Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K O N K U R S NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNA GMINA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K O N K U R S NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNA GMINA"— Zapis prezentacji:

1 K O N K U R S NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNA GMINA 2007 - 2008
Miasto Szczecinek

2 Dochody i wydatki gminy
MIASTO W LICZBACH Dochody i wydatki gminy [zł] Lata 2007 2008 Dochody ogółem (+GFOŚiGW), w tym: - własne (+GFOŚiGW) - na mieszkańca 1.667 1.674 Wydatki ogółem (+GFOŚiGW) Wydatki inwestycyjne ogółem (+GFOŚiGW) Wydatki na ochronę środowiska ogółem Wydatki na inwestycje w ochronie środowiska Wydatki pozainwestycyjne na ochronę środowiska Wydatki na ochronę środowiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca 18,56 74,15

3 MIASTO W LICZBACH Wyszczególnienie Jednostka Wartość % 99,9 99,7 90
Stopień zwodociągowania gminy = liczba mieszkańców podłączona do wodociągów zbiorczych / liczba wszystkich mieszkańców gminy x 100 % 99,9 Stopień skanalizowania gminy =liczba mieszkańców podłączona do sieci zbiorczych / liczba wszystkich mieszkańców x 100 99,7 Mieszkańcy korzystający z oczyszczalni ścieków (liczba mieszkańców podłączonych do oczyszczalni / liczba wszystkich mieszkańców gminy x100) Gazyfikacja gminy 90 Uciepłowienie gminy ok. 75 Udział kotłowni opalanych gazem w ogólnym bilansie energii 5,0 Mieszkańcy objęci zorganizowanym systemem zbiórki odpadów 100 Mieszkańców objęci systemem selektywnej zbiórki odpadów Odzysk surowców wtórnych mieszk./376,08 Mg kg/r/mieszkańca 9,57 (1) Likwidacja dzikich wysypisk m3/usuniętych odpadów 120 Liczba ścieżek rowerowych zbudowanych w ciągu ostatnich 5 latach km 4,66 Ilość terenów zielonych ha 120,3

4 WYBRANE DZIAŁANIA PRO-EKOLOGICZNE REALIZOWANE W MIEŚCIE W LATACH 2007 - 2008

5 REWITALIZACJA JEZIORA TRZESIECKO
Działania proekologiczne maja dla Szczecinka priorytetowe znaczenie. Wśród nich, jednym z najważniejszych jest, kompleksowy program rewitalizacji Jeziora Trzesiecko i ochrony wód, realizowany systematycznie od 2004r. W 2004 roku Katedra Biologii Środowiskowej Politechniki Koszalińskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Tomasza Heese wykonała opracowanie pt. „Ocena metod rekultywacji jeziora Trzesiecko w celu  uzyskania pożądanego stanu stabilizacji”. Miasto Szczecinek od roku 2005 do końca 2008 r. poniosło koszty związane z rewitalizacją jeziora Trzesiecko w wysokości zł. aeratory pulweryzacyjne stacjonarne, napędzane siłą wiatru aeracja mobilna połączona z dozowaniem koagulantu (przeciw zakwitowi sinic) zarybianie – ok. 9 ton narybku (szczupak, sum, węgorz, jaź, karaś, lin) separatory i podczyszczacze wód opadowych i roztopowych stały monitoring wód jeziora dla oceny realizowanych działań W efekcie wykonanych działań jezioro uzyskało III klasę czystości. /wcześniej pozaklasowe/

6 REWITALIZACJA JEZIORA TRZESIECKO

7 REWITALIZACJA JEZIORA TRZESIECKO
Rozszerzenie granic Miasta Szczecinek o sołectwo Świątki i część sołectwa Trzesieka (od r.) umożliwi intensyfikację działań na rzecz rewitalizacji jeziora, dzięki objęciu własnością miasta drugiego brzegu jeziora wraz z terenem zalesionym. W wyniku porozumienia ze Spółką Rybacką (obecnym dzierżawcą jeziora) wyeliminowano odłowy gospodarcze. Miasto podejmie działania związane z uzyskaniem w 2010 roku prawa do dysponowania jeziorem /dzierżawa/. Efektem rewitalizacji jeziora jest poprawa stanu środowiska naturalnego, a w szczególności warunków bytowania flory i fauny zamieszkującej jezioro

8 GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
Stopień zwodociągowania miasta – 99,9 % Stopień skanalizowania miasta – 99,7 % Mieszkańcy korzystający z oczyszczalni ścieków – 99,7 % Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty„ (Rejon III) - projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności Wykonano 5 separatorów wód opadowych Stała modernizacja sieci kanalizacyjnych Stała modernizacja sieci wodociągowej (m.in. doposażenie sieci wodociągowej w odpowietrzniki, wymiana rurociągów wody surowej, wymiana zasuw, modernizacja przepompowni ścieków, zakup zestawu asenizacyjnego do czyszczenia kanalizacji)

