Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź tel. +42 (...) 637-05-93, 637-50-47 fax 637-05-86

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź tel. +42 (...) 637-05-93, 637-50-47 fax 637-05-86"— Zapis prezentacji:

1 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax System podatku VAT, przepisy celne oraz procedury zamówień publicznych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rynku książek i czasopism dr Małgorzata Czernielewska-Rutkowska

2 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax System celny System celny

3 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Artykuł Podstawą Wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym, jak również przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi. System celny

4 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Artykuł 133 TWE 1. Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, zwłaszcza w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych, ujednolicenia środków liberalizacyjnych, polityki eksportowej i handlowych środków ochronnych podejmowanych w przypadku dumpingu lub subsydiów. System celny

5 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Podatek od wartości dodanej Podatek od wartości dodanej

6 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Podstawy prawne I (67/227) i II (67/228) Dyrektywa VAT z 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych VI Dyrektywa VAT (77/388) z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych – powszechny system podatku od wartości dodanej – ujednolicona podstawa wymiaru podatku Dyrektywa 91/680 i Dyrektywa 92/111

7 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax VI Dyrektywa VAT (77/388 z 17 maja 1977) zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania VAT harmonizacja stawek VAT zasady ustalania podstawy opodatkowania i odliczeń zasady opodatkowania importu i eksportu zasady opodatkowania małych przedsiębiorstw, rolników i biur podróży zakres zwolnień

8 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Zakres przedmiotowy podatku Odpłatna dostawa towarów i usług na terytorium państwa przez podatnika import towarów odpłatne nabycie wewnątrz Wspólnoty

9 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Podatnik Każda osoba wykonująca samodzielnie w dowolnym miejscu działalność gospodarczą, bez względu na jej cel czy rezultaty

10 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Miejsce powstania obowiązku podatkowego Zasada kraju pochodzenia zasada kraju przeznaczenia towaru

11 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Obowiązek podatkowy i wymagalność podatku Moment, gdy towar jest dostarczony a usługa - wykonana Możliwość wprowadzenia innego terminu: nie później niż z datą wystawienia faktury lub dokumentu spełniającego jej rolę nie później niż z otrzymaniem zapłaty w określonym czasie od powstania obowiązku podatkowego

12 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Podstawa opodatkowania Zapłata, która została lub ma być otrzymana przez dostawcę od kupującego, klienta lub osoby trzeciej za dostawy

13 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Zwolnienia Szeroka, otwarta lista zwolnień, także o charakterze podmiotowym Rodzaje działalności wyspecyfikowane w załączniku F

14 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Stawki Stawka standardowa - minimum 15% stawka zredukowana - minimum 5% zakres stosowania stawek obniżonych towary i usługi wymienione w załączniku H dyrektywy gaz ziemny, energia elektryczna, pod warunkiem że nie spowoduje to naruszenia zasad konkurencji import dzieł sztuki, przedmiotów zabytkowych i kolekcjonerskich

15 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax KrajStawki VAT w UE w % (stan na 1 maja 2003 roku) Super- zredukowana ZredukowanaPodstawowaPrzejściowaZerowa Austria-10 i Belgia-62112Jest Dania--25-Jest Finlandia-8 i 1722-Jest Francja2,15,519,6-- Grecja Hiszpania Holandia Irlandia4,213,52113,5Jest Luksemburg Niemcy Portugalia-5 / Szwecja-6/1225-Jest W. Brytania-517,5-Jest Włochy41020-Jest

16 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Stawki VAT na książki, gazety i czasopisma w UE w % (stan na 1 maja 2003 roku) BDKDELEFIRLILNLAPTFINSUK książki6/ /165,5/19,604/ gazety0/6/210/25744/162,1/19,613, /2260 czasopisma0/6/ /162,1/19,613,54/ /2260

17 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Obowiązki osób zobowiązanych do zapłaty podatku Prowadzenie ksiąg Wystawianie faktur zawierających następujące elementy: cena netto, stawkę podatku, zwolnienia, inne informacje, w związku z każdą płatnością Składanie deklaracji podatkowych (termin nie może przekraczać dwóch miesięcy od zakończenia okresu podatkowego, treść) Sporządzanie zbiorczych deklaracji dla potrzeb handlu wewnątrzunijnego

18 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax

19 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

20 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Rynek zamówień publicznych w UE 720 mld EUR = 11,5% PKB = 2 tys. EUR per capita

21 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Podstawowe zasady prawa zamówień publicznych niedyskryminacja równość traktowania niedyskryminacja równość traktowania przejrzystość wzajemne uznawanie przejrzystość wzajemne uznawanie Implikacje: Ogłaszanie informacji o przetargach we wszystkich państwach członkowskich Zakaz stosowania (potencjalnie) dyskryminacyjnych specyfikacji technicznych Zastosowanie obiektywnych kryteriów ogłaszania przetargów i wyboru dostawców

