Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarz ą dowe na rzecz zrównowa ż onego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania ś wiadomo ś ci w obszarze zrównowa ż onego rozwoju i ochrony ś rodowiska oraz ś rodków bud ż etowych. Serdecznie zapraszamy

2 Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarz ą dowe na rzecz zrównowa ż onego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania ś wiadomo ś ci w obszarze zrównowa ż onego rozwoju i ochrony ś rodowiska oraz ś rodków bud ż etowych. Jak daleko jak blisko do standardów europejskich? – okresy przejściowe i ciekawe projekty europejskie w ochronie środowiska Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej Dr W. Chmielewski

3 Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarz ą dowe na rzecz zrównowa ż onego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania ś wiadomo ś ci w obszarze zrównowa ż onego rozwoju i ochrony ś rodowiska oraz ś rodków bud ż etowych. Jak daleko jak blisko do standardów europejskich w ochronie środowiska ? Standardy środowiskowe w kontekście przepisów unii europejskiej Standardy środowiskowe w kontekście przepisów unii europejskiej Okresy przejściowe w ochronie środowiska - Co jest najważniejsze z punktu zadań jst ? Okresy przejściowe w ochronie środowiska - Co jest najważniejsze z punktu zadań jst ? Finansowanie – dochodzenia do standardów unijnych w ochronie środowiska – praktyka Unii Europejskiej Finansowanie – dochodzenia do standardów unijnych w ochronie środowiska – praktyka Unii Europejskiej Interesujące projekty i źródła finansowania – dlaczego warto być otwartym na nowe inicjatywy? Interesujące projekty i źródła finansowania – dlaczego warto być otwartym na nowe inicjatywy?

4 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Standardy środowiskowe w kontekście przepisów unii europejskiej Podział prawa ochrony środowiska EU na grupy zagadnień Podział prawa ochrony środowiska EU na grupy zagadnień Rodzaje standardów w EU Rodzaje standardów w EU Kontrola przestrzegana standardów ochrony środowiska Kontrola przestrzegana standardów ochrony środowiska

5 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Standardy środowiskowe w kontekście przepisów unii europejskiej Podział prawa ochrony środowiska EU na grupy zagadnień Podział prawa ochrony środowiska EU na grupy zagadnień –prawo horyzontalne (dostęp do informacji i regulacje oos) –Jakość powietrza –Gospodarowanie odpadami –Jakość wody –Ochrona przyrody –Ograniczanie zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem –Chemikalia i organizmy modyfikowane genetycznie –Hałas z pojazdów i maszyn –Bezpieczeństwo nuklearne i ochrona przed promieniowaniem

6 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Standardy środowiskowe w kontekście przepisów unii europejskiej- rodzaje standardów Standardy techniczne: Standardy techniczne: –Jakości –Emisyjne –Produktowe Standardy postępowania Standardy postępowania –Zasady – 5 zasad –Procedury

7 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Standardy środowiskowe w kontekście przepisów unii europejskiej- rodzaje standardów Standardy postępowania Standardy postępowania –Zasady Wysoki poziom ochrony Wysoki poziom ochrony Integracja ochrony środowiska i polityk sektorowych Integracja ochrony środowiska i polityk sektorowych Przezorności i prewencji Przezorności i prewencji Zanieczyszczający płaci Zanieczyszczający płaci Usuwanie szkód u źródła Usuwanie szkód u źródła –Źródła zasad – prawo pierwotne traktaty i konstytucja prawo pierwotne traktaty i konstytucja i wtórne: rozporządzenia, dyrektywy i decyzje i zalecenia i wtórne: rozporządzenia, dyrektywy i decyzje i zalecenia orzeczenia orzeczenia

8 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Standardy środowiskowe w kontekście przepisów unii europejskiej- rodzaje standardów Standardy postępowania – procedury Standardy postępowania – procedury –Oceny oddziaływania na środowisko Planów i programów Planów i programów Przedsięwzięć inwestycyjnych Przedsięwzięć inwestycyjnych –Procedury związane z udziałem społeczeństwa Oos Oos Strategiczne oos Strategiczne oos W sprawie IPPC W sprawie IPPC Wodna ramowa Wodna ramowa GMO GMO O spalaniu odpadów O spalaniu odpadów

