Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie miejsc pracy w powiecie nidzickim Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel.089 625 01 30 www.nidzica.up.gov.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie miejsc pracy w powiecie nidzickim Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel.089 625 01 30 www.nidzica.up.gov.pl."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie miejsc pracy w powiecie nidzickim Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel.089 625 01 30 www.nidzica.up.gov.pl

2 Formy aktywizacji zawodowej Staże Staże Przygotowanie zawodowe Przygotowanie zawodowe Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania Prace interwencyjne Prace interwencyjne Stypendium na naukę Stypendium na naukę Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej doposażenie / wyposażenie miejsc pracy Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej doposażenie / wyposażenie miejsc pracy Szkolenia Szkolenia Prace społecznie użyteczne Prace społecznie użyteczne

3 Staż - Osoby bezrobotne do 25 roku życia do 27 roku życia – 12 m-cy od ukończenia wyższej uczelni - Czas trwania od 3 do 12 miesięcy - Cel nabywanie umiejętności praktycznych przez wykonywanie określonych zadań w miejscu pracy - Umowa o staż Pracodawca i starosta Program stażu + zakres zadań Stypendium – FP ! Płatne dni wolne – 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu Opinia po stażu – pracodawca Zaświadczenie o odbyciu stażu - Starosta ! Odbywanie stażu nie oznacza nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Program Stażu

4 Przygotowanie zawodowe - Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotne - Maksymalny czas trwania – do 6 miesięcy - Umowa Pracodawca i Starosta Program przygotowania zawodowego Stypendium - FP Płatne dni wolne – 2 dni za każde 30 dni odbywania przygotowania zawodowego Opiekuna osoby objętej przygotowaniem zawodowym

5 Prace społecznie użyteczne - Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - W okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotni: zachowują status osoby bezrobotnej pracują maksymalnie 10 godzin tygodniowo otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 6,20 zł godzinę są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym - Porozumienie Gmina i Starosta Gmina określa zakres prac, czas ich trwania oraz kwalifikacje bezrobotnych 60% kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu refunduje F.P.

6 Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania - Osoby bezrobotne skierowane przez PUP do miejsca: pracy odbywania stażu przygotowania zawodowego szkolenia zajęć z zakresu poradnictwa – jeżeli spełniają łącznie warunki: ! ! - podjęcie jednej z w/w form nastąpiło poza miejscem zamieszkania ! ! - uzyskiwane wynagrodzenie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę Zwrot kosztów zakwaterowania - Osoby bezrobotne skierowane przez PUP - Czas dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny - Wynagrodzenie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia

7 Prace interwencyjne 12 miesięcy do wysokości zasiłku + ZUS co miesiąc art. 56 ust. 1 Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni długotrwale Bezrobotni niepełnosprawni Prace interwencyjne 18 miesięcy minimalne wynagrodzenie + ZUS co drugi miesiąc art. 56 ust. 2 Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni długotrwale Bezrobotni niepełnosprawni Prace interwencyjne 24 miesiące refundacja co miesiąc art. 59 ust. 1 Bezrobotni powyżej 50 roku życia Prace interwencyjne 4 lata refundacja co drugi miesiąc art. 59 ust. 2 Bezrobotni powyżej 50 roku życia

8 Prace interwencyjne Prace interwencyjne: 6 miesięcy do wysokości zasiłku + ZUS art. 51 ust. 1 Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni długotrwale Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Bezrobotni niepełnosprawni Prace interwencyjne co najmniej ½ etatu 6 miesięcy połowa minimalnego wynagrodzenia + ZUS art. 51 ust. 2 Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni długotrwale Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni niepełnosprawni Prace interwencyjne 12 miesięcy minimalne wynagrodzenie + ZUS co drugi miesiąc art. 51 ust. 3 Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni długotrwale Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni niepełnosprawni

9 Stypendium na naukę wysokość - 40% zasiłku dla bezrobotnych bezrobotni - do 25 roku życia - bez kwalifikacji zawodowych WARUNEK ! W okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania się w PUP podejmą dalszą naukę w: - szkole podstawowej - ponadgimnazjalnej szkole dla dorosłych - szkole wyższej (wieczorowej / zaocznej) ! Stypendium przysługuje, jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe w rodzinie bezrobotnego, uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

10 Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej - wszyscy bezrobotni - 500% przeciętnego wynagrodzenia WARUNEK ! 1 rok prowadzenia działalności gospodarczej WARUNEK ! 1 rok prowadzenia działalności gospodarczej na doposażenie / wyposażenie nowych stanowisk pracy - pracodawcy - 500% przeciętnego wynagrodzenia WARUNEK ! Utrzymanie stanu zatrudnienia przez okres minimum WARUNEK ! Utrzymanie stanu zatrudnienia przez okres minimum 2 lata (małe i średnie przedsiębiorstwa) 3 lata (duże przedsiębiorstwa)

11 Szkolenia Cel Cel Zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej w przypadku: - braku kwalifikacji zawodowych, - konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, - utraty zdolności do wykonywania pracy, - brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, Beneficjenci szkoleń: Beneficjenci szkoleń: - Bezrobotni, - Osoby pobierające rentę szkoleniową, - Żołnierze rezerwy, Czas trwania Czas trwania 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. Koszt szkolenia Koszt szkolenia Do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia !

