Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Gimnazjum w Żychlinie ID grupy: 98_37_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia europejska – Szanse i zagrożenia polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa Semestr/rok szkolny: Semestr I / 2009/2010

3 Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa.

4 Cele prezentacji: poznanie roli Unii Europejskiej, jako organizacji międzynarodowej oraz wpływu polityki UE na sytuację w Polsce; przedstawienie bilansu dotychczasowego członkostwa Polski w Unii Europejskiej w sferze jej działania; określenie szans i zagrożeń na kolejne lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej;

5 Historia integracji europejskiej w skrócie

6 Traktat paryski (8 kwietnia 1951) - Europejska Wsp ó lnota Węgla i Stali (EWWiS). Traktaty rzymskie (25 marca 1959) -Europejska Wsp ó lnota Gospodarcza (EWG) i Europejska Wsp ó lnota Energii Atomowej (EURATOM). Traktat w Maastricht (7 lutego 1992) Traktat Amsterdamski (2 października 1997)

7 Aktualna mapa Unii Europejskiej

8 Zasady działania Unii Europejskiej Unia Gospodarcza i Walutowa - rynek wewnętrzny oraz wspólna waluta uro, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, Polityka Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Wspólna Polityka Obronna.

9 Unia Gospodarcza i Walutowa Traktat Rzymski, który leży u podstaw Unii Europejskiej, przyjął jako zasadę cztery podstawowe swobody gospodarcze: przepływu osób i tworzenia podmiotów gospodarczych, przepływu towarów, przepływu kapitału, świadczenia usług.

10 Swoboda przepływu osób (osiedlania się, tworzenia podmiotów gospodarczych). Daje możliwość swobodnego podróżowania, podejmowania pracy, świadczenia usług i studiowania w krajach Unii Europejskiej. Obywatele UE są traktowani na terenie każdego państwa członkowskiego, tak jak w kraju ojczystym.

11 Swoboda przepływu towarów. Wszystkie towary podlegają tym samym normom i wymogom certyfikacyjnym i powinny być obłożone takimi samymi podatkami. Swoboda przepływu towarów w Unii Europejskiej dotyczy zarówno towarów rolnych, spożywczych, jak i przemysłowych. Wspólna polityka handlowa UE - to wspólne zasady w zakresie: taryf celnych, układów celnych i handlowych, instrumentów liberalizacji, polityki eksportowej, środków ochronnych w handlu podejmowanych w przypadku dumpingu i subsydiów.

12 Swoboda przepływu kapitału. Zintegrowanie rynków kapitałowych w Unii Europejskiej umożliwia wyrównywanie warunków produkcji. Zmniejsza to zakłócenia konkurencji na wspólnym rynku. W przypadku działalności ubezpieczeniowej swoboda przepływu kapitału daje możliwość nieograniczonego przenoszenia dóbr za granicę (np. kapitału w celu założenia spółki ubezpieczeniowej lub zysku z jej działalności).

13 Swoboda świadczenia usług. Usługa w rozumieniu unijnym - to świadczenie, które nie jest uregulowane postanowieniami dotyczącymi przepływu kapitału, towarów i osób. Do usług w rozumieniu prawa UE zaliczamy: handel hurtowy i detaliczny, naprawę pojazdów mechanicznych i artykułów użytku osobistego, hotelarstwo, usługi gastronomiczne, transport, łączność, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, usługi dla biznesu i w zakresie obrotu nieruchomościami, administrację publiczną, obronę narodową, edukację, opiekę zdrowotną i socjalną, usługi komunalne.

