Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie zawodowe dorosłych www.up.wadowice.pl Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie zawodowe dorosłych www.up.wadowice.pl Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie zawodowe dorosłych Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

2 Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Oznacza to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem Przygotowanie zawodowe dorosłych

3 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Praktyczna nauka zawodu Przyuczenie do pracy forma czas trwania od 12 do 18 miesięcy od 3 do 6 miesięcy PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH beneficjenci Bezrobotni i poszukujący pracy

4 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego potwierdzonego świadectwem Praktyczna nauka zawodu dorosłych Przyuczenie do pracy dorosłych Ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy potwierdzonych zaświadczeniem

5 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych pomiędzy starosta pracodawca instytucja szkoleniowa (wpisana do rejestru WUP) UMOWA

6 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych nabywanie umiejętności praktycznych ukierunkowanie na: zdobywanie wiedzy teoretycznej przygotowany przez: Pracodawcę Instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą i lub PROGRAM Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych

7 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Instruktor praktycznej nauki zawodu (przepisy dotyczące praktycznej nauki zawodu) Praktyczna nauka zawodu Przyuczenie do pracy co najmniej: - wykształcenie średnie, -3–letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których wymagane są umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia, - roczne doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu OPIEKUN - kwalifikacje

8 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych zapoznanie uczestnika z jego prawami i obowiązkami oraz z programem przygotowania zawodowego; wyznaczenie zadań praktycznych oraz organizacja zajęć teoretycznych; nadzór nad wykonywaniem zadań oraz udzielanie wskazówek i niezbędnej pomocy; współpraca z urzędem pracy i instytucją szkoleniową przy realizacji programu; prowadzenie dokumentacji realizacji programu u pracodawcy; Opiekun- zadania

9 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy lub egzamin czeladniczy Praktyczna nauka zawoduPrzyuczenie do pracy Komisja egzaminacyjna powoływana przez kuratora oświaty lub komisje izb rzemieślniczych Uczestnik otrzymuje świadectwo (zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej) Egzamin sprawdzający Komisja egzaminacyjna powoływana przez kuratora oświaty, komisje izb rzemieślniczych lub instytucje szkoleniową wskazaną przez starostę Uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności EGZAMIN

10 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Instytucja szkoleniowa wskazana przez starostę, wpisana do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy POWOŁUJE KOMISJĘ Dwóch członków Przewodniczący Protokół z egzaminu Wydanie zaświadczenia Kieruje pracą komisji, Ustala tryb przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, Zatwierdza teoretyczne i praktyczne zadania egzaminacyjne przygotowane przez członków komisji

11 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Ponowny egzamin W przypadku, gdy uczestnik PZD nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego nie mogą być finansowane z FP.

12 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo nie może przekroczyć WYMIAR CZASU PRACY Program przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy nie może być realizowany w niedziele i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym.

13 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Pracodawca jest obowiązany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotownia zawodowego dorosłych. Pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu jego zakończenia. DNI WOLNE

14 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Stypendium, Dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania PZD za które przysługuje stypendium, Ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Uprawnienia osoby odbywającej PZD

15 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Obowiązki osoby odbywającej PZD Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych : Bierze udział w zajęciach przewidzianych programem, Stosuje się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy, Stosuje się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej, Przystępuje do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po zakończeniu prgramu przygotowania zawodowego dorosłych, Przedkłada staroście ankietę z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych, Okazuje staroście oraz pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych odpowiednio: świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, świadectwo czeladnicze albo zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

16 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzajęcego było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

17 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Refundacja kosztów 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu Jednorazowa premia 400 zł za każdy pełny miesiąc programu Wydatki poniesione na: - materiały i surowce, - eksploatację maszyn i urządzeń, - odzież roboczą, - posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu Na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 m-cy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

18 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Jednorazowa premia Jeżeli umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a osoba skierowana przez starostę podjęła przygotowanie zawodowe dorosłych u innego pracodawcy – przysługującą kwotę premii dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy realizowanego u nich programu tego przygotowania. Premia nie przysługuje pracodawcy, z którym umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z winy pracodawcy.

19 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Refundacja wydatkówWypłata premii "wniosek o dokonanie refundacji wydatków". na warunkach i w terminach określonych w umowie Wniosek zawiera: 1. wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych z podaniem imion, nazwisk, miejsca i daty urodzenia; 2. okresy uczestnictwa oraz formę realizowanego przygotowania zawodowego dorosłych; 3. kwoty poniesionych wydatków na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych oraz kwoty należnej refundacji; "wniosek o wypłatę premii". premii z tytułu ukończenia przez uczestników programu przygotowania zawodowego dorosłych i zaliczenia egzaminu, wniosek powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych Wniosek zawiera: 1. wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych z podaniem imion, nazwisk, miejsca i daty urodzenia; 2. okresy uczestnictwa oraz formę realizowanego przygotowania zawodowego dorosłych; 3. wskazanie rachunku bankowego pracodawcy, na który powinny być przekazane środki finansowe;

20 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Refundacja wydatkówWypłata premii 4. rachunek bankowy pracodawcy, na który powinny być przekazane środki finansowe; Załączniki: zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych oraz kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających zaliczenie egzaminu Wraz z wnioskami pracodawca przedkłada: - Zaświadczenie albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych; - informacje o innej pomocy publicznej, jaką pracodawca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą, niezależnie od jej formy i źródła; - sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy lub inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową pracodawcy.

21 Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez dowolny okres trzech lat budżetowych nie może przekroczyć EUR

22 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Starosta przekazuje środki Funduszu Pracy po zakończeniu programu na wskazany przez pracodawcę we wniosku rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie. REFUNDACJA WYDATKÓW I WYPŁATA PREMII

23 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych 1. Refundacja wydatków poniesionych na uczestnika PZD niezbędnych do realizacji programu (2% za każdy miesiąc); 2. Jednorazowa premia przyznawana pracodawcy (400 zł za każdy miesiąc); 3. Należność przysługująca instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu; 4. Koszty badań lekarskich i psychologicznych; 5.Koszty egzaminów kwalifikacyjnych, czeladniczych lub sprawdzających. Koszty PZD

24 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Dziękujemy za uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ul. Mickiewicza 27 Informacje pokój 06 Telefon wew.110 Filia w Andrychowie ul. Starowiejska 22a Informacje pokój nr 16 Telefon wew.268


Pobierz ppt "Przygotowanie zawodowe dorosłych www.up.wadowice.pl Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google