Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków, 18 maja 2007 r. Tomasz Kasprzycki Departament Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków, 18 maja 2007 r. Tomasz Kasprzycki Departament Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Kraków, 18 maja 2007 r. Tomasz Kasprzycki Departament Polityki Regionalnej

2 Dokumenty programujące wsparcie z EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowy opis Priorytetów PO KL Roczne Plany Działań Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki K. centralny K. regionalny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw II Wysoka jakość edukacji III Dobre rządzenie V Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej VII Regionalne kadry gospodarkiVIIIRozwój wykształcenia i kompetencji w regionachIXAktywizacja obszarów wiejskichX Szkolnictwo wyższe i nauka IV

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent centralny Środki finansowe na realizację programu: ~ 11,5 mld. Środki finansowe na realizację k. centralnego: ~ 4,31 mld.

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent regionalny ~ 6,65 mld. Środki finansowe na realizację k. regionalnego: ~ 11,5 mld. Środki finansowe na realizację programu: ~ 0,55 mld. Środki finansowe dla Małopolski:

6 Na podstawie Uchwały Nr 54/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lutego 2007 roku dokonano podziału obowiązków w procesie wdrażania PO KL w Województwie Małopolskim. Zadania Instytucji Pośredniczącej pełni Departament Polityki Regionalnej Zadania Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia) pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. System wdrażania PO KL w Województwie Małopolskim

7 Główne zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą Zarządzanie finansowe, Przygotowanie rocznych planów działania, Zatwierdzenie procedur wdrażania priorytetu, szczegółowych wytycznych dotyczących kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu, szczegółowych procedur wdrażania skierowanych do poszczególnych grup beneficjentów, procedur dotyczących przepływów finansowych oraz kontroli opracowanych przez Instytucję Wdrażającą, Przygotowanie szczegółowego opisu systemu określającego organizację i procedury dla wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL w ramach priorytetu, Prowadzenie kontroli systemowych w instytucjach wdrażających poszczególne działania, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia systemu i przekazywanie wyników tej kontroli do Instytucji Zarządzającej PO KL, Prowadzenie ewaluacji priorytetu, zgodnie z procedurami określonymi przez Instytucję Zarządzającą PO KL, Monitoring komponentu regionalnego (sprawozdawczość) Prowadzenie działań promocyjnych i komunikacyjnych.

8 Główne zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) Prowadzenie naboru i oceny wniosków podejmowanie decyzji o współfinansowaniu wybranego do realizacji projektów oraz podpisywanie umów z beneficjentami, rozliczanie umów z beneficjentami zgodnie z przyjętymi procedurami i dokonywanie płatności, monitorowanie postępów realizacji umów oraz przekazywanie informacji w tym zakresie do Instytucji Pośredniczącej, prowadzenie kontroli realizowanych projektów i przekazywanie wyników tej kontroli do Instytucji Pośredniczącej PO KL, odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom w ramach priorytetu PO KL, prowadzenie działań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów w ramach realizowanego priorytetu PO KL,

9 PriorytetNazwa Grupa docelowa Ostateczni odbiorcy IZatrudnienie i integracja społecznaX II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw IIIWysoka jakość systemu oświaty IVSzkolnictwo wyższe i nauka VDobre rządzenieXX VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej X VIIIRegionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich X Program Operacyjny Kapitał Ludzki

10 Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Typ projektu- Rozwój krajowego systemu szkoleń tematycznych i specjalistycznych (szkolenia dotyczące kwestii o zasięgu krajowym) oraz doskonalenia kadr instytucji pomocy i integracji społecznej (m.in. poprzez szkolenia/kursy, doradztwo, studia, specjalizacje, studia podyplomowe, wizyty studyjne), - Rozwój narzędzi i systemów informatycznych dla instytucji pomocy i integracji społecznej, - Identyfikacja i promocja najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu pomocy i integracji społecznej. System wyboru projektu Systemowy IPMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej Grupa docelowaOrganizacje pozarządowe zajmujące się statutowo tematyką pomocy i integracji społecznej

11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej Typ projekturozwijanie współpracy jednostek penitencjarnych z instytucjami rynku pracy, pomocy społecznej i partnerami społeczno – gospodarczymi w celu przygotowania do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem osób odbywających karę pozbawienia wolności System wyboru projektu Systemowy IPMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej Grupa docelowaPartnerzy społeczno - gospodarczy

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 1.3 Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej Typ projektuprojekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji społecznej, zatrudnienia i edukacji System wyboru projektu Konkurs IPMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej Grupa docelowaPartnerzy społeczno - gospodarczy

13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Typ projektu- Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) wewnątrz sektora, zwłaszcza na szczeblu regionalnym i lokalnym - Tworzenie nowych regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo- szkoleniowej dla organizacji pozarządowych - Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego System wyboru projektu Konkurs IPMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej Ostateczni odbiorcy Wszystkie podmioty Grupa docelowaOrganizacje pozarządowe

14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.5 Państwo partnerskie Typ projektu- Promocja partnerstw pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym (partnerstwo publiczno-społeczne) w celu realizacji zadań publicznych - Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu społecznego nadzoru nad przestrzeganiem zasad odpowiedzialności administracji publicznej wobec obywateli oraz zasad współpracy instytucji publicznych z instytucjami obywatelskimi System wyboru projektu Konkurs IPMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej Ostateczni odbiorcy Organizacje pozarządowe Grupa docelowaOrganizacje pozarządowe

15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.5 Państwo partnerskie Typ projektu- szkolenia i inne formy kształcenia w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi, w tym uzgadniania polityk publicznych oraz realizacji zadań publicznych System wyboru projektu System IPMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej Grupa docelowaOrganizacje pozarządowe

