Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa 9 czerwca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa 9 czerwca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 IX Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa 9 czerwca 2009 r.

2 Środki finansowe dla sektora energetycznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kwota całkowita dostępnych środków w ramach IX i X osi priorytetowej 1,7 mld euro Kwota alokacji w ramach IX osi - 748 mln euro z Funduszu Spójności Kwota alokacji w ramach X osi – 974,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 IX Oś priorytetowa - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (FS) 9.1Wysokosprawne wytwarzanie energii 9.2Efektywna dystrybucja energii 9.3Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 9.4Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 9.5Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 9.6Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych

4 X Oś priorytetowa - Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii (EFRR) 10.1Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazów ziemnego 10.2Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji 10.3Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii (OZE)

5 W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie budowy i przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE. W ramach działania wyklucza się wsparcie dla technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu oraz budowy lub przebudowy obiektów energetycznych spalających odpady komunalne (które będą wspierane z działania 2.1). 9.1 WYSOKOSPRAWNE WYTWARZANIE ENERGII

6 Minimalna wartość projektu – 10 mln PLN Maksymalna kwota wsparcia możliwa do uzyskania przez beneficjenta jest zgodna z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowy przy jednoczesnym ograniczeniu kwotowym wynoszącym 30 mln PLN. Pomoc publiczna – rozporządzenie Ministra Gospodarki regulujące kwestie pomocy publicznej w działaniu 9.1 zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 21 z dnia 10 lutego 2009 r. 9.1 WYSOKOSPRAWNE WYTWARZANIE ENERGII

7 W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie: budowy (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowy sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia mające na celu ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 30% w ramach projektu; budowy (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowy sieci dystrybucji ciepła o największym potencjale obniżenia strat energii. 9.2 EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA ENERGII

8 Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN Maksymalna kwota wsparcia - 85% wydatków kwalifikowanych (luki finansowej), ale nie więcej niż 50 mln PLN Pomoc publiczna – formularze notyfikacyjne dotyczące pomocy publicznej zostały przesłane do Komisji Europejskiej. 9.2 EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA ENERGII

9 9.3 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej. Realizacja działania przyczyni się do realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych.

10 9.3 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Minimalna wartość projektu – 10 mln PLN Maksymalna kwota wsparcia - 50% wydatków kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 mln PLN Pomoc publiczna – nie występuje w tym działaniu

11 9.4 WYTWARZANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie budowy lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy albo projekty dotyczące budowy lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej. Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN Wyjątkiem są inwestycje w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – wartość projektu 10 mln PLN.

12 9.4 WYTWARZANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Maksymalna kwota wsparcia - możliwa do uzyskania przez beneficjenta jest zgodna z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowy przy jednoczesnym ograniczeniu kwotowym wynoszącym 40 mln PLN. Pomoc publiczna – rozporządzenie Ministra Gospodarki regulujące kwestie pomocy publicznej w działaniu 9.4 zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 21 z dnia 10 lutego 2009 r.

13 9.5 WYTWARZANIE BIOPALIW ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie budowy zakładów produkujących biokomponenty i biopaliwa, w tym również biopaliwa 2. generacji, stanowiące samoistne paliwa, z wyłączeniem produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi oraz produkcji czystego oleju roślinnego i bioetanolu produkowanego z produktów rolnych. Ze wsparcia w ramach działania wyłączona jest budowa instalacji do produkcji produktów rolnych określonych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

14 9.5 WYTWARZANIE BIOPALIW ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN Maksymalna kwota wsparcia - możliwa do uzyskania przez beneficjenta jest zgodna z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowy przy jednoczesnym ograniczeniu kwotowym wynoszącym 30 mln PLN. Pomoc publiczna – projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki został przesłany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską

15 9.6 SIECI UŁATWIAJĄCE ODBIÓR ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W ramach działania wspierane będą inwestycje dotyczące przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do umożliwienia dostarczania do Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Projekty powinny być w pełni przystosowane do przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii z OZE. Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN

16 9.6 SIECI UŁATWIAJĄCE ODBIÓR ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Maksymalna kwota wsparcia - 85% wydatków kwalifikowanych (luki finansowej). Wydatki kwalifikowane mogą dotyczyć tylko kosztów zwiększenia mocy przesyłowej sieci do poziomu odpowiadającego mocy przyłączanych jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Pomoc publiczna – formularze notyfikacyjne dotyczące pomocy publicznej zostały przesłane do Komisji Europejskiej.