12 Fundusz szkoleniowy ! Zakładowy fundusz szkoleniowy może być utworzony samodzielnie przez danego pracodawcę ale również w porozumieniu z innymi pracodawcami. Cel - finansowanie kosztów kształcenia pracowników w celu ich przekwalifikowania Tworzenie funduszu - 0,25% funduszu płac - wpłaty przedsiębiorców ! Stworzenie funduszu szkoleniowego daje pracodawcy prawo ubiegania się z urzędu o odpowiednie refundacje.

13 Refundacje koszt szkolenia ! Pracownik został wysłany na szkolenie trwające co najmniej 22 dni robocze w pełnym wymiarze czasu pracy. I Szkolenie pracowników zagrożonych zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładu pracy. połowa poniesionych kosztów szkolenia (nie więcej niż kwota przeciętnego wynagrodzenia) zatrudnienie na okres co najmniej 12 miesięcy po szkoleniu zatrudnienie zgodnie z kierunkiem szkolenia II Szkolenie pracowników i skierowanie bezrobotnych przez PUP na zastępstwo etatowego pracownika koszty szkolenia pracownika do 80% przeciętnego wynagrodzenia koszt wynagrodzenia zatrudnionego na zastępstwo bezrobotnego + składka na ubezpieczenie społeczne – do 40% przeciętnego wynagrodzenia.

14 Zatrudnianie osoby bezrobotnej – sposób postępowania ! Obowiązek odebrania oświadczenia od osoby bezrobotnej dotyczy także sytuacji, gdy pracodawca decyduje się, że podstawą wykonywania pracy będzie umowa cywilnoprawna np. zlecenie, dzieło. Obowiązki pracodawcy: - Informowanie PUP o wolnych miejscach pracy lub przygotowania zawodowego - Uzyskanie od osoby podejmującej zatrudnienie oświadczenia o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy - W ciągu 5 dni powiadomić PUP o zatrudnieniu osoby bezrobotnej ! Bezrobotny ma 7 dni na powiadomienie PUP o podjęciu pracy.

15 Zwolnienia monitorowane Gdy zwalnia się co najmniej 100 pracowników w ciągu trzech miesięcy z przyczyn zakładu pracy, należy: 1. Powiadomić Powiatowy Urząd Pracy, 2. Zapewnić usługi rynku pracy w formie programu: pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy szkolenia

16 Liczba bezrobotnych uczestniczących w programach rynku pracy w w okresie od stycznia do grudnia 2005 - 2006

17 Programy realizowane przez PUP Nidzica w 2006 roku 1. 50 PLUS – 328.720 zł 1. 50 PLUS – 328.720 zł 2. 50 PLUS – 2006 – 365.600 zł 2. 50 PLUS – 2006 – 365.600 zł 3. Droga do Kwalifikacji i Umiejętności – 334.407 zł 3. Droga do Kwalifikacji i Umiejętności – 334.407 zł 4. Rozwój firmy i zatrudnienia – 424.430 zł 4. Rozwój firmy i zatrudnienia – 424.430 zł 6. Przedsiębiorczość – 185.000 zł 6. Przedsiębiorczość – 185.000 zł 8. EQUAL – W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków 8. EQUAL – W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków 5. Szansa dla odważnych – 176.000 zł 5. Szansa dla odważnych – 176.000 zł 7. Nadzieja 7. Nadzieja 9. Leonardo da Vinci 9. Leonardo da Vinci 10. Start do kariery – 60.000 zł 10. Start do kariery – 60.000 zł

18 Programy realizowane przez PUP Nidzica w 2006 roku – w ramach EFS 1. Młodzież na rynku pracy – 477.280,26 zł 1. Młodzież na rynku pracy – 477.280,26 zł 2. Od teorii do praktyki – 446.711,61 zł 2. Od teorii do praktyki – 446.711,61 zł 3. Szansa na rynku pracy – 401.961,70 zł 3. Szansa na rynku pracy – 401.961,70 zł 4. Od bierności do aktywności – 236.946,74 zł 4. Od bierności do aktywności – 236.946,74 zł SPO RZL Działanie 1.2 SPO RZL Działanie 1.2 SPO RZL Działanie 1.3 SPO RZL Działanie 1.3

19 www.nidzica.up.gov.pl


Pobierz ppt "Tworzenie miejsc pracy w powiecie nidzickim Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel.089 625 01 30 www.nidzica.up.gov.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google