Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. TARNÓW 25.MAJA.2009 r. Stowarzyszenie STOPIL Nowy S ą cz. Działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. TARNÓW 25.MAJA.2009 r. Stowarzyszenie STOPIL Nowy S ą cz. Działania."— Zapis prezentacji:

1

2 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. TARNÓW 25.MAJA.2009 r. Stowarzyszenie STOPIL Nowy S ą cz. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i po leczeniu z uzale ż nienia alkoholowego.

3 Stowarzyszenie STOPIL powołane zostało w czerwcu 2003 r. w oparciu o : USTAWĘ z dnia 7.kwietnia 1989r PRAWO O STOWARZYSZENIACH Cele, charakter, programy działania i struktury organizacyjne zostały określone w statucie Stowarzyszenia, uchwalonym na Walnym Zebraniu Członków. w czerwcu 2003r. Wniosek o zarejestrowanie Stowarzyszenia został rozpatrzony przez sąd rejestrowy w Krakowie we wrześniu 2003r wpisując nas pod Nr KRS: 0000172389

4 Jednym z głównych kierunków naszego działania było wywarcie wpływu na przemiany społeczne, prowadzące do zmniejszenia bezrobocia w Mieście i Powiecie nowosądeckim. Zaczęliśmy wdrażać te zamierzenia poprzez realizację wytycznych ustawy z dnia 13.03.2003 r. O Zatrudnieniu Socjalnym /Dz.U. Nr 122 poz.1143 /z późniejszymi zmianami./ W pierwszym etapie, w roku 2004, powołaliśmy zespół specjalistów, który opracował szczegółowy programy zajęć reintegracji społecznej i zawodowej. Jest on okresowo uaktualniany i funkcjonuje do dziś. Realizowaliśmy go w Klubie Integracji Społecznej, powołanym przez nas w październiku 2004 roku. 10.listopada.2006 roku Marszałek Województwa Małopolskiego, decyzją Nr ROPS/43-1/06, powołał u nas Centrum Integracji Społecznej.

5 Uznaliśmy, że bardzo duże znaczenie w procesie przemian uczestników mają zajęcia reintegracji społecznej. Dlatego trwają one u nas przez 2 miesiące. Nasze dalsze doświadczenia pokazały jak słuszna była ta decyzja. Bez przemiany intelektualnej nie ma zmiany postawy społecznej. Zajęcia edukacji społecznej i zawodowej realizowane są w oparciu o autorski program STOPIL. Prowadzą je psycholodzy, pedagog i doradca zawodowy oraz instruktorzy zawodu, zatrudnieni w naszym Stowarzyszeniu. Działania nasze ukierunkowane są na osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, po leczeniu w zakładach zamkniętych z uzależnienia alkoholowego oraz niepełnosprawne o oznaczonym lekkim stopniu niepełnosprawności.

6 Warsztaty z zakresu umiejętności społecznych, prowadzone w ramach reintegracji społecznej, obejmują 7 bloków tematycznych: Asertywność Zarządzanie własnym wizerunkiem Zarządzanie czasem Zarządzanie własną karierą Praca w grupie Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych Zarządzanie budżetem domowym

7 Założenia efektów edukacji społecznej: Umocnienie pewności siebie, podniesienie swojej samooceny i wartości na lokalnym i krajowym rynku pracy Zwiększenie poczucia kontroli nad swoim życiem i karierą zawodową Wypracowanie nawyków warunkujących prawidłową organizację pracy i możliwość sprawnego wykonywania zadań Nabycie wiedzy z zakresu efektywnego rozwiązywania konfliktów w środowisku rodzinnym i miejscu pracy oraz radzenie sobie ze stresem. Wypracowanie nawyku planowania i kontroli własnego czasu oraz zasobów budżetowych.

8 Zagadnienia wchodzące w zakres reintegracji zawodowej: Poradnictwo zawodowe Poznanie regulaminu pracy i przepisów P.poż. Szkolenie BHP Badania lekarskie Nauka zawodu na warsztatach Realizacja zadań usługowych i produkcyjnych

9 Efekty reintegracji zawodowej. Nauczenie przestrzegania dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy. Zdobycie nowych kwalifikacji dla uatrakcyjnienia swojej oferty na rynku pracy Uzyskanie dochodów poprawiających status materialny, a tym samym społeczny.

10 Od 2004 roku Stowarzyszenie STOPIL miało siedzibę w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13. Od września 2006 roku Stowarzyszenie STOPIL zmieniło siedzibę i przeniosło się na ulice Wyspiańskiego 22 – do budynku bazy MPK w Nowym Sączu. Na terenie bazy zlokalizowane są również pomieszczenia naszych warsztatów.

11 Jednym z pierwszych naszych osiągnięć z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych było zakwalifikowanie się naszego projektu w miesiącu lipcu 2005 i w ramach realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) otrzymaliśmy wsparcie realizacji zadania dla Klubu Integracji Społecznej na okres od lipca do 31.grudnia 2005r.

