Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie dotyczące pomocy społecznej Przepisy wprowadzające i podmioty uprawione Zmiany weszły w życie z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie dotyczące pomocy społecznej Przepisy wprowadzające i podmioty uprawione Zmiany weszły w życie z."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące pomocy społecznej

2 Zmiany w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie dotyczące pomocy społecznej Przepisy wprowadzające i podmioty uprawione Zmiany weszły w życie z dniem 12 marca 2010 r. ustawą z dnia r. opublikowaną w Dz. U. Nr 28, poz. 146 Niniejsza Ustawa wprowadziła też zmiany w ustawie o pomocy społecznej, a mianowicie: Do wyboru programów z obszaru pomocy społecznej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Organy administracji rządowej i samorządowej mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym którymi są:

3 Organizacje pozarządowe
Organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy i finansach publicznych, Organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (…) jeżeli ich cele statutowe obejmują działalność pożytku publicznego, Wyżej wymienione organizacje pozarządowe musza prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej

4 Otwarty konkurs ofert Termin składania ofert nie krótszy niż 21 dni
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: w BIP, na stronie internetowej, w siedzibie ogłaszającego konkurs, w prasie nieobowiązkowe.

5 Otwarty konkurs ofert Oferta winna zawierać w szczególności (art. 14 ust. 1): - szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, - termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

6 Otwarty konkurs ofert Dwie lub więcej organizacje, działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, Oferta wspólna winna zawierać też umowę zawartą między tymi organizacjami oraz ich sposób reprezentacji, Ogłaszający konkurs obowiązany jest powołać Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, W skład Komisji wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z wyłączeniem organizacji biorących udział w tym konkursie, Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty, W otwartym konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Ogłoszenie wyników winno zawierać w szczególności: - nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego i wysokość przyznanych środków. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

7 Unieważnienie konkursu
Ogłaszający konkurs unieważnia konkurs: - jeżeli nie złożono żadnej oferty, żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informację o unieważnieniu konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony jak w ogłoszeniu.

8 Dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące wzoru oferty, wzoru umowy , wzoru sprawozdania zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – DZ. U poz. 2207

9 Pominięcie otwartego konkursu ofert
Na wniosek organizacji można zlecić organizacjom realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert spełniającym łącznie następujące warunki: wysokość dofinansowania lub finansowania nie przekracza 10 000,- zł, zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Łącznie w danym roku organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 000,- zł, a wysokość środków finansowych na ten cel nie może przekroczyć 20% planowanych dotacji w roku budżetowym.

10 Wykonanie otwartego konkursu ofert
Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ogłaszający konkurs bez zbędnej zwłoki zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, zobowiązując się do przekazania na jego realizację dotacji. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas nieokreślony, nie dłuższy niż 5 lat. Organizacje są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. W przypadku oferty wspólnej w umowie należy wskazać prawa i obowiązki każdej z organizacji.

11 Wykonanie otwartego konkursu ofert
Organizacje. z którymi została zawarta umowa mogą zlecać realizację zadania organizacjom nie będącym stroną umowy. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Zlecający zadanie może wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dania doręczenia wezwania.

12 Czy organizacje pożytku publicznego musza składać roczne sprawozdania ?
Tak jak do tej pory organizacje pożytku publicznego mają obowiązek: - sporządzania rocznych sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności i rocznych sprawozdań finansowych, podawania obu sprawozdań do publicznej wiadomości w dowolny sposób (w tym przez zamieszczanie na stronie internetowej), przekazywania ich ministrowi pracy i polityki społecznej, zamieszczania obu sprawozdań na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych - ten obowiązek dotyczy tylko organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność gospodarczą.

13 Zgodnie z art. 23 ust 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego
Czy organizacje pożytku publicznego musza składać roczne sprawozdania ? Zgodnie z art. 23 ust 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacja pożytku publicznego składa ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości nakłada obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, w przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić do 30 czerwca). Taki sam termin dotyczy zamieszczenia sprawozdania finansowego i merytorycznego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

14 Dziękuję za uwagę. Zbigniew Tymecki – Radca prawny
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie


Pobierz ppt "Zmiany w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie dotyczące pomocy społecznej Przepisy wprowadzające i podmioty uprawione Zmiany weszły w życie z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google