22 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Aktualny stan prawny Dyrektywa Rady 93/36/EWG dotycząca koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy (OJ L 199 z 9 sierpnia 1993) Dyrektywa 93/37 dotycząca koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (OJ L 199 z 9 sierpnia 1993) Dyrektywa Rady 92/50 dotycząca koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi (OJ L 209 z 24 czerwca 1992) DYREKTYWY KLASYCZNE

23 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Dyrektywa 93/38 dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (OJ L 199 z 9 sierpnia 1993) Dyrektywa 89/665/EWG koordynująca przepisy i regulacje administracyjne dotyczące stosowania procedur odwoławczych w udzielaniu zamówień publicznych (OJ L 395 z 21 grudnia 1989) Dyrektywa 89/665/EWG koordynująca przepisy i regulacje administracyjne dotyczące stosowania procedur odwoławczych w udzielaniu zamówień publicznych (OJ L 395 z 21 grudnia 1989) Dyrektywa 92/13/EWG koordynująca przepisy i regulacje administracyjne w dotyczące stosowania zasad Wspólnoty w zakresie procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetycznej, transportu i telekomunikacji (OJ L76 z 25 lutego 1992) Aktualny stan prawny – c.d. Sektor użyteczności publicznej Dyrektywy odwoławcze

24 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane 97/52/EC z (OJ L328 z 28 listopada 1997) dyrektywa 98/4 zmieniająca dyrektywę 93/38 (dotyczącą sektora zamówień publicznych) z 16 lutego 1998 (OJ L101 z 1 kwietnia 1998) Aktualny stan prawny – wynik akcesji do Umowy o zamówieniach publicznych Aktualny stan prawny – wynik akcesji do Umowy o zamówieniach publicznych

25 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Zakres obowiązywania dyrektyw - zakres podmiotowy Organy państwowe, samorządowe, instytucje prawa publicznego lub stowarzyszenia złożone z jednego lub większej liczby takich organów lub instytucje prawa publicznego; Obejmuje wszystkie jednostki tworzone przez jednostki zamawiające na mocy ustaw, rozporządzeń, decyzji administracyjnych

26 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax kryteria : Ustanowienie w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym Ustanowienie w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym Osobowość prawna Osobowość prawna Nadzór przez państwo Nadzór przez państwo Zakres obowiązywania dyrektyw - zakres podmiotowy

27 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Dostawy: EUR – szczebel centralny EUR – szczebel lokalny i regionalny Usługi: EUR – szczebel centralny EUR – szczebel lokalny i regionalny wyjątki: część B (pozostałe usługi), niektóre sektory B+R, etc (nie GPA) EUR Roboty: EUR Progi (1 stycznia 2002)

28 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Ogłoszenia o zamówieniach Wstępne ogłoszenie o planowanych zamówieniach (ang. prior information notice – PIN) Ogłoszenie o postępowaniach (ang. contract notices) Ogłoszenie o wynikach postępowań (ang. contract award notice (CAN)

29 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Rynek Wewnętrzny

30 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Kryteria kwalifikacji wykonawców Wiarygodność wykonawców Sytuacja finansowa i ekonomiczna Wiedza i możliwości techniczne Inne Inne

31 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Kryteria wyboru oferty najniższe ceny najniższe ceny najkorzystniejsze ekonomicznie oferty najkorzystniejsze ekonomicznie oferty lista kryteriów wymienionych w dyrektywach nie jest wyczerpująca lista kryteriów wymienionych w dyrektywach nie jest wyczerpująca Jednostka zamawiająca powinna wymienić w informacji o przetargu wszystkie kryteria znajdujące zastosowanie w danym przypadku, z uwzględnieniem – o ile i tam gdzie to możliwe – hierarchii ważności Jednostka zamawiająca powinna wymienić w informacji o przetargu wszystkie kryteria znajdujące zastosowanie w danym przypadku, z uwzględnieniem – o ile i tam gdzie to możliwe – hierarchii ważności

32 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Procedury udzielania zamówień Procedura otwarta Procedura ograniczona Procedury negocjacyjne Procedura negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Procedura negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

33 I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, Łódź tel. +42 (...) , fax Strony internetowe Urząd Zamówień Publicznych SIMAP, Système dÍnformation sur les Marchés Publics TED, Tenders Electronic Daily op.eu.int/CD/application/pif/resources/shtml/com mon/home/home.html


Pobierz ppt "I nstytut E uropejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź tel. +42 (...) 637-05-93, 637-50-47 fax 637-05-86"

Podobne prezentacje


Reklamy Google