16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Typ projektu– szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych – staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – subsydiowanie zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz trzeciego sektora – poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej – upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy – wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia – wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) oraz zawodowej na rynku pracy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań – rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym System wyboru projektu Konkurs IPSamorząd Województwa Ostateczni odbiorcy Wszystkie podmioty legalnie działające w Polsce

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7. 3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Typ projektu- promowanie i wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej i w organizacjach pozarządowych, - wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice socjoterapeutyczne, kluby środowiskowe), -organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym System wyboru projektu Konkurs IPSamorząd Województwa Ostateczni odbiorcy Wszystkie podmioty legalnie działające w Polsce

18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 10.1 Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Typ projektu- inicjatywy ukierunkowane na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania prozatrudnieniowe, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszące poziom wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, - Działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z aktywnych postaw środowisk lokalnych, System wyboru projektu Konkurs IPSamorząd Województwa Ostateczni odbiorcy Wszystkie podmioty legalnie działające w Polsce

19 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej siedziba – ul. Kordylewskiego 11 tel.: 012 / 29 90 700 fax.: 012 /29 90 726 mail: pokl@malopolska.mw.gov.pl korespondencja - ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

20 I. Zatrudnienie i integracja społeczna Opracowanie, wdrożenie i rozwój rozwiązań organizacyjnych i systemowych podnoszących efektywność działania i jakość usług świadczonych przez instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej. Opracowanie, wdrożenie i promocja ogólnopolskich i ponadregionalnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, realizowanych przez wyspecjalizowane instytucje o zasięgu ogólnokrajowym. Kwota na priorytet: 506 189 358

21 II.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Wsparcie systemu adaptacyjności kadr. Kwota na priorytet: 672 298 727

22 III. Wysoka jakość systemu oświaty Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty, efektywności kształcenia oraz dostosowania jego zakresu do potrzeb rynku pracy. Gromadzenie i analiza danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m.in. poprzez System Informacji Oświatowej. Modernizacja procesu kształcenia w m.in. poprzez doskonalenie podstaw programowych i stworzenie warunków do realizacji kształcenia na odległość. Rozwój i modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych. Rozwój systemu i modelu kształcenia przez całe życie. Dostosowanie kształcenia do wymogów rynku pracy i nowoczesnej gospodarki. Rozwój i modernizacja systemu kształcenia i doskonalenia kadr oświaty. Ogólnopolskie programy wyrównywania szans i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i słuchaczy. Kwota na priorytet: 1 456 236 268

23 IV.Szkolnictwo wyższe i nauka Badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakość i kształcenia oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym. Dostosowanie podaży absolwentów kierunków studiów wyższych do potrzeb wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez zamawianie kształcenia na kierunkach studiów wyższych o znaczeniu kluczowym dla gospodarki (nauki matematyczno – przyrodnicze i techniczne). Realizację programów rozwojowych uczelni, obejmujących m.in. rozszerzanie oferty i podnoszenie jakości kształcenia, wzmocnienie zdolności do zatrudnienia przyszłych absolwentów uczelni, współpracę uczelni z pracodawcami, jednostkami naukowymi oraz partnerami zagranicznymi, rozwój e-learningu jako formy kształcenia na poziomie wyższym oraz podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej w zakresie wynikającym z programu rozwoju uczelni. Podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych oraz przedsięwzięcia wzmacniające znaczenie osiągnięć naukowych w procesie kształcenia. Kwota na priorytet: 960 366 839

24 V.Dobre rządzenie Diagnozowanie kondycji administracji publicznej w wybranych aspektach jej funkcjonowania. Wsparcie potencjału administracji rządowej i samorządowej. Wsparcie dla instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie poprawy jakości oraz dostępności świadczonych przez nie usług oraz opracowywanie i wdrażanie programów szkoleniowych dla kadr wymiaru sprawiedliwości. Wspieranie współpracy sektora publicznego z sektorem pozarządowym w zakresie realizacji zadań publicznych oraz współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi. Wspieranie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie zdolności do realizacji zadań publicznych. Kwota na priorytet: 610 854 094

25 VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym Wzmocnienie potencjału zdrowia poprzez profilaktykę, promocję zdrowia i edukację osób w wieku produkcyjnym. Poprawa stanu zdrowia pracowników związaną z ograniczeniem występowania chorób zawodowych oraz stosowaniem rehabilitacji zawodowej w tych chorobach. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych służące wzrostowi ich konkurencyjności oraz podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia. Kwota na priorytet: 105 713 179

26 VII. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Realizację działań na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy. Wsparcie dla instytucji i organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej w regionie. Kwota na priorytet:3 699 705 119 w tym Małopolska:307 676 785

27 VIII. Regionalne kadry gospodarki Wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie. Transfer wiedzy. Kwota na priorytet:1 588 479 612 w tym Małopolska:132 101 960

28 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Regionalne programy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów zagrożonych marginalizacją lub napotykających na inne bariery w dostępie do edukacji. Dostosowanie oferty edukacyjnej instytucji oświatowych do potrzeb regionalnego rynku pracy. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego. Podnoszenie kwalifikacji kadr systemu oświaty. Kwota na priorytet: 1 103 425 446 w tym Małopolska:91 763 636

29 X.Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Wsparcie dla inicjatyw lokalnych oraz paktów na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych przyczyniających się do tworzenia oraz realizacji lokalnych strategii rozwoju kapitału ludzkiego poprzez zatrudnienie, integrację społeczną oraz edukację na obszarach wiejskich Kwota na priorytet:260 130 135 w tym Małopolska:21 633 076


Pobierz ppt "Kraków, 18 maja 2007 r. Tomasz Kasprzycki Departament Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google