12 W miesiącu wrześniu 2005, w ramach konkursu PHARE 2003, złożyliśmy projekt Niepełnosprawni pełnopracowniczy który zyskał aprobatę i został zakwalifikowany do realizacji. umowa została podpisana 29.listopada 2005 r. W projekcie brało udział 20 osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności w okresie 9 miesięcy.

13 Realizacja projektów rozpoczęta od grudnia 2005r. FIO MOBAR Mobilne Biuro Reintegracji. PHARE - Niepełnosprawni - pełnopracowniczy U.M Niepełnosprawni - sprawni na rynku pracy U.M. Praca pomaga zwalczać uzależnienia Edukacja społeczna dla firm realizujących roboty publ. szkolenia z edukacji społecznej i edukacji zawodowej dla gmin Szkolenia dla firm Profesjonalna obsługa klienta EFS SPO RZL Brak Pracy i Strachy nie na Lachy U.M. - Reintegracja społeczna i zawodowa grup uzależnionych. /DPS/ CIS - Centrum integracji Społecznej STOPIL – EFS SPO RZL. - I turnus. Porozumienie Nr POW/01/07 z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie. UM MCRB - Miejskie Centrum Reintegracji Bezrobotnych

14 CIS II turnus 2008 02.01.08 – 31.12.08 Konkursy organizowane przez Miasto Nowy Sącz w zakresie zadań realizowanych przez CIS Nowy Sącz. Projekt FIO MOBAR 2008 Mobilne Biuro Reintegracji. ABC Gospodarki Społecznej 06.2008 – 12.2010 r. projekt partnerski. Lider projektu Wojewódzki Urząd Pracy Kraków. Jako partner w projektach systemowych w 2008r. MOPS Nowy Sącz oraz Gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Piwniczna Zdrój. CIS III turnus od 01.11.08 – do 31.05.2009 r. Partnerstwo w projekcie systemowym GOPS Chełmiec zajęcia edukacji społecznej i doradztwa zawodowego. IV i V.09 r.

15 Partnerstwo w projekcie Miasta Nowy Sącz pn. Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego /DPS/ - w okresie 01.03.09 do 30.09.09r. W projekcie uczestniczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 3 Domy Pomocy Społecznej z Nowego Sączą. CIS IV turnus od 01.04.09 - 31.10.2009 r. Naboru dokonano w miesiącu marcu 2009r.

16 Konferencje realizowane przez STOPIL Konferencja inauguracyjna powołanego Klubu Integracji Społecznej Nowy Sącz. 28.09.2004r. konferencja - Kluby Integracji Społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - 19-20 X 2005r. konferencja - KIS - jak to działa - 19-20 X 2006r. Konferencja inauguracyjna CIS Nowy Sącz - 19 III 2007r. Konferencja połączona z warsztatami: - Szkoła dialogu. 27.września 2008r.

17 Inauguracja Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu 19 marca 2007 roku

18 Stowarzyszenie STOPIL utworzyło: Pracownię psychologiczno pedagogiczną oraz 5 warsztatów reintegracyjnych prowadzonych przez instruktorów zawodu: Warsztat Tapicerski Warsztat ogrodniczy mała architektura Pracownia komputerowa Warsztat Krawiecki Warsztat Rękodzieła Artystycznego

19 Warsztat Rękodzieła Artystycznego – galeria :

20 Warsztat Krawiecki - galeria

21 Warsztat Tapicerski - galeria

22 Pracownia komputerowa - galeria :

23 Warsztat Ogrodniczy Mała Architektura

24 Kiermasze Stowarzyszenia : 750 – lecie Starego Sącza - 8.07.2007r Święto Dzieci Gór - 22-29.07.2007r 11-12 sierpnia.2007r. Kiermasz anielski na rynku nowosądeckim, pod patronatem Prezydenta Miasta. 8-9.września.2007r. Agropromocja Nawojowa 5.października.2007 Kiermasz w MPK Nowy Sącz. 24 – 25.X.07 Kiermasz w Powiatowym Urzędzie Pracy. 30 – 31.października kiermasz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. 26. listopada. 2007r. Oddział Zamiejscowy Nowy Sącz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 12-14.grudnia.2007r. Kiermasz w Sądeckim Urzędzie Pracy

25 10.maja.08 Święto Kwitnącej Jabłoni Łącko. - 29.VI. Do 14.IX.2008r, impreza cykliczna - Skansen Odwiedziny u Dziadka i Pradziadka 21.VII do 27.VII.08 – Święto Dzieci Gór Nowy Sącz. 02.VIII.08 Jarmark Babiogórski Zawoja. 16.VIII.08 – Kiermasz Anielski Nowy Sącz rynek pod patronatem Prezydenta. 06-07.IX.08 - Agropromocja 2008 w Nawojowej. 27.lutego. 2008r kiermasz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. 10.marca. 08. Kiermasz - Powiatowy Urząd Pracy Nowy Sącz

26 Marzec 2009 kiermasze przedświąteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Sączu. Kwiecień 09 kiermasze w MOPS Nowy Sącz, Sądeckim Urzędzie Pracy oraz dla pracowników MPK w Nowym Sączu. Najbliższe kiermasze na które zostaliśmy zaproszeni to: Sądecki Kiermasz Staroci, pod patronatem Prezydenta Miasta, na płycie rynku. 30 – 31.05.09r. Sądeckie Świętowanie Obywatelskie – pod patronatem Prezydenta Miasta i Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu.

