Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Dostęp do informacji o środowisku Płock, 8 lipca 2004 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Dostęp do informacji o środowisku Płock, 8 lipca 2004 r."— Zapis prezentacji:

1 Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Dostęp do informacji o środowisku Płock, 8 lipca 2004 r.

2 Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Podstawy prawne Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz. U. Z 2001 r. Nr 28, poz. 319) Konwencja z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z 2 czerwca 1998 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 78, poz. 706) Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 50, poz. 435)

3 Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Art. 74 ust. 3 Konstytucji RP Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska

4 Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Obowiązek organów administracji publicznej Organy administracji są obowiązane udostępnić każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu. art. 19 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

5 Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacje podlegające udostępnieniu Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska udostępnieniu podlegają wszystkie informacje w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej i baz danych o stanie środowiska i jego ochronie, które dotyczą: stanu poszczególnych elementów przyrodniczych środowiska i ich wzajemnego oddziaływania, emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko, wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra kultury, działań oraz środków mających na celu ochronę środowiska, planów, programów oraz analiz finansowych związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.

6 Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Publicznie dostępny wykaz danych Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 19 ust. 6 zobowiązuje organy do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o posiadanych dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

7 Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Wniosek o udostępnienie informacji Zasadą określoną w art. 19 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska jest wymóg złożenia pisemnego wniosku o udostępnienie informacji. Każdy wniosek, zgodnie z obowiązującą procedurą, w pierwszej kolejności jest rozpatrywany pod względem możliwości udostępnienia wnioskowanych informacji. Decyzja o udostępnieniu danych następuje po dokładnej analizie czy wnioskowane dane podlegają udostępnieniu oraz czy znajdują się w zbiorach danych Urzędu Marszałkowskiego

8 Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Opłaty za udostępnienie informacji Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo ochrony środowiska za wyszukiwanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie pobierana jest opłata wyliczona na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 50, poz. 435). Samodzielne wyszukiwanie i przeglądanie informacji w siedzibie Urzędu jest bezpłatne.

9 Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Odmowa udostępnienia informacji Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji art. 20 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

10 Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Wnioski wpływające do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z zakresu dostępu do informacji o środowisku dotyczą przede wszystkim danych znajdujących się w wykazach służących wyliczeniu opłat za korzystanie ze środowiska, programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami oraz wojewódzkiej bazy odpadowej.

11 Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Kontakt Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Ochrony Środowiska Wydział Informacji o Środowisku tel. 022 5979245, 022 5979354 fax 022 5979260 email: a.dabrowski@mazovia.pl m.pietrzak@mazovia.pl


Pobierz ppt "Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Dostęp do informacji o środowisku Płock, 8 lipca 2004 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google