Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Analiza możliwości oraz zasad pozyskiwania funduszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Analiza możliwości oraz zasad pozyskiwania funduszy."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Analiza możliwości oraz zasad pozyskiwania funduszy.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Zintegrowane Wytyczne dla wzrostu i zatrudnienia Strategia Lizbońska Ramy programowe

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Dokumenty programowe Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSS) Programy Operacyjne Krajowy Program Reform Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dokument Implementacyjny KPR Strategia Rozwoju Kraju

4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. – ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Krajowe wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lipca 2006r. dot. kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności w okresie programowania 2007-2013 Wytyczne Komisji Europejskiej Dokument roboczy nr 4 dot. metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 13 października 2006r w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej Zapisy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ( analiza grupy doradczej SIENNA) dot. stosowania zasad pomocy publicznej w kontekście Regionalnych Programów Operacyjnych. Aktualnie dostępne dokumenty z którymi warto się zapoznać:

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia alokacje Program operacyjny alokacja (mln ) Regionalne Programy Operacyjne15 985,5 PO Infrastruktura i środowisko21 275,2 PO Kapitał ludzki8 125,9 PO Konkurencyjna gospodarka7 004,9 PO Rozwoju Polski Wschodniej2 161,6 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej576,0 PO Pomoc techniczna216,7 Rezerwy (7%)4187,2 Razem :59553 EFRR 31088,1 EFS 8929,9 FS 19513,0

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego wersja piąta wstępnego projektu Cel główny stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu Program opracowany na poziomie regionalnym Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa Alokacja: 1570,4 mln (EFRR)

7 Czym jest podręcznik RPO WŚ na lata 2007-2013 ? 1)Uszczegółowienie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 2)Skierowany przede wszystkim do Beneficjenta 3)Nie jest przedstawiany Komisji Europejskiej 4)Poddawany jest konsultacjom społecznym

8 Struktura Podręcznika RPO WŚ na lata 2007-2013 CZĘŚĆ ICZĘŚĆ II opis systemu wdrażania opis obszarów tematycznych załączniki

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Podział środków w ramach RPO a Limity MRR działania w sferze produkcyjnej min. 40% infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia - max. 7% (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem) małe projekty infrastrukturalne (niesieciowe, niekompleksowe) – max. 20% współpraca międzyregionalna – max. 2%

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl RPO – priorytety i alokacje PRIORYTETYALOKACJA (mln ) ALOKACJA na konkursy (mln ) Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 364,01293,96 Społeczeństwo informacyjne15065 Turystyka110,4259,80 Kultura53,2733,27 Środowisko180,68118,36 Zrównoważony rozwój miast208,8363,86 Transport320,00134,75 Edukacja82,4872,48 Zdrowie i rekreacja57,76 Pomoc techniczna43,00 Razem Razem 1 570,45 mln

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Alokacje na subregiony Subregion Wysoko ść alokacji (PRS +IPI) (mln ) projekty kluczowe (mln ) PR S (mln ) centralny359,09257,68101,41 południowy78,71 40,00 38,71 północny77,79 30,00 47,79 zachodni82,57 24,00 58,57 razem598,16 351,68 246,48

12 Sposoby rozdysponowywania środków w ramach RPO (Ścieżka wyboru projektów) I.Tryb pozakonkursowy Programy subregionalne II. Tryb konkursowy Projekty kluczowe

13 Projekty kluczowe: To inwestycje o bardzo istotnym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju województwa reprezentujące jednocześnie potrzeby poszczególnych subregionów, Projekt Kluczowy musi korespondować bezpośrednio z wybranymi zakresami RPO i może wpisywać się wyłącznie w jeden obszar ( działanie ) Programu, Projekty Kluczowe wybrane są do realizacji w ramach RPO, w trybie pozakonkursowym, Warunkiem przyznania dofinansowania i podpisania umowy będzie spełnianie przez projekt wszystkich kryteriów formalnych i merytoryczno-technicznych.

14 I. Ścieżka oceny i wyboru projektów - pozakonkursowa 1. Projekty kluczowe Wybór projektów kluczowych przez Zarząd Wsparcie dla przygotowania i realizacji projektów (UMWŚ)

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Lp.Nazwa projektuLider projektu Dofinansowanie z RPO (mln EUR) 1. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego Miasto Bielsko-Biała40,00 2. Gospodarcza Brama Śląska – etap I: uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Miasto Jaworzno40,00 3. Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935 Miasto Rybnik24,00 4. Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich Województwo Śląskie25,00 5. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – wodno- ściekowa Gmina Ożarowice20,00 6. Centrum Informatyczne i Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej Uniwersytet Śląski17,00 7. Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze Zakon Ojców Paulinów10,00 8. Budowa bazy naukowo - dydaktycznej akademii im. Jana Długosza: Akademickiego Centrum Sportu i Wydziału Nauk Społecznych w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 10,00 9. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne Gmina Ożarowice10,00 10. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Miasto Częstochowa10,00 11. Szybka Kolej RegionalnaMiasto Tychy10,00