27 Kilka informacji o realizacji projektu Centrum Integracji Społecznej STOPIL w roku 2008/09. Rozpoczęliśmy II turnusem. Przyjęliśmy na zajęcia 16 osób z Miasta Nowego Sącza i 9 osób z powiatu nowosądeckiego. Edukacja społeczna trwała od 02.01.2008 przez 2 miesiące. Od 01.03.08 rozpoczęły się zajęcia reintegracji zawodowej. Całość projektu zakończyła się 31.12.2008r. Równolegle z trwającym II turnusem CIS rozpoczyna się, z dniem 01.10.2008r, akcja naboru uczestników na III turnus. Przyjęliśmy również 25 osób, z czego 10 z Miasta Nowego Sącza i 15 z terenu Powiatu. Rozpoczął się on również zajęciami z edukacji społecznej, które trwały od 01.11.2008r do 31.12.2008r. Zajęcia reintegracji zawodowej trwają do 31.maja.2009 Zajęcia IV turnusu CIS rozpoczęły się 01.kwietnia 2009

28 również zajęciami reintegracji społecznej, zaś reintegracja zawodowa rozpocznie się od 01.06.2009 i trwać będzie do 31.10.2009 roku. Zrealizowany I turnusu Centrum Integracji Społecznej STOPIL Nowy Sącz został bardzo wysoko oceniony i w czerwcu 2008 roku zostaliśmy laureatem konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pn. Dobre praktyki EFS 2008 r., otrzymując tytuł Najlepsza Inwestycja w Człowieka 2008r wraz ze statuetką i dyplomem. W grudniu 2008 roku otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Kryształy Soli, w kategorii Polityka Społeczna, organizowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

29 NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA 2008 r.

30 23.06. 2008 r.

31 08.12. 2008 r

32 Otrzymane wyróżnienia mobilizują nas do dalszych efektywnych działań na niwie społecznej. Z różnych form działania Klubu Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu skorzystały już 568 osób długotrwale bezrobotnych, z tego około 15 % znalazło zatrudnienie na wolnym rynku pracy, częściowo przy wsparciu Stowarzyszenia, Urzędu Pracy, ale także z własnej inicjatywy. Osoby te rekrutują się z Miasta Nowego Sącza oraz z 13 miast i gmin powiatu nowosądeckiego. Nasi uczestnicy znaleźli zatrudnienie także poza granicami kraju jak w Czechach, Anglii, a nawet na Korsyce. Spotykamy się z częstymi wyrazami sympatii i wdzięczności ze strony uczestników, którzy ukończyli zajęcia w STOPIL –u.

33 Umacnia to nas w przekonaniu, że prowadzimy działalność społecznie bardzo pożyteczną i oczekiwaną przez naszą sądecką Małą Ojczyznę. Działania te są, ze wszech miar, godne popularyzacji w innych ośrodkach administracyjnych, gdyż osób potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, jest jeszcze bardzo wiele. Narzędziami w tych działaniach są: Ustawa z dnia 13.03.2003 roku O zatrudnieniu Socjalnym / z późn. zmianami / Ustawa z 20.04.2004 r O Promocji Zatrudnienia I Instytucjach Rynku Pracy / z późn. zmianami / Ustawa z 24.04.2003r O Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie./ z późn. zmianami /.

34 Jako przewodnik dla osób poszukujących na powrót swojego miejsca na rynku pracy, wydaliśmy już drugą edycję książki pt. Poradnik dla aktywnych opracowaną przez grupę specjalistów, uczestniczących w projekcie FIO Mobilne Biuro Reintegracji MOBAR. Rozprowadzono ją w 1200 egzemplarzach w latach 2007 i 2008. w 9 miastach i gminach powiatu nowosądeckiego oraz wśród bezrobotnych z Nowego Sącza. Książkę opracował zespół w składzie: prawnik, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, doradca d.s. działalności gospodarczej oraz socjolog, którzy prowadzili spotkania z bezrobotnymi w ramach projektu. Książka zawiera 124 strony i obejmuje rozdziały: Wstęp, Prawne ABC bezrobotnego, Jak założyć swoją firmę, Wzmocnienie kompetencji społecznych, Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, Komunikacja społeczna.

35 KONIEC PREZENTACJI DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ inż. Lech kozłowski Wiceprezes Stowarzyszenia


Pobierz ppt "MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. TARNÓW 25.MAJA.2009 r. Stowarzyszenie STOPIL Nowy S ą cz. Działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google