Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013."— Zapis prezentacji:

1 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013.

2 Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów rynku pracy umożliwiających m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach zatrudnienia pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji

3 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Pośrednictwo pracy to podstawowa usługa Urzędu ułatwiająca pracodawcom znalezienie odpowiednich pracowników. Zgłoszone do Urzędu Pracy m.st. Warszawy oferty zatrudnienia ukazują się m.in. na stronie internetowej www.up.warszawa.pl Pośrednictwo pracy Aby zgłosić ofertę pracy wystarczy wypełnić formularz on-line.

4 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Zgłoszone do Urzędu Pracy m.st. Warszawy oferty zatrudnienia ukazują się również w Centralnej Bazie Ofert Pracy: http://www.psz.praca.gov.pl Pośrednictwo pracy Aby zgłosić ofertę pracy wystarczy wypełnić formularz on-line.

5 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Zgłaszane przez Państwa oferty pracy ukazują się również bezpłatnie na portalach rekrutacyjnych: Monsterpolska.pl Gazetapraca.pl Infopraca.pl Pośrednictwo pracy – oferty w internecie

6 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Giełdy i targi pracy Targi pracy to przedsięwzięcia, w których wielu pracodawców w jednym miejscu ma możliwość zaprezentowania swoich ofert pracy oraz spotkania się z liczną grupą osób poszukujących zatrudnienia. Giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania się z większą grupą kandydatów do pracy.

7 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Finansowanie szkoleń Celem szkoleń jest zapewnienie pracodawcom możliwości przeszkolenia kandydatów do pracy (oraz osób pracujących) zgodnie z ich potrzebami. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje szkolenia grupowe i indywidualne.

8 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Staż (artykuł 49 ustawy) Prace interwencyjne (refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne) (artykuł 49 ustawy) Refundacja części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Jednorazowa refundacja składek ZUS (wytyczne rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.) Wybrane instrumenty rynku pracy wspierające pracodawców

9 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Instrumenty rynku pracy - wparcie tworzenia nowych miejsc pracy przez pracodawców Pracodawca składa wniosek Następuje podpisanie umowy urząd - pracodawca Efekt: Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę Osoby bezrobotne są kierowane do pracodawcy

10 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Organizacja stażu - korzyści dla pracodawcy Staż umożliwia pracodawcy przygotowanie kandydata do pracy na samodzielnym stanowisku bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem. (W trakcie stażu pomiędzy pracodawcą a stażystą nie zostaje zawarty stosunek pracy ani umowa cywilno – prawna.) Urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę dotyczącą organizacji stażu. Pracodawca tworzy miejsce odbywania stażu, zapewnia stażyście opiekuna, który wprowadza go w zakres obowiązków zgodnie z programem stażu. Staż jest szansą na poznanie przyszłego pracownika, jego predyspozycji i umiejętności. Przez okres stażu osoba bezrobotna uzyskuje stypendium wypłacane przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120% zasiłku tj. 953,10 zł brutto (816 zł netto).

11 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Organizacja stażu Urząd może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy: nie ukończyli 25 roku życia lub nie ukończyli 27 lat a nie upłynęło 12 miesięcy od dnia określonego na dyplomie wyższej uczelni. Staż umożliwia osobom bezrobotnym zdobycie: doświadczenia zawodowego, praktycznych umiejętności w miejscu pracy. Bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy, Urząd może skierować do odbycia stażu przez okres od 3 do 6 miesięcy.

12 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Prace interwencyjne Prace interwencyjne są pomocą publiczną na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub bardzo niekorzystnej sytuacji. Urząd refunduje pracodawcy część poniesionych kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Maksymalna kwota jaka może być refundowana z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie w zł.) w ramach 1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 937,16 zł (794,20zł + 142,96 *) */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS). Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia. źródło: www.psz.praca.gov.pl

13 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Prace interwencyjne – okres i wielkość refundacji Część poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związanych z zatrudnieniem osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych może być refundowane przez okres: 6,12 lub 24 miesięcy.

