Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty Kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 28 marzec 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty Kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 28 marzec 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Projekty Kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Katowice, 28 marzec 2007r.

2 Sposoby rozdysponowywania środków w ramach RPO (Ścieżka wyboru projektów) I.Tryb pozakonkursowy Programy subregionalne II. Tryb konkursowy Projekty kluczowe

3 To inwestycje o bardzo istotnym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju województwa reprezentujące jednocześnie potrzeby poszczególnych subregionów, Projekt Kluczowy musi korespondować bezpośrednio z wybranymi zakresami RPO i może wpisywać się wyłącznie w jeden obszar ( działanie ) Programu, Projekty Kluczowe wybrane są do realizacji w ramach RPO, w trybie pozakonkursowym, Warunkiem przyznania dofinansowania i podpisania umowy będzie spełnianie przez projekt wszystkich kryteriów formalnych i merytoryczno-technicznych. Projekty kluczowe – główne cechy

4 Projekty kluczowe – geneza Procedura przygotowania Programów Operacyjnych na lata w ramach NSRO - dokument przedstawiony przez MRR w dniu 17 lutego 2006r. Indykatywne Plany Inwestycyjne (IPI) Rozpoczęcie prac nad IPI WŚ Czerwiec 2006

5 Alokacje na projekty kluczowe – rozkład w subregionach Subregion Wysoko ść alokacji ( PRS + IPI) (mln ) Wysoko ść alokacji na projekty kluczowe (mln ) % alokacji RPO na PK centralny359,09257,6816,4 % południowy78,71 40,00 2,55 % północny77,79 30,00 1,91 % zachodni82,57 24,00 1,53 % razem598,16 351,68 22,39 % Wartość alokacji RPO 1570,40 mln euro

6 Zasady uwzględnienia Projektów Kluczowych w RPO WŚ na lata ścieżka wyboru Lista projektów Wybór projektów (Zarząd) Propozycje Zarządu Województwa Propozycje subregionów Wsparcie dla przygotowania i realizacji projektów WPRiFE

7 Ścieżka przygotowania i realizacji projektu schemat uproszczony Wstępna dokumentacja Umowa ramowa Komplet dokumentacji Ocena formalna i merytoryczna Akceptacja projektu przez ZW lub Akceptacja projektu przez MRR ( w przypadku projektów własnych Województwa ) i KE ( w przypadku projektów dużych) Umowa dofinansowania Realizacja projektu Zatwierdzenie IPI przez MRR Zatwierdzenie RPO przez KE

8 Wstępna dokumentacja : Wstępne Studium Wykonalności SW dla cz. 1 pojedyncze SW Program realizacji projektu kluczowego SW dla cz. 2 SW dla cz. 3 Projekt wielozadaniowyProjekt jednozadaniowy

9 Wstępna dokumentacja I. Wstępne SW – najważniejsze elementy: 1.Wnioski z przeprowadzonej analizy 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu ( lokalizacja, analiza otoczenia, zidentyfikowane problemy, produkt – bezpośredni materialny efekt, cele projektu – długofalowe oddziaływanie wykraczające poza natychmiastowe efekty, analiza bezpośrednich i pośrednich beneficjentów, wykonalność instytucjonalna, uzasadnienie trwałości projketu) 4. Analiza techniczna i/lub technologiczna 5. Analiza specyficzne dla danego rodzaju projektu 6. Analiza finansowa ( określenie montażu finansowego, analiza pod kątem występowania pomocy publicznej 7. Analiza ekonomiczna – analiza efektów społecznych w stosunku do niezbędnych nakładów finansowych 8. Określenie wpływu projektu na środowisko 9. Podsumowania i wnioski.

10 Wstępna dokumentacja II. Program realizacji projektu kluczowego PRPK – opracowywany jest dla inwestycji realizowanych w konsorcjach, gdy projekt składa się z dwu lub kilku zadań( stanowiących odrębne zamknięte całości) na PRPK składają się wyniki poszczególnych SW opracowanych indywidualnie dla każdego z zadań realizowanych w ramach projektu kluczowego. PRPK zawiera w szczególności informacje takie jak: -Sposób realizacji wszystkich elementów projektu, w tym: dokładna lokalizacja poszczególnych zadań, wykaz podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych elementów oraz czas i harmonogram realizacji poszczególnych części inwestycji -Statut oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych Partnerów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych części - Wykaz zakładanych wskaźników dla poszczególnych zadań ( opis produktu, rezultatu)

11 Niezbędne działania przed złożeniem wniosku PK Przedstawienie aktualnego stanu przygotowania projektu - zobowiązanie Liderów projektów Uzgodnienie indywidualnego dla każdego PK harmonogramu przygotowania dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie Przeprowadzenie weryfikacji Planu Inwestycyjnego - na podstawie zebranych wcześniej materiałów W przypadku dramatycznych opóźnień w przygotowaniach (skutkujących zagrożeniem realizacji inwestycji ) usunięcie projektu z listy (!)

12 Projekty kluczowe 11 Projekty duże 3 14 Indykatywny Plan Inwestycyjny (IPI)

13 Projekty kluczowe w ramach IPI WŚ Lp.Nazwa projektuLider projektu Dofinansowanie z RPO (mln EUR) 1. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego Miasto Bielsko-Biała40,00 2. Gospodarcza Brama Ś l ą ska – etap I: uruchomienie Zagł ę biowskiej Strefy Gospodarczej Miasto Jaworzno40,00 3. Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Ż orach wraz z modernizacj ą DW 935 Miasto Rybnik24,00 4. Stworzenie połączenia DT Ś z D ą brow ą Górniczą - etap I poł ą czenie DTŚ w Katowicach z Obrze ż n ą Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów in ż ynierskich Województwo Śl ą skie 25,00 5. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – wodno- ś ciekowa Gmina Ożarowice20,00

14 Projekty kluczowe w ramach IPI WŚ c.d 6. Centrum Informatyczne i Biblioteka Uniwersytetu Ś l ą skiego, Akademii Ekonomicznej i Politechniki Śl ą skiej Uniwersytet Śl ą ski 17,00 7. Kompleksowa restauracja zabudowa ń klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze Zakon Ojców Paulinów10,00 8. Budowa bazy naukowo - dydaktycznej akademii im. Jana Długosza: Akademickiego Centrum Sportu i Wydziału Nauk Społecznych w perspektywie powołania Uniwersytetu Cz ę stochowskiego Akademia im. Jana Długosza w Cz ę stochowie 10,00 9. Infrastruktura okołolotniskowa Mi ę dzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne Gmina O ż arowice 10, Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizacj ę Alei Naj ś wi ę tszej Maryi Panny w Cz ę stochowie Miasto Cz ę stochowa 10,00 11.Szybka Kolej RegionalnaMiasto Tychy10,00

15 Projekty (kluczowe) Duże w ramach IPI WŚ Lp.Nazwa projektuLider projektu Dofinansowanie z RPO (mln EUR) 1. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód – odcinek Zabrze – Gliwice Województwo Śl ą skie Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium Miasto Gliwice41,68 3. Budowa nowego gmachu Muzeum Śl ą skiego w Katowicach Muzeum Śl ą skie w Katowicach 43

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Dziękuję za uwagę Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 Katowice Małgorzata Noga Tel.: 32/


Pobierz ppt "Projekty Kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 28 marzec 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google