Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Od ogłoszenia do zamówienia Opole, 25.09.2012 r. Opracowanie Barbara Rokosz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Od ogłoszenia do zamówienia Opole, 25.09.2012 r. Opracowanie Barbara Rokosz."— Zapis prezentacji:

1 1 Od ogłoszenia do zamówienia Opole, 25.09.2012 r. Opracowanie Barbara Rokosz

2 Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych Wprowadzenie do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zastąpiła ustawę o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. Przyjęcie nowego prawa było konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze, akt z 1994 r. był w dużym stopniu niedoskonały. Po drugie, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiązało się koniecznością dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych. 2

3 3 Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych Wprowadzenie do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 ze zm.) zwaną w dalszej części tekstu Pzp jest podstawowym aktem prawnym regulującym system zamówień publicznych w Polsce. Określa zasady, tryby udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, sposoby i procedury przeprowadzania kontroli zamówień publicznych.

4 4 Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych System zamówie ń publicznych tworzą: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europekjskiej rozporz ą dzenia Komisji UE i dyrektywy UE ustawa Pzp akry wykonawcze do ustawy Pzp inne ustawy do treści, których odsyła ustawa Pzp

5 5 Zamawiający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego Zakres podmiotowy

6 6 Zakres przedmiotowy Dostawy Usługi Roboty budowlane zamówienia publiczne = umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są DOSTAWY, USŁUGI lub ROBOTY BUDOWLANE

7 7 Progi kwotowe w ustawie Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196

8 8 Progi kwotowe w ustawie 14.000 euro Wartość zamówienia <= 14.000 euro = (14.000 x 4.0196) = 56.274,40 zł. NETTO (wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towaru i usług), zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp przy wyborze wykonawcy. W projektach unijnych beneficjent zobowiązany jest do zastosowania zasady efektywnego zarządzania finansami lub zasady konkurencyjności

9 9 Progi kwotowe w ustawie Ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro 56.274,40 zł. NETTO (wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towaru i usług), zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp przy wyborze wykonawcy

10 10 Progi kwotowe w ustawie Progi unijne – określone zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).

11 Wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy Wyłączenia stosowania ustawy zawarte w art. 4 ustawy Pzp 11

12 12 Zasady udzielania zamówień publicznych Fundamentalne zasady w Pzp to: zasada uczciwej konkurencji zasada równego traktowania wykonawców zasada jawności postępowania zasada pisemności postępowania i języka polskiego zasada prymu trybów konkurencyjnych: przetargu nieograniczonego i ograniczonego

13 13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Etapy przygotowania postępowania: określenie przedmiotu zamówienia, tj.: określenie polegające na prawidłowym wskazaniu, do której grupy przedmiotowej (dostawa, usługa lub robota budowlana) zalicza się nasz przedmiot zamówienia precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia – zgodnie z wymaganiami art. od 29 – 31 ustawy Pzp

14 14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ustalenie wartości zamówienia – zgodnie z od art. 32-35 ustawy Pzp określenie trybu zamówienia postępowanie zgodne z przepisami ustawy w odniesieniu do trybu udzielania zamówienia

15 15 Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia oraz obliczanie wartości zamówienia Ustalenia wartości zamówień dokonuje się z rozróżnieniem na przedmiot zamówienia tj.: dla dostaw i usług – ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,

16 16 Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia oraz obliczanie wartości zamówienia dla robót budowlanych - ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

17 17 Do podstawowych metod szacowania zamówienia zalicza się: rozeznanie rynku usług i dostaw, sposoby obliczania wynagrodzenia na roboty budowlane oparte na przepisach art. 628 Kc w tym: Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia oraz obliczanie wartości zamówienia

18 18 Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia oraz obliczanie wartości zamówienia

19 19 Tryby udzielania zamówień publicznych 1.przetarg nieograniczony 2.przetarg ograniczony 3.negocjacje z ogłoszeniem 4.dialog konkurencyjny 5.negocjacje bez ogłoszenia 6.zamówienie z wolnej ręki 7.zapytanie o cenę 8.licytacja elektroniczna

20 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi oświadczenie woli zamawiającego o udzieleniu zamówienia. Dokument ten określa istotne dla stron postanowienia mające na celu doprowadzić do zawarcia umowy i realizacji jej na warunkach określonych w SIWZ. 20

21 21 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie sporządza się jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie: zamówienia z wolnej ręki licytacji elektronicznej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

22 22 Zakres wymagań dotyczący specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowo określa art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych

23 Zasady wyboru wykonawcy i oferty 23 warunki udziału w postępowaniu (o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie ar. 24 ustawy Pzp) – odnoszą się do właściwości wykonawcy kryteria oceny ofert (zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) art. 91 ustawy – odnoszą się do przedmiotu zamówienia

24 Dokumentowanie postępowania W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia, zwany protokołem" 24

25 Dokumentowanie postępowania Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu 25

26 Dokumentowanie postępowania 26 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

27 Dokumentowanie postępowania 27 Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność W przypadku postępowań realizowanych w ramach projektów unijnych, protokół wraz z załącznikami przechowuje w terminie określonym w umowie o dofinansowanie

28 Umowy 28 Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej

29 Umowy 29 Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej (np. w formie aktu notarialnego). Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej

30 30 Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Umowy

31 Środki ochrony prawnej Odwołanie Skarga PROTESÓW JUŻ NIE MA!!! 31

32 Zasady udzielania zamówień do 14 000 euro Ustawa o finansach publicznych w art. 44 ust. 3 mówi: Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 32

33 Zasady udzielania zamówień do 14 000 euro 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a)uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów b)optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów 33


Pobierz ppt "1 Od ogłoszenia do zamówienia Opole, 25.09.2012 r. Opracowanie Barbara Rokosz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google