9 GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

10 BUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
3 lipca 2009r. odbyło się oficjalne otwarcie schroniska dla bezdomnych zwierząt w którym znajduje się ośrodek edukacji ekologicznej. Schronisko dla bezdomnych zwierząt może pomieścić do 100 psów i 10 kotów. Dzięki działalności dotychczasowego przytuliska dla zwierząt mieszczącego 65 psów i 17 kotów, adoptowanych zostało ponad 100 psów w 2008 roku. Na terenie miasta prowadzony jest program zapobiegania bezdomności zwierząt: prowadzona jest baza trwale oznakowanych zwierząt, działania prowadzące do ograniczenia nadpopulacji psio-kociej oraz utrzymamnie stałej populacji kotów wolno żyjących w mieście. Stała współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Psa i Kota i nie tylko

11 BUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

12 TURYSTYKA I REKREACJA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Najdłuższy w Europie (1100m) elektryczny wyciąg do nart wodnych Reaktywacja walorów rekreacyjnych drugiego brzegu jeziora /Mysia Wyspa/ Udrożnienie szlaku kajakowego „Pętla Szczecinecka” Zagospodarowanie brzegów jeziora Trzesiecko (pomosty, platformy, mała architektura) Ścieżki rowerowe (ponad 10,5 km) Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne (34 km) Promocja ekologicznych form transportu miejskiego: wypożyczalnia rowerów (4 punkty, 50 rowerów), riksze (10 szt.), tramwaj wodny, taksówki wodne (2 szt.), busy na LPG, itp. w ramach Inicjatywy CIVITAS Plus*. Projekt finansowany przez Program Ramowy Unii Europejskiej. * - Inicjatywa CIVITAS Plus polega na współpracy Miasta Szczecinek z miastami wchodzącymi w skład konsorcjum utworzonego przez: Perugia (Włochy), Bath (Wielka Brytania), Skopje (Macedonia) i Gorna Oryahovitsa (Bułgaria)

13

14 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO
Miasto Szczecinek otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata (Poddziałanie Infrastruktura turystyki) na projekt dotyczący renowacji i modernizacji Zabytkowego Parku Miejskiego. W zakres projektu wchodzi m.in.: zagospodarowanie terenów parkowych, rewaloryzacja historycznego układu przestrzennego i szaty roślinnej, wprowadzenie nowych obiektów małej architektury, przebudowa istniejących ciągów pieszych i rowerowych, zagospodarowanie terenu, renowacje linii brzegowej jeziora Trzesiecko.

15 OCHRONA POWIETRZA Szczecinek jest w 75% objęty miejską siecią ciepłowniczą. Podjęte działania związane z likwidacją lokalnych źródeł emisji gazów poprzez rozwój sieci ciepłowniczej. Sukcesywna modernizacja wymienników, sieci cieplnej i kotłowni „Browarowa” przy ul. Cieślaka. realizowana jest termomodernizacja 6 obiektów użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.3 Inwestycje drogowe mające na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy, mniejsze zużycie paliwa, mniejsze zużycie pojazdów mechanicznych, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin oraz likwidacja "dzikich" miejsc postojowych. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczecinek został powołany Zespół Zadaniowy ds. ochrony środowiska, jakości powietrza ,wody, gleby oraz gospodarki odpadowej, którego zadaniem jest m.in. ocena stanu ochrony środowiska i przygotowanie propozycji działań zmierzających do poprawy stanu środowiska na terenie miasta Szczecinek Opracowywany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Programu Ochrony Powietrza dla strefy powiat szczecinecki

16 GOSPODARKA ODPADAMI Całe miasto objęte jest systemem selektywnej zbiórki odpadów, dzięki czemu odzyskuje się szkło makulaturę i butelki PET Na wysypisku śmieci pracuje linia do przesiewania odpadów zmieszanych Co kwartał organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt AGD i RTV, itp.) Jest stworzony punkt przyjmowania „elektrośmieci” Dla szkół i przedszkoli organizowane są konkursy na zbiórkę zużytych baterii.

17 EDUKACJA EKOLOGICZNA Razem Forma edukacyjna liczba szkół
L.p. Forma edukacyjna liczba szkół liczba uczestników 1 2 3 4 2. Metodą „ścieżki międzyprzedmiotowej” 9 2411 3. „Zielone szkoły” 6 242 4. Zajęcia pozalekcyjnych, np. kółka ekologiczne 5 169 5. Współpraca z ośrodkami edukacji ekologicznej. 8 509 6. Konkursy wiedzy ekologicznej, poezji i prozy, konkursy ekologiczne, dokarmianie ptaków, psów (pogotowie „Buczek”) i kotów, innowacja pedagogiczna „las bez tajemnic”, akcja sprzątanie świata i „zróbmy coś dla ziemi”, zbiórka makulatury i zużytych baterii. 7 2790 Razem 6121

18 Zapraszamy do Szczecinka !
Dziękuję za uwagę Zapraszamy do Szczecinka !


Pobierz ppt "K O N K U R S NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNA GMINA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google