Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od ogłoszenia do zamówienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od ogłoszenia do zamówienia"— Zapis prezentacji:

1 Od ogłoszenia do zamówienia
Opole, r. Opracowanie Barbara Rokosz

2 Po pierwsze, akt z 1994 r. był w dużym stopniu niedoskonały.
Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych Wprowadzenie do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Obowiązująca „ustawa Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. zastąpiła „ustawę o zamówieniach publicznych” z dnia 10 czerwca 1994 r. Przyjęcie nowego prawa było konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze, akt z 1994 r. był w dużym stopniu niedoskonały. Po drugie, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiązało się koniecznością dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych.

3 Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych Wprowadzenie do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z Nr 113, poz.759 ze zm.) zwaną w dalszej części tekstu Pzp jest podstawowym aktem prawnym regulującym system zamówień publicznych w Polsce. Określa zasady, tryby udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, sposoby i procedury przeprowadzania kontroli zamówień publicznych.

4 Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych
System zamówień publicznych tworzą: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europekjskiej rozporządzenia Komisji UE i dyrektywy UE ustawa Pzp akry wykonawcze do ustawy Pzp inne ustawy do treści, których odsyła ustawa Pzp

5 Zakres podmiotowy Zamawiający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

6 Dostawy Usługi Roboty budowlane Zakres przedmiotowy
zamówienia publiczne = umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są DOSTAWY, USŁUGI lub ROBOTY BUDOWLANE

7 Progi kwotowe w ustawie
Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196

8 Progi kwotowe w ustawie
euro Wartość zamówienia <= euro = ( x ) = ,40 zł. NETTO (wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towaru i usług), zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp przy wyborze wykonawcy. W projektach unijnych beneficjent zobowiązany jest do zastosowania zasady efektywnego zarządzania finansami lub zasady konkurencyjności

9 Progi kwotowe w ustawie
Ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro 56.274,40 zł. NETTO (wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towaru i usług), zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp przy wyborze wykonawcy

10 Progi kwotowe w ustawie
„Progi unijne” – określone zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).

11 Wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy
Wyłączenia stosowania ustawy zawarte w art. 4 ustawy Pzp

12 Zasady udzielania zamówień publicznych
Fundamentalne zasady w Pzp to: zasada uczciwej konkurencji zasada równego traktowania wykonawców zasada jawności postępowania zasada pisemności postępowania i języka polskiego zasada prymu trybów konkurencyjnych: przetargu nieograniczonego i ograniczonego

13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Etapy przygotowania postępowania: określenie przedmiotu zamówienia, tj.: określenie polegające na prawidłowym wskazaniu, do której grupy przedmiotowej (dostawa, usługa lub robota budowlana) zalicza się nasz przedmiot zamówienia precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia – zgodnie z wymaganiami art. od 29 – 31 ustawy Pzp

14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
ustalenie wartości zamówienia – zgodnie z od art ustawy Pzp określenie trybu zamówienia postępowanie zgodne z przepisami ustawy w odniesieniu do trybu udzielania zamówienia

15 Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia oraz obliczanie wartości zamówienia
Ustalenia wartości zamówień dokonuje się z rozróżnieniem na przedmiot zamówienia tj.: dla dostaw i usług – ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 15

16 Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia oraz obliczanie wartości zamówienia
dla robót budowlanych - ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 16

17 Do podstawowych metod szacowania zamówienia zalicza się:
Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia oraz obliczanie wartości zamówienia Do podstawowych metod szacowania zamówienia zalicza się: rozeznanie rynku usług i dostaw, sposoby obliczania wynagrodzenia na roboty budowlane oparte na przepisach art. 628 Kc w tym:

18 Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia oraz obliczanie wartości zamówienia

19 Tryby udzielania zamówień publicznych
przetarg nieograniczony przetarg ograniczony negocjacje z ogłoszeniem dialog konkurencyjny negocjacje bez ogłoszenia zamówienie z wolnej ręki zapytanie o cenę licytacja elektroniczna

20 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi oświadczenie woli zamawiającego o udzieleniu zamówienia. Dokument ten określa istotne dla stron postanowienia mające na celu doprowadzić do zawarcia umowy i realizacji jej na warunkach określonych w SIWZ.

21 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie sporządza się jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie: zamówienia z wolnej ręki licytacji elektronicznej

22 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Zakres wymagań dotyczący specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowo określa art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych

23 Zasady wyboru wykonawcy i oferty
warunki udziału w postępowaniu (o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie ar. 24 ustawy Pzp) – odnoszą się do właściwości wykonawcy kryteria oceny ofert (zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) art. 91 ustawy – odnoszą się do przedmiotu zamówienia

24 Dokumentowanie postępowania
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia, zwany „protokołem"

25 Dokumentowanie postępowania
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu

26 Dokumentowanie postępowania
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

27 Dokumentowanie postępowania
Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność W przypadku postępowań realizowanych w ramach projektów unijnych, protokół wraz z załącznikami przechowuje w terminie określonym w umowie o dofinansowanie

28 Umowy Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej

29 Umowy Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej (np. w formie aktu notarialnego). Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej

30 Umowy Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

31 Środki ochrony prawnej
Odwołanie Skarga PROTESÓW JUŻ NIE MA!!!

32 Zasady udzielania zamówień do 14 000 euro
Ustawa o finansach publicznych w art. 44 ust. 3 mówi: Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

33 Zasady udzielania zamówień do 14 000 euro
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów


Pobierz ppt "Od ogłoszenia do zamówienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google