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Lp.Nazwa projektuLider projektu Dofinansowanie z RPO (mln EUR) 1. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód – odcinek Zabrze – Gliwice Województwo Śląskie75 2. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo- sportowej Podium Miasto Gliwice41,68 3. Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach Muzeum Śląskie w Katowicach 43

17 Subregionalne Programy Rozwoju : - stanowią grupę projektów, których realizacja jest dla danego subregionu szczególnie istotna - warunkiem tworzenia SPR jest zawarcie związku, stowarzyszenia, porozumienia, określającego prawa i obowiązki partnerów reprezentowane przez Lidera subregionu - zakres merytoryczny SPR musi być zgodny z zapisami priorytetów RPO - projekty wpisane w SPR muszą spełniać kryteria formalne i merytoryczno-techniczne niezbędne do uzyskania dofinansowania z EFRR.

18 I. Ścieżka oceny i wyboru projektów - pozakonkursowa 2. Subregionalne Programy Rozwoju Złożenie programu Ocena programu (formalna i merytoryczna) Negocjacje/ uzgadnianie programu Przyjęcie programu przez Zarząd Województwa Wsparcie UMWŚ przy przygotowaniu dokumentacji projektowej i realizacji projektów Odpowiedzialność za przygotowanie i realizację projektów spoczywa na Beneficjentach

19 II. Ścieżka oceny i wyboru projektów (konkursowa) Preselekcja (zgodność z dokumentami strategicznymi, zapisami RPO, Fiszka projektowa) Ocena projektu (formalna i merytoryczna) Wybór projektu i podpisywanie umów (Zarząd Województwa) Złożenie fiszki projektowej/ wniosku aplikacyjnego

20 Podręcznik Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 wersja trzecia obszary tematyczne

21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działania 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego 10,00 mln euro 1.1.2 Promocja inwestycyjna 10,00 mln euro 1.1.3 Rewitalizacja terenów zdegradowanych 47,80 mln euro Główni Beneficjenci: JST, instytucje otoczenia biznesu, regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, szkoły wyższe, spółdzielnie wspólnoty mieszkaniowe 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 31,00 mln euro 1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa 60,00 mln euro 1.2.3 Innowacje w MSP 61,16 mln euro Główni Beneficjenci: Mikro MŚP 1.3 Transfer technologii i innowacji 74,00 mln euro Główni Beneficjenci Priorytetu: JST, Szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki B+R, spółdzielnie wspólnoty mieszkaniowe

22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość W ramach priorytetu możliwe będą m.in. następujące typy inwestycji: - budowa lub modernizacja parków technologicznych i przemysłowych, - wspieranie procesów transferu technologii i innowacji z sektora nauki do gospodarki - dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł finansowania - rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach do 50 tys. mieszkańców, w tym: modernizacja obiektów (także poprzemysłowych, powojskowych), uzupełnienie istniejącej zabudowy na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne, gospodarcze, kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą. - zastępowanie azbestowych elementów budynków w budownictwie wielorodzinnym Projekty polegające na rewitalizacji muszą wynikać z Programów Rewitalizacji. - utworzenie lub rozbudowa/działania modernizacyjne w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. maks. wartość dofinansowania dla mikroprzesiębiorstw : 200 000 PLN maks. wartość dofinansowania dla MŚP : 750 000 PLN - udział w tragach i wystawach międzynarodowych maks. wartość dofinansowania dla mikroprzesiębiorstw : 100 000 PLN maks. wartość dofinansowania dla MŚP : 750 000 PLN -usługi doradcze ( m.in. w zakresie działalności eksportowej, systemów informatycznych) maks. wartość dofinansowania dla MŚP : 100 000 PLN

23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet - II Społeczeństwo informacyjne Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 50,00 mln euro 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 15,00 mln euro Główni Beneficjenci Priorytetu: JST,jednostki organizacyjne JST, Policja, Straż Pożarna, Szkoły wyższe

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet - II Społeczeństwo informacyjne W ramach priorytetu możliwe będą m.in. następujące typy inwestycji: - tworzenie systemów dostępu do szybkiego Internetu (sieci szkieletowe, dostępowe) - tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu oraz - systemy prowadzących do wzrostu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną ( e-goverment)

