Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSZAWA 2007r.. Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSZAWA 2007r.. Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 WARSZAWA 2007r.

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

3 System programowania Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost i zatrudnienie Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Krajowe strategie sektorowe Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne Odnowiona Strategia Lizbońska PO Kapitał Ludzki Rozporządzenia PE i Rady w sprawie EFS, EFRR i FS Krajowy Program Reform 2005-2008

4 Całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 - 2013 Zapisy Programu doprecyzowane będą w Szczegółowym Opisie Priorytetów, stanowiącym załącznik do Programu (wyodrębnione zostaną m.in. działania, typy projektów, grupy docelowe wsparcia, system wyboru projektów, źródła finansowania oraz wskaźniki realizacji) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

5 Cel główny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe Cel 1: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy Cel 4: Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Cel 5: Wzrost spójności terytorialnej Diagnoza społeczno- ekonomiczna Cele PO Kapitał Ludzki

6 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość edukacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkc. Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich komponent centralny komponent regionalny Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW MSWiA, MPiPS MZ SW IP Struktura PO Kapitał Ludzki Priorytet XI Pomoc Techniczna SW MEN

7 Rola uczelni w nowym okresie programowania 2007 - 2013 Szkoły wyższe mogą pełnić w ramach PO KL następujące funkcje: Beneficjenta środków EFS – w myśl formuły wszystkie podmioty Ostatecznego odbiorcy – w ramach projektów realizowanych przez MNiSZW Opiniodawczo - decyzyjną – poprzez swoich przedstawicieli w KM i PKM Konsultacyjną – w ramach konsultacji społecznych poszczególnych dokumentów programowych Realizatora projektów badawczych i szkoleniowych

8 Wsparcie na rzecz rozwoju edukacji Działania edukacyjne w ramach PO KL: Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9 Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Zakres wsparcia: efektywne zarządzanie systemem oświaty – wysoka jakość kształcenia, dostosowanie programów i kierunków nauczania do wymogów rynku pracy i nowoczesnej gospodarki, efektywny system kształcenia i zatrudniania kadr oświaty, ogólnopolskie programy wyrównywania szans edukacyjnych i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

10 Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Zakres wsparcia: badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania ich oferty do potrzeb rynku pracy, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym, realizacja programów rozwojowych uczelni, podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych.

11 Zakres wsparcia dla uczelni w ramach Priorytetu IV PO KL (1) Programy rozwojowe uczelni obejmujące m.in.: nowe kierunki studiów, dostosowywanie programów studiów do potrzeb rynku pracy, rozszerzanie oferty edukacyjnej o dodatkowe programy, kursy, zajęcia fakultatywne, opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych, programy kształcenia w formie e – learningu,

12 Zakres wsparcia dla uczelni w ramach Priorytetu IV PO KL (2) współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie), podnoszenie kompetencji kadry akademickiej, programy współpracy międzynarodowej (np. wymiana studentów, kadr, kształcenie w językach obcych itp.), organizowanie i wdrożenie przez uczelnie pomocy stypendialnej dla studentów, wzmocnienie roli akademickich biur karier.

13 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zakres wsparcia: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, dostosowanie oferty edukacyjnej instytucji oświatowych do potrzeb regionalnego rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji kadr systemu oświaty, upowszechnianie kształcenia ustawicznego.

14 Podział środk ó w finansowych w ramach PO KL Alokacja finansowa Programu wynosi - 11 420 207 059 EUR środki EFS stanowią 85% tj. 9 707 176 000 EUR środki krajowe stanowią 15 % tj. 1 713 031 059 EUR Podział środków w ramach Programu: Komponent centralny: ok. 40 % Komponent regionalny: ok. 60 %

15 Finansowanie PO Kapitał Ludzki Priorytet Kwota (w Euro) Udział procentowy I.Zatrudnienie i integracja społeczna506 189 3584,43 % II.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw672 298 7275,89 % III.Wysoka jakość systemu oświaty1 456 236 26812,75 % IV.Szkolnictwo wyższe i nauka960 366 8398,41 % V.Dobre rządzenie610 854 0945,35 % VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 105 713 1790,92 % VII.Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej3 699 705 11932,40 % VIII.Regionalne kadry gospodarki1 588 479 61213,91 % IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach1 103 425 4469,66 % X.Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich260 130 1352,28 % XI.Pomoc techniczna456 808 2824 % OGÓŁEM:11 420 207 059100%

16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS tel. (22) 693-47-63; fax. (22) 693-40-71 zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl www.efs.gov.pl


Pobierz ppt "WARSZAWA 2007r.. Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google