Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSZAWA GRUDZIEŃ 2006. Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSZAWA GRUDZIEŃ 2006. Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 WARSZAWA GRUDZIEŃ 2006

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

3 System programowania Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost i zatrudnienie Strategia Rozwoju Kraju Krajowe strategie sektorowe Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne Odnowiona Strategia Lizbońska PO Kapitał Ludzki Rozporządzenia PE i Rady w sprawie EFS, EFRR i FS Krajowy Program Reform

4 Jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 Obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach Zapisy Programu doprecyzowane będą w Szczegółowym Opisie Priorytetów, stanowiącym załącznik do Programu (wyodrębnione zostaną m.in. działania, typy projektów, grupy docelowe wsparcia, system wyboru projektów, źródła finansowania oraz wskaźniki realizacji) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

5 Cel główny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe Cel 1: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy Cel 4: Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Cel 5: Wzrost spójności terytorialnej Diagnoza społeczno- ekonomiczna Cele PO Kapitał Ludzki

6 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość edukacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkc. Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich komponent centralny komponent regionalny Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW MSWiA, MPiPS MZ SW IP Struktura PO Kapitał Ludzki Priorytet XI Pomoc Techniczna SW MEN

7 Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Zakres wsparcia: wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i mechanizmów zwiększających efektywność instytucji rynku pracy oraz instytucji integracji i pomocy społecznej, rozwój systemu informacji, promocji i monitorowania w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej, opracowanie, wdrażanie i promocja ogólnopolskich i ponadregionalnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, realizowanych przez wyspecjalizowane instytucje o zasięgu ogólnokrajowym, (SW, OHP, PFRON).

8 Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Zakres wsparcia: rozwój kadr nowoczesnej gospodarki m.in. poprzez szkolenia i doradztwo, badania, analizy, promowanie nowych form i metod organizacji pracy, popularyzowanie działań badawczo- rozwojowych, upowszechnianie nowych form i metod kształcenia - w tym e-learningu, wsparcie systemu adaptacyjności kadr m.in. poprzez podnoszenie jakości usług szkoleniowych i doradczych oraz tworzenie i rozwój istniejących instytucji świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, zwiększanie zaangażowania partnerów społecznych w działania na rzecz wzrostu potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i pracowników.

9 Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Zakres wsparcia: efektywne zarządzanie systemem oświaty – wysoka jakość kształcenia, dostosowanie programów i kierunków nauczania do wymogów rynku pracy i nowoczesnej gospodarki, efektywny system kształcenia i zatrudniania kadr oświaty, ogólnopolskie programy wyrównywania szans edukacyjnych i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

10 Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Zakres wsparcia: badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania ich oferty do potrzeb rynku pracy, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym, realizacja programów rozwojowych uczelni, podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych.

11 Priorytet V: Dobre rządzenie Zakres wsparcia: modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i podnoszenie kompetencji kadr, podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych, wsparcie dla instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie poprawy jakości oraz dostępności świadczonych przez nie usług oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych dla kadr, wspieranie i upowszechnianie współpracy pomiędzy sektorem publicznym a partnerami społeczno – gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie kreowania i realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych, przygotowanie organizacji pozarządowych do roli aktywnego, sprawnego partnera dla administracji publicznej.

12 Priorytet VI: Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym Zakres wsparcia: wdrażanie programów profilaktycznych i szkoleń skierowanych do osób pracujących, poprawa stanu zdrowia pracowników, związanego ze zmniejszeniem ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz stosowaniem rehabilitacji zawodowej, doskonalenie zawodowe kadr medycznych służące wzrostowi ich konkurencyjności, podnoszenie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

13 Priorytet VII: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Zakres wsparcia: realizacja programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób nie pozostających w zatrudnieniu (bezrobotnych lub poszukujących pracy), realizacja programów na rzecz integracji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wzmocnienie potencjału instytucji rynku pracy i pomocy społecznej działających na poziomie regionalnym.

14 Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Zakres wsparcia: wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie (ogólne i specjalistyczne szkolenia, doradztwo, podwyższanie kwalifikacji), zarządzanie zmianą gospodarczą (pomoc szkoleniowa dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw oraz wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację), transfer wiedzy (budowa sieci współpracy między światem nauki i światem przedsiębiorstw, stypendia dla doktorantów, RSI).

15 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zakres wsparcia: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, dostosowanie oferty edukacyjnej instytucji oświatowych do potrzeb regionalnego rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji kadr systemu oświaty, upowszechnianie kształcenia ustawicznego.

16 Priorytet X: Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Zakres wsparcia: inicjatywy ukierunkowane na pobudzenie świadomości i aktywizację społeczności lokalnych, działania szkoleniowe, doradcze i informacyjno – promocyjne na rzecz zaangażowania społeczności lokalnych w proces przygotowania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich, animowanie współpracy partnerów lokalnych.

17 Podział środk ó w finansowych w ramach PO KL Alokacja finansowa Programu wynosi EUR środki EFS stanowią 85% tj EUR środki krajowe stanowią 15 % tj EUR Podział środków w ramach Programu: Komponent centralny: ok. 40 % Komponent regionalny: ok. 60 %

18 Finansowanie PO Kapitał Ludzki Priorytet Kwota (w Euro) Udział procentowy I.Zatrudnienie i integracja społeczna ,43 % II.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw ,89 % III.Wysoka jakość systemu oświaty ,75 % IV.Szkolnictwo wyższe i nauka ,41 % V.Dobre rządzenie ,35 % VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym ,92 % VII.Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej ,40 % VIII.Regionalne kadry gospodarki ,91 % IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ,66 % X.Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ,28 % XI.Pomoc techniczna % OGÓŁEM: %

19 Algorytm podziału środków EFS pomiędzy regiony Algorytm 40/15/25/10/10 bazujący na: liczbie mieszkańców w województwie (40%) liczbie małych i średnich przedsiębiorstw (15%) liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (25%) liczbie osób utrzymujących się z rolnictwa na 100 ha ziem uprawnych, w stosunku do osób utrzymujących się z rolnictwa w regionie (10%) zróżnicowaniu regionalnym poziomu PKB na 1 mieszkańca (10%)

20 Podział środków EFS pomiędzy województwa Województwo Kwota (w Euro) EFS na 1 mieszkańca (w Euro) Dolnośląskie ,8 Kujawsko-Pomorskie ,1 Lubelskie ,0 Lubuskie ,1 Łódzkie ,7 Małopolskie ,0 Mazowieckie ,0 Opolskie ,5 Podkarpackie ,0 Podlaskie ,8 Pomorskie ,9 Śląskie ,4 Świętokrzyskie ,7 Warmińsko-Mazurskie ,3 Wielkopolskie ,0 Zachodniopomorskie ,0 P O L S K A ,2

21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS tel. (22) ; fax. (22)


Pobierz ppt "WARSZAWA GRUDZIEŃ 2006. Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google