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet III -Turystyka Działania 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego 3.1.1 – przedsiębiorstwa 29,80 mln euro 3.1.2 – podmioty publiczne 5,00 mln euro 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna 3.2.1 – przedsiębiorstwa 17,00 mln euro 3.2.2 – podmioty publiczne brak alokacji na konkursy 3.3 Systemy informacji turystycznej 5,00 mln euro 3.4 Promocja turystyki 3,00 mln euro Główni Beneficjenci Priorytetu: JST, MŚP, Organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku, Organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet III -Turystyka W ramach priorytetu możliwe będą m.in. następujące typy inwestycji: - budowy lub rozbudowy bazy noclegowej i gastronomicznej (MŚP i podmioty publiczne) - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej ( aktywne formy turystyki, imprezy kulturalno- sportowe (maks. wartość dofinansowania 750 000 PLN) - tworzenie sieci centrów i punktów informacji turystycznej oraz systemów oznakowania obszarów i atrakcji ( min. wartość dofinansowania. 100 000 PLN) - organizacja kampanii i imprez promocyjnych ( min. wartość całkowita projektu 20 000 PLN)

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IV - Kultura Działania 4.1 Infrastruktura kultury 19,17 mln euro 4.2 System informacji kulturalnej 10,10 mln euro 4.3 Promocja kultury 4,00 mln euro Główni Beneficjenci : JST, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty działające na zlecenie JST, jednostki sektora finansów publicznych

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IV - Kultura W ramach priorytetu możliwe będą m.in. następujące typy inwestycji: - remont, renowacja konserwacją obiektów historycznych i zabytkowych a także zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń, digitalizacja zasobów kulturowych. (maks. wartość całkowita projektu 5 mln EURO) - tworzenia sieci punktów informacji kulturalnej oraz - działania z zakresu promocji kultury w kraju i poza jego granicami - kampanie promocyjne wydarzenie kulturalne, przygotowanie analiz i programów promocji kulturalnej (min. wartość całkowita projektu 100 000 euro)

29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V - Środowisko Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 55,12 mln euro 5.2 Gospodarka odpadami 17,68 mln euro 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 31,06 mln euro 5.4 Zarządzanie środowiskiem 9,00 mln euro 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze 5,50 mln euro Główni Beneficjenci: JST, podmioty działające na zlecenie JST, podmioty, w których większość udziałów posiadają JST, podmioty działające w oparciu o Ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V - Środowisko W ramach priorytetu możliwe będą m.in. inwestycje z zakresu: - ochrony wód powierzchniowych i podziemnych( budowa sieci kanalizacji, oczyszczalnie ścieków) - ograniczenia ilości odpadów zdeponowanych w środowisku (budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów - poprawa jakości powietrza, ( budowa modernizacja infrastruktury produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych) - doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, - ochrona dziedzictwa przyrodniczego. (przywracania drożności korytarzy ekologicznych, rozbudowa i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej o znaczeniu ponadlokalnym (maks. wartość całkowita projektu 400 000 PLN),a także - kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa ( kampanie promocyjno - edukacyjne) ( maks. wartość całkowita 2 000 000 PLN)

31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast Działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu brak alokacji na konkursy 6.2 Rewitalizacja obszarów Zdegradowanych 63,86 mln euro Główni Beneficjenci: JST, Szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty działające na zlecenie JST (wybrane zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych).

32 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast - budowa, rozbudowa obiektów użyteczności publicznej kształtujących metropolitalny charakter regionu ( projekty kluczowe) - rewitalizacja obszarów zdegradowanych w tym obiekty poprzemysłowe, powojskowe, uzupełnienie zabudowy, zagospodarowanie terenu na cele gospodarcze, edukacyjne, społeczne, kulturalne, usuwanie azbestu w budownictwie wielorodzinnym Tylko na terenie objętym programem rewitalizacji W ramach priorytetu możliwe będą m.in. następujące typy inwestycji:

33 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VII - Transport Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej 20,00 mln euro 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczowa sieć drogową 45,00 mln euro Główni Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 7.2. Transport publiczny 69,75 mln euro Główni Beneficjenci : JST, jednostki sektora publicznego transportu publicznego.

34 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VII - Transport Priorytet zakłada realizację zadań prowadzących do: - udrożnienia sieci drogowej województwa (budowa remont dróg wraz z budową parkingów, zatoczek, ekranów akustycznych) (min. wartość całkowita od 500 000 do 15 000 000 PLN) - budowa obiektów poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych w ciągach dróg (min. wart. całk. od 300 000 do 2 000 000 PLN) - tworzenia obszarowych systemów zarządzania ruchem drogowym w ciągach dróg (systemy sterowania sygnalizacją i ruchem, systemy monitorowania ruchu) (min. wartość całkowita od 200 000 do 1 000 000 PLN) - zwiększenia udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób (budowa modernizacja linii tramwajowych, trolejbusowych, kolejowych przebudowa wiat, przystanków, centów przesiadkowych, zintegrowane systemy elektronicznej obsługi w transporcie w tym m.in. e-bilet)

35 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna Działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 38,74 mln euro Główni Beneficjenci : Publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe, JBR prowadzące działalność edukacyjną, JST, Kościoły i związki wyznaniowe. 8.2 Infrastruktura placówek oświaty 24,74 mln euro Główni Beneficjenci : JST, kościoły i związki wyznaniowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty) 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego 9,00 mln euro Główni Beneficjenci: Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego, JST, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe.