9 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Standardy środowiskowe w kontekście przepisów unii europejskiej Kontrola przestrzegana standardów ochrony środowiska w relacji państwo członkowskie a podmiot indywidualny Kontrola przestrzegana standardów ochrony środowiska w relacji państwo członkowskie a podmiot indywidualny –Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad krajowym –Obowiązek prowspólnotowej interpretacji prawa krajowego –Zasada bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego Wertykalny i horyzontalny Wertykalny i horyzontalny Państwo to też jego organy łącznie z gminami mającymi obowiązek stosowania prawa bezpośrednio – nawet bez ustawy wprowadzającej dyrektywę Państwo to też jego organy łącznie z gminami mającymi obowiązek stosowania prawa bezpośrednio – nawet bez ustawy wprowadzającej dyrektywę

10 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Ochrony środowiska w kontekście zmian prawa EU i dostosowania prawa krajów członkowskich W jaki sposób te zagadnienie omawia specjalista od prawa EU ? W jaki sposób te zagadnienie omawia specjalista od prawa EU ? –Schematy – Okresy przejściowe http://www.ine-isd.org.pl/eko/rozdz_2_5.htm http://www.ine-isd.org.pl/eko/rozdz_2_5.htm –Finansowanie

11 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. W jaki sposób te zagadnienie omawia specjalista od prawa EU ? schematy – Zobowiązania - Okresy przejściowe- Finansowanie –

12 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. W jaki sposób te zaga dnienie omawia specjalista od prawa EU ? schematy – Zobowiązania - Okresy przejściowe-Finansowanie –

13 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Okresy przejściowe w ochronie środowiska Korzystne ustępstwa w stosunku do innych krajów Korzystne ustępstwa w stosunku do innych krajów –Niski potencjał ludnościowo – gospodarczy –Skala inwestycji w ochronie środowiska Horyzontalne obszary już w momencie akcesji było dostosowane Horyzontalne obszary już w momencie akcesji było dostosowane –Dostęp do informacji –Oceny oddziaływania na środowisko

14 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Okresy przejściowe w ochronie środowiska – sposób podejścia Oceny oddziaływania na środowisko Oceny oddziaływania na środowisko Akt prawny Unii Europejskiej Dyrektywa Rady 85/337/EEC z 27 czerwca 1985 w sprawie oceny wpływu niektórych projektów na środowisko z uwzględnieniem zapisów dyrektywy 97/11/EC. Akt prawny Unii Europejskiej Dyrektywa Rady 85/337/EEC z 27 czerwca 1985 w sprawie oceny wpływu niektórych projektów na środowisko z uwzględnieniem zapisów dyrektywy 97/11/EC. Krajowe regulacje prawne 1. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska [Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami]. 1a. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko [Dz.U. Nr 179, poz.1490]. Stan dostosowania polskich regulacji prawnych Zgodność z przepisami obowiązującymi w UE Krajowe regulacje prawne 1. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska [Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami]. 1a. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko [Dz.U. Nr 179, poz.1490]. Stan dostosowania polskich regulacji prawnych Zgodność z przepisami obowiązującymi w UE Akt prawny Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/EC z 27 czerwca 2001 w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Akt prawny Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/EC z 27 czerwca 2001 w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Krajowe regulacje prawne 1. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska [Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami]. 1a. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 14.11.2002 w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [Dz.U. Nr 197, poz. 1607] Krajowe regulacje prawne 1. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska [Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami]. 1a. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 14.11.2002 w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [Dz.U. Nr 197, poz. 1607] Stan dostosowania polskich regulacji prawnych Zgodność z przepisami obowiązującymi w UE Stan dostosowania polskich regulacji prawnych Zgodność z przepisami obowiązującymi w UE Akt prawny Unii Europejskiej Dyrektywa Rady 96/61/EC z 24 września 1996 dotycząca pozwoleń zintegrowanych i kontroli (IPPC Directive) Akt prawny Unii Europejskiej Dyrektywa Rady 96/61/EC z 24 września 1996 dotycząca pozwoleń zintegrowanych i kontroli (IPPC Directive) Krajowe regulacje prawne 1. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska [Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami]. 1a. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 26.07.2002 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości [Dz.U. Nr 122, poz. 1055]. 1b. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 4.11.2002 w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych [Dz.U. Nr 190, poz. 1591]. 1c. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 28.03.2003 w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego [Dz.U. Nr 67, poz. 631]. 1d. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 12.02.2003 w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej [Dz.U. Nr 52, poz. 466]. Krajowe regulacje prawne 1. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska [Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami]. 1a. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 26.07.2002 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości [Dz.U. Nr 122, poz. 1055]. 1b. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 4.11.2002 w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych [Dz.U. Nr 190, poz. 1591]. 1c. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 28.03.2003 w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego [Dz.U. Nr 67, poz. 631]. 1d. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 12.02.2003 w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej [Dz.U. Nr 52, poz. 466]. Stan dostosowania polskich regulacji prawnych Zgodność zapisów ustawy z przepisami obowiązującymi w UE. Stan dostosowania polskich regulacji prawnych Zgodność zapisów ustawy z przepisami obowiązującymi w UE. Brak szeregu rozporządzeń wykonawczych, w tym rozporządzenia dotyczącego minimalnych wymagań wynikających z najlepszej dostępnej techniki (BAT), jakie muszą spełniać instalacje. Brak szeregu rozporządzeń wykonawczych, w tym rozporządzenia dotyczącego minimalnych wymagań wynikających z najlepszej dostępnej techniki (BAT), jakie muszą spełniać instalacje. W ramach negocjacji z UE Polska uzyskała okres przejściowy na uzyskanie pozwolenia zintegrowanego do 31.12.2010 dla 65 zakładów przemysłowych, znajdujących się na liście załączonej do polskiego stanowiska negocjacyjnego. W ramach negocjacji z UE Polska uzyskała okres przejściowy na uzyskanie pozwolenia zintegrowanego do 31.12.2010 dla 65 zakładów przemysłowych, znajdujących się na liście załączonej do polskiego stanowiska negocjacyjnego. Akt prawny Unii Europejskiej Dyrektywa Rady 96/82/EC z 9 grudnia 1996 w sprawie kontroli poważnych awarii z udziałem substancji niebezpiecznych Akt prawny Unii Europejskiej Dyrektywa Rady 96/82/EC z 9 grudnia 1996 w sprawie kontroli poważnych awarii z udziałem substancji niebezpiecznych

