Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Kontrola projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej – podsumowanie
Zakres kontroli UKS – przetargi /zamówienia Co sprawdzano? wartości zamówień, ogłoszenia, kryteria oceny ofert, zapisy ogłoszenia i SIWZ, warunki udziału w postepowaniu, zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, protokoły postępowań. prawidłowe określenie wartości zamówienia, publikację ogłoszeń, kryteria oceny ofert, które muszą być sformułowane w sposób obiektywny, niedyskryminujący, zapewniający zachowanie zasad konkurencyjności, kryteria oceny ofert, które nie mogą odnosić się do właściwości wykonawcy, zapisy ogłoszenia i SIWZ, które muszą wpływać na równe traktowanie wykonawców, warunki udziału w postępowaniu, które nie mogą ograniczać podwykonawstwa oraz tworzenia konsorcjów, prawidłowe sporządzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3 Najczęściej popełniane błędy – przetarg nieograniczony
nie stosowanie tych samych kryteriów oceny ofert w stosunku do wszystkich wykonawców. WAŻNE! Należy określać zawsze konkretnie sposoby oceny ofert w tym w zakresie załączników. Jeśli dajemy załączniki do SIWZ to określenia wymaga fakt, czy niewypełnienie ich/niespełnienie np. warunków technicznych tam opisanych będzie skutkowało odrzuceniem oferty czy też nie (art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 PZP). nieprawidłowe sporządzanie umowy. WAŻNE! Wzór umowy musi stanowić zał. do SIWZ. sformułowanie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w taki sposób, że mógł on utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniał równego traktowania wykonawców bądź ograniczał krąg wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie. WAŻNE! Warunki udziału w postępowaniu należy określać tak, aby nie ograniczyć kręgu wykonawców tylko do jednego wykonawcy np. poprzez zbyt duże wymagania. Żądać można tylko dokumentów z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

4 Najczęściej popełniane błędy – przetarg nieograniczony:
błędy w zakresie wykluczenia wykonawców z art. 24 pzp. WAŻNE! Na podst. art. 24 ust. 2 pkt 1 należy wykluczyć wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania np. dokonywali opisu przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości zamówienia, przygotowywali SIZW. Przez przygotowanie postępowania należy rozumieć czynności podejmowane przez Zamawiającego (jego pracowników, jednostki organizacyjne, osoby trzecie). błędne szacowanie wartości zamówienia, dzielenie zamówienia na części. WAŻNE! Jeżeli umowy o zamówienie realizacji zajęć pozalekcyjnych zawiera Starosta brak jest podstaw, by wartość szacunkowa zamówienia ustalana była oddzielnie w stosunku do każdej szkoły czy też każdego nauczyciela. Takie działanie jest zakazane, ponieważ stanowi dzielenie zamówienia na części w celu ominięcia stosowania procedur ustawy PZP.

5 Najczęściej popełniane błędy
Zamówienie z wolnej ręki brak konsekwencji w uzasadnieniu stosowania trybu z wolnej ręki w zakresie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 PZP – zamówienie raz w trybie przetargu, a raz w trybie z wolnej ręki. WAŻNE! Nie ma uzasadnienia stosowanie trybu z wolnej ręki dla zamówienia np. zajęć z matematyki, a przetargu nieograniczonego dla np. zajęć z j. ang., gdy uzasadnieniem zastosowania trybu z wolnej ręki jest stosowanie Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zamówienie poniżej 14 tys. EURO brak w dokumentacji procedur regulujących sposób wyłaniania wykonawców. WAŻNE! Do dokumentacji należy dołączać regulaminy wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień poniżej 14 tyś EURO.

6


Pobierz ppt "Kontrola projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google