Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH"— Zapis prezentacji:

1 AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH

2 USŁUGI RYNKU PRACY: pośrednictwo pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. USŁUGI RYNKU PRACY: pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy organizacja szkoleń

3 USŁUGI SZKOLENIOWE: szkolenia grupowe
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. USŁUGI SZKOLENIOWE: szkolenia grupowe szkolenia indywidualne, 300% przeciętnego wynagrodzenia, skierowanie raz w roku pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, 400% przeciętnego wynagrodzenia finansowanie kosztów studiów podyplomowych, 100%, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia finansowanie kosztów egzaminów do wysokości przeciętnego wynagrodzenia

4 Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
Nidzica 2010 r. SZKOLENIA: finansowanie usług szkoleniowych i studiów podyplomowych pracownikom oraz osobom wykonującym inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanym pomocą w rozwoju zawodowym, którzy zarejestrują się w urzędzie pracy  Bezrobotnym przysługuje: stypendium wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych przy 150 godzinach miesięcznie

5 Refundacja szkoleń pracowników
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. Refundacja szkoleń pracowników refundacja kosztów szkolenia pracownika do wysokości 50 % ( maksymalnie do wysokości przeciętnego wynagrodzenia), a w przypadku osób powyżej 45 roku życia – do wysokości 80%(maksymalnie 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia) WARUNEK !!! Utworzony przez pracodawcę fundusz szkoleniowy przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców dochodami funduszu szkoleniowego są wpłaty pracodawców, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niższej niż 0,25% funduszu płac oraz inne wpływy

6 wsparcie na ten cel ma charakter pomocy de minimis intensywność pomocy
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. wsparcie na ten cel ma charakter pomocy de minimis intensywność pomocy - szkolenie specjalistyczne – 25% kosztów kwalifikowanych - szkolenie ogólne – 60 % kosztów kwalifikowanych koszty kwalifikowane - koszty szkolenia - koszty wynagrodzeń uczestników szkolenia i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne

7 OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY: bezrobotni do 25 roku życia·         bezrobotni długotrwale bezrobotni po zakończeniu kontraktu socjalnego kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka bezrobotni powyżej 50 roku życia bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia bezrobotni niepełnosprawni.

8 Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
Nidzica 2010 r. STAŻ: nabywanie umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy- 6 miesięcy  osoby do 25 roku życia oraz osoby bezrobotne do 27 roku życia, 12 miesięcy od ukończenie szkoły wyższej - 12 miesięcy Bezrobotnemu przysługuje: stypendium, 120% zasiłku dla bezrobotnych ( 860,40 zł – 2010 r.) prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu

9 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH:
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH: Praktyczna nauka zawodu egzamin kwalifikacyjny lub czeladniczy od 12 do 18 miesięcy, nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje 80% czasu Przyuczenie do pracy dorosłych egzamin sprawdzający od 3 do 6 miesięcy, nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje 80% czasu Bezrobotnemu przysługuje: stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego dorosłych

10 warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. Pracodawca zapewnia: warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej warunki do realizacji programu praktycznej nauki zawodu Urząd pracy refunduje pracodawcy określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych i zdaniu egzaminu przez uczestników przyznaje premię w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc zrealizowanego programu przygotowania zawodowego dorosłych dla każdego skierowanego uczestnika

11 Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
Nidzica 2010 r. ROBOTY PUBLICZNE: subsydiowana forma zatrudnienia przez organizatora lub pracodawcę skierowanych bezrobotnych: będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy będących dłużnikami alimentacyjnymi zwrot organizatorowi robót publicznych lub wskazanemu pracodawcy część kosztów poniesionych na; wynagrodzenia nagrody składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia 2010 rok ,00 zł + ZUS

12 WARUNEK!!! PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 12 MIESIĘCY
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. DOTACJE: Podjęcie działalności gospodarczej: wszyscy bezrobotni 6 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia 2010 rok - do 19 000 zł WARUNEK!!! PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 12 MIESIĘCY

13 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE:
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE: wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku organizowane przez gminę w: jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej wymiar do 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,80 zł za każdą przepracowaną godzinę