15 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Finansowanie - praktyka Unii Europejskiej 2001 – 2001 – –Całość nakładów nie przekroczy 30,5 mld euro Jakość wód 13 mld Jakość wód 13 mld Ograniczanie zanieczyszczeń przemysłowych i ryzyka 12,15 mld Ograniczanie zanieczyszczeń przemysłowych i ryzyka 12,15 mld Gospodarka odpadami 4 mld Gospodarka odpadami 4 mld 2 490 mln euro w końcu 2002 r., 2 490 mln euro w końcu 2002 r., –a następnie w miarę "nasycenia" inwestycyjnego będą maleć do poziomu 550 mln euro w 2015 r. Pomoc zagraniczna nie przekroczy 10% Pomoc zagraniczna nie przekroczy 10% 2004 Całość nakładów 170 mld PLN 2004 Całość nakładów 170 mld PLN

16 Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarz ą dowe na rzecz zrównowa ż onego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania ś wiadomo ś ci w obszarze zrównowa ż onego rozwoju i ochrony ś rodowiska oraz ś rodków bud ż etowych. Zrównoważony rozwój regionalny w UE a fundusze strukturalne Rekomendacje wynikające z regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju: wszystkie fundusze strukturalne i spójności muszą być wykorzystane w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju (EC1260/1999) Włączenie wszystkich partnerów w tym biznesu – partnerstwo międzysektorowe Włączenie wszystkich partnerów w tym biznesu – partnerstwo międzysektorowe Utworzenie możliwości uczestnictwa społecznego w podejmowaniu decyzji Utworzenie możliwości uczestnictwa społecznego w podejmowaniu decyzji Silna identyfikacja regionalna i silne instytucje lokalne/regionalne Silna identyfikacja regionalna i silne instytucje lokalne/regionalne

17 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Droga do zrównoważonego rozwoju Fundusze z Polski z Brukseli Projekty w Polsce Międzynarodowe sieciowe Life Urbact Equal Interreg III Leader+ Sokrates Typologia dla naszych potrzeb:

18 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Praktyczne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju – jego zasad Dialog na rzecz wspólnych projektów lokalnych - co to praktycznie znaczy? Dialog na rzecz wspólnych projektów lokalnych - co to praktycznie znaczy?

