Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie miejsc pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie miejsc pracy"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie miejsc pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel Tworzenie miejsc pracy w powiecie nidzickim

2 Formy aktywizacji zawodowej
• Staże • Przygotowanie zawodowe • Prace społecznie użyteczne • Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania • Prace interwencyjne • Stypendium na naukę • Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej doposażenie / wyposażenie miejsc pracy • Szkolenia

3 ! Odbywanie stażu nie oznacza nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
- Osoby bezrobotne • do 25 roku życia • do 27 roku życia – 12 m-cy od ukończenia wyższej uczelni - Czas trwania od 3 do 12 miesięcy - Cel • nabywanie umiejętności praktycznych przez wykonywanie określonych zadań w miejscu pracy - Umowa o staż • Pracodawca i starosta • Program stażu + zakres zadań • Stypendium – FP ! • Płatne dni wolne – 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu • Opinia po stażu – pracodawca • Zaświadczenie o odbyciu stażu - Starosta Program Stażu ! Odbywanie stażu nie oznacza nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

4 Przygotowanie zawodowe
- Osoby bezrobotne • powyżej 50 roku życia • długotrwale bezrobotne - Maksymalny czas trwania – do 6 miesięcy - Umowa • Pracodawca i Starosta • Program przygotowania zawodowego • Stypendium - FP • Płatne dni wolne – 2 dni za każde 30 dni odbywania przygotowania zawodowego • Opiekuna osoby objętej przygotowaniem zawodowym

5 Prace społecznie użyteczne
- Osoby bezrobotne • bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - W okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotni: • zachowują status osoby bezrobotnej • pracują maksymalnie 10 godzin tygodniowo • otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 6,20 zł godzinę • są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym - Porozumienie • Gmina i Starosta • Gmina określa zakres prac, czas ich trwania oraz kwalifikacje bezrobotnych • 60% kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu refunduje F.P.

6 Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania
- Osoby bezrobotne skierowane przez PUP do miejsca: • pracy • odbywania stażu • przygotowania zawodowego • szkolenia • zajęć z zakresu poradnictwa – jeżeli spełniają łącznie warunki: ! - podjęcie jednej z w/w form nastąpiło poza miejscem zamieszkania ! - uzyskiwane wynagrodzenie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę Zwrot kosztów zakwaterowania - Osoby bezrobotne skierowane przez PUP - Czas dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny - Wynagrodzenie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia

7 Prace interwencyjne Prace interwencyjne 12 miesięcy
do wysokości zasiłku + ZUS co miesiąc art. 56 ust. 1 Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni długotrwale Bezrobotni niepełnosprawni 18 miesięcy minimalne wynagrodzenie + ZUS co drugi miesiąc art. 56 ust. 2 24 miesiące refundacja co miesiąc art. 59 ust. 1 Bezrobotni powyżej 50 roku życia 4 lata refundacja co drugi miesiąc art. 59 ust. 2

8 Prace interwencyjne Prace interwencyjne: 6 miesięcy
do wysokości zasiłku + ZUS art. 51 ust. 1 Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni długotrwale Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Bezrobotni niepełnosprawni Prace interwencyjne co najmniej ½ etatu połowa minimalnego wynagrodzenia + ZUS art. 51 ust. 2 12 miesięcy minimalne wynagrodzenie + ZUS co drugi miesiąc art. 51 ust. 3

9 Stypendium na naukę • wysokość - 40% zasiłku dla bezrobotnych • bezrobotni - do 25 roku życia - bez kwalifikacji zawodowych WARUNEK ! W okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania się w PUP podejmą dalszą naukę w: - szkole podstawowej - ponadgimnazjalnej szkole dla dorosłych - szkole wyższej (wieczorowej / zaocznej) ! Stypendium przysługuje, jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe w rodzinie bezrobotnego, uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

