Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Reforma kształcenia zawodowego Zielona Góra 20 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Reforma kształcenia zawodowego Zielona Góra 20 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Reforma kształcenia zawodowego Zielona Góra 20 czerwca 2012 r.

2 FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZESŁANKI DO SKIEROWANIA OSOBY BEZROBOTNEJ NA SZKOLENIE ZAWODOWE Starosta inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia dla osób bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku : · braku kwalifikacji zawodowych, · konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, · utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. Na dzień 31 maja 2012 r. w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu widniało 1753 osoby bez potwierdzonych kwalifikacji zawodowych (1056 kobiet) w tym 686 osób bez doświadczenia zawodowego, a więc młode osoby, które zakończyły swoją edukację na gimnazjum. Starosta kieruje bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia. Skierowanie przysługuje nie częściej niż raz w roku.

3 FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZESŁANKI DO SKIEROWANIA OSOBY BEZROBOTNEJ NA SZKOLENIE ZAWODOWE Szkolenie finansowane z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

4 FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZESŁANKI DO SKIEROWANIA OSOBY BEZROBOTNEJ NA SZKOLENIE ZAWODOWE * Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować do wysokości przeciętnego wynagrodzenia koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. * Szkolenia organizowane są z wykorzystaniem umów szkoleniowych zawieranych z instytucją szkoleniową, posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. W umowach tych są ustalone kwalifikacje wymagane przez pracodawcę od kandydatów do pracy i kwalifikacje te powinny być uwzględnione w programie szkolenia. *Starosta może również powierzyć przeprowadzenie szkolenia zakładanej i prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej (CKP, CKU)

5 FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZESŁANKI DO SKIEROWANIA OSOBY BEZROBOTNEJ NA SZKOLENIE ZAWODOWE * Instytucje szkoleniowe, czyli publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną, muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. -wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej -Certyfikat jakości usług , który może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które Wykonawca złoży ofertę, jak również Wykonawcy, jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe. np.: Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO, akredytacje, np. Kuratora Oświaty, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, atesty, itp.]

6 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kurs umiejętności zawodowych
FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NOWE PRZEPISY Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej obowiązujące od r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zawiera wykaz pozaszkolnych form kształcenia powiązanych z potrzebami rynku pracy: 1. Kursy prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach: Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kurs umiejętności zawodowych 2. Kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy: i ma na celu: umożliwienie osobom dorosłym nabywania kwalifikacji zawodowych w formach kursowych, ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, poza formalnego i nieformalnego.

7 FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NOWE PRZEPISY Kwalifikacyjny kurs zawodowy Umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

8 Kwalifikacyjny kurs zawodowy c.d.
FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NOWE PRZEPISY Kwalifikacyjny kurs zawodowy c.d. Mogą je prowadzić: Publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; Niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową; Podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

9 FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NOWE PRZEPISY Kurs umiejętności zawodowych Podobnie jak kwalifikacyjny kurs zawodowy, prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Obejmuje on tylko część tej podstawy. Osoba, która ukończyła kurs umiejętności zawodowych i podejmuje kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, jest zwalniana z zajęć prowadzonych w ramach kursu umiejętności zawodowych, na swój wniosek, na podstawie przedłożonego zaświadczenia o ukończeniu tego kursu. Takie rozstrzygnięcie umożliwia stopniowe osiąganie efektów kształcenia realizowanych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym poprzez uczenie się na krótszych kursach umiejętności zawodowych, przy czym gwarantuje się możliwości zaliczenia efektów tego kształcenia przy podejmowaniu dalszej nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

10 FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NOWE PRZEPISY Egzaminy eksternistyczne Przepisy nowego rozporządzenia MEN w sprawie egzaminów eksternistycznych (z dnia 11 stycznia 1012 r.) wprowadzają również egzamin eksternistyczny zawodowy, umożliwiający, osobom mającym doświadczenie zawodowe potwierdzenie pojedynczych kwalifikacji w zawodzie, bez konieczności uczestniczenia w kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Uzyskanie dyplomu potwierdzającego posiadanie pełnego zawodu możliwe będzie po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia.

11 FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NOWE PRZEPISY Zmiany Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wywołane zmianą ustawy o systemie oświaty obowiązujące od 01 września 2012 r. Art. 53 a, ust. 2: Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie: 1)praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego; 1) praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego; (nowe brzmienie wejdzie w życie z dniem r.)

12 FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NOWE PRZEPISY Art. 53c. STARE BRZMIENIE 1. Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie. 2. Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powoływaną przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych lub egzaminem czeladniczym, zgodnie z przepisami regulującymi przeprowadzanie przez komisje izb rzemieślniczych egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie. 3. Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał egzamin kwalifikacyjny lub czeladniczy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje świadectwo według wzoru określonego zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2.

13 FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NOWE PRZEPISY Art. 53c. 1. NOWE BRZMIENIE Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu czeladniczego. 2. Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie. 3. Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje odpowiednio świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo świadectwo czeladnicze zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2. (nowe brzmienie wejdzie w życie z dniem r.)

14 FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NOWE PRZEPISY Art. 53d. STARE BRZMIENIE 1. Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy. 2. Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję, o której mowa w art. 53c ust. 2, lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. 3. Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

15 FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUZBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NOWE PRZEPISY Art. 53d. NOWE BRZMIENIE 1. Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 2. Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę. 3. Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 4. Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał: 1) egzamin sprawdzający, o którym mowa w ust. 2 z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności lub 2) egzaminy, o których mowa w ust. 3, otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. (nowe brzmienie wejdzie w życie z dniem r.)

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "FORMY SZKOLENIOWE W PUBLICZNYCH SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA PO REFORMIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Reforma kształcenia zawodowego Zielona Góra 20 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google