14 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Prace interwencyjne różne grupy bezrobotnych a refundacje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy daje pracodawcy możliwość zwrotu części kosztów wynagrodzenia i składek za zatrudnienie. Refundacja będzie trwać przez 24 miesiące jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego, który ukończył 50 lat i jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy przez okres 24 miesięcy nieprzerwanie przed skierowaniem do pracodawcy na prace interwencyjne (czyli, gdy spełnia on kryterium osoby w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu przepisów Komisji Europejskiej). Refundacja przez 12 miesięcy Bezrobotni: do 25 roku życia, długotrwale, albo po zakończeniu kontraktu socjalnego, kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, po karze pozbawienia wolności, którzy nie podjęli zatrudnienia, którzy ukończyli 50 rok życia i są zarejestrowani krócej niż 24 miesiące, niepełnosprawni. Refundacja przez 6 miesięcy Bezrobotni: osoby z art. 49 Mówiąc o refundacji 6/12 miesięcy należy pamiętać, iż wymienione osoby bezrobotne w art. 49 dodatkowo muszą spełniać jeden z warunków definicji osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy/ lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu przepisów Komisji Europejskiej. Pracodawca musi zapewnić bezrobotnemu zatrudnienie nieprzerwanie przez 12 miesięcy / lub 24 miesiące!!!

15 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Urząd ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, czyli 21.061,32 zł **. Forma ta jest pomocą publiczną de minimis. UWAGA: Pracodawca ma obowiązek utrzymania tego konkretnego doposażonego lub wyposażonego stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy. **wysokość przeciętnego wynagrodzenia w III kw. 2012 r. wynosi 3.510,22 zł

16 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS Urząd może dokonać jednorazowo refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Jest to pomoc publiczna w formie subsydiów płacowych na rekrutację kandydatów będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy/ lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu przepisów Komisji Europejskiej. Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia***, czyli kwoty 4.800 zł. *** wysokość minimalnego wynagrodzenia 1.600 zł - obowiązuje od 01.01.2013 r.

17 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością Perspektywy dla pracodawców wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721).

18 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Kandydaci do pracy z niepełnosprawnością Osoby niepełnosprawne rejestrowane są w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy ze statusem: Osoby bezrobotnej niepełnosprawnej (staż, prace interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe dorosłych - refundacja ze środków Funduszu Pracy) Osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu posiada rentę, zasiłek stały lub inny dochód; nie spełnia warunków osoby bezrobotnej np. nie posiada zameldowania w Warszawie, (staż, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe dorosłych - refundacja ze środków PFRON).

19 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Zwrot części kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę dla osób niepełnosprawnych. Powyższe koszty refundowane są ze środków PFRON (dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu). Refundacje związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

20 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty 15 krotności przeciętnego wynagrodzenia**, czyli 52.653,30 zł. Warunkiem jest konieczność zatrudniania osoby niepełnosprawnej na tym stanowisku przez okres 36 miesięcy. ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w III kw. 2012 r. wynosi 3.510,22 zł

21 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, które mogą obejmować: adaptację pomieszczeń zakładu pracy, w szczególności koszty przystosowania stanowiska do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania, urządzeń oraz technologii na użytek i potrzeby pracowników niepełnosprawnych, rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb niepełnosprawnych dotyczących adaptacji pomieszczeń, adaptacji i nabycia urządzeń i autoryzacji oprogramowania. Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty 20 krotności przeciętnego wynagrodzenia** czyli 70.204,40 zł. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w III kw. 2012 r. wynosi 3.510,22 zł

22 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Osoba pomagająca pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

23 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Refundacja obejmuje do wysokości 80% kosztów szkoleń, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia, czyli do 7 020,77 zł. Zwrot części kosztów szkoleń Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot części kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych przez pracodawcę. ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w III kw. 2012 r. wynosi 3.510,22 zł

24 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma możliwość zmniejszenia wysokości opłaty na PFRON. Obecnie ta składka wynosi 40,65% przeciętnego wynagrodzenia**, czyli 1.426,90 zł za nie zatrudnienie każdej osoby niepełnosprawnej. Wymagane jest minimum 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przypadku zatrudnienia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. W przypadku zatrudnienia poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat nie jest określone minimum zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w III kw. 2012 r. wynosi 3.510,22 zł

25 Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013. Zapraszamy do współpracy www.up.warszawa.pl


Pobierz ppt "Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy. Warszawa, 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google