania obligatoryjnych narodowych celów udziału OZE, Potencjały i punkty startowe mają być liczone wg modeli PRIMES i X-Green wykorzystywanych w komunikacie KE Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej, Planowana harmonizacja mechanizmów wsparcia wyłącznie w odniesieniu do elektroenergetyki w kontekście zmiany przepisów wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego (2001/C 37/03) w celu zwiększenia dopuszczalnych pułapów pomocy publicznej związanej z inwestycjami w OZE,


Pobierz ppt "1 Krzysztof Zaręba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pełnomocnik Rządu ds. promocji alternatywnych źródeł energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google