10 Dotacje • na podjęcie działalności gospodarczej - wszyscy bezrobotni
- 500% przeciętnego wynagrodzenia WARUNEK ! 1 rok prowadzenia działalności gospodarczej • na doposażenie / wyposażenie nowych stanowisk pracy - pracodawcy WARUNEK ! Utrzymanie stanu zatrudnienia przez okres minimum • 2 lata (małe i średnie przedsiębiorstwa) • 3 lata (duże przedsiębiorstwa)

11 Szkolenia Cel Zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej w przypadku: - braku kwalifikacji zawodowych, - konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, - utraty zdolności do wykonywania pracy, - brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, Beneficjenci szkoleń: - Bezrobotni, - Osoby pobierające rentę szkoleniową, - Żołnierze rezerwy, Czas trwania 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. Koszt szkolenia Do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia !

12 Fundusz szkoleniowy Cel - finansowanie kosztów kształcenia pracowników w celu ich przekwalifikowania Tworzenie funduszu - 0,25% funduszu płac - wpłaty przedsiębiorców ! Zakładowy fundusz szkoleniowy może być utworzony samodzielnie przez danego pracodawcę ale również w porozumieniu z innymi pracodawcami. ! Stworzenie funduszu szkoleniowego daje pracodawcy prawo ubiegania się z urzędu o odpowiednie refundacje.

13 Refundacje koszt szkolenia
I Szkolenie pracowników zagrożonych zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładu pracy. • połowa poniesionych kosztów szkolenia (nie więcej niż kwota przeciętnego wynagrodzenia) • zatrudnienie na okres co najmniej 12 miesięcy po szkoleniu • zatrudnienie zgodnie z kierunkiem szkolenia II Szkolenie pracowników i skierowanie bezrobotnych przez PUP na zastępstwo etatowego pracownika • koszty szkolenia pracownika do 80% przeciętnego wynagrodzenia • koszt wynagrodzenia zatrudnionego na zastępstwo bezrobotnego + składka na ubezpieczenie społeczne – do 40% przeciętnego wynagrodzenia. ! Pracownik został wysłany na szkolenie trwające co najmniej 22 dni robocze w pełnym wymiarze czasu pracy.

14 Zatrudnianie osoby bezrobotnej – sposób postępowania
Obowiązki pracodawcy: - Informowanie PUP o wolnych miejscach pracy lub przygotowania zawodowego - Uzyskanie od osoby podejmującej zatrudnienie oświadczenia o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy - W ciągu 5 dni powiadomić PUP o zatrudnieniu osoby bezrobotnej ! Obowiązek odebrania oświadczenia od osoby bezrobotnej dotyczy także sytuacji, gdy pracodawca decyduje się, że podstawą wykonywania pracy będzie umowa cywilnoprawna np. zlecenie, dzieło. ! Bezrobotny ma 7 dni na powiadomienie PUP o podjęciu pracy.

15 Zwolnienia monitorowane
Gdy zwalnia się co najmniej 100 pracowników w ciągu trzech miesięcy z przyczyn zakładu pracy, należy: 1. Powiadomić Powiatowy Urząd Pracy, 2. Zapewnić usługi rynku pracy w formie programu: • pośrednictwo pracy • poradnictwo zawodowe • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy • szkolenia

16 Liczba bezrobotnych uczestniczących w programach rynku pracy w w okresie od stycznia do grudnia

17 Programy realizowane przez PUP Nidzica w 2006 roku
1. 50 PLUS – zł 2. 50 PLUS – 2006 – zł 3. Droga do Kwalifikacji i Umiejętności – zł 4. Rozwój firmy i zatrudnienia – zł 5. Szansa dla odważnych – zł 6. Przedsiębiorczość – zł 7. Nadzieja 8. EQUAL – „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków” 9. Leonardo da Vinci 10. Start do kariery – zł

18 Programy realizowane przez PUP Nidzica w 2006 roku – w ramach EFS
SPO RZL Działanie 1.2 1. Młodzież na rynku pracy – ,26 zł 2. Od teorii do praktyki – ,61 zł SPO RZL Działanie 1.3 3. Szansa na rynku pracy – ,70 zł 4. Od bierności do aktywności – ,74 zł

19


Pobierz ppt "Tworzenie miejsc pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google