Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System wodociągowy miasta Mielca (2001r.) Długość sieci ogółem 256,4 km sieć magistralna i rozdzielcza - 168,2 km przyłącza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System wodociągowy miasta Mielca (2001r.) Długość sieci ogółem 256,4 km sieć magistralna i rozdzielcza - 168,2 km przyłącza."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 System wodociągowy miasta Mielca (2001r.)
Długość sieci ogółem 256,4 km sieć magistralna i rozdzielcza - 168,2 km przyłącza domowe – 88,2 km Struktura wiekowa sieci: poniżej 10 lat – 72,7 km (28,35%) 10-30 lat – 118,7 km (46,30%) 31-50 lat – 53,9 km (21,02%) ponad 50 lat – 11,0 km (4,33%) Sprzedaż wody m3/d Podłączeni mieszkańcy miasta (96%) Podłączeni mieszkańcy gminy Mielec ok. 1300

17 Schemat Zakładu Uzdatniania Wody w Mielcu

18 System kanalizacyjny miasta Mielca (2001r.)
Sieć kanalizacyjna miasta Mielca długość sieci wraz przyłączami 137,7 km kanalizacja ogólnospławna 31,2 km kanalizacja rozdzielcza ,2 km przyłącza domowe ,3 km Struktura wiekowa sieci: poniżej 10 lat – 40,9 km (29,7 %) 10 – 30 lat – 61,5 km (44,7 %) 30 – 50 lat – 22,6 km (16,4 %) ponad 50 lat – 12,7 km (9,2 %) Ilość odbiorców w Mielcu (90%) Ilość odbiorców innych gmin ok. 1840 Inni odbiorcy – RLM

19 Istniejący układ kanalizacji w Mielcu

20

21

22 Ilości ścieków w Mielcu (2001 r.)
Ścieki odprowadzane do rzeki ok m3/d w tym: ścieki wg. opłat m3/d wody popłuczne m3/d wody infiltracyjne ok m3/d ścieki nieoczyszczone – m3/d (78,5%) Ścieki podczyszczone – m3/d (21,3%) ścieki odprowadzone do SSE - 18 m3/d (0,2%)

23 Udział procentowy ścieków oczyszczonych, podczyszczonych i nieoczyszczonych

24 Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki Wisłoki w odniesieniu do przepisów polskich i Dyrektywy 91/271/EEC

25 Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki Wisłoki w odniesieniu do przepisów polskich i Dyrektywy 91/271/EEC

26 Cele projektu zebranie ścieków z istniejących kolektorów zrzucających ścieki bezpośrednio do rzeki i przetransportowanie ich na teren przyszłej oczyszczalni, uszczelnienie istniejącego głównego kolektora ścieków sanitarnych DN 1000, budowa kolektora umożliwiającego odprowadzenie ścieków sanitarnych z przepompowni Smoczka, osiedla Cyranka do głównego kolektora sanitarnego, rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarach mieszkaniowych Mielca nie podłączonych do kanalizacji, budowa oczyszczalni ścieków umożliwiającej odbiór i oczyszczanie ścieków z miasta Mielca i przyległych gmin wiejskich.

27 Zakres projektu budowa kolektora Zakole,
renowacja bezwykopowa istniejącego kolektora, budowa kolektora „B”, budowa kolektora „E” i sieci drugorzędnych, budowa oczyszczalni ścieków o RLM , Q dśr. = m3/d i jakości ścieków oczyszczonych zgodnej z przepisami polskimi i Dyrektywą 91/271/EEC.

28 Projektowany układ kanalizacji w Mielcu

29 Oczyszczalnia ścieków dla miasta Mielca oraz przyległych gmin

30 Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki Wisłoki w odniesieniu do przepisów polskich i Dyrektywy 91/271/EEC po zakończeniu inwestycji

31 Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki Wisłoki w odniesieniu do przepisów polskich i Dyrektywy 91/271/EEC po zakończeniu inwestycji

32 Efekty ekologiczne po zakończeniu inwestycji
redukcja ładunków zanieczyszczeń w stosunku do zrzucanych obecnie: redukcja BZT5 – 95,09% redukcja zaw. – 88,76% redukcja ChZT – 76,50% redukcja Nog – 73,86% redukcja Pog – 82,30% jakość ścieków odprowadzanych do rzeki zgodna z przepisami polskimi, Dyrektywą 91/271/EEC i zaleceniami Konwencji Helsińskiej (HelCom), znaczna poprawa jakości wód rzeki Wisłoki przed jej ujściem do Wisły, a tym samym zredukowanie zanieczyszczenia Bałtyku.

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Ogólne założenia analizy ekonomicznej i finansowej
stała populacja poziom dochodów miesięcznych netto na osobę – 543 PLN spadek jednostkowego zużycia wody (z 109 l/dobę na 104 l/dobę) zrównanie opłat dla gospodarstw domowych z innymi klientami sukcesywny wzrost stawek za odbiór ścieków zmiany w opłatach dla innych gmin w proporcjach jak dla gospodarstw domowych stopa dyskontowa 6% ceny stałe odsetki od kredytów komercyjnych na poziomie 1% powyżej stopy dyskontowej

42 Zakładany wzrost opłat za wodę i ścieki

43 Średnie miesięczne wydatki na wodę i usługi kanalizacyjne w przeliczeniu na osobę

44 Podział kosztów inwestycji

45 Finansowa wartość bieżąca netto poszczególnych podprojektów

46 Struktura kosztów, w tym nie kwalifikujących się

47 Podsumowanie – założenia ogólne

48 Podsumowanie – wyniki ogólne

49 Podsumowanie

50 Plan finansowy

51 Jestem pełna uznania dla miasta Mielca za niegasnące zielone światło dla przedsięwzięć proekologicznych w regionie podkarpackim. W trakcie minionych 10 lat władze samorządowe Mielca w sposób wzorcowy zaangażowały się w rekultywację terenów zdegradowanych oraz na bieżąco rozwiązują problemy trudne i zagadnienia ważne dla ochrony środowiska naturalnego. Dzięki temu powstały nowoczesne obiekty z technologiami o standardzie europejskim, jak stacja uzdatniania wody i składowisko odpadów komunalnych. W wyniku podjętych prac rekultywacyjnych przywrócono miastu duży obszar, który na powrót będzie służył mieszkańcom. Budowa oczyszczalni ścieków połączona z porządkowaniem sieci kanalizacyjnej to kolejne przedsięwzięcie proekologiczne, które zasługuje na szczególne poparcie, tym bardziej, że dotyczy nie tylko miasta Mielca, ale także okolicznych gmin wiejskich. Miasto przywiązuje także dużą wagę do edukacji ekologicznej młodzieży i ma liczące się osiągnięcia w tej dziedzinie. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mgr Maria Sucha


Pobierz ppt "System wodociągowy miasta Mielca (2001r.) Długość sieci ogółem 256,4 km sieć magistralna i rozdzielcza - 168,2 km przyłącza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google