14 ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA:
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010r. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA: Osoby bezrobotne skierowane przez PUP na: staż przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie do wysokości ceny biletu miesięcznego na danej trasie do pracy do wysokości 75 % ceny biletu miesięcznego na danej trasie   WARUNEK: podjęcie jednej z w/w form poza miejscem zamieszkania, uzyskiwane wynagrodzenie lub inny przychód nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia

15 Zwrot kosztów zakwaterowania: osoby skierowane przez PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. Zwrot kosztów zakwaterowania: osoby skierowane przez PUP czas dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny uzyskiwane wynagrodzenie lub inny przychód nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia wysokość 75% poniesionych kosztów, nie więcej niż 300 zł

16 STYPENDIUM NA NAUKĘ: wysokość 100% kwoty zasiłku
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010r. STYPENDIUM NA NAUKĘ: wysokość 100% kwoty zasiłku bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych WARUNEK ! w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP podejmą dalsza naukę w: w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych , w szkole wyższej (studia niestacjonarne) Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów pomocy społecznej

17 UTRZYMANIE UTWORZONEGO STANOWISKA
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010r. Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy ( pomoc de minimis): pracodawcy 6 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 2010 rok - do 19 000 zł nie rozwiązanie w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę WARUNEK!!! UTRZYMANIE UTWORZONEGO STANOWISKA PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY

18 Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
Nidzica 2010 r. PRACE INTERWENCYJNE: uzyskanie przez przedsiębiorcę pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji tj.: - bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy, - bez wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego - wieku powyżej 50 lat, - osoba dorosła mieszkająca samotnie, mająca na utrzymaniu co najmniej jedną osobę, - bezrobotny przez co najmniej 24 miesiące pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy

19 Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
Nidzica 2010 r. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą pracodawcy przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne przez okres : 6 miesięcy(osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy)) – wysokość refundacji 560,00 zł + ZUS 12 miesięcy (bezrobotny do 25 r.ż, długotrwale, po odbyciu kary pozbawienia wolności, niepełnosprawny) - wysokość refundacji 560,00 zł + ZUS osoby powyżej 50 r. życia przez okres zawartej umowy – wysokość refundacji 640,00 zł + ZUS

20 AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: Usługi i instrumenty rynku pracy staż, prace interwencyjne, szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wysokość- piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia WARUNEK!!! prowadzenie działalności gospodarczej 24 miesiące Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy WARUNEK!!! zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez okres 36 miesięcy

21 Definicja małych i średnich przedsiębiorstw
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw przedsiębiorstwo- podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 pracowników , roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro małe przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro mikroprzedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro

22 Pomoc publiczna – wykluczenia z możliwości uzyskania wsparcia
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. Pomoc publiczna – wykluczenia z możliwości uzyskania wsparcia działalność związana z wywozem, jeżeli pomoc jest: - bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów - związana z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnych lub - przeznaczona na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działalności wywozowej pomoc uwarunkowana jest pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy podmioty, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem

23 podmioty w trudnej sytuacji ekonomicznej
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych : - gdy wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub, - gdy przyznanie pomocy jest uzależnione od jej przekazania w części lub całości producentom surowców podmioty w trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa działające w sektorze węglowym

24 Pomoc de minimis – wykluczenia
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. Pomoc de minimis – wykluczenia z możliwości uzyskania pomocy de minimis pomoc uwarunkowana jest pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej podmioty, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem produkcja podstawowa produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych - gdy wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub, - gdy przyznanie pomocy jest uzależnione od jej przekazania w części lub całości producentom surowców

25 podmioty w trudnej sytuacji ekonomicznej
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. podmioty w trudnej sytuacji ekonomicznej działalność związana z eksportem - związana z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnych lub - przeznaczona na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działalności wywozowej przedsiębiorstwa działające w sektorze węglowym działalność w sektorze drogowego transportu towarów w zakresie zakupu środków transportu drogowego

26 Globalna wartość pomocy de minimis
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Nidzica 2010 r. Globalna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć wysokości - 200 tys. euro, lub - 100 tys. euro - w przypadku beneficjenta pomocy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat kalendarzowych go poprzedzających w sektorze rybołówstwa limit pomocy de minimis wynosi 30 tys. euro

27 Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
Nidzica, 2010 r.


Pobierz ppt "AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google