36 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna - wzrost dostępności i poprawy warunków kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym (budowa i remont obiektów dydaktycznych w tym laboratoriów, pracowni komputerowych, bibliotek i ich wyposażenie w sprzęt dydaktyczny) a także budowa, remont przyszkolnych obiektów sportowych szkolnictwo wyższe : (min. wartość dofinansowania 1 000 000 EURO i 500 000 dla przebudowy) szkolnictwo podstawowe gimnazjalne i ponadgimnazjalne: (min. wartość dofinansowania 100 000 EURO) - wzrost dostępności i poprawy warunków ośrodków kształcenia ustawicznego (budowa, remont i wyposażenia obiektów dydaktycznych) Priorytet zakłada realizację zadań prowadzących do:

37 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 25,50 mln euro 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego 12,26 mln euro Główni Beneficjenci: JST, publiczne oraz niepubliczne jednostki opieki zdrowotnej świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia, kościoły i związki wyznaniowe 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa 20,00 mln euro Główni Beneficjenci: JST, stowarzyszenia sportowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Organizacje pozarządowe.

38 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja - remont, przebudowa obiektów ochrony zdrowia - zakup i modernizacja sprzętu medycznego - kompleksowe projekty informatyzacji szpitali (maks. wartość dofinansowania 3 000 000 PLN) - inwestycje prowadzące do poprawy warunków aktywnego spędzania wolnego czasu (min. budowa lub rozbudowę otwartych i zamkniętych obiektów o charakterze sportowym) (maks. wart. dofinansowania 2 000 000 PLN) W ramach priorytetu możliwe będą m.in. następujące typy inwestycji:

39 Składany przez grupę podmiotów reprezentowaną przez Lidera projektu Projekt a Wnioskodawca Składany przez jeden podmiot

40 FINANSOWANIE wydatki kwalifikowane + wydatki niekwalifikowane do 85 % EFRR/RPO od 15 % 100 % Beneficjent Projekt Do 40 % w przypadku wystąpienia pomocy publicznej. Przedsiębiorstwa: Mikro i Małe + 20 Średnie + 10

41 1) Katalog wydatków kwalifikowanych określony jest na poziomie krajowym przez IZ danym PO (w RPO w ramach opisu każdego z działań) 1)Zasady dot. kwalifikowalności wydatków określone są w: a)Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083 art. 56 b) w Krajowych wytycznych MRR z dnia 16 lipca 2006r. dot. kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności w okresie programowania 2007-2013 c) dokumencie opracowanym na potrzeby RPO WŚ ( w przygotowaniu) Wydatki kwalifikowane i niekalifikowane:

42 Jak się przygotować do złożenia projektu ? zapoznanie się z Podręcznikiem RPO (Monitorowanie zmian RPO i Podręcznika RPO) zapoznanie się z kompletem wytycznych ( wytyczne będą sukcesywnie zamieszczane na stronie urzędu) pozostawanie w stałym kontakcie z pracownikami Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego zgłoszenie do Bazy Partner II ( nie dotyczy przedsiębiorców)

43 Czym jest PARTNER II ? PARTNER II ma służyć dobremu przygotowaniu beneficjentów do efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 forum wymiany informacji z zakresu Funduszy Strukturalnych w okresie programowania 2007-2013. narzędzie szybkiego przepływu informacji Samorząd Województwa – zainteresowane podmioty, szansa na identyfikację i dobre przygotowanie projektów,

44 Baza PARTNER II Baza propozycji projektów Baza koordynatorów

45 Jak zostać koordynatorem bazy projektów PARTNER II

46

47

48 W razie pytań dotyczących funkcjonowania bazy PARTNER II prosimy o kontakt mailowy na adres partner@silesia-region.pl lub telefoniczny +48 32 20 78 366 Życzymy powodzenia !

49 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Harmonogram WydarzenieTermin Przyjęcie RPO przez Zarząd Województwa21/12/2006 Akceptacja RPO przez Radę Ministrów20/02/2007 Przekazanie RPO Komisji Europejskiej23/02/2007 Negocjacje z KEDo lipca 2007? Wdrażanie RPOOd września 2007?

50 www.silesia-region.pl www.rpo.silesia-region.pl www.zporr.silesia-region.pl fundusze@sielesia-region.pl www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl

51 Dziękuję za uwagę Małgorzata Noga Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 Katowice Tel.: 32/ 20 78 366 email: mnoga@silesia-region.pl


Pobierz ppt "Inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Analiza możliwości oraz zasad pozyskiwania funduszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google