14 Droga Polski do Unii Europejskiej

15 umowa między Polską a EWG w sprawie handlu i współpracy gospodarczej (19 września 1989 r.); utworzenie placówki ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli (26 lutego 1990 r.); powołanie Pełnomocnika do Spraw Integracji Europejskiej oraz (26 stycznia 1991r.); przyjęcie Polski do Rady Europy (26 listopada 1991 r.);

16 umowa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi (16 grudnia 1991r.); wniosek Polski o członkostwo w UE (8 kwietnia 1994 r.); początek negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (31 marca 1998 r.);

17 zakończenie negocjacji i ogłoszenie gotowości Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej (31 grudnia 2002 r.); referendum narodowe w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (czerwiec 2003 r.); przyjęcie Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.);

18 Plusy członkostwa Polski w Unii Europejskiej

19 Sektor bankowy: obniżenie oprocentowania kredytów w efekcie konkurencji i spadku inflacji, przyjęcie unijnych przepisów dotyczących funkcjonowania sektora bankowego, podniesienie sumy gwarantowanych lokat do równowartości 50 tys. Euro, zwiększenie liczby klientów (np. rolnicy, których przepisy unijne zmuszają do zakładania kont, aby otrzymać unijne wsparcie.

20 Sektor paliwowy: rozwój markowych sieci stacji paliw, radykalna poprawa jakości paliw, Ubezpieczenia: większa konkurencja, wyższe wypłaty odszkodowań, możliwość współdecydowania o unijnych regulacjach,

21 Przemysł spożywczy: podwojenie dodatniego salda handlowego z krajami Wspólnoty, rozwój i unowocześnienie polskiego przemysłu spożywczego, Budownictwo: Tańsze kredyty – większy popyt na mieszkania,

22 Telekomunikacja: spadek cen usług oraz możliwość wyboru dostawcy możliwość korzystania z infrastruktury TP przez operatorów alternatywnych, Motoryzacja: rosnąca produkcja i sprzedaż części oraz gotowych aut,

23 Energetyka: zwiększenie ochrony środowiska, impuls dla postępu technologicznego, wzrost praw odbiorców energii, Transport: strumień pieniędzy na inwestycje infrastrukturalne, impuls do zwiększenia budżetowych środków na budowę dróg i modernizację kolei, ekspansja polskich firm transportowych,

24 Minusy członkostwa w Unii Europejskiej

25 Sektor bankowy: ścisłe powiązanie naszych banków z unijnym sektorem bankowym, który jest w głębokim kryzysie, Sektor paliwowy: obowiązek produkcji biopaliw, obowiązek utrzymywania odpowiedniej ilości zapasów paliw, Ubezpieczenia: wzrost składki ubezpieczeniowej,

26 Przemysł spożywczy: niewykorzystanie czasu na promocję polskich produkt ó w za granicą, brak silnej polskiej marki, kt ó ra mogłaby konkurować w UE nie tylko ceną, Budownictwo: duży wzrost cen nieruchomości, ucieczka pracownik ó w do innych kraj ó w, wzrost koszt ó w robocizny,

27 Telekomunikacja: dla TP i dużych sieci komórkowych członkostwo w UE oznacza wzrost konkurencji, trudniejsze prawne środowisko działania oraz spadek udziałów rynkowych, Motoryzacja: gigantyczny import starych samochodów, Energetyka: Wysokie koszty systemu handlu emisjami CO2, Dopłaty do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Mało czasu na modernizację elektrowni,

28 Fundusze Unijne dla Polski

29 Rozkład dotacji unijnych dla Polski w okresie 1.05.2004 – 31.12.2009

30

31 Fundusze strukturalne przewidziane w latach 2007-2013

32 Fundusze unijne w regionalnych programach operacyjnych w latach 2007 - 2013 Alokacja środków z UE w poszczególnych województwach w mln euro

33 Zakres regionalnych programów operacyjnych badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, społeczeństwo informacyjne, inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia i rozwoju oraz wsparcie struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy, środowisko,

34 zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych, turystyka, inwestycje w kulturę, inwestycje w transport, inwestycje energetyczne, inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe), inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną.

35 Źródła informacji: pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska http://5lat.ukie.gov.pl/pl/raporty www.radaeuropy.org.pl www.paneuropa.prv.pl www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl www.rp.pl g.forsal.pl www.polskawue.gov.pl www.fakt.pl

36 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google