Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Promocji Zatrudnienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Promocji Zatrudnienia"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Promocji Zatrudnienia
ZADANIA URZĘDU PRACY

2 Struktura i bilans bezrobotnych
Wrzesień 2009r. Grudzień 2009r. Wrzesień 2010r. Ogółem Kobiety kobiety Do 25 roku życia 3420 1841 3869 2071 3837 1979 Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 420 265 535 334 446 293 Długotrwale bezrobotne 10882 5726 11828 6130 14250 7223 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 1517 1715 1854 Powyżej 50 roku życia 9472 3886 10318 4239 11064 4591 Bez kwalifikacji zawodowych 11935 6226 13103 6783 13353 6985 Bez doświadczenie zawodowego 4981 2553 5517 2764 5326 2713 Bez wykształcenia średniego 16774 7341 18274 7854 18952 8172 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 2946 2694 3141 2865 3358 3061 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 746 69 851 74 923 92 Niepełnosprawni 3347 1615 3497 1681 3856 1810 Ogółem zarejestrowanych bezrobotnych 29146 14446 31973 15722 32914 16261

3 I. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- bezrobotni - poszukujący pracy DOKUMENTY POTRZEBNE DO REJESTRACJI - Dowód osobisty, - Świadectwa pracy, - Numer Identyfikacji Podatkowej, - Świadectwo ukończenia szkoły, - Książeczka wojskowa (w przypadku odbycia służby wojskowej). Szczegółowe informacje w powiatowych urzędach pracy.

4 II. Usługi rynku pracy - Pośrednictwo pracy,
- Poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa, - Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, - Organizacja szkoleń.

5 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
1) bezrobotni do 25 roku życia, 2) bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 3) bezrobotni powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 5) bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 6) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 7) bezrobotni niepełnosprawni.

6 Bezrobotni mogą odbywać staż przez okres:
- nieprzekraczający 6 miesięcy (wszystkie osoby w szczególnej sytuacji), - do 12 miesięcy (osoby do 25 roku życia i do 27 roku życia)

7 III. Instrumenty rynku pracy
- Refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy, - Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - Refundowanie kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, - Finansowanie dodatków aktywizacyjnych, - Zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy, zakwaterowania w miejscu pracy, - Staże, - Prace interwencyjne.

8 Biuro ds. Promocji Zatrudnienia
W ramach Biura działają: Zespół ds. Rynku Pracy- inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z bezrobociem i brakiem aktywności zawodowej mieszkańców miasta Łodzi, Zespół ds. Doradztwa Zawodowego- prowadzenie poradnictwa zawodowego poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej mieszkańców miasta Łodzi, Zespół ds. Projektów- inicjowanie, opracowywanie i realizacja koncepcji odpowiedniej aplikacji dla projektów własnych z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich, Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Prac Społecznie Użytecznych i Aktywizacji Zawodowej Repatriantów- koordynacja organizacji prac społecznie użytecznych na terenie miasta i prowadzenie spraw związanych z aktywizacją zawodową repatriantów nie posiadających statusu bezrobotnych.

9 Projekt „BiznesKa” Projekt „BiznesKa” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Celem projektu jest promowanie wśród kobiet rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy. Kto może wziąć udział w projekcie? 1) kobiety pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, 2) kobiety po 45 roku życia, 3) kobiety po 25 roku życia, 4) kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

10 Projekt „BiznesKa” CO PROJEKT OFERUJE?
OBJĘCIE 23 KOBIET WSPARCIEM SZKOLENIOWO-DORADCZYM Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEDNORAZOWE WSPARCIE FINANSOWE PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W OKRESIE PIERWSZYCH 6 MIESIĘCY PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEZ KOLEJNE 6 MIESIĘCY

11 Projekt „BiznesKa” REKRUTACJA od połowy XII.2010r.
Gdzie uzyskać dodatkowe informacje ? Biuro projektu: Biuro ds. Promocji Zatrudnienia Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 115, pokój 37 Tel ,

12 Projekt „Perspektywa”
Projekt „Perspektywa” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Celem projektu jest przywrócenie na lokalny rynek pracy 20 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na łódzkim rynku pracy. Kto może wziąć udział w projekcie? osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby zamieszkujące w Łodzi, osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji, które należą przynajmniej do jednej z grup: pozostają bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przed podjęciem zatrudnienia w ramach projektu, nie posiadają wykształcenia ponad gimnazjalnego lub zawodowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym przystąpienie do projektu ukończą 50 rok życia, są samotnymi osobami dorosłymi, wychowującymi co najmniej jedno dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub posiadającymi na utrzymaniu osobę zależną.

13 Projekt „Perspektywa”
Formy wsparcia: Każdy z uczestników skorzysta z: Indywidualnego doradztwa zawodowego, Warsztatów grupowych, Subsydiowanego zatrudnienia u pracodawcy przez okres 12 miesięcy. Ponadto uczestnicy projektu skorzystają z panelu warsztatowego.

14 Projekt „Perspektywa”
REKRUTACJA od 2 listopada 2010r. do 20 grudnia 2010r. GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU? Biuro projektu Biuro ds. Promocji Zatrudnienia Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 115, pokój 37 Tel ,


Pobierz ppt "Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Promocji Zatrudnienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google