Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie rozwoju kwalifikacji kadr ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 - 2013 Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie rozwoju kwalifikacji kadr ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 - 2013 Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie rozwoju kwalifikacji kadr ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 - 2013 Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja PKPP Lewiatan Szanse dla biznesu – fundusze unijne 2007-2013 Warszawa, 29 stycznia 2007 r.

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podstawowe informacje Jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 Obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007–2013 Zapisy PO KL doprecyzowane będą w Szczegółowym opisie priorytetów, stanowiącym załącznik do Programu (wyodrębnione zostaną m.in. działania, typy projektów, grupy docelowe wsparcia, system wyboru projektów, źródła finansowania oraz wskaźniki realizacji)

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Stan obecny i perspektywy 29 listopada 2006 r.: przyjęcie PO KL przez Radę Ministrów grudzień 2006 r.: przekazanie PO KL do Komisji Europejskiej (wydatki kwalifikowalne od 12 grudnia 2006 r.) styczeń 2007 r.: Szczegółowy opis Priorytetów PO KL czerwiec (?) 2007 r.: przyjęcie PO KL przez Komisję Europejską

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety I. Zatrudnienie i integracja społeczna II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw III. Wysoka jakość systemu oświaty IV. Szkolnictwo wyższe i nauka VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym VII. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich komponent centralny komponent regionalny VIII. Regionalne kadry gospodarki V. Dobre rządzenie MPiPS MNiSW MSWiA, MPiPS MZ SW IP XI. Pomoc techniczna SW MEN

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wysokość alokacji Alokacja finansowa Programu wynosi 11 420 207 059 EUR środki EFS stanowią 85%, tj. 9 707 176 000 EUR środki krajowe stanowią 15%, tj. 1 713 031 059 EUR Podział środków w ramach Programu: komponent regionalny: ok. 60% komponent centralny: ok. 40%

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podział alokacji na priorytety Priorytet Kwota (w euro) Udział procentowy I.Zatrudnienie i integracja społeczna506 189 3584,43% II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 672 298 7275,89% III.Wysoka jakość systemu oświaty1 456 236 26812,75% IV.Szkolnictwo wyższe i nauka960 366 8398,41% V.Dobre rządzenie610 854 0945,35% VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 105 713 1790,92% VII. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 3 699 705 11932,40% VIII.Regionalne kadry gospodarki1 588 479 61213,91% IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach1 103 425 4469,66% X.Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich260 130 1352,28% XI.Pomoc techniczna456 808 2824,00% OGÓŁEM: 11 420 207 059100%

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podział alokacji na województwa Województwo Kwota (w euro) EFS na 1 mieszkańca (w euro) Dolnośląskie386 422 417133,8 Kujawsko-pomorskie318 820 490154,1 Lubelskie407 588 703187,0 Lubuskie142 376 126141,1 Łódzkie401 335 573155,7 Małopolskie470 199 141144,0 Mazowieckie722 159 516140,0 Opolskie138 795 744132,5 Podkarpackie344 181 419164,0 Podlaskie207 316 890172,8 Pomorskie298 952 885135,9 Śląskie587 600 752125,4 Świętokrzyskie252 767 246196,7 Warmińsko-mazurskie249 026 866174,3 Wielkopolskie482 406 270143,0 Zachodniopomorskie244 029 227144,0 P O L S K A5 484 359 887148,2

8 Priorytet II PO KL - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Typy projektów (przykłady): A.Systemowe - badania i analizy dot. m.in. luk kompetencyjnych pracowników i ich potrzeb szkoleniowych, trendów rozwojowych, określania zawodów przyszłości, szkoleń e-learningowych oraz szkoleń typu blended learning (mieszanych) - opracowanie standardów działania w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw - promowanie i rozpowszechnianie m.in.: pracy atypowej i alternatywnych form zatrudnienia, zarządzania informacją i wiedzą, outsourcingu, mobilności międzysektorowej o charakterze ponadregionalnym B.Konkursowe - ponadregionalne szkolenia zamknięte i otwarte oraz doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawców - promowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, konferencje, seminaria i warsztaty) dla kadr zarządzających, pracowników i przedstawicieli partnerów społecznych

9 Priorytet II PO KL - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Działanie 2.1 Grupy docelowe: Przedsiębiorcy Pracownicy przedsiębiorstw Ponadregionalne sieci kooperacyjne przedsiębiorstw i ich pracownicy Partnerzy społeczno-gospodarczy (pracodawcy, związki zawodowe lub inne przedstawicielstwa pracownicze) Jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra transferów technologii Instytucje szkoleniowe i ich pracownicy Mentorzy, doradcy, trenerzy

10 Priorytet II PO KL - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Typy projektów: Systemowe - wsparcie i rozwój instytucji (oraz ich sieci, np. KSU) świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym udzielających wsparcia finansowego, m.in. poprzez: a) rozwój i upowszechnianie standardów organizacyjnych tych instytucji (w tym monitoring usług) b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników tych instytucji (m.in. szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo, wizyty studyjne i staże) - nadzór nad procesem certyfikacji - wsparcie kompleksowych usług świadczonych dla przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą - podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników instytucji szkoleniowych (trenerów i wykładowców) w zakresie opracowywania programów, prowadzenia szkoleń oraz doradztwa dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw

11 Priorytet II PO KL – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Proponowana alokacja na działania: 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki ogółem: 504 224 045,25 EUR (w tym wkład krajowy) 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr ogółem: 168 074 681,75 EUR (w tym wkład krajowy)

12 Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Typy projektów (przykłady): A.Systemowe - analizy i badania trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w regionie oraz upowszechnianie ich wyników i wymiana informacji B.Konkursowe - szkolenia zamknięte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw - doradztwo dla MMŚP w zakresie finansów, rachunkowości itp. - szkolenia otwarte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, BHP, elastycznych form pracy - szkolenia dla pracowników, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem form szkolnych)

13 Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Typy projektów: B. Konkursowe (ciąg dalszy): - tworzenie partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk wspomagających pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników - podnoszenie świadomości pracowników i kierownictw modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo - szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych (w tym: indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) - wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement)

14 Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Grupy docelowe: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą Pracownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Regionalne sieci kooperacyjne przedsiębiorstw i ich pracownicy Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych Osoby samozatrudnione Samorządy gospodarcze i zawodowe Jednostki samorządu terytorialnego Instytucje rynku pracy Pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne

15 Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Typy projektów: Konkursowe - tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji oraz rozwój systemów komunikowania się i wymiany informacji - staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw - w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych - w przedsiębiorstwach - promocja idei rozpoczynania działalności gospodarczej na bazie organizacji macierzystej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na wyższej uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin-off i spin-out) - szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć działalność typu spin-off i spin-out - stypendia dla doktorantów na kierunkach wynikających z obszarów uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu

16 Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Typy projektów (ciąg dalszy): Systemowe - rozwój Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: a) studia, analizy, ekspertyzy b) wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI c) tworzenie i rozbudowa systemu monitorowania RSI

17 Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Grupy docelowe: Pracownicy przedsiębiorstw Szkoły wyższe Jednostki naukowe Studenci i pracownicy naukowi szkół wyższych i jednostek naukowych Podmioty opracowujące i wdrażające Regionalne Strategie Innowacyjne (RSI) Doktoranci

18 Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki Proponowana alokacja na działania: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ogółem: 1 270 783 689,60 EUR (w tym wkład krajowy) 8.2 Transfer wiedzy ogółem: 317 695 922,40 EUR (w tym wkład krajowy)

19 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Finansowanie rozwoju kwalifikacji kadr ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 - 2013 Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google