Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie"— Zapis prezentacji:

1

2 Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie
pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów rynku pracy umożliwiających m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach zatrudnienia

3 Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy to podstawowa usługa Urzędu ułatwiająca pracodawcom znalezienie odpowiednich pracowników. Zgłoszone do Urzędu Pracy m.st. Warszawy oferty zatrudnienia ukazują się m.in. na stronie internetowej Aby zgłosić ofertę pracy wystarczy wypełnić formularz on-line.

4 Pośrednictwo pracy Zgłoszone do Urzędu Pracy m.st. Warszawy oferty zatrudnienia ukazują się również w Centralnej Bazie Ofert Pracy: Aby zgłosić ofertę pracy wystarczy wypełnić formularz on-line.

5 Pośrednictwo pracy – oferty w internecie
Zgłaszane przez Państwa oferty pracy ukazują się również bezpłatnie na portalach rekrutacyjnych: Monsterpolska.pl Gazetapraca.pl Infopraca.pl

6 Giełdy i targi pracy Giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania się z większą grupą kandydatów do pracy. Targi pracy to przedsięwzięcia, w których wielu pracodawców w jednym miejscu ma możliwość zaprezentowania swoich ofert pracy oraz spotkania się z liczną grupą osób poszukujących zatrudnienia.

7 Finansowanie szkoleń Celem szkoleń jest zapewnienie pracodawcom możliwości przeszkolenia kandydatów do pracy (oraz osób pracujących) zgodnie z ich potrzebami. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje szkolenia grupowe i indywidualne.

8 Wybrane instrumenty rynku pracy wspierające pracodawców
Staż (artykuł 49 ustawy) Prace interwencyjne (refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne) (artykuł 49 ustawy) Refundacja części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Jednorazowa refundacja składek ZUS (wytyczne rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.)

9 Instrumenty rynku pracy - wparcie tworzenia
nowych miejsc pracy przez pracodawców Pracodawca składa wniosek Następuje podpisanie umowy urząd - pracodawca Osoby bezrobotne są kierowane do pracodawcy Efekt: Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę

10 Organizacja stażu - korzyści dla pracodawcy
Staż umożliwia pracodawcy przygotowanie kandydata do pracy na samodzielnym stanowisku bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem. (W trakcie stażu pomiędzy pracodawcą a stażystą nie zostaje zawarty stosunek pracy ani umowa cywilno – prawna.) Urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę dotyczącą organizacji stażu. Pracodawca tworzy miejsce odbywania stażu, zapewnia stażyście opiekuna, który wprowadza go w zakres obowiązków zgodnie z programem stażu. Staż jest szansą na poznanie przyszłego pracownika, jego predyspozycji i umiejętności. Przez okres stażu osoba bezrobotna uzyskuje stypendium wypłacane przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120% zasiłku tj. 953,10 zł brutto (816 zł netto).

11 Organizacja stażu Staż umożliwia osobom bezrobotnym zdobycie:
doświadczenia zawodowego, praktycznych umiejętności w miejscu pracy. Bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy, Urząd może skierować do odbycia stażu przez okres od 3 do 6 miesięcy. Urząd może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy: nie ukończyli 25 roku życia lub nie ukończyli 27 lat a nie upłynęło 12 miesięcy od dnia określonego na dyplomie wyższej uczelni.

12 Prace interwencyjne Prace interwencyjne są pomocą publiczną na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub bardzo niekorzystnej sytuacji. Urząd refunduje pracodawcy część poniesionych kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Maksymalna kwota jaka może być refundowana z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie w zł.) w ramach 1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 937,16 zł (794,20zł + 142,96 *) */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS). Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia. źródło:

13 Prace interwencyjne – okres i wielkość refundacji
Część poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związanych z zatrudnieniem osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych może być refundowane przez okres: 6,12 lub 24 miesięcy.

