Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości pozyskania funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorstwa Mgr inż. Justyna PATALAS Akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich Centrum Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości pozyskania funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorstwa Mgr inż. Justyna PATALAS Akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich Centrum Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości pozyskania funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorstwa Mgr inż. Justyna PATALAS Akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

2 Uniwersytetu Zielonogórskiego Fundusze europejskie: Fundusze strukturalne 7. Program Ramowy Unii Europejskiej

3 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Fundusze europejskie: Fundusze europejskie: Fundusze strukturalne 1.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)– Działanie 3.4 Mikroprzedsiebiorstwa – fundusz dotacji inwestycyjnych 2. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw: 2.1 Działanie 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką 2.2 Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Działanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji 2.3 Działanie 2.3 wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 2.4 Działanie 2.4 wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

4 Działanie 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką Termin składania: poddziałanie 1.4.2 i 1.4.3 - Rundy aplikacyjne w 2004 roku: 02.11.04 – 17.12.04; Rundy aplikacyjne w 2005 roku: 15.07.05 – 30.09.05, w 2006 roku nie planuje się kolejnego naboru wniosków poddziałanie 1.4.1 i 1.4.4 - nabór odbywa się w trybie ciągłym od listopada 2004 do 29 grudnia 2006 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 do 16.15 poddziałanie 1.4.5 - Rundy aplikacyjne w 2005 roku: 25.02.05 – 25.04.05 oraz 15.11.05 – 31.01.06, w 2006 roku nie planuje się kolejnego naboru wniosków Podmiot przyjmujący wnioski: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projektodawca: Instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R,przedsiębiorstwa

5 Działanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Termin składania: Rundy aplikacyjne w 2004 roku: 01.02.04 – 29.02.04 oraz 01.06.04 – 30.06.04, Rundy aplikacyjne w 2005 roku: 01.01.05 – 31.01.05 oraz 01.06.05 – 30.06.05, Rundy aplikacyjne w 2006 roku: 02.01.06 – 31.01.06 oraz 01.06.06 – 30.06.06 Podmiot przyjmujący wnioski: Ministerstwo Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia Projektodawca: Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski i dokonujące nowych inwestycji

6 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Termin składania: Rundy aplikacyjne w 2004 roku: 20.09.04 – 02.12.04 oraz 03.12.04 – 25.02.05, Rundy aplikacyjne w 2005 roku: 26.02.05 – 20.05.05 oraz 03.10.05 – 29.12.05, W 2006 roku nie przewiduje się przeprowadzenia kolejnej rundy Podmiot przyjmujący wnioski: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Miejsce składania wniosków: Regionalne Instytucje Finansujące Wsparcie jest udzielane posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej MSP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw innych, niż mikroprzesiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą od co najmniej 3 lat lub oparta na wykorzystaniu zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

7 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Dostępność środków w ramach SPO-WKP, stan na 10 lutego 2006 roku Działanie 1.4 Współpraca pomiędzy nauką i gospodarką dostępne środki publiczne (krajowe i wspólnotowe): 530.390 mln zł zaakceptowano do wsparcia wnioski na kwotę: 189.107 mln zł pozostaje: 341.282 mln zł Działanie 2.2.1 Nowe inwestycje w przedsiębiorstwach dostępne środki publiczne (krajowe i wspólnotowe): 1 256.364 mld zł zaakceptowano wnioski na kwotę: 665.37 mln zł pozostaje: 590.991 mln zł

8 Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R, Cel działania Celem działania jest poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji.

9 Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką P o d d z i a ł a n i e 1.4.1 Projekty celowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R Projekty celowe, których wynikiem jest pozyskanie nowej wiedzy, przydatnej do opracowania nowych lub udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług i/lub badania przedkonkurencyjne dotyczące przekształcania wyników badań przemysłowych na plany, założenia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów. Beneficjent: przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców samodzielnie lub wraz z instytucjami sfery B+R Np. Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji wahaczy kompletnych ze stopów aluminium – np. 1 115 950,00 zł

10 Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką P o d d z i a ł a n i e 1.4.1 Wniosek + załączniki: 1. Oświadczenie Wnioskodawcy o braku negatywnego wpływu projektu na środowisko, o wykonalności finansowej projektu oraz o intensywności dofinansowania 2. Oświadczenie Wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VATodzyskania podatku VAT 3. Umowa konsorcjum 4. Opis doświadczenia wnioskodawcy w realizacji projektów badawczych (projekty krajowe, międzynarodowe, uzyskane wyniki). 5. Biznes plan dla projektów o koszcie całkowitym nie przekraczającym 500 000. Studium wykonalności dla pozostałych projektów (zawierające w szczególności ocenę zapotrzebowania i analizę finansową przedsięwzięcia oraz tabelę rozkładu kosztów pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu) 6. Sprawozdanie finansowe wnioskodawcy za ostatni rok z opinią biegłego rewidenta. W przypadku przedsiębiorstwa dodatkowo deklaracja PIT lub CIT

11 P o d d z i a ł a n i e 1.4.1 Wniosek + załączniki: 7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS 8. wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru 9. Umowa lub statut spółki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego formularz wniosku w dwóch egzemplarzach, trwale spięty razem z załącznikami, parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie przez osobę upoważnioną, dwa komplety załączników w postaci oryginalnych dokumentów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; wersja elektroniczna wniosku Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką

12 PROCEDURA OCENY WNISOKÓW: - Ocena formalna - Departament Badań Na Rzecz Gospodarki; - Ocena techniczno-ekonomiczna i merytoryczna - Zespół Interdyscyplinarny; - Lista projektów rekomendowanych do wsparcia - Komitet Sterujący SPO-WKP; - Akceptacja listy projektów objętych dofinansowaniem z funduszy strukturalnych Minister Gospodarki i Pracy Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką P o d d z i a ł a n i e 1.4.1

13 Wydatki kwalifikowane dla projektów inwestycyjnych obejmują w szczególności: Projekty badawcze, projekty celowe wynagrodzenia pracowników naukowych, technicznych i innego personelu pomocniczego zatrudnionych wyłącznie na potrzeby projektu badawczego, amortyzacja instrumentów, urządzeń i aparatury, amortyzacja nieruchomości zabudowanej, koszt doradztwa i usług równoważnych, dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w rezultacie działalności badawczej, inne wydatki operacyjne (np. koszt materiałów, dostaw mediów) poniesione bezpośrednio jako rezultat działalności badawczej, koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.

14 http:// www.zporr.gov.plwww.zporr.gov.pl http:// www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl http:// www.region. zgora.plwww.region. zgora.pl http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/ http://www.mnii.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=822&news _id=1176&layout=2&page=text WAŻNIEJSZE STRONY WWW Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

15 Kontakt: Justyna Patalas Akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (http://www.cptt.uz.zgora.pl) al. Wojska Polskiego 69 65-762 Zielona Góra Kampus B, pokój 304R tel. (+48 68) 328 3209, fax. (+48 68) 328 32 98, e-mail: j.patalas@cptt.uz.zgora.pl Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego


Pobierz ppt "Możliwości pozyskania funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorstwa Mgr inż. Justyna PATALAS Akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich Centrum Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google