19 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Praktyczne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju – jego zasad Strategie subregionalne= ochrona środowiska bez granic Dolina Baryczy Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi EUROREGION – Puszcza Białowieska Zagłębie Dąbrowskie Małopolska Zachodnia

20 Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarz ą dowe na rzecz zrównowa ż onego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania ś wiadomo ś ci w obszarze zrównowa ż onego rozwoju i ochrony ś rodowiska oraz ś rodków bud ż etowych. Praktyczne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju – jego zasad

21 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Fundusze Life w dwóch odsłonach http://www.emasnetwork.org / Life Nature- 75% dofinansowania Life Nature- 75% dofinansowania Life Management 50% dofinansowania: Life Management 50% dofinansowania: NEST Project = źródła sukcesu czyli jak zdobyć i wydać 2 mln Euro? NEST Project = źródła sukcesu czyli jak zdobyć i wydać 2 mln Euro? –Sieciowy charakter współpracy 11 miast z 4 krajów –Silny Leader merytoryczny –Wykorzystanie e - technologii –Uproszczenie spraw = procedur –Dobre praktyki podnoszą efektywność i przyniosą oszczędności

22 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Nest project = źródła sukcesu czyli jak zdobyć i wydać 2 mln Euro.. http://www.emasnetwork.org / Oraz dobrze wykorzystać ? : Oraz dobrze wykorzystać ? : –W urzędzie Urzędnicy Urzędnicy Oszczędności Oszczędności Wizerunek i promocja Wizerunek i promocja Burmistrza myślenie o funduszach Burmistrza myślenie o funduszach –W gminie – mieście Współpraca z dostawcami Współpraca z dostawcami Poziom usług Poziom usług Oszczędności i dobre wzory Oszczędności i dobre wzory –Włączenie do innych projektów

23 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Inicjatywa Urbact – URBAMAS = polskie ambicje na europejskiej scenie http://www.urbact.org/ Tylko 100 000 Euro… Tylko 100 000 Euro… Pomysł się liczy – reszta outsourcing Pomysł się liczy – reszta outsourcing Sieć 8 miast Sieć 8 miast Polski problem do rozwiązania: Zarządzanie przestrzenią vs. zarządzanie strategiczne gminą Polski problem do rozwiązania: Zarządzanie przestrzenią vs. zarządzanie strategiczne gminą Nim się zaczęło już jest szansa na kontynuacje Nim się zaczęło już jest szansa na kontynuacje Nie da się uniknąć współpracy europejskiej Nie da się uniknąć współpracy europejskiej

24 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Inicjatywa Leader + - polski wymiar czyli jak nie wykorzystuje się dotychczasowych doświadczeń http://www.leader.org.pl Podstawowy instrument wspierania rozwoju obszarów wiejskich w EU Podstawowy instrument wspierania rozwoju obszarów wiejskich w EU Sztuka dialogu Sztuka dialogu Błędy komunikacji Błędy komunikacji Czy można dostać jeszcze więcej nie czując ducha inicjatywy – polski lobbing w EU Czy można dostać jeszcze więcej nie czując ducha inicjatywy – polski lobbing w EU

25 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Norweski Mechanizm Finansowania: tylko dla organizacji pozarządowych Okres 2006-2009 Okres 2006-2009 Kwota dotacji 37.35 mln Euro Kwota dotacji 37.35 mln Euro Wysokość dotacji 250 tys. – 5 tys. Euro Wysokość dotacji 250 tys. – 5 tys. Euro Priorytety w obszarze 2: Priorytety w obszarze 2: –Edukacja nt ochrony środowiska –Ochrona dziedzictwa naturalnego –Wdrażanie przepisów praw dotyczących ochrony środowiska

26 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Serdecznie dziękuje za uwagę Horyzontalne podejście do ochrony środowiska Partnerstwo i dialog pomiędzy sektorami Komunikacja i dostęp do informacji Bioróżnorodność i dziedzictwo naturalne


Pobierz ppt "Projekt Edukacja na rzecz ochrony ś rodowiska jest wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google