14 Prace interwencyjne różne grupy bezrobotnych a refundacje
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy daje pracodawcy możliwość zwrotu części kosztów wynagrodzenia i składek za zatrudnienie. Refundacja będzie trwać przez 24 miesiące jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego, który ukończył 50 lat i jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy przez okres 24 miesięcy nieprzerwanie przed skierowaniem do pracodawcy na prace interwencyjne (czyli, gdy spełnia on kryterium osoby w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu przepisów Komisji Europejskiej). Refundacja przez 12 miesięcy Bezrobotni: do 25 roku życia,                    długotrwale,  albo po zakończeniu kontraktu socjalnego,                     kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia,                     po karze pozbawienia wolności, którzy nie podjęli zatrudnienia, którzy ukończyli 50 rok życia i są zarejestrowani krócej niż 24 miesiące,                     niepełnosprawni.  Refundacja przez 6 miesięcy     Bezrobotni: osoby z art. 49 Mówiąc o refundacji 6/12 miesięcy należy pamiętać, iż wymienione osoby bezrobotne w art. 49 dodatkowo muszą spełniać jeden z warunków definicji osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy/ lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu przepisów Komisji Europejskiej. Pracodawca musi zapewnić bezrobotnemu zatrudnienie nieprzerwanie przez 12 miesięcy / lub 24 miesiące!!!

15 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Urząd ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, czyli ,32 zł **. Forma ta jest pomocą publiczną de minimis. UWAGA: Pracodawca ma obowiązek utrzymania tego konkretnego doposażonego lub wyposażonego stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy. **wysokość przeciętnego wynagrodzenia w III kw r. wynosi 3.510,22 zł

16 Refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS
Urząd może dokonać jednorazowo refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Jest to pomoc publiczna w formie subsydiów płacowych na rekrutację kandydatów będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy/ lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu przepisów Komisji Europejskiej.  Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia***, czyli kwoty zł. *** wysokość minimalnego wynagrodzenia zł - obowiązuje od r.

17 Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością
Perspektywy dla pracodawców wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721).

18 Kandydaci do pracy z niepełnosprawnością
Osoby niepełnosprawne rejestrowane są w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy ze statusem: Osoby bezrobotnej niepełnosprawnej (staż, prace interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe dorosłych - refundacja ze środków Funduszu Pracy) Osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu posiada rentę, zasiłek stały lub inny dochód; nie spełnia warunków osoby bezrobotnej np. nie posiada zameldowania w Warszawie, (staż, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe dorosłych - refundacja ze środków PFRON) .

19 Refundacje związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Zwrot części kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę dla osób niepełnosprawnych. Powyższe koszty refundowane są ze środków PFRON (dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu).

20 Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością
Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty 15 krotności przeciętnego wynagrodzenia**, czyli ,30 zł. Warunkiem jest konieczność zatrudniania osoby niepełnosprawnej na tym stanowisku przez okres 36 miesięcy. ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w III kw r. wynosi 3.510,22 zł

21 Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, które mogą obejmować: adaptację pomieszczeń zakładu pracy, w szczególności koszty przystosowania stanowiska do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania, urządzeń oraz technologii na użytek i potrzeby pracowników niepełnosprawnych, rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb niepełnosprawnych dotyczących adaptacji pomieszczeń, adaptacji i nabycia urządzeń i autoryzacji oprogramowania. Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty 20 krotności przeciętnego wynagrodzenia** czyli ,40 zł. ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w III kw r. wynosi 3.510,22 zł

22 Osoba pomagająca pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

23 Zwrot części kosztów szkoleń
Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot części kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych przez pracodawcę. Refundacja obejmuje do wysokości 80% kosztów szkoleń, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia, czyli do 7 020,77 zł . ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w III kw r. wynosi 3.510,22 zł

24 Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością
Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma możliwość zmniejszenia wysokości opłaty na PFRON. Obecnie ta składka wynosi 40,65% przeciętnego wynagrodzenia**, czyli 1.426,90 zł za nie zatrudnienie każdej osoby niepełnosprawnej. Wymagane jest minimum 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przypadku zatrudnienia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. W przypadku zatrudnienia poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat nie jest określone minimum zatrudnienia osób niepełnosprawnych. ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w III kw r. wynosi 3.510,22 zł

25 Zapraszamy do współpracy www.up.warszawa.pl


Pobierz ppt "Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google