17 10.1 ROZWÓJ SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU ZIEMNEGO I ROPY NAFTOWEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA MAGAZYNÓW GAZU ZIEMNEGO Realizacja działania obejmuje rozbudowę oraz tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz jej pochodnych, budowę obiektów i urządzeń technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów przesyłowych oraz wzrost pojemności magazynów gazu ziemnego.

18 Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN Maksymalna kwota wsparcia - zgodnie z decyzją KE o udzieleniu wsparcia projektowi notyfikowanemu indywidualnie, nie więcej niż 57% wydatków kwalifikowalnych Pomoc publiczna – każdy projekt będzie notyfikowany do Komisji Europejskiej i oceniany indywidualnie 10.1 ROZWÓJ SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU ZIEMNEGO I ROPY NAFTOWEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA MAGAZYNÓW GAZU ZIEMNEGO

19 10.2 BUDOWA SYSTEMÓW DYSTRYBUCJI GAZU ZIEMNEGO NA TERENACH NIEZGAZYFIKOWANYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH SIECI DYSTRYBUCJI W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji (przebudowy) sieci dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych, przede wszystkim na terenach Polski północno-wschodniej. Ponadto działanie obejmować będzie zakup lub budowę urządzeń i obiektów technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego.

20 Minimalna wartość projektu – 8 mln PLN Maksymalna kwota wsparcia – możliwa do uzyskania przez beneficjenta jest zgodna z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowy. Pomoc publiczna – projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki został przesłany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską 10.2 BUDOWA SYSTEMÓW DYSTRYBUCJI GAZU ZIEMNEGO NA TERENACH NIEZGAZYFIKOWANYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH SIECI DYSTRYBUCJI

21 10.3 ROZWÓJ PRZEMYSŁU DLA OZE W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie budowy nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw. Rolą tego działania jest ułatwienie i zmniejszenie kosztów nabywania urządzeń do budowy jednostek wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych, o których mowa w działaniach 9.1, 9.4 i 9.5.

22 10.3 ROZWÓJ PRZEMYSŁU DLA OZE Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN Maksymalna kwota wsparcia – możliwa do uzyskania przez beneficjenta jest zgodna z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowy przy jednoczesnym ograniczeniu kwotowym wynoszącym 30 mln PLN. Pomoc publiczna – projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki został przesłany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską

23 Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego DPI Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Gospodarki DFE Alokacja na poszczególne działania i daty ogłoszenia konkursów DziałanieWkład unijny (mln euro) Data ogłoszenia konkursu Działanie 9.183,8 27 lutego 2009 r. jeden konkurs 100% alokacji Działanie 9.2139IV kwartał 2009 r. Działanie 9.355,3 15 grudnia 2008 r. jeden konkurs 100% alokacji Działanie 9.4352,5 10 lutego 2009 r. na pierwszy konkurs przeznaczono 60% alokacji Działanie 9.570,5III kwartał 2009 r. Działanie 9.647IV kwartał 2009 r. Działanie 10.1765projekty indywidualne Działanie 10.2181,9III kwartał 2009 r. Działanie 10.327,4III kwartał 2009 r.

24 System wdrażania w sektorze energetycznym Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca dla Działań 9.1, 9.2 i 9.3 Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Instytucja Wdrażająca dla Działań 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Instytut Nafty i Gazu Instytucja Wdrażająca dla Działań 10.1 i 10.2

25 Adresy punktów informacyjnych sektora energetyki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej adres: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, http://www.nfosigw.gov.pl, fundusz@nfosigw.gov.pl tel. (22) 45 90 101fundusz@nfosigw.gov.pl Instytut Paliw i Energii Odnawialnej adres: ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa tel.: +48 22 5100 300 lub końcówki 311 i 312, fax: +48 22 5100 320 e-mail: biuro@ipieo.pl, web: www.ipieo.plbiuro@ipieo.plwww.ipieo.pl Instytut Nafty i Gazu adres: ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków http://www.centrumfede.pl Adresy punktów informacyjnych sektora energetyki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, tel.: (22) 45 90 100, faks: (22) 45 90 101 e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl Instytut Paliw i Energii Odnawialnej ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa tel.: (22) 51 00 300, faks: (22) 51 00 320 e-mail: biuro@ipieo.pl, www.ipieo.pl Instytut Nafty i Gazu adres: ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków tel. (12) 421 00 33, faks: (12) 430 38 85 e-mail: office@inig.pl, www.inig.pl

26 Dziękuję za uwagę Tomasz Trzaska Ministerstwo Gospodarki Departament Funduszy Europejskich Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa tel. (22) 693 51 09, faks: (22) 693 40 26 e-mail: poiis@mg.gov.pl www.mg.gov.pl


Pobierz ppt "IX Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa 9 czerwca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google