Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA URZĘDU PRACY Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Promocji Zatrudnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA URZĘDU PRACY Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Promocji Zatrudnienia."— Zapis prezentacji:

1 ZADANIA URZĘDU PRACY Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Promocji Zatrudnienia

2 Wrzesień 2009r.Grudzień 2009r.Wrzesień 2010r. OgółemKobietyOgółemKobietyOgółemkobiety Do 25 roku życia 342018413869207138371979 Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 420265535334446293 Długotrwale bezrobotne 108825726118286130142507223 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 1517 1715 1854 Powyżej 50 roku życia 94723886103184239110644591 Bez kwalifikacji zawodowych 119356226131036783133536985 Bez doświadczenie zawodowego 498125535517276453262713 Bez wykształcenia średniego 167747341182747854189528172 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 294626943141286533583061 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 746698517492392 Niepełnosprawni 334716153497168138561810 Ogółem zarejestrowanych bezrobotnych 291461444631973157223291416261 Struktura i bilans bezrobotnych

3 - bezrobotni - poszukujący pracy DOKUMENTY POTRZEBNE DO REJESTRACJI - Dowód osobisty, - Świadectwa pracy, - Numer Identyfikacji Podatkowej, - Świadectwo ukończenia szkoły, - Książeczka wojskowa (w przypadku odbycia służby wojskowej). Szczegółowe informacje w powiatowych urzędach pracy. I. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

4 - Pośrednictwo pracy, - Poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa, - Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, - Organizacja szkoleń. II. Usługi rynku pracy

5 1) bezrobotni do 25 roku życia, 2) bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 3) bezrobotni powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 5) bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 6) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 7) bezrobotni niepełnosprawni. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

6 - nieprzekraczający 6 miesięcy (wszystkie osoby w szczególnej sytuacji), - do 12 miesięcy (osoby do 25 roku życia i do 27 roku życia) Bezrobotni mogą odbywać staż przez okres:

7 - Refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy, - Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - Refundowanie kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, - Finansowanie dodatków aktywizacyjnych, - Zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy, zakwaterowania w miejscu pracy, - Staże, - Prace interwencyjne. III. Instrumenty rynku pracy

8 Biuro ds. Promocji Zatrudnienia W ramach Biura działają: 1)Zespół ds. Rynku Pracy- inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z bezrobociem i brakiem aktywności zawodowej mieszkańców miasta Łodzi, 2)Zespół ds. Doradztwa Zawodowego- prowadzenie poradnictwa zawodowego poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej mieszkańców miasta Łodzi, 3)Zespół ds. Projektów- inicjowanie, opracowywanie i realizacja koncepcji odpowiedniej aplikacji dla projektów własnych z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich, 4)Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Prac Społecznie Użytecznych i Aktywizacji Zawodowej Repatriantów- koordynacja organizacji prac społecznie użytecznych na terenie miasta i prowadzenie spraw związanych z aktywizacją zawodową repatriantów nie posiadających statusu bezrobotnych.

9 Projekt BiznesKa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Celem projektu jest promowanie wśród kobiet rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy. Projekt BiznesKa Kto może wziąć udział w projekcie? 1) kobiety pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, 2) kobiety po 45 roku życia, 3) kobiety po 25 roku życia, 4) kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

10 CO PROJEKT OFERUJE? PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEZ KOLEJNE 6 MIESIĘCY PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W OKRESIE PIERWSZYCH 6 MIESIĘCY JEDNORAZOWE WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘCIE 23 KOBIET WSPARCIEM SZKOLENIOWO-DORADCZYM Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt BiznesKa

11 REKRUTACJA od połowy XII.2010r. Gdzie uzyskać dodatkowe informacje ? Biuro projektu: Biuro ds. Promocji Zatrudnienia Urzędu Miasta Łodzi, 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115, pokój 37 Tel. 42 638 44 45, e-mail: ma.milczarek@uml.lodz.pl Projekt BiznesKa

12 Projekt Perspektywa Projekt Perspektywa współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Celem projektu jest przywrócenie na lokalny rynek pracy 20 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na łódzkim rynku pracy. Kto może wziąć udział w projekcie? 1)osoby pozostające bez zatrudnienia, 2)osoby zamieszkujące w Łodzi, 3)osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji, które należą przynajmniej do jednej z grup: -pozostają bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przed podjęciem zatrudnienia w ramach projektu, -nie posiadają wykształcenia ponad gimnazjalnego lub zawodowego, -najpóźniej w dniu poprzedzającym przystąpienie do projektu ukończą 50 rok życia, -są samotnymi osobami dorosłymi, wychowującymi co najmniej jedno dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub posiadającymi na utrzymaniu osobę zależną.

13 Formy wsparcia: Każdy z uczestników skorzysta z: 1)Indywidualnego doradztwa zawodowego, 2)Warsztatów grupowych, 3)Subsydiowanego zatrudnienia u pracodawcy przez okres 12 miesięcy. Ponadto uczestnicy projektu skorzystają z panelu warsztatowego. Projekt Perspektywa

14 REKRUTACJA od 2 listopada 2010r. do 20 grudnia 2010r. GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU? Biuro projektu Biuro ds. Promocji Zatrudnienia Urzędu Miasta Łodzi, 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115, pokój 37 Tel. 42 638 44 45, e-mail: m.kurzyk@uml.lodz.pl Projekt Perspektywa


Pobierz ppt "ZADANIA URZĘDU PRACY Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Promocji Zatrudnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google