Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja projektu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja projektu:"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja projektu:
”Innowacyjna oferta UKW dla gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego”. Dagmara Choraś Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem

2 Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Priorytetu II –Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach , Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” , Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

3 Co to jest Europejski Fundusz Społeczny?
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)- został utworzony w 1957 roku na podstawie Traktatów Rzymskich i jest jednym z czterech instrumentów finansowych w ramach polityki strukturalnej Unii Europejskiej. CEL: Działania zapobiegające i przeciwdziałające bezrobociu, rozwój potencjału kadrowego, integracja społeczna rynku pracy, równość szans kobiet i mężczyzn.

4 Oprócz EFS można wyróżnić:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. - Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa. Zadaniem funduszy strukturalnych jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii.

5 Fundusze Strukturalne w Polsce wdrażane są poprzez Programy Sektorowe: 1.Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPORZL). 2.Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP). 3.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 4.Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT). 5.Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL). 6.Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO RYBY). 7.Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO TRANSPORT).

6 Projekt „Innowacyjna oferta UKW dla gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego” został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Budżet projektu wynosi ,80zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ,50zł (75%) oraz z budżetu państwa ,21zł (25%). Okres realizacji projektu: od

7 Rozwój gospodarczy i społeczny w krajach Unii Europejskiej w coraz większym stopniu zależy od innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. Istotne miejsce zajmuje w nim transfer technologii, innowacji i wiedzy pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi ,a przedsiębiorstwami. Dla osiągnięcia szybkiego postępu technologicznego konieczna jest ścisła współpraca między sferą naukowo-badawczą a gospodarką. Realizacja projektu przyczyni się do zacieśniania współpracy regionalnej, do podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenia innowacyjności firm a w konsekwencji do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz konkurencyjności regionu.

8 Głównym celem projektu jest stworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a przedsiębiorstwami regionu kujawsko-pomorskiego. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 100 małych i średnich przedsiębiorstw.

9 Rezultaty „twarde” projektu:
Opracowanie bazy danych , w której zawarte zostaną oferty technologiczne, edukacyjne, badawczo-rozwojowe oraz działania innowacyjne podejmowane przez UKW , a także występujące w województwie kujawsko-pomorskim oraz w regionach UE. Stworzenie interaktywnej strony internetowej, która umożliwi bieżącą aktualizację ofert oraz przyjmowanie od beneficjentów komentarzy, uwag i pytań dotyczących ofert.

10 Rezultaty projektu cd. 3. Publikacja papierowa w liczbie 500 sztuk wraz z płytą CD, zawierająca informacje dotyczące problematyki naukowo-badawczej i edukacyjnej, oferty poszczególnych Wydziałów w zakresie prac badawczo-wdrożeniowych , ekspertyz, opinii i analiz, zestawienie posiadanej aparatury , a także wykaz pojęć i definicji , m.in. z dziedziny własności przemysłowej i intelektualnej oraz funduszy strukturalnych.

11 Rezultaty projektu cd. 4. Przeprowadzenie 20 wizyt w małych i średnich przedsiębiorstwach, które zapewnią bezpośredni kontakt z beneficjentem i pozwolą na rozbudowę sieci współpracy pomiędzy UKW ,a przedsiębiorstwami z regionu. 5. Zorganizowanie 4 inicjatyw promocyjnych na Wydziałach oraz konferencji podsumowującej projekt.

12 Rezultaty „miękkie” projektu:
Wzrost poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat innowacyjności, nowych technologii, ofert badawczo-wdrożeniowych i edukacyjnych oraz możliwości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. 2. Wzrost świadomości beneficjentów z zakresie sposobów gromadzenia informacji na temat innowacji i technologii.

13 Rezultaty „miękkie” cd.
3. Dopasowanie oferty edukacyjnej i badawczej wydziałów UKW do wymagań rynkowych. 4. Zwiększona intensywność kontaktów pomiędzy uczelnią, a MŚP. 5. Promocja rozwiązań, wiedzy i informacji o pracach badawczych prowadzonych przez jednostki UKW.

14 Struktura zarządzania:
1. Kierownik projektu- odpowiedzialny za koordynowanie realizacją projektu pod względem merytorycznym, zarządzanie finansami oraz pracami zespołu. 2. Koordynator ds. merytorycznych – odpowiedzialny za zbieranie danych i opracowanie bazy ofert, publikację oferty w wersji elektronicznej i papierowej, organizowanie wizyt w przedsiębiorstwach oraz dni informacyjnych na uczelni.

15 3. Koordynator ds. organizacyjno-finansowych- odpowiedzialny za: wykonywanie zadań związanych z opracowaniem dokumentacji finansowej; kontrolę oraz monitoring finansowy wydatków projektu; przygotowanie wniosków o płatność; opracowanie sprawozdań. 4. Asystent ds. organizacyjno-finansowych, 5. księgowa, 6. informatyk, 7.przedstawiciele Wydziałów, Działu Nauki, Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Promocji.

16 HARMONOGRAM CZASOWY REALIZACJI PROJEKTU
1. Październik uruchomienie biura projektu, działania promocyjne. 2. Listopad utworzenie bazy danych i strony internetowej projektu. 3. Listopad 2006-lipiec zbieranie informacji do bazy danych. 4. Wrzesień wydanie informatora w formie papierowej wraz z płytą CD. 5. Luty, kwiecień, czerwiec, październik 2007 roku- zorganizowanie 4 inicjatyw promocyjnych na Wydziałach. 6. Marzec, maj, wrzesień, październik zorganizowanie 20 wizyt w przedsiębiorstwach. 7. Listopad konferencja podsumowująca projekt.

17 Działania zaplanowane w projekcie pozwolą na podniesienie świadomości pracowników Uniwersytetu o potrzebach i możliwościach firm z regionu oraz ułatwią nawiązanie ścisłej współpracy sfery naukowej i dydaktycznej z przemysłem i otoczeniem biznesowym. Projekt zakłada w efekcie końcowym wzrost innowacyjności przedsiębiorstw oraz wzrost konkurencyjności regionu kujawsko-pomorskiego.

18 Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem
Dziękuję za uwagę!!! Dagmara Choraś Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem Ul .Powstańców Wielkopolskich 2/13 Bydgoszcz Tel (wew.41)


Pobierz ppt "Prezentacja projektu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google