Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH P OZNAŃ, K WIECIEŃ 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH P OZNAŃ, K WIECIEŃ 2006."— Zapis prezentacji:

1 1

2 U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH P OZNAŃ, K WIECIEŃ 2006 Finansowe wsparcie nowych inwestycji z funduszy Unii Europejskiej

3 3 Plan prezentacji 1. Fundusze Strukturalne UE 2. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw –Finansowe wsparcie nowych inwestycji –Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 3. Wsparcie nowych inwestycji – zasady aplikacji i przyznania dotacji 4. Przykładowe projekty

4 4 1. Fundusze strukturalne UE

5 5 Fundusze Strukturalne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR (European Regional Development Fund - ERDF) Europejski Fundusz Społeczny – EFS (European Social Fund - ESF) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – EFOiGR (European Agriculture Guarantee and Guidance Fund - EAGGF) Finansowy Instrument Wsparcia Rybołówstwa – FIWR (Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG)

6 6 Fundusze strukturalne – podstawowe dokumenty Podstawy Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 - 2006 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004 – 2006 Programy Operacyjne: –Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw: SPO – WKP –Rozwój zasobów ludzkich: SPO – RZL –Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich: SPO – ROL –Rybołówstwo i przetwórstwo ryb: SPO – RYBY –Transport: SPO – TRANSPORT –Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego: ZPORR

7 7 2. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

8 8 Dopuszczalna intensywność pomocy publicznej – mapa pomocy regionalnej Maksymalna wielkość pomocy Lokalizacja 30% Warszawa Poznań 40% Kraków Wrocław Gdańsk Gdynia Sopot 50%Pozostałe

9 9 Możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorstw Możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw SPO-WKP: 1.3Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4.1Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką: Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R 2.2.1Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw: Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji 2.2.2Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw: Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw 2.3Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 2.4Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska SPO-RZL: 2.3 Schemat a Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki: Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr

10 10 Poddziałanie 2.2.1 Finansowe wsparcie nowych inwestycji

11 11 Finansowe wsparcie nowych inwestycji Definicja –utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa –rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług Podstawa prawna –Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. 02.41.363 z późn. zm.)

12 12 Finansowe wsparcie nowych inwestycji Maksymalny poziom wsparcia –25% kwalifikowanych kosztów projektu (połowa maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy regionalnej) –32,5% dla MŚP –4 000 EUR na każde nowoutworzone miejsce pracy Warunki realizacji –budżet (Polska, 2004-2006): 328 mln EUR –składanie wniosków: instytucja: Ministerstwo Gospodarki termin: czerwiec 2006

13 13 Finansowe wsparcie nowych inwestycji – koszty kwalifikowane do wsparcia Nabycie lub wytworzenie nowych środków trwałych Nabycie używanych środków trwałych Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, np. patentów, licencji, nieopatentowanego know-how Koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych Nabycie materiałów i robót budowlanych Koszty kwalifikowane III kw. 2006II kw. 2008I kw. 2007IV kw. 2006 Koszty kwalifikowane UWAGA: Koszty mogą być ponoszone najpóźniej do 30 czerwca 2008 r. II kw. 2006 Złożenie wniosku np. 30.06.06

14 14 Finansowe wsparcie nowych inwestycji Rodzaje nowych inwestycji – grupy Nr grupyNowe inwestycje 1min. wartość inwestycji 10 mln EUR 2min. wartość inwestycji 0,5 mln EUR, rozbudowa lub modernizacja istniejącego przedsiębiorstwa oraz utrzymanie min. 100 miejsc pracy przez min. 5 lat 3utworzenie min. 20 nowych miejsc pracy na okres min. 5 lat 4wprowadzające innowacje technologiczne 5wpływające na poprawę stanu środowiska 6zlokalizowane w parku technologicznym lub przemysłowym

15 15 Finansowe wsparcie nowych inwestycji Ocena na podstawie kryteriów Kryterium oceny Maksymalna liczba punktów 1Lokalizacja20 2Wartość inwestycji*30 3Utworzenie nowych miejsc pracy*30 4Wpływ na środowisko20 5Aktywizacja gospodarcza regionu20 6 Technologie innowacyjne30 Prawa własności przemysłowej10 7Zgodność z priorytetami 6 PR10 8 Realizacja polityk horyzontalnych UE (równość płci, społeczeństwo informacyjne) 2 Suma172 * Punktacja obliczana jest w różny sposób w poszczególnych grupach

16 16 3. Wsparcie dla nowych inwestycji – zasady aplikacji i przyznania dotacji

17 17 Dokumentacja aplikacyjna Wniosek –podstawowe informacje na temat projektu (wielkość wydatków, zatrudnienia, lokalizacja, wpływ inwestycji, etc.) oraz przedsiębiorstwa Załączniki do wniosku (m.in.): –dokumenty spółki (wyciąg z KRS, sprawozdanie finansowe) –opis projektu inwestycyjnego –tytuł prawny do nieruchomości –opinia nt. innowacyjności inwestycji –opinia nt. wpływu inwestycji na środowisko –opis zgodności projektu z kierunkami uznanymi za priorytetowe –informacje o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej –zaświadczenia z ZUS i US

18 18 Ramy czasowe Przygotowanie i złożenie wniosku w Ministerstwie Gospodarki Ocena formalna Ocena techniczno- ekonomiczna Ocena merytoryczna Realizacja inwestycji oraz uruchomienie procedury płatności 1 miesiąc4 miesiące1 miesiąc Przyjęcie stanowiska przez Ministra Gospodarki Podpisanie umowy finansowej 2006 czerwiec lipiec - październik listopad grudzień styczeń 2007

19 19 Obowiązki beneficjenta pomocy Realizacja inwestycji zgodnie z dokumentacją (wniosek oraz załączniki) opisującą przedsięwzięcie Zapewnienie trwałości inwestycji przez 5 lat od dnia jej zakończenia Utrzymanie nowych miejsc pracy przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji Składanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych Umożliwienie przeprowadzenia kontroli Wykonywanie zaleceń pokontrolnych Promocja projektu Uzyskiwanie akceptacji Instytucji Wdrażającej w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie

20 20 4. Przykładowe projekty

21 21 Przykłady projektów, które otrzymały dotacje dzięki wsparciu Ernst & Young SPO-WKP 2.2.1: –Rozbudowa zakładu produkującego części samochodowe, 9 600 000 PLN –Rozbudowa zakładu produkcji sadzy technicznej, 15 000 000 PLN –Rozbudowa zakładu produkującego sprzęt AGD, 23 000 000 PLN –Budowa nowego zakładu produkującego szkło, 20 000 000 PLN –Modernizacja linii technologicznej do produkcji plastikowych komponentów do samochodów, 10 800 000 PLN SPO-WKP 1.3: –Stworzenie inkubatora technologicznego, 13 000 000 PLN SPO-WKP 2.4.3: –Wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin w elektrowni – dotacja na ochronę środowiska, 20 000 000 PLN SPO-RZL 2.3: –Szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania oraz zarządzania projektami dla producenta materiałów drewnianych, 1 087 000 PLN

22 © 2006 Ernst & Young Wszelkie prawa zastrzeżone. Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym. www.ey.com/pl E RNST & Y OUNG Violetta Filipowicz Menedżer Tel.:+48 32 760 7705 Fax:+48 32 760 7710 E-mail: Violetta.Filipowicz@pl.ey.com Paweł Tynel Menedżer Tel.:+48 22 557 7564 Fax:+48 22 557 7001 E-mail: Pawel.Tynel@pl.ey.com


Pobierz ppt "1. U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH P OZNAŃ, K WIECIEŃ 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google