Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Zaręba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Zaręba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Zaręba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Pełnomocnik Rządu ds. promocji alternatywnych źródeł energii

2 Nowe cele UE (3x20%) Na Szczycie Rady Europejskiej 8-9 marca 2007 r. przyjęto Plan Działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty, aby ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury o więcej niż 2 st. C powyżej poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia oraz zmniejszyć zagrożenie wzrostem cen i ograniczoną dostępnością ropy i gazu. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. co najmniej o 20 % w porównaniu do 1990 r. racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20 % zwiększenie udziału energii produkowanej ze OZE do 20 % całkowitego zużycia energii średnio w UE w 2020 r. Osiągniecie co najmniej 10 % udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w 2020 r. we wszystkich MS

3 Jak osiągnąć nowe cele UE dot OZE?
Działania muszą objąć elektroenergetykę, biopaliwa oraz sektor ogrzewania i ciepłownictwa, Obecnie energia wiatrowa pokrywa 20% zapotrzebowania na energię elektryczną w Danii, 8% w Hiszpanii i 6% w Niemczech, Powinien nastąpić spadek kosztów pozyskania energii z systemów fotowoltaicznych, technologii słonecznych oraz energii pływów i fal, Postęp w sektorze ogrzewania i chłodzenia będzie wymagał zastosowania różnych technologii w poszczególnych MS. Szwecja zainstalowała już geotermalnych pomp ciepła. Niemcy i Austria są liderami w zastosowaniu ogrzewania słonecznego. Podobny wysiłek wszystkich MS przyniósłby osiągnięcie 50% OZE w ciepłownictwie, W Szwecji bioetanol zajmuje 4 % rynku paliw. W Niemczech na biodiesel przypada 6 % rynku olejów napędowych. Daje to podstawy do prognozowania, że biopaliwa mogłyby w 2020 r stanowić nawet 14 % łącznej ilości paliw używanych w transporcie

4 Zadania w zakresie elektroenergetyki
MG szacuje iż wzrost PKB o 1% pociąga wzrost zapotrzebowania na energię o 0,7-0.8% zakładając ze w cg najbliższych 10 lat w zrost PKB utrzyma się na poziomie 5% przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną powinien wzrosnąć o 40%. Nie oznacza to automatycznie konieczności uruchamiania równoważnej mocy w elektrowniach zawodowych. Należy raczej zastanowić się jaka część tego zwiększonego zapotrzebowania może być zaspokojona dzięki wzrostowi efektywności wykorzystania energii, ile można osiągnąć dzięki kogeneracji a ile uda się wytworzyć w odnawialnych źródłach energii

5 Zadania w zakresie elektroenergetyki
W Elektrowniach zawodowych ponad 74 % mocy wytwórczych przekroczyło 20 lat a ponad 40% jest eksploatowana dłużej niż 30 lat. Znaczna część istniejącego potencjału wytwórczego nie będzie w stanie sprostać nowym wyśrubowanym wymaganiom w zakresie sprawności i emisji CO2

6 elektrownia na biomasę Biomasa prawd 85 35 15 40-45 reaktor lekkowodny
odnawialne 95-98 5 45-90 <10 MW El Wodne 95-85 30 35-175 lądowe El Wiatrowe 30-60 25-85 elektrownia na biomasę Biomasa prawd 85 35 15 40-45 reaktor lekkowodny Paliwa jądrowe 155 48 800 750 30-40 40-50 Pył w. z ods IGCC zintegrowane zgazowanie węgla Węgiel 42 550 35-45 silnik wysokoprężny Ropa Naftowa 64 40 440 45-70 turbina gazowa obieg otwarty Gaz ziemny Potwierdzone rezerwy Wydajność % Poziom Emisji CO2/MWh Koszt w 2005 r. EUR/MWh Technologia Źródła energii elektrycznej

7 Źródło energii cieplnej
b. niski / 0,4 En. Geo. 0,2 En. słon. 0-12 31 En. El. 540 granulat drzewny 280 5,75 wióry drzewne 4,0 70 18 węgiel 2,1 33 gaz ziemny 3,1 525 20 olej opałowy Emisja CO2/t ekw. ropy W cyklu życ. EUR/t ekw. ropy Cena EUR/t Udział w rynku UE -25 % Źródło energii cieplnej

8 Zadania w zakresie elektroenergetyki
Energetyka oparta na węglu będzie musiała bazować na technologiach czystego węgla CCS tzn. zero emisyjnego wytwarzania energii elektrycznej z usuwaniem transportem składowaniem CO2, Polska zabiega o zlokalizowanie w naszym kraju 1-2 instalacji demonstracyjnych w oparciu o technologię CCS spośród 10 planowanych przez UE

9 Jak osiągnąć nowe cele UE dot. redukcji zużycia energii ?
Poprawa efektywnosci produkcji energii elektrycznej, Regularne aktualizowanie minimalnych wymagań dot. urządzeń wykorzystujących energię, Oszczędności energii w budynkach, Większa efektywność energetyczna transportu, Kształtowanie świadomości użytkowników energii….

10 Efektywność energetyczna budynków
W Europie do ogrzewana budynków zużywa się ekwiwalent 6 mln baryłek ropy dziennie Termomodernizacje i lepsze parametry cieplne mogą zmniejszyć tę ilość do 3,3 mln baryłek na dzień Do 2015 r takie działania mogłyby przynieść 14,5 mln EURO dla wszystkich krajów UE i stworzyć 530 pełnoetatowych miejsc pracy

11 Efekty planowane w UE w 2020 r
Efekty planowane w UE w 2020 r. przy 20 % udziale energii odnawialnej w energii pierwotnej zmniejszenie o milionów ton emisji gazów cieplarnianych (tzw. emisja, której udało się uniknąć); już obecnie OZE generują w UE wzrost zatrudnienia w sektorze energii odnawialnej do ponad wysoko specjalistycznych miejsc pracy, jak również roczny obrót sięgający 20 miliardów EUR, dający europejskiemu przemysłowi doskonałą pozycję na rozwijającym się rynku światowym, Przedsiębiorstwa sektora energii wiatrowej UE posiadają 60 % udział w światowym rynku - oszczędności 200 Mtoe (równoważne 55 mld EUR) dla gospodarki europejskiej dzięki zmniejszeniu importu energii do UE, a przez to zwiększenie energetycznego bezpieczeństwa i solidarności.

12 Rozwój odnawialnych źródeł energii
Wraz ze wzrostem skali elnergia z OZE jest coraz tańsza i koszt jej pozyskania zbliża się do kosztów energii z paliw kopalnych i ile w rachunku uwzględni się tzw. koszty zewnętrzne (ekologiczne i społeczne) - patrz diagram.

13 You don’t need to take EER’s calculations for granted – just check with EU-Commission cost comparison – they are basically doing the same kind of calculation by incorporating 25 euro carbon tax – comming out basically with the same conclusions – we need to take a broader perspective when we are talking cost of energy.

14 Rozwój odnawialnych źródeł energii
W planach UE stare kraje członkowskie będą ograniczać zapotrzebowanie na energię do 2020 r a dla nowych członków „nadrabiających zaległości” planuje się umiarkowany wzrost. Zastosowanie niskoemisyjnych technologii i OZE ma sprawić ze zarówno stare jak i nowe kraje członkowskie ograniczą emisję CO2 - patrz zestawienie.

15

16 Nowa Dyrektywa UE KE przedłoży projekt ramowej dyrektywy dot. OZE w IV kw r., Ma ona zawierać przepisy o elektroenergetyce i nowe regulacje dot. ciepłownictwa i chłodnictwa, Brak uzgodnionego z MS mechanizmu w zakresie ustalania obligatoryjnych narodowych celów udziału OZE, Potencjały i punkty startowe mają być liczone wg modeli PRIMES i X-Green wykorzystywanych w komunikacie KE „Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej”, Planowana harmonizacja mechanizmów wsparcia wyłącznie w odniesieniu do elektroenergetyki w kontekście zmiany przepisów wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego (2001/C 37/03) w celu zwiększenia dopuszczalnych pułapów pomocy publicznej związanej z inwestycjami w OZE,


Pobierz ppt